Мікологія

Міколо́гія (грец. μύκης гриб і ...логія) наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи. Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.

Гриб

Предметами мікології є систематика, морфологія, цитологія, біогеографія грибів, біологія їх індивідуального розвитку й біоценотичні властивості.

Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

 • Систематика грибів.
 • Морфологія грибів.
 • Походження й еволюція грибів.
 • Морфогенез та індивідуальний розвиток грибів.
 • Функціональна роль грибів у біогеоценозах.
 • Консортивні зв'язки грибів: паразитизм, симбіотрофізм.
 • Біогеографія грибів.
 • Явище мікотрофії.
 • Систематика лишайників.
 • Біологія і географія лишайників.
 • Хемотаксономія грибів і лишайників.
 • Механізми адаптації грибів до умов зовнішнього середовища.
 • Розроблення методів польових та експериментальних мікологічних досліджень.
 • Методи впливу на мікобіоту.
 • Теоретичні засади промислової культивації їстівних грибів, а також грибів — продуцентів біологічно активних речовин.
 • Механізми взаємовідносин грибів-паразитів і рослин-хазяїнів.
 • Охорона і раціональне використання мікологічних ресурсів.

Відомі мікологи

Література

 • Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби) / С. Я. Кондратюк, Т. В. Андріанова, Ю. Я. Тихоненко; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. - К. : Фітосоціоцентр, 1999. - 112 c.
 • Загальна мікологія : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090105 "Захист рослин" аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. А. Власенко, Т. О. Рожкова ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2016. - 272 с. : рис., табл.
 • Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів / Леонтьєв Д. В., Акулов О. Ю. — Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 228 с.: 375 іл. — ISBN 978-966-495-040-1 (PDF-файл)
 • Морочковський С.Ф. Історія розвитку мікологічних досліджень на Україні / Бот. журн. АН УРСР, 1954, 11(2): 36–45.
 • Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ, 2011. – 400 с. : іл. – (Серія "Біологічні Студії"). – Бібліогр.: с. 353-362 (192 назви). – ISBN 978-966-613-821-0

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.