Балансова вартість

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) — вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу. Балансова вартість організації визначається як її чисті активи, власний капітал, тобто як різниця між сукупними активами і сукупними зобов’язаннями (боргами).

Джерело

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.