Спектроскопія

Спектроскопíя — розділ фізики, присвячений вивченню спектрів електромагнітного випромінювання. Слово «спектроскопія» походить від латинського слова «specter» (привид) і грецького «skopos» (спостерігач).

Анімація дисперсії світла, що проходить через трикутну призму

Загальний опис

Дані спектроскопії — найважливіша основа для вивчення будови атомів, молекул та макроскопічних тіл в різних аґреґатних станах, зокрема різноманітних мінералів. На спектроскопії базується спектральний аналіз. Див. також інфрачервона спектроскопія.

Спектроскопія забезпечує отримання інформації про атоми, молекули, йони, кристали і може використовуватися для визначення структури і складу зразка. Спектроскопія — неоцінимий аналітичний метод, що реалізовується на різних типах спектрометрів (або спектрофотометрів) ЯМР, ІЧ, УФ, видимої і ближньої ІЧ частини спектра, флуоресцентних спектрометрах.

Аналіз спектрів дозволяє визначати енергетичні рівні досліджуваної системи. Також з наявності й інтенсивності випромінювання певного роду в спектрах проводять якісний і кількісний аналіз складу речовини.

Можна виділити два типи спектроскопії.

У рамках класичної спектроскопії (оптична спектроскопія) спектр отримують завдяки розкладу світла призмою, або дифракційною ґраткою.

Другий тип Фур'є-спектроскопія. У цьому випадку вимірюється часова залежність коливання системи. Після виконання перетворення Фур'є отримують частотну характеристику системи.

Спектроскопія відбиття — вивчає спектри відбиття електромагнітного випромінювання речовин у видимій, УФ та ІЧ-областях. Для реєстрації спектрів відбиття використовуються спетрофотометри. С.в. застосовуються для вивчення складу і будови поверхневих шарів твердих тіл та мутних середовищ, а також для ідентифікації адсорбованих хімічних сполук.

Див. також

Посилання

Література

  • Імпедансна спектроскопія: навч. посіб. / І. І. Григорчак, Г. В. Понеділок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 352 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розділів. — ISBN 978-617-607-116-7
  • Прикладна спектроскопія: Навчальний посібник / Капустяник В. Б., Мокрий В. І. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 302 с. + 6 с. вкл.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.