Лісівництво

Лісівни́цтво наука про закони життя та розвитку лісу, його відновлення, вирощування та формування систем рубок, підвищення комплексної продуктивності лісових насаджень. Лісівництво поділяють на дві частини — теоретичну (лісознавство) та практичну (основи практичного лісівництва, лісокористування).

Теоретичне лісівництво

Лісознавство — це наука про природу лісу, його біологію, морфологію, типологію, географію та екологію. Розкриває закони життя, розселення, відновлення, росту та розвитку лісу, взаємозв'язок лісу з навколишнім середовищем. Біологічні та екологічні знання про зародження лісу і природні закони його розвитку дозволяють створювати продуктивні і стійкі насадження. У сучасних умовах предметом лісознавства стала природа не тільки первісних або малопорушених лісів, а й дуже змінених людиною. Ліс, як об'єкт лісознавства, розглядається і вивчається в розрізі минулого, сучасного і майбутнього. З розвитком науки про ліс, окремі її напрямки виділилися в самостійні спеціальні дисципліни: лісові культури, лісова таксація, лісова ентомологія, фітопатологія, організація лісового господарства, лісоексплуатація, лісова пірологія і технологія побічних користувань лісом. Лісознавство як вчення про ліс сформувалось на початку XX століття. Значний внесок у розвиток лісознавства належить, серед інших, вченим-лісівникам Морозову Г. Ф., Висоцькому Г. М., Погребняку П. С..

Практичне лісівництво

Основи практичного лісівництва є підґрунтям лісового господарства і вирішують цілий комплекс як біологічних, так і економічних питань: безперервне, невиснажливе і раціональне користування лісом з метою задоволення потреб в деревині та інших продуктах лісу і зниження собівартості лісової продукції в результаті механізації і автоматизації виробничих процесів; збереження корисних функцій лісу при раціональному користуванні; підвищення продуктивності лісу; збільшення виходу товарної продукції з одиниці площі та інше. Практичне лісівництво вивчає і рекомендує системи рубок, їх технологію та економічне обґрунтування, методи та способи природного відновлення лісів, сприяє вирішенню неузгодженостей між лісоексплуатацією і лісівництвом, між механізацією процесів заготівлі та відновленням лісів, висвітлює методи догляду за лісом та виховання біологічно стійких і цінних лісових насаджень. Одним із фахівців у цій галузі в Україні був П'ятницький С. С., який вивів високопродуктивні форми дуба.

Див. також

Посилання

Джерела

 • Довідник із захисту лісу / В.П. Краснов, В.І. Ткачук, О.О. Орлов. – К. : «ЕКО-інформ», 2011. – 528 с.
 • Заповідне лісознавство. Навчальний посібник / Попович С.Ю., Корінько О.М., Устименко П.М. ; Національний університет біоресурсів та природокористування, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Тернопіль: Богдан, 2009. — 384 с. (24,0 ум.-др. арк.). – ISBN: 978-966-10-0364-3.
 • Історія лісівництва в Україні : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец."Лісове і садово-паркове госп-во" / С. А. Генсірук [та Ін.] ; ред. С. А. Генсірук. - Львів : Світ, 1995. - 422 с. - ISBN 5-7773-0255-6
 • Лісівництво. Нормативно-довідкові матеріали / І.П. Тереля, В.П. Мазепа. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – 66 с.
 • Лісівництво : Підручник / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок; Ред. В.Є. Свириденко. - К. : Арістей, 2005. - 543 с. - ISBN 966-8458-31-1
 • Лісова пірологія : навч. посіб. (курс лекцій для студентів) / Гербут Ф. Ф. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. - Ужгород : Говерла, 2015. - 98 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 85. - 100 прим. - ISBN 978-966-2095-93-7
 • Лісові культури : підручник для вищ. навч. закладів / М. І. Гордієнко [та ін.] ; ред. М. І. Гордієнко. - К. : [б.в.], 1995. - 342 с. - ISBN 5-8238-0337-0
 • Лісознавство: підручник для студентів вищих навч. закл. / А. Й. Швиденко, Б. Ф. Остапенко. - Чернівці : Зелена Буковина, 2001. - 352 с.: мал. - Бібліогр.: с.348-349. - ISBN 966-7123-52-9. - ISBN 5-7763-0779-1
 • Першопостаті українського лісівництва: Нариси до лісової історії / О. І. Фурдичко, В. Д. Бондаренко. — Л.: ВАТ "БІБЛЬОС", 2000. — 368 с.: іл. — Бібліогр. с. 364.
 • Свириденко В. Є., Швиденко А. Й. Лісівництво. — К.: Сільгоспосвіта, 1995. — ISBN 5-7987-0574-9
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАНУ ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5
Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9
 • (рос.) Атрохин В. Г., Кузнецов Г. В. Лесоводство. — М.: Агропромиздат, 1989. ISBN 5-10-000227-1
 • (рос.) Лесная энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. Г. И. Воробьев. — М.: Советская энциклопедия, 1985–1986.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.