Видавнича справа

Видавни́ча спра́ва — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Вида́ння — твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Редакційно-видавничий процес — це сукупність обумовлених практикою книговидання послідовних дій видавничих працівників, спрямованих на підготовку і випуск у світ того чи іншого виду видавничої продукції[1], який складається з 4 етапів:

Друк тисненням, 15-е століття (невідомий автор)

Законодавчий термін

Видавни́ча дія́льність  — сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Стаття 22 Закону «Про видавничу справу» (318/97-вр) (далі Закон) наводить приблизний перелік об'єктів видавничої справи, які розрізняються за певними ознаками, — зокрема, офіційні, наукові, науково-виробничі, громадсько-політичні, рекламні, довідкові, художньо-літературні видання, бібліографічні, оглядові, образотворчі видання, текстові, нотні, карткові, листівки, періодичні (газети, журнали, збірники, бюлетені, дайджести, календарі) та неперіодичні видання (книжки, брошури) та ін. Крім того, ч. 2 ст. 22 Закону вказує, що об'єктом видавничої справи можуть бути й інші види видавничої продукції, визначені стандартами. У сфері видавничої справи від 1995 року і дотепер чинний Державний стандарт України 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

Законодавство

Бібліографія з видавничої справи, поліграфії та книжкової торгівлі

Розділ містить перелік бібліографічних видань з історії та сьогодення видавничої справи, поліграфії та книжкової торгівлі в Україні.

1957

 1. Українська Радянська культура за 40 років (1917–1957 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик літ. у 2-х вип. : вип. 2 : мистецтво, культурно-освітня робота, радіомовлення, телебачення, преса, книговидавнича спр. і кн. торгівля / склали : М. І. Багрич, М. Р. Зайчик, О. О. Майборода та ін. ; ред. кол. : О. І. Євсєєв, О. Г. Кравченко, Г. А. Мірошниченко ; М-во культури УРСР. Кн. палата УРСР. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Х. : вид-во Кн. палати УРСР, 1957. — 404 с.

1960

 1. Книги по полиграфии [Текст] : 1949–1959 : [Библиогр. указ.]. — М. : Исскуство, 1960. — 70 с. — 10000 экз. (рос.)

1964

 1. Видавнича справа, поліграфія та книготоргівля на Україні (1917–1963 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / склали : М. І. Багрич, Ф. С. Бусель, О. О. Майборода та ін. ; Рада міністрів УРСР. Держ. комітет по пресі. Кн. палата УРСР. — Х. : РВВ Кн. палати УРСР, 1964. — 150 с. – 330 прим.

1967

 1. Немировский Е. Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства, изобретения советских полиграфистов за 50 лет, 1917–1967 [Текст] : указ. авторских свидетельств и пат. по вопр. полигр. / Е. Л. Немировский ; Науч.-исследоват. ин-т полигр. машиностроения. — М. : Книга, 1967. — 208 с. — 1000 экз. — (Сер. библиогр. справочников). (рос.)

1969

 1. Литература по полиграфии [Текст] : 1959–1969 : библиогр. указ. / сост. : О. П. Кононенко, З. П. Чумакова. — М. : Книга, 1969. — 98 с. — 1500 экз. — (Всесоюз. кн. палата, ЦБНТИ по печати). (рос.)

1979

 1. Отечественные библиографические пособия по полиграфии [Текст] : ретроспективный указ. — М. : Книга, 1979. — 36 с. — 460 экз. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. Всесоюз. кн. палата, ЦБНТИ по печати). (рос.)

1980

 1. Диссертации по полиграфии [Текст] : [1936–1979] : ретросп. указ. / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко ; под науч. ред. Л. А. Козаровицкого. — М. : Книга, 1980. — 68 с. — 1000 экз. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»). (рос.)

1982

 1. Публикации УНИИПП [Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти]. Библиографический указатель. 1932–1981 [Текст] / сост. : Г. Я. Потерейко, Н. Л. Левина, О. В. Засинчук ; общ. ред. М. Н. Панчука ; Гос. комитет УССР по делам изд-в, полигр. и кн. торговли. Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти. — Львов, УНИИПП, 1982. — [Вып. 1]. — 110 с. — 700 экз. (рос.)

