Потік

Поті́к (біл. паток, англ. flow, stream, production line, нім. Fluss m, Fliessen n, Strömung f, рос. поток) -

  • Неперервний рух маси чи великої кількості кого- чи чого-небудь, що характеризується напрямками у кожній своїй точці. Наприклад, річка, струмок, потік рідини, пульпи, лавовий потік, селевий потік, потік гідросуміші, повітряний потік, людський потік, потік світла, звуків тощо.
  • Вид організації руху предметів обробки із безперервним послідовним виконанням операцій у виробництві (потоковий метод, потокове виробництво).
  • Об'єднання академічних груп учнів (студентів) для організації навчального процесу (читання лекцій, приймання екзаменів тощо).

Топоніми

 Польща

  • Потік — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

 Україна

Села:

Річки:

Наукові терміни

У математиці

  • Потік (інтуїціонізм)
  • Потік у графі
  • Потік векторного поля через поверхню.
  • Фазовий потік диференційного рівняння.

У телекомунікаціях і програмуванні

Газопроводи

Окремі різновиди потоку

ПОТІК БЕЗНАПІРНИЙ, САМОПЛИВ — потік, який має місце при безнапірному русі — рухається без напору, під дією власної ваги, не заповнюючи всього об'єму труби, тунелю.

При нафтовидобутку — потік рідини, п'єзометрична лінія для якого збігається з вільною поверхнею потоку, тобто розміщена нижче верхньої межі пласта продуктивного. Безнапірний потік може бути закритим або відкритим. Протилежне: потік напірний.

ПОТІК БЕЗНАПІРНО-НАПІРНИЙ — при нафтовидобутку — поєднання потоків напірного і безнапірного на різних ділянках пласта.

ПОТІК ВИПРОМІНЮВАННЯ — повна енергія, яка переноситься світлом (або іншим випромінюванням) за одиницю часу через дану поверхню. Поняття П.в. застосовується для проміжків часу, значно більших, ніж період світлових коливань. Син. — променистий потік, потужність випромінювання.

ПОТІК ДВОРІДИННИЙ — окремий послідовний рух двох рідин різних фізичних властивостей в одному потоці (наприклад, при витісненні нафти водою, послідовно-му перекачуванні різних нафтопродуктів у продуктопроводах тощо).

ПОТІК КУЕТТА — плоский потік між двома паралельними площинами із заданою відстанню між ними і відносною швидкістю їх руху.

ПОТІК ЛІНІЙНИЙ (ОДНОМІРНИЙ) — рух рідини або газу в поровому середовищі, коли сукупність усіх траєкторій складається з паралельних прямих ліній і в кожному плоскому перерізі до напряму руху швидкості фільтрації у всіх точках не тільки паралельні, а й рівні між собою. Див. потік прямолінійно-паралельний.

ПОТІК НАНОСІВ — явище масового переміщення вздовж берега уламкового матеріалу. П.н. протягом тривалого часу зберігає один напрямок. Розрізняють П.н. донний та бе-реговий. П.н. відіграє важливу роль в утворенні акумулятивних берегових форм, наприклад, кіс, пересипів тощо.

ПОТІК НАПІРНИЙ — 1) Потік, що має місце при напірному русі. 2) Потік рідини, п'єзометрична лінія для якого розміщена вище непроникної покрівлі пла-ста продуктивного. Протилежне: потік безнапірний.

ПОТІК НАПІВНАПІРНИЙ — потік, у межах однієї ділянки якого є напірний рух, а в межах іншої — безнапірний рух. Наприклад, у циркуляційній системі свердловини. Див. потік безнапірно-напірний.

ПОТІК НЕУСТАЛЕНИЙ (НЕСТАЦІОНАРНИЙ) — потік, параметри якого змінюються в часі.

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ — прямо-лінійно-паралельний (плоско-паралельний, паралельно-струминний) потік рідини (чи газу), якому притаманна прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх частинок рідини і параметри якого є функцією тільки однієї просторової координати.

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ З ОСЬОВОЮ (ЧИ ЦЕНТРАЛЬНОЮ) СИМЕТРІЄЮ) — потік по прямих лініях, що радіально сходяться в одній точці на площині (чи в центрі сфери) і параметри якого є функцією радіус-вектора (чи), де x, y, z — просторові координати. Перший потік ще називають одновимірним осесиметричним потоком, а другий — одновимірним центральносиметричним потоком. Поняття використо-вуються в підземній гідрогазомеханіці.

ПОТІК ПЛОСКИЙ (ДВОВИМІРНИЙ) — рух рідини чи газу, коли всі їх частинки переміщуються в площинах паралельно пев-ній нерухомій площині, при цьому характер руху частинок рідини в цих площинах однаковий.

ПОТІК ПЛОСКОРАДІАЛЬНИЙ — потік рідини, частинки якого рухаються паралельно одній і тій самій площині, наприклад, підошві пласта продуктивного (тобто потік плоский), i радіально сходяться в одній точці. Такий потік має місце при русі рідини в горизонтальному пласті проду-ктивному до свердловини гідродинамічно досконалої. П.п. є двовимірним потоком, бо для характеристики його в кожній точці пласта необхідно знати дві декартові координати x, y. Оскільки частинки радіально сходяться в одній точці (в центрі свердловини на площині), то його можна описати одним радіусом-вектором, тобто цей потік є одновимірним з осьовою си-метрією (інакше одновимірним осесиметричним потоком).

ПОТІК ПРЯМОЛІНІЙНО-ПАРАЛЕЛЬНИЙ — потік, для якого характерна прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх частинок рідини, причому для потоку усталеного в будь-якому перпендикулярному до напрямку руху перерізі швидкості фільтрації не тільки паралельні, але й рівні між собою. Такий потік ще називають одновимірним, плоскопаралельним, паралельно-струминним.

ПОТІК РІДИНИ — рух рідини в руслі, у пористому сере-довищі або у вигляді вільного струменя.

ПОТІК СУСПЕНЗІЙНИЙ — 1) Потік рідини із суспендованими частинками. 2) Гравітаційний рух (течія) суспензії по дну водойми (русла). Для формування суспензійного потоку необхідно, щоб різниця між густиною рідкої фази (води) і густиною суспензії була не менша за 0,1 кг/м³.

ПОТІК СФЕРИЧНО-РАДІАЛЬНИЙ — потік тривимірний, траєкторії частинок якого прямолінійні й радіально сходяться в одній точці. Характеризується центральною симетрією, тобто він є потоком одновимірним з центральною симетрією.

ПОТІК ТРИВИМІРНИЙ (ПРОСТОРОВИЙ)- потік, траєкторії частинок якого не паралельні якійсь площині, а для його характеристики необхідно знати три декартові координати x, y, z.

ПОТІК УСТАЛЕНИЙ (СТАЦІОНАРНИЙ) — потік, параметри якого не змінюються в часі.

ПОТІК ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ — потік (напірний або безнапірний), який має місце при русі рідини через пористе середовище.

ПОТІК, ЯКИЙ НЕСЕ ЗАВИСЬ — потік гідросуміші.

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.