Локальна дзета-функція

Конгруенц-дзета-функція — прототип для побудови важливої L-функції Гассе — Вейля, ряд вигляду

,

побудований на послідовності числа точок афінного або проєктивного многовиду у скінченних полях.

Локальна дзета-функція . Для неї існує аналог гіпотези Рімана.

Визначення

Нехай  афінний або проєктивний многовид над скінченним полем . Конгруенц-дзета-функція многовиду над визначається як формальний степеневий ряд

,

де , а  — число точок , що лежать у . Числа скінченні в силу скінченності будь-якого афінного або проєктивного многовиду скінченної розмірності над скінченним полем.

Локальною дзета-функцією називають функцію , тут  — характеристика поля ,  — комплексна змінна.

Приклади

Візьмемо рівняння , геометрично це означає, що  — це просто точка. У цьому випадку всі . Тоді

Нехай  проєктивна пряма над . Якщо , то має точку: всі точки поля і нескінченну точку. Отже

Властивості

  • подається у вигляді нескінченного добутку

де пробігає всі замкнуті точки , а  — степінь . У разі, якщо , яке обговорювалося вище, то замкнуті точки — це класи еквівалентності точок , де дві точки еквівалентні, якщо вони спряжені над полем . Степінь  — це степінь розширення поля , породженого координатами . Тоді логарифмічна похідна нескінченного добутку дорівнюваиме твірній функції

.
  • Якщо  — еліптична крива, то в цьому випадку дзета-функція дорівнює
  • Якщо , то збігається у відкритому крузі радіуса .
  • Якщо , причому  — відповідні дзета-функції, то .
  • Якщо , то .

Застосування

L-функція Гассе — Вейля визначається через конгруенц-дзета-функцію так:

Гіпотеза Рімана для кривих над скінченними полями

Якщо  — проєктивна неособлива крива над , то можна показати, що

де  — многочлен степеня , де  рід кривої . Подамо

тоді гіпотеза Рімана для кривих над скінченними полями стверджує, що

Для локальної дзета-функції це твердження рівносильне тому, що дійсна частина коренів дорівнює .

Наприклад, для еліптичної кривої отримуємо випадок, коли існують рівно 2 корені, і тоді можна показати, що абсолютні значення коренів дорівнюють . Цей випадок еквівалентний теоремі Гассе про оцінку числа точок кривої в скінченному полі.

Загальні формули для дзета-функції

Із формули сліду Лефшеца для морфізму Фробеніуса виходить, що

Тут  — відділювана схема скінченного типу над скінченним полем , а  — геометрична дія Фробеніуса на -адичній етальній когомології з компактним носієм . Це показує, що дана дзета-функція є раціональною функцією .

Див. також

Література

  • Айерленд К., Роузен М. Классическое введение в современную теорию чисел. М. : Мир, 1987. — 428 с.
  • Коблиц Н. Введение в эллиптические кривые и модулярные формы. М. : Мир, 1988. — 319 с.
  • Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия. М. : Мир, 1981. — 597 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.