Джерелознавство

Джерелозна́вство (історичне джерелознавство) — галузь історичної науки, комплекс спеціальних історичних дисциплін, які вивчають походження історичних джерел, теорію та практику їх використання в історичних дослідженнях, структуру та функції джерельної бази.

Предметом історичного джерелознавства є закономірності виникнення історичних джерел та відображення ними історичного процесу, їх функціонування в історичному дослідженні, місце джерелознавства в системі історичної науки.

Завдання джерелознавства

 • розробка головних принципів дослідження джерельної бази;
 • вироблення принципів та методів наукового дослідження історичних джерел і використання джерельної інформації;
 • опрацювання теоретичних проблем джерелознавства окремих історичних галузей чи дисциплін, зокрема Історії України;
 • аналітико-інформативне вивчення, критичний аналіз окремих джерел та їх комплексів;
 • систематизація та опис джерел та груп джерел;
 • розробка методів пошуку нових джерел;
 • забезпечення історичних досліджень вірогідною джерельною базою;
 • складання на основі джерельної бази комплексу наукових фактів.

Види джерел

 • письмові
 • усні
 • матеріальні.

Останнім часом, у зв'язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, основним джерелом історичних досліджень стають засоби масової комунікації інтернет-технології. Тому джерелознавство перестає бути окремою наукою (особливим видом пізнавальної діяльності) і перетворюється у сукупність засобів одержання інформації.

Див. також

Джерела

Література

 • Джерелознавство історії України : довідник : Навч. посібник для студ. вузів / Я. Є. Боровський [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1998. - 211 с. - ISBN 5-7702-0849-Х
 • Історичне джерелознавство : підручник / [авт. кол.: Я.С. Калакура (керівник), І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін.]. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - К. : Либідь, 2017. - 512 с. - ISBN 978-966-06-0750-7
 • Лекції з джерелознавства / В. Антонович ; ред. М. Ковальський ; Українська вільна академія наук в США. Історична секція, Національний ун-т "Острозька академія". - Острог ; Нью-Йорк, 2003. - 382 с. - ISBN 966-7631-73-7
 • Писемні джерела з історії України : курс лекцій / С. А. Макарчук. - Л. : Світ, 1999. - 352 с.: іл. - ISBN 966-603-060-8
 • Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві - 1920-ті рр.) : [монографія] / Т. С. Китиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. держ. вище училище фіз. культури №1. - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. - 238 с. - ISBN 978-617-7645-62-6

Посилання

 1. Джерелознавство. Визначення джерелознавства. Класифікація історичних джерел
 2. Берковський В. Г. Каталог кандидатських та докторських дисертацій з історії України, захищених за період від 1945 по 2004 рік, Допоміжні історичні дисципліни: Джерелознавство
 3. Калакура Я. С. Історичне джерелознавство // Сайт «Бібліотека українських підручників»
 4. «Джерелознавство історичне» // Сайт «Історія України»
 5. Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
 6. Ковальчук О. О. Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань Української Діаспори.
 7. Сайт Історичного факультету Запорізького національного університету: Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
 8. Лексика — українські енциклопедії та словники: «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»
 9. Джерелознавство // Сайт «VseslovA»
 10. М. Ф. Дмитрієнко. «Історичні джерела та їх використання» // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 577. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1.
 11. Калакура Я. Джерелознавство історичне // Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.); І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. — К.: Либідь, 2008. — C. 173—181. — ISBN 978-966-06-0538-1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.