Площина

Площина́ — одне з основних понять геометрії. При систематичному викладенні геометрії поняття площини як правило сприймається як первісне, котре лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Рівняння площини вперше зустрічається в А.К.Клеро (1731), рівняння площини у відрізках, вочевидь, вперше зустрічається в Ламе (18161818), нормальне рівняння увів (1861).

Дві площини, що перетинаються

Деякі характерні властивості площини

 • Площина поверхня, котра повністю містить кожну пряму, що сполучає її довільні точки;
 • Площина множина точок, рівновіддалених від двох заданих.

Площини в тривимірному Евклідовому просторі

Визначення на основі точок і прямих, що належать площині

В Евклідовому просторі будь-якої вимірності, площина зазвичай визначається за допомогою:

 • Трьох не-колінеарних точок (точки не знаходяться на одній прямій).
 • Прямою і точкою, що не належить цій прямій.
 • Двома різними прямими, що перетинаються.
 • Двома паралельними прямими.

Властивості

Наступні твердження справедливі для тривимірного Евклідового простору, але не для більших розмірностей, хоча вони мають аналогії при вищих розмірностях:

 • Дві різні площини є або паралельними або перетинаються по прямій.
 • Пряма може бути або паралельною до площини, або перетинає її в єдиній точці, або знаходиться на площині.
 • Дві різні прямі, перпендикулярні до однієї площини мають бути паралельними одна до одної.
 • Дві різні площини перпендикулярні одній прямій мають бути паралельні одна одній.

Рівняння площини

Площина алгебрична поверхня першого порядку: в декартовій системі координат площина може бути задана рівнянням першого степеня.

 • Загальне (повне) рівняння площини

де та  — сталі, при чому і не всі рівні нулю; у векторній формі:

де  — радіус-вектор точки , вектор перпендикулярний до площини (нормальний вектор). Напрямні косинуси вектора :

Якщо один з коефіцієнтів в рівнянні площини дорівнює нулю рівняння називається неповним. При площина проходить через початок координат, при (або , ) площина паралельна осі (відповідно чи ). При (, чи ) площина паралельна площині (відповідно чи ).

 • Рівняння площини у відрізках:

де  — відрізки, які площина відсікає на осях і .

 • Рівняння площини, що проходить через точку перпендикулярно до вектора :

у векторній формі:

 • Рівняння площини, що проходить через три задані точки , які не лежать на одній прямій:

(мішаний добуток векторів), іншими словами

 • Нормальне (нормоване) рівняння площини

у векторній формі:

де  одиничний вектор,  — відстань від площини до початку координат. Рівняння(2) можна отримати з рівняння (1), помноживши його на нормуючий множник

(знаки і протилежні).

Пов'язані поняття

 • Відхилення точки від площини

,якщо і початок координат лежать по різні сторони площини, в протилежному випадку. Відстань від точки до площини дорівнює

 • Кут між площинами Якщо рівняння площини задані у вигляді (1), то

Якщо у векторній формі, то

чи
чи .
 • Пучок площин — рівняння довільної площини, що проходить через лінію перетину двох площин

де і  — довільні числа, що не одночасно дорівнюють нулю.

Література

 • Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия М.: ФИЗМАТЛИТ / 2002 р., 240с.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.