Алгебра множин

Алгебра множин — розділ теорії множин, який визначає закони композиції множин, виходячи з основних властивостей операцій над ними, а також пропонує певну систематичну процедуру для обчислення теоретико-множинних рівнянь та співвідношень.[джерело?]

З точки зору абстрактної алгебри алгебра множин — це кільце K підмножин множини R, що містить R.

Властивості операцій на множинах

Бінарні операції об'єднання та перетину множин, задовольняють певним фундаментальним алгебраїчним властивостям. Далі вони наводяться без доведення.

ТВЕРДЖЕННЯ 1: Для будь-яких множин A, B, та C, виконуються такі співвідношення:

комутативність:
 • A B  =  B A
 • A B  =  B A
асоціативність:
 • (A B) C  =  A (B C)
 • (A B) C  =  A (B C)
дистрибутивність операції перетину відносно об'єднання:
 • A (B C)  =  (A B) (A C)
 • A (B C)  =  (A B) (A C)

Як можна спостерігати з наведених співвідношень, з точки зору основних властивостей можна провести певну аналогію між операцією об'єднання множин та операцією множення чисел, операцією перетину множин та операцією додавання чисел. Ця аналогія розвивається в наступному твердженні:

ТВЕРДЖЕННЯ 2: Для будь-якої підмножини A універсальної множини U, справедливі наступні співвідношення:

 • властивості нуля
 • A Ø  =  A
 • A CA  =  Ø
 • властивості одиниці
 • A U  =  A
 • A СA  =  U

Тут елементи Ø та U є нейтральними елементами відносно операцій ∪ та ∩ відповідно, тобто такими, що не впливають на результат операції, аналогічно тому, як в звичайній алгебрі дійсних чисел такими елементами на операціях множення та складання є 1 та 0 відповідно. Але, на відміну від звичайного множення та складання, в алгебрі операцій перетину та об'єднання множин не існує зворотного елементу.

Наведені закони складають основу алгебри множин. Всі інші співвідношення можуть бути виведені з них безпосередньо.

Принцип дуальності

Наведені вище співвідношення демонструють цікаву закономірність. Якщо в якомусь з законів провести заміни ∪ на ∩, а також Ø на U, то він залишиться справедливим. Це фундаментальна властивість алгебри множин, яка має назву принципа дуальності.......

Додаткові співвідношення алгебри множин

ТВЕРДЖЕННЯ 3: Для будь-яких підмножин A та B універсальної множини U, справедливі наступні твердження:

ідемпотентність:
 • A A  =  A
 • A A  =  A
домінування:
 • A U  =  U
 • A Ø  =  Ø
поглинання:
 • A (A B)  =  A
 • A (A B)  =  A

ТВЕРДЖЕННЯ 4: Нехай A та B — підмножини універсуму U, тоді:

правила де Моргана:
 • С(AB)  =  CACB
 • C(AB)  =  CACB
 • CCA  =  A
 • CØ  =  U
 • CU  =  Ø

ТВЕРДЖЕННЯ 5: Нехай A та B — підмножини універсуму U, тоді:

однозначність доповнення:
 • Якщо A B  =  U, та A B  =  Ø тоді B = СA.

Часткова впорядкованість

На множині X можна ввести відношення порядку ⊆, яке задовольняє наступним властивостям:

ТВЕРДЖЕННЯ 6: Якщо A, B та C — деякі множини, то:

рефлексивність:
 • A  A
антисиметричність:
 • A  B та B  A тоді й тільки тоді, якщо A = B
транзитивність:
 • If A  B та B  C тоді A  C

Це твердження говорить про те, що множина X є алгебраїчною структурою, або решіткою, і якщо вона дистрибутивна (що показано в твердженні 1) та для кожного елементу існує його доповнення, то така структура має назву булевої алгебри (таке визначення булевої алгебри не є математично строгим, докладніше дивись в статті Булева алгебра).

ТВЕРДЖЕННЯ 7: Якщо A, B та C — підмножини S, то виконується наступне:

 • Ø  A  S
 • A  A B
 • Якщо A  C та B  C то A B  C
 • A B  A
 • Якщо C  A та C  B то C  A B

ТВЕРДЖЕННЯ 8: Для будь-яких множин A та B, наступні твердження еквівалентні:

 • A  B
 • A B  =  A
 • A B  =  B
 • A  B  =  Ø
 • BC  AC

Алгебра доповнень

ТВЕРДЖЕННЯ 9: Для універсальної множини U та підмножин A, B, та C з U, справедливе наступне:

 • C  (A B)  =  (C  A) (C B)
 • C  (A B)  =  (C  A) (C B)
 • C  (B  A)  =  (A C) (C  B)
 • (B  A) C  =  (B C)  A  =  B (C  A)
 • (B  A) C  =  (B C)  (A  C)
 • A  A  =  Ø
 • Ø  A  =  Ø
 • A  Ø  =  A
 • B  A  =  AC B
 • (B  A)C  =  A BC
 • U  A  =  AC
 • A  U  =  Ø

Див. також

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.