1983

 1. Диссертационные работы по полиграфии. Библиогр. указатель. 1979–1981 / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко ; под науч. ред. Д. П. Татиева. — М. : Книга, 1983. — 49 с. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»). (рос.)
 2. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. — 2-е вид., допов. і перероб. — К. : Вища школа, 1983. — 247 с.
 3. Особливості мови і стилю ЗМІ : посібник / автор. колект.: А. П. Коваль. (керівник автор. колект.) та ін. – К. : Вища школа, 1983. – 151 с.
 4. Структура газетного текста / А. И. Мамалыга. - Киев : Вища шк. : Изд-во при Киев. ун-те, 1983. - 137 с.

1984

 1. Феллер М.Д. Стиль и знак: Стиль как способ изображения действительности. - Львов, 1984.

1985

 1. Книга и книжное дело в Украинской ССР: сб. документов и материалов 1917-1941 / АН УССР. Центральная научная б-ка; Книжная палата им. И. Федорова. - Киев: Наукова думка, 1985. - 478 с.

1986

 1. Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. документов и материалов: 1941-1984 / АН УРСР; Центр. науч. б-ка; Кн. палата УССР им. И.Федорова; Сост. Л.И.Гольденберг, А.С.Беляев, В.П.Колесников та ін. - К.: Наукова думка, 1986. - 564 с.

1989

 1. Публикации УНИИПП [Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти]. Библиографический указатель. 1981–1985 [Текст] / сост. : Н. Л. Бондарчук, Г. Я. Лукавецкая, Н. Я. Пухкало ; общ. ред. М. Н. Панчука ; Гос. комитет УССР по делам изд-в, полигр. и кн. торговли. Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти. — Львов, УНИИПП, 1989. — Вып. 2. — 36 с. — 400 экз. (рос.)

1994

 1. Диссертационные работы по полиграфии, издательскому делу и книжной торговле [Текст]. Ретроспективный библиогр. указатель диссертаций. 1982–1993 / сост. : Н. Т. Палюга, И. В. Чапайкин ; под оющ. ред. Е. П. Житких. — М. : Мир книги, 1994. — 134 с. — 200 экз. — ISBN 5-7043-0665-9 (рос.)

1996

 1. Різун В.В. Літартурне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 300 с.

1997

 1. Редакційно- видавнича справа: досвід, проблеми, майбутнє / Ю. П. Горго [та ін.] ; ред. В. В. Різун ; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1997. - 230 с. - ISBN 966-594-015-5

2000

 1. Дослідження, реставрація та консервація пам'яток культури на папері і пергаменті [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. Л.-Д. Розумна ; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; рец. : О. Я. Мацюк, Е. Т. Лазаренко, М. А. Вальо. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. Василя Стефаника, 2000. — 106 с. — 200 пр. — ISBN 966-0208-43-Х
 2. Основи техніки творення книги : навч. посіб. / В. І. Сава. - Л. : Каменяр, 2000. - 136 с. - ISBN 5-7745-0805-6
 3. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982–2000 рр. [Текст] : біліографічний покажчик / уклад. Б. І. Черняков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Ін-т журналістики. — К. : Ін-т журналістики, 2000. — 56 с. — 500 пр.

2001

 1. Коваленко Борис Васильович [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. С. Г. Янчишин ; відп. ред. Е. Т. Лазаренко ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Клуб львів. полігр., 2001. — 32 с. — (сер. бібліогр. покажчиків).
 2. Роман Машталер. З погляду часу [Текст] : [спогади, бібліогр.] / уклад. : Л. Швайка, О. Гузела; уклад. бібліогр. покажчика С. Янчишин ; Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2001. — 118 с.

