Еліптичні функції Якобі

Еліптичні функції Якобі — набір основних еліптичних функцій комплексної змінної, і допоміжних тета-функцій, які мають велике історичне значення і пряме відношення до деяких прикладних задач (наприклад, рівняння маятника). Вони також мають корисні аналогії з тригонометричними функціями, як показує відповідне позначення для . Вони не дають найпростіший спосіб розвинути загальну теорію еліптичних функцій, тому в у вступних книгах вони менш популярні, ніж еліптичні функції Вейєрштраса. Еліптичні функції Якобі мають в основному паралелограмі по два простих полюси і два простих нуля.

Означення

Як мероморфні функції

Паралелограм Якобі.

Функції Якобі є еліптичними функціями, тобто подвійно періодичними мероморфними функціями комплексної змінної. Тобто фактично їх значення визначається на торі або основному паралелограмі.

Якщо ця функція є всюди голоморфною то згідно з теоремою Ліувіля вона буде константою. З властивостей лишків та подвійної періодичності випливає також, що еліптичні функції не можуть в основному паралелограмі мати єдиного полюса порядку 1. Відповідно найпростішими несталими функціями є функції з єдиним полюсом порядку два і двома полюсами порядку 1. Першими є еліптичні функції Вейєрштраса, другими — еліптичні функції Якобі.

Загалом існує 12 принципово відмінних еліптичних функцій Якобі. Загалом вони залежать від основного паралелограма.

Нехай визначено паралелограм (який не буде основним) як на малюнку з вершинами 0, K, K + iK, iK, що для зручності нотації позначені як s, c, d і n, відповідно.

Дійсні числа K і K' називаються «чвертями періодів».

12 функцій позначаються sc, sd, sn, cd, cn, cs, dn, ds, dc, ns, nc і nd.

Вони є єдиними еліптичними функціями, що задовольняють умови:

 • Функція має простий нуль в куті p визначеного паралелограма і простий полюс в куті q. В інших двох кутах полюсів і нулів немає.
 • Відстань від p до q є половиною періоду функції pq u;тобто функція pq u є періодичною в напрямку pq, з періодом вдвічі більшим, ніж відстань від p до q. Відстані від p до інших точок є чвертями періодів.
 • Розклад функції pq u в ряд Тейлора щодо u в околі точки p має членом найменшого степеня u; членом найменшого степеня при розкладі в ряд Лорана в околі q є 1/u; в інших кутах розклад в ряд Тейлора починається з 1.

Наприклад функція dn має нуль в точці d і полюс в точці n. Вона періодична з періодами 2K і 4iK.

Як обернені функції до еліптичних інтегралів

Наведене вище означення в термінах мероморфних функцій є досить абстрактним. Існує більш просте, але абсолютно еквівалентне означення, що задає еліптичні функції як зворотні до неповного еліптичному інтегралу першого роду. нехай

Еліптична функція задається як

і визначається

а

Тут кут називається амплітудою. називається дельта амплітудою. Значення m є вільним параметром, який є дійсним числом в діапазоні , і таким чином еліптичні функції є функціями двох аргументів: амплітуди і параметра m.

Решта дев'ять еліптичних функцій легко побудувати з трьох вищенаведених. Це буде зроблено нижче.

Коли , то u дорівнює чверті періоду K.

Означення в термінах тета-функцій

Еквівалентно еліптичні функції Якобі можна визначити в термінах тета-функцій. Якщо ми визначимо як , і відповідно як (тета константи) тоді еліптичний модуль k дорівнює . Вважаючи , отримаємо

Оскільки функції Якобі визначаються в термінах еліптичного модуля , необхідно знайти обернені до них і записати τ в термінах k. Почнемо з додаткового модуля . Як функція від τ він рівний

Введемо позначення

Визначимо також ном q як і розкладемо в ряд за степенями нома q. отримаємо

Можна записати розклад в ряд

Оскільки ми можемо розглянути окремий випадок коли уявна частина τ більша або рівна , ми можемо сказати, що значення q менше або рівне . Для таких малих значень вищенаведений ряд збігається дуже швидко, і це дозволяє легко знайти відповідне значення для q.

Позначення

Для еліптичних функцій можна зустріти різноманітні позначення. Еліптичні функції — функції двох змінних. Першу змінну можна дати в термінах амплітуди φ, або зазвичай, в термінах u, як нижче. Другу змінну можна було б дати в термінах параметра m, або як еліптичний модуль k, де , або в термінах модулярного кута , де .

Інші функції

Зміною двох букв в назві функцій зазвичай позначають обернені функції до трьох основних функцій наведених вище:

Частки трьох головних функцій позначають першою літерою чисельника і першою літерою знаменника:

Для кращого запам'ятовування більш коротко можна записати : де всі букви p, q, і r є будь-якими буквами s, c, d, n (слід пам'ятати, що ss = cc = dd = nn = 1).

Додаткові теореми

Функції задовольняють двом алгебраїчним співвідношенням

З цього видно, що (cn, sn, dn) параметризують еліптичну криву, яка є перетином двох квадрик заданих вищезазначеними двома рівняннями.

На цій кривій можна визначити груповий закон для точок за допомогою додаткових формул для функцій Якобі:

Тригонометричні і гіперболічні функції, як окремий випадок еліптичних

 • Якщо m = 1, то: ;
Звідси:
Звідси:
і:
Таким чином, при m = 1 еліптичні функції вироджуються в гіперболічні.
 • Якщо m = 0, то: ;
Звідси:
,
а також:
,: ,
Таким чином, при m = 0 еліптичні функції вироджуються в тригонометричні.

Співвідношення між квадратами функцій

Для квадратів цих функцій вірні наступні співвідношення:

:
де і .

Додаткові рівності для квадратів можна отримати якщо зауважити, що , а також де p, q, r — будь-які літери s, c, d, n і ss = cc = dd = nn = 1.

Ном

Нехай ном дорівнює і нехай аргумент .

Тоді функції можна представити у вигляді сум Ламберта:

Розв'язки нелінійних звичайних диференціальних рівнянь

Похідні трьох основних еліптичних функцій Якобі записуються у вигляді:Використовуючи теорему, формулювання якої наведена вище отримаємо для заданого k (0 < k < 1) рівняння розв'язками яких є еліптичні функції Якобі:

 • є розв'язком рівнянь
і
 • є розв'язком рівнянь
і
 • є розв'язком рівняння
і

Див. також

Посилання

Література

 • Abramowitz, Milton; Stegun, Irene A. eds. (1972). Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. New York: Dover. ISBN 0-486-61272-4. See Chapter 16
 • Н. И. Ахиезер (1970). Элементы теории эллиптических функций. Москва: Наука.
 • Дж. Н. Ватсон, Э. Т. Уиттекер (1963). Курс современного анализа. Ч.2. Трансцендентные функции. Москва: Мир. или Москва: УРСС, 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.