Метричний простір

Метри́чний про́стір — це пара (), яка складається з деякої множини елементів і відстані , визначеної для будь-якої пари елементів цієї множини.

Формальне визначення

Метричним простором називається пара , яка складається з деякої множини елементів і відстані , а саме однозначної, невід'ємної, дійсної функції , визначеної для , яка задовольняє такі 3 аксіоми:

 1. (аксіома тотожності).
 2. (аксіома симетрії).
 3. (нерівність трикутника).

Невід'ємність доводиться за допомогою таких міркувань:

Приклади метричних просторів

 1. Простір ізольованих точок
 2. Множина дійсних чисел утворює метричний простір
 3. Множина впорядкованих груп з n дійсних чисел з відстанню

  називається n-вимірним арифметичним евклідовим простором .
 4. Ту саму множину впорядкованих груп з n дійсних чисел , але з відстанню

  позначимо простором .
 5. Знову візьмемо ту саму множину, що в прикладах 3 і 4, і визначимо відстань між його елементами формулою:

  Цей простір в багатьох питаннях аналізу не менш зручний, ніж евклідів простір .
 6. Множина всіх неперервних дійсних функцій, визначених на проміжку з відстанню
 7. Позначимо через метричний простір, точками якого слугують всі можливі послідовності дійсних чисел, що задовольняють умові: , а відстань визначається формулою:
 8. Розглянемо, як і в прикладі 6, сукупність усіх функцій, неперервних на відрізку , але відстань визначимо по-іншому, а саме:

  Такий метричний простір позначимо і будемо називати простором неперервних функцій з квадратичною метрикою.
 9. Розглянувши множину усіх обмежених послідовностей дійсних чисел, отримаємо простір з метрикою:
 10. Множина впорядкованих груп з n дійсних чисел з відстанню
  ,
  де  — будь-яке фіксоване число . Цей простір позначимо

Метричні простори та аксіоми зліченності

1. Будь-який метричний простір задовольняє першу аксіому зліченності.

2. Якщо метричний простір сепарабельний, то він задовольняє другу аксіому зліченності.

Відкриті і замкнуті множини, топологія і збіжність

Будь-який метричний простір є топологічним простором, тому всі визначення і теореми, що стосуються топологічних просторів, можна природним чином поширити на метричні простори.

Для будь-якої точки метричного простору визначимо відкриту кулю радіуса з центром в точці , як множину . Такі відкриті кулі породжують топологію на , а отже й топологічний простір. Породжена топологія задовольняє багатьом умовам, наприклад всім аксіомам віддільності.

Підмножина метричного простору називається відкритою, якщо , такий що Доповненням до відкритої множини називається замкнута множина. Околом точки називається будь-яка відкрита підмножина , що містить .

Послідовність метричного простору називається збіжною до границі тоді і тільки тоді, коли Також можна використовувати загальне означення збіжності для топологічного простору.

Підмножина метричного простору замкнена тоді і тільки тоді, коли будь-яка послідовність збіжна в і має границю, що належить .

Гомеоморфізм. Ізоморфізм

Якщо відображення взаємно однозначне, то існує обернене відображення простору на простір . Якщо відображення взаємно однозначне і взаємно неперервне, то воно називається гомеоморфним відображенням або гомеоморфізмом, а самі простори та , між якими можна встановити гомеоморфізм, називаються гомеоморфними між собою. Важливим окремим випадком гомеоморфізму є так зване ізометричне відображення.

Кажуть, що бієкція між метричними просторами і є ізометрією, якщо . Простори і , між якими можна встановити ізометричне співвідношення, називаються ізометричними.

Ізометрія просторів означає, що метричні зв'язки між їхніми елементами одні і ті ж самі; різною може бути лише природа їхніх елементів, що з точки зору теорії метричних просторів несуттєво. Ізометричні між собою простори можна розглядати як тотожні.

Типи метричних просторів

Повні простори

Метричний простір називається повним, якщо у ньому будь-яка фундаментальна послідовність є збіжною до елемента цього простору: .

Будь-який евклідів простір, як і будь-яка замкнена множина, є повним метричним простором.

Будь-який метричний простір має єдине (з точністю до ізометрії) поповнення, що складається з повного метричного простору, який містить даний простір у вигляді щільної підмножини.

Якщо повна підмножина метричного простору , то є замкненим в . Дійсно, простір є повним тоді і тільки тоді, коли він є замкненим у повному метричному просторі .

Якщо  — повний метричний простір, то є множиною другої категорії (англ.).

Див. також

Література

 1. С. Т. Завало (1972). Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа.
 2. П. І. Голод; А. У. Клімик (1992). Математичні основи теорії симетрій (українська). Київ: Наукова Думка. ISBN 5-12-002743-1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.