2002

 1. Дисертаціїйні роботи працівників Української академії друкарства : бібліогр. покажчик авторефератів 1990–2002 рр. / упоряд. : О. П. Стецьків, Р. М. Садова, Д. Р. Пащак, Л. Я. Степанюк. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2002. — 40 с.

2003

 1. Бутрин М. Л. Українська книготоргівельна бібліографія : [навч.-метод. посіб.] / М. Л. Бутрин. — К. : Академія, 2003. — 80 с. — ISBN 966-580-154-6
 2. Видавнича справа та редагування / М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2004.
 3. Масловатий Макс Мойсейович : бібліограф. покажчик / уклад. С. Г. Янчишин ; відп. ред. Е. Т. Лазаренко ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Клуб львів. полігр., 2003. — 19 с.
 4. Стилістика. Редагування журналістських текстів : практичні заняття: Навч. посіб. з курсів "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в засобах масової інформації" / А. О. Капелюшний. - Л. : ПАІС, 2003. - 544 с. - ISBN 966-7651-07-X
 5. Швайка Любов Андріївна : бібліограф. покажчик / уклад. О. І. Гузела, С. Г. Янчишин, ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2003. — 29 с.

2005

 1. Кафедра технології друкованих видань та паковань : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин ; редкол. : С. Ф. Гавенко, Е. Т. Лазаренко, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 168 с. — ISBN 966-322-015-5
 2. Крайнікова Т.С. Коректура: Підручник – К.: Наша культура і наука, 2005. – 252 с.
 1. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. — К.: Наша культура і наука, 2005. — 560 с.
 2. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: Тексти лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування». — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 254 с.

2006

 1. Кафедра інженерної механіки в 1946–2006 роках : бібліогр. покажч. / упор. : С. Г. Стельмащук ; редкол. : С. Г. Стельмащук, С. М. Комаров, Д. В. Чабан ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 176 с. — 100 прим.
 2. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик. – Вид.2-е, стер. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. – (Б-ка видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-35-8.
 3. Холод Зеновія Михайлівна : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 40 с. — 100 прим. — ISBN 966-322-081-3
 4. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп‘ютерної термінології / В. Е. Шевченко. – К. : Либідь, 2006. – 320 с. – ISBN 966-06-0439-4.

2007

 1. Гузела Ольга Іванівна : літературні рецензії, біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. А. Швайка, С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 76 с. — 150 прим. — ISBN 978-966-322-090-1.
 2. Історія видавничої справи : підручник / М. С. Тимошик. – Вид. 2-е, випр. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 496 с. – (Б-ка видавця, редактора, автора). – ISBN 966-7821-43-2.
 3. Кафедра видавничої справи і редагування : 40 років діяльності : бібліогр. покажч. / упоряд. : Н. В. Зелінська ; рец. : М. М. Романюк ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 138 с. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-101-4.
 4. Кравчук Володимир Аркадійович : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — [2-е вид.] — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 32 с. — 100 прим.
 5. Черниш Наталія Іванівна : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. Дячишин ; відп. ред. Н. Зелінська ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 80 с. — 200 прим. — ISBN 978-966-322-100-7.

2008

 1. Видавнича діяльність Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства (2003—2008) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Антоник, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. Львів. полігр. коледж. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 56 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-128-1.
 2. Видавнича діяльність Української академії друкарства : 1990–2002 [Текст] : бібліогр. покажч. [Текст] / уклад. : О. М. Василишин, О. П. Каширська, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 168 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-144-1
 3. Видавнича діяльність Української академії друкарства : 2003–2008 [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. : О. М. Василишин, Н. М. Габрель, О. П. Каширська ; редкол. : Б. В. Дурняк, Я. М. Угрин, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 139 с. — 150 пр. — ISBN 978-966-322-118-2
 4. Дисертації, захищені в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академії друкарства у 1983–2008 рр. [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. П. Каширська. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 86 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-145-8
 5. Пашуля Петро Лук’янович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 56 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-140-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 6. Сеньківський Всеволод Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 40 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-133-5. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 7. Чехман Ярослав Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 62 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-124-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 8. Шибанов Володимир Вікторович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 103 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-129-8. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 9. Енциклопедія видавничої справи : [навч. посіб.] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Х. : Прапор : ХНУРЕ, 2008. – 320с. – ISBN 966-1643-01-6.

