Список українських енциклопедій

У цьому списку перелічено українські енциклопедично-довідкові видання.

Загальні енциклопедії

Країнознавчі енциклопедії, довідники та словники

 • Країни Африки: короткий довідник / М. К. Головко, Р. М. Міхньов. — Київ: Держполітвидав УРСР, 1961. — 211 с.
 • Краіни світу і Украіна: енциклопедія: в 5 т. І редкол. : А. І. Кудряченко (голова) та ін.; — ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». — Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. — ISBN 978-966-136-473-7
Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-ro тому А. Г. Бульвінський. — 2017. — 564 с. — ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1) (читати он-лайн)
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 587 c. — Бібліогр. : с. 577—579. — ISBN 996-613-118-8
 • Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. — 5-те вид., перероб. і доп. — Київ: Знання, 2008. — 839 с. — ISBN 978-966-346-330-8[4]
 • Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження) / Сергій О. Цапок; В. о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів: ІРД НАН України, 2007. — 419 с. 300 пр. — ISBN 966-02-3957-2
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5.
 • Слов'янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Гирич Я. — К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. — 88 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання: навч. посіб. / Т. П. Кучай; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. — 99 с. — ISBN 978-966-353-360-5

Українознавство

Див. також: Список українських енциклопедій про регіони України
 • Енциклопедія українознавства[5] (онлайн-версія)
 • Імена України (онлайн-версія, фрагменти])[6]
 • Хто є хто в Україні (онлайн-версія, фрагменти)[7][8][9]
 • Ukraine. A Concise Encyclopaedia (1 том)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine / Енциклопедія України в Інтернеті — електронна версія 5-томної Енциклопедії Українознавства, виданої впродовж 1984—1993 років за редакцією Володимира Кубійовича (онлайн-доступ)
 • Енциклопедія сучасної України[10][11][12] (онлайн-версія)
 • Українська мала енциклопедія: у 4 т. / Є. Д. Онацький ; упоряд. та наук. ред. С. Білокінь. — Київ: Пульсари, 2016. — ISBN 978-617-615-060-2.
 • Україна: повна енциклопедія / В. М. Скляренко [та ін.]. — Харків: Фоліо, 2007. — ISBN 966-03-3684-5.
 • Україна: енциклопедичний словник: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / авт.-упоряд. О. М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-8001-48-2[13]
 • Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П. Пустовойтенко. — К. : ТД «Потенціал», 2002. — 464 с. — ISBN 966-7865-28-2
 • Україна: [енциклопедія]: Шляхами історії. Україна — наш дім. Освіта в Україні. Україна спортивна та ін. / Г. Е. Єрмановська. — Х.: Факт, 2016. — 463 с. — ISBN 966-637-834-0.
 • Енциклопедія голодомору / [передм., авт. текст В. Марочка; вступ. сