Демографія

Демографія (дав.-гр. δήμος — народ та лат. graphe — письмо, описання) наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку.

Частина серії статей на тему:
Географія
Населення світу за країнами
Шаблони • Категорія • Портал

Зміст, цілі та завдання демографії

Демографія вивчає такі емпіричні дані про населення, як: кількість, статево-вікова структура, приріст (скорочення) населення та фізичне переміщення населення (міграція). До задач демографії належать: аналіз статистичних даних про рівні народжуваності і смертності, шлюбів і розлучень, тривалості життя; короткочасні та довгострокові прогнози стану та динаміки руху населення. Сім'я та шлюб — як соціальні інститути, соціалізація конкретно-історичних індивідів як масовий процес — також належать до комплексу об'єктів демографії. Основною ціллю демографії можна вважати виведення закономірностей та законів розвитку людності.

Геодемографія — дисципліна, що вивчає взаємозв'язки між місцезнаходженням і демографічними характеристиками населення.

Людність як об'єкт демографії

Демографія вивчає не просто людність або населення як таке (людність є об'єктом багатьох інших наук — від статистики до соціології), а саме процес відтворення, репродукції людності. Процеси народження, старіння, смертності, зміни генерацій (поколінь) — у демографії звуться природним рухом людності (населення). На відміну від нього міграція являє собою механічний рух людності (населення). Демографія вивчає не тільки кількість, як це вважалося раніше, але і якість людності (населення). До якості людності в першу чергу належить потенція до самовідтворення — «демографічний потенціал».

Економічна демографія розглядає також «трудовий потенціал» населення.

Медична демографія вивчає здоров'я населення як чинник його відтворення.

Теоретико-методологічна ієрархія

Демографія як комплекс наук про людність (населення) вміщує в себе групи наукових дисциплін різних за рівнем теоретичної абстракції:

 • Емпірична демографія (Демо-статистика або статистика населення)
 • Дескриптивна (описова) демографія, аналітична демографія чи демографічний аналіз (у вузькому розумінні)
 • Теоретична демографія (див. також: Демологія) тощо.

Демографічний аналіз в широкому розумінні — як конкретно-дисциплінарна так і загально-наукова методологія, охоплює різні рівні наукової теоретичної думки: від розгляду статистично-аналітичних показників — «Нетто- та Брутто-коефіцієнтів» народжуваності (відтворення населення), «очікуваної середньої тривалості життя», далі через такі теоретичні побудови як — Теорія «Нульового-росту» і врешті-решт — до виведення фундаментальних Законів існування та розвитку суспільства-людності (об'єкт Демології).

Існують також різноманітні «предметно-споріднені» та «галузеві» демографічні дисципліни:

та ін.

Див. також

Джерела та література

 • В. С. Стешенко. Демографія історична // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 325. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.
 • В. П. Піскунов, В. С. Стешенко. Історія демографічних реальностей // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 597. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1.
 • Е. М. Лібанова, О. П. Рудницький. Демографія // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2020. — ISBN 944-02-3354-X.
 • Демографічні перспективи України до 2060 року / О. В. Позняк, П. Є. Шевчук // Демографія та соц. економіка. — 2014. — № 1. — С. 72-84. — Бібліогр.: 12 назв.
 • Демографія: навч. посіб. / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровськой та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. — 220 с. : табл. — Бібліогр.: с. 213—215 (42 назви). — ISBN 978-966-676-471-6
 • Демографія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. О. Пальян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ: Київ. ун-т, 2014. — 222 c. — Бібліогр.: с. 217—219.
 • Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932—1933 рр. в Україні / О. П. Рудницький, Н. М. Левчук, О. Воловина, П. Є. Шевчук, А. Б. Ковбасюк // Демографія та соц. економіка. — 2015. — № 2. — С. 11-30. — Бібліогр.: 66 назв.
 • Історична генеза демографічної думки в Україні (кінець ХVII — початок ХХІ ст.): монографія / В. О. Хвіст; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К. : Лисенко М. М., 2012. — 326 c. — Бібліогр.: с. 311—326.
 • Муромцева Ю.І. Демографія: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 300 с. - ISBN 978-966-351-038-2
 • Історична демографія України XVIII - початку XXI ст. : спецкурс для студентів ВНЗ / В. О. Романцов. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. - 159 с. : табл. - ISBN 978-966-355-052-7
 • Dictionary of demography: terms, concepts and institutions. W. Petersen & R. Petersen. — New York: Greenwood Press, 1985—1986. Vol. 1-2 (Vol.1 ISBN 0-313-25137-1; Vol.2 ISBN 0-313-25138-X) (англ.)
 • Dictionary of Demography: Multilingual Glossary. Greenwood Press. ISBN 0-313-25139-8 (англ.)
 • Демографический энциклопедический словарь. Москва, СЭ, 1985 (рос.)
 • Dictionnaire de démographie. Pressat, Roland. — Paris: Pr. Univ. de France, 1979 (фр.) // The Dictionary of Demography. ed. Roland Pressat. Oxford: Blackwell, 1988 — ISBN 0-631-15579-1 (англ.)
 • Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. — К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1974.

Періодичні демографічні видання

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.