2009

 1. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930–1970 рр. : біобібліогр. покажчик у 2-х чч. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, С. Г. Янчишин, В. В. Стасенко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-161-8
  Ч. 1: Алфьоров–Львовський. — 440 с. — ISBN 978-966-322-162-5
  Ч. 2: Мазуренко–Яхимович. — 392 c. — ISBN 978-966-322-163-2
 2. Лазаренко Едуард Тимофійович : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 158 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-141-0. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 3. Мервінський Роман Іванович : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 74 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-166-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 4. Науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа», системат. покажч. мат., опублік. у 1964–2004 рр. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-152-6
 5. Полюдов Олександр Миколайович : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 68 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-151-9. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 6. Украинские публикации в сборнике «Книга. Исследования и материалы»: к 50-летию издания / Г.И. Ковальчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — 2009. — Вип. 7. — С. 347-361. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31366
 7. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. – К. : Книжкова палата України, 2009. – 277 с. – ISBN 966-647-157-7.

2010

 1. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготов. "Журналістика" / кол. авт.: Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко [та ін.] ; за ред. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 287 с.
 2. Книговидання в УРСР. Скільки українською і скільки російською / Іван Іванко. - Історична правда. 9 листопада 2010.
 3. Сенченко Микола Іванович [Текст] : біобіліографічний покажчик / уклад.: О. М. Устіннікова, П. М. Сенько ; передм. Н. О. Петрової ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. — [4-те вид., виправлене та доп.]. — К. : Кн. палата, 2010. — 84 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-647-168-3

2013

 1. Література волинського краю (XI–XVIII ст.) : навч. посіб. / Л. С. Семенюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2013. – 188 с. ; + іл. 4 с. – ISВN 978-617-517-172-1
 2. Основи культури видання : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Н. І. Черниш.– Львів : Укр. академія друкарства, 2013.– 143 с.– ISBN 978-966-322-987-2

2015

 1. Книжно-літературні традиції Волинської землі (від найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / Л. С. Семенюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2015. – 264 с. + іл. – ISВN 978-617-517-201-8

Словники та довідники

Розділ містить перелік словників та довідників з видавничої справи та поліграфії, що побачили світ в Україні.

1969

 1. Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничих термінів [Текст] / уклад. : В. І. Бова, М. П. Доломіно ; рец. : С. М. Шаховський, В. О. Вінник. — К. : Техніка, 1969. — 116 с. — 3500 пр.

1972

 1. Феллер М. Д. Довідник коректора [Текст] / М. Д. Феллер, І. С. Квітко, М. Г. Шевченко. — Х. : РВВ Кн. палати УРСР. 1972. — 408 с. — Бібліогр. : с. 403–404. — 4279 пр.

1977

 1. Довідник працівника видавничого об’єднання «Вища школа» [Текст] / уклад. А. С. Кривошея. — К. : Вища шк., 1977. — 430 с. — 1000 пр.

1989

 1. Вартанов Г. І. Короткий довідник газетного працівника [Текст] / Вартанов Г. І. ; рец. Ю. Г. Шаповал. — К. : Політвидав України, 1989. — 174 с. — 7000 пр. — ISBN 5-319-00234-3.
 2. Російсько-українській словник найбільш вживаних поліграфічних термінів [Текст] / уклад. : В. Р. Буртник, О. Ю. Павлова, Т. В. Стратійчук. — Львів : Полігр. технікум, 1989. — 58 с. — 500 пр.

1991

 1. Добровольський О. О. Підготовка оригіналів до видання [Текст] : на допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові / О. О. Добровольський, М. С. Хойнацький ; рец. Л. Л. Райтбурд. — К. : Вища шк., 1991. — 112 с. — Бібліогр.: с. 98–111. — 500 пр. — ISBN 5-11-003944-5.

1996

 1. Короткий тлумачний словник поліграфічних термінів [Текст] / уклад. : Ю. Жидецький, К. Логач ; рец. : З. Палига, І. Козловська. — Львів : Основа, 1996. — 48 с. — 500 пр.
 2. Сташко М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів [Текст] / М. Сташко ; наук. ред. Л. Полюга ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». Наук.-техн. б-ка ; рец. : В. Кутик, М. Романюк, Л. Симоненко. — Львів : БаК, 1996. — 200 с. — Бібліогр.: с. 195–197. — [Б/т]. — ISBN 966-7065-00-6.

1998

 1. Реклама [Текст] : словник термінів / підготував Р. Г. Іванченко ; Всеукраїн. Фонд сприяння розвитку книговидання та преси. — К. : [Б/в-ва], 1998. — 208 с. — 1000 прим — ISBN 966-7288-43-9.

2002

 1. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-українській словник-довідник з видавничої справи [Текст] / Е. І. Огар ; рец. Л. О. Симоненко, І. А. Мельник. — Львів : Палітра друку, 2002. — 224 с. — 500 пр. — ISBN 966-8281-00-4.
 2. Поліграфія та видавнича справа [Текст] : рос.-укр. тлумачний слов. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок ; [Авт.] перед. сл. Г. І. Миронюк ; М-во освіти і науки України ; рец. : А. К. Дорош, Р. Г. Іванченко, Е. Т. Лазаренко, Я. І. Чехман. — Львів : Аіфша, 2002. — 456 с. — Бібліогр.: с. 439–450. — 500 пр. — ISBN 966-7760-79-0.

2003

 1. Словник книгознавчих термінів [Текст] / уклад. : В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Кн. палата України ; наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун. — К. : Аратта, 2003. — 160 с. — Бібліогр.: с. 7–8. — [Б/т]. — ISBN 966-647-44-6.

2004

 1. Справочная книга автора [Текст] / [Авт.] передисл. и сост. А. В. Мельников ; [М-во образования и науки Украины. Науч.-метод. центр высшего образования] ; рец. : Ю. Э. Финклер, Л. Е. Сухомлин. — Сумы : Ун-тская кн., 2004. — 398 с. — Библиогр.: с. 391–396. — 500 пр. — ISBN 966-680-151-5.

2005

 1. Дурняк Б. В. Системи оброблення та передавання інформації [Текст] : рос.-укр. тлумачний слов. : У 2-х тт. / Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, Л. М. Артюшин, А. М. Гуржій, В. П. Бабак ; за ред. А. М. Гуржія та В. П. Бабака ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : В. М. Сеньківський, Ю. Е. Фінклер. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005–2006. — 300 прим. — ISBN 966-322-032-5.
  Т. 1: А–П. — 420 с. — ISBN 966-322-050-3 .
  Т. 2: Р–Я. — 426 c. — Бібліогр. : с. 411–425. — ISBN 966-322-051-1.
 2. Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва [Текст] / уклад. В. А. Сологуб ; ВАТ «УкрНДІ паперу» ; рец. Л. Т. Масенко, П. В. Король, В. П. Світельський. — К : Києво-Могилянська академія, 2005. — 300 с. — Бібліогр.: с. 298. — 500 пр. — ISBN 966-5183-25-7.

2006

 1. Таланчук П. М. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи [Текст] / П. М. Таланчук, С. Я. Ярема, Ю. М. Коровайченко, С. М. Ярема, В. С. Моргонюк ; рец. Р. Іванченко, Б. Валуєнко, А. Шурубура. — К. : Ун-т «Україна», 2006. — 664 с. — 5000 пр. — ISBN 966-7979-25-3.
 2. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] / М. Тимошик ; рец. Ю. П. Дяченко, В. О. Карпенко, Н. І. Черниш. — 2-е вид. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. — Бібліогр.: с. 550–554. — [Б/т]. — ISBN 966-7821-35-8. — (Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»).
 3. Шевченко В. Е Англо-українській тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології [Текст] / В. Е. Шевченко ; рец. Б. І. Черняков, Н. В. Зелінська. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. — 2700 пр. — ISBN 966-0604-39-4.

2008

 1. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури [Текст] / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; рец. : Л. Є. Сухомлин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 168 с. — Бібліогр.: с. 163–167. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-125-0.
 2. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні. [2000–2006 рр.] [Текст] : статист. довідник / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець ; рец. : З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. — К. : ВАТ «Укр. НДІ спец. видів друку», 2008. — 120 с. — 250 пр. — ISBN 978-966-7956-21-9.
 3. Воржева О. В. Інтернет для поліграфістів [Текст] : довід. / О. В. Воржева, Е. Т. Лазаренко, В. Є. Романишина, О. С. Чорна, М. В. Естріна, В. О. Гуменюк ; за ред. С. Ф. Гавенко ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — 2-е вид., доп. і випр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 80 с. — Бібліогр. : с. 78. — 300 прим. — ISBN 966-322-058.
 4. Ткаченко В. П. Енциклопедія видавничої справи [Текст] : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр.: с. 309–311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6.
 5. Полиграфия Украины [Текст] : 2008–2009 : справочник : вып. 5 / ред.-сост. : Е. Савченко, Н. Казачук, В. Резник, Н. Гуменная, Ю. Мосеюк, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К. : агентство «Стандарт», 2008. — 408 с. — [б/т].

2009

 1. Полиграфия Украины : 2009–2010 : справочник : [вып. 6] / ред.-сост. : И. Крюкова, Я. Зоренко, Я. Нагорная, Н. Гуменная, П. Осипенко, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К. : Да Винчи, 2009. — 316 с. — [б/т].
 2. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / [уклад. П.О. Киричок та ін.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2009. – 735 с. – ISBN 966-622-343-5.

2010

 1. Львівському поліграфічному коледжу — 80 років. Дорогою становлення та поступу [Текст] / [ред. кол.: М. С. Антоник, М. В. Слоцяк, К. З. Ярка та ін. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 414 c. — [б/т]. — ISBN 978-966-322-207-3.
 2. Мельников О. В. Українська академія друкарства. 1930—2010. Історико-біографічний довідник [Текст] / О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 589 c. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-209-7.

Книги з економіки та організації друкарства та поліграфії

Розділ містить перелік книг з економіки та організації видавничої справи та поліграфічної діяльності.

1999

 1. Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Пер. з англ. – К.: Любіть Україну, 1999. – 192 с.

2002

 1. Тимошик М.С. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого. - К.: Наша культура і наука, 2002. - 328 с.

2005

 1. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва [Текст] : моногр. / Л. А. Швайка ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; рец. : В. П. Мікловда, І. Р. Михасюк, Я. О. Побурко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 432 с. — Бібліогр. : с. 405–421. — 500 прим. — ISBN 966-322-038-4

2006

 1. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : стан, проблеми, тенденції. статистично-графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Долішній, Є. М. Палига, Л. А. Швайка. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. — Бібліогр.: с. 263–272. — 300 пр. — ISBN 966-322-057-0
 2. Холод З. М. Бухгалтерський облік у поліграфії [Текст] : зб. задач : навч. посіб. / З. М. Холод, І. І. Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. Г. Біла, В. Г. Ерн-Бишкевич. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 162 с. — Бібліогр. : с. 160–161. — 500 прим. — ISBN 966-322-049-Х

2007

 1. Зелінська Н. Іван Тиктор : талан і талант [Текст] : моногр. / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірна, І. Капраль, М. Романюк, С. Романюк, Л. Івасенко, Д. Палій, А. Судин ; керів. авт. кол. О. Думанська ; [Авт.] перед. сл. Б. Дурняк ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; рец. : С. Пав-люк, М. Капраль. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 240 с. — Бібліогр. : с. 10–19, 25–26, 28–33, 127, 147–149, 151, 157–161, 163–164, 181, 186, 210–212. — 1000 прим. — ISBN 978-966-322-092-5

2008

 1. Григорова З. В. Статистика діяльності книготорговельних підприємств : навч. посіб. / З. В. Григорова, Я. В. Котляревський ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти ; рец. : Р. М. Моторин, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 88 с., іл. — Бібліогр. : с. 85. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-113-7
 2. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. В. Арефєва, Ю. О. Барнич, В. Г. Ерн-Бишкевич, С. К. Реверчук. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 480 с. — Бібліогр. : с. 476–477. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-138-0
 3. Штангрет А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. Є. Кузьмін, С. Г. Мартинюк, В. Г. Ерн-Бишкевич, С. П. Лозовицький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 412 с. — Бібліогр. : с. 404–409. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-109-0

2009

 1. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Сенченко, О. М. Величко, Є. М. Палига. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. — Бібліогр.: с. 145–149. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-153-3
 2. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — Бібліогр.: с. 95–99. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-160-1
 3. Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу : за результатами соціолого-статистичних досліджень [Текст] : моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Сенченко, О. М. Величко, Ю. Ф. Пачковський. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — Бібліогр.: с. 148–158. — ISBN 978-966-322-155-7.

2010

 1. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2010. – 136с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-76-2.
 2. Шпак В. І. Видавничий бізнес. Теорія і практика [Текст] : навч.посіб. / В. І. Шпак; рец. : Ю. В. Бондар, В. Г. Олійник, І. Ф. Лубченко. — Київ : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2010. — С. 384 — ISBN 966-7769-84-0

2011

 1. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; за ред. О. В. Мельникова ; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.

Див. також

Література

 • Видавнича справа в Україні в 20-ті роки ХХ століття : монографія / В. К. Кізюн. – Кропивницький : ФОП Александрова М.В., 2017. – 184 с. – ISBN 966-2466-58-4.
 • Видавничо-поліграфічна діяльність в регіонах України: теоретичні та інституційно-економічні основи розвитку : монографія / В. Б. Базилюк. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. — 350 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 311—346 (368 назв). — ISBN 978-966-322-446-6
 • Видавничо-поліграфічна справа : практикум з проектування і розрахунку технол. і виробн. процесів : навч. посіб. / О. Величко. − К. : Київ. ун-т, 2009. − 519 с. : іл. − Бібліогр. в кінці розд. − ISBN 978-966-439-135-8.
 • Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. статистично-графічний огляд: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. — ISBN 966-322-057-0
 • Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. — ISBN 978-966-322-153-3
 • Історія видавничої справи та редагування: навч. посіб. / І. М. Скленар, М. В. Лозинський. –Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 192 с. — ISBN 978‐617‐10‐0110‐7
 • Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції: навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — ISBN 978-966-322-160-1
 • Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Зелінська. — Л. : Світ, 2002. — 267 c. — Бібліогр.: 70 назв.
 • Особливості функціонування та розвитку підприємств ВПГ: регіональний аспект: монографія / В. Б. Базилюк. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. — 274 c. — Бібліогр.: с. 259—274.
 • Партико З. В. Словник видавничих термінів / З. В. Партико. — Запоріжжя: КПУ, 2013. — 68 с.
 • Партико З. В. Основи видавничої справи: навч. посібник. Л.: ВФ «Афіша», 2014. — 304 с., рис. 64, додатків 16.
 • М.Сенченко. Державна видавнича політика // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.201 ISBN 978-966-611-818-2
 • Поліграфія та видавнича справа: рос.-укр. тлумачний слов. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Львів: Афіша, 2002. — 456 с. — ISBN 966-7760-79-0
 • Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. — Третє вид., виправлене. — К.: Наша культура і наука, 2010. — 560 с.
 • Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: Практичний посібник. — К.: Наша культура і наука, 2012. — 376 с.
 • Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва: моногр. / Л. А. Швайка. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 432 с. — ISBN 966-322-038-4

Посилання

 1. Тимошик, Микола (2006). Книга для автора, редактора, видавця (Практичний посібник). Київ: Наша культура і наука. с. 560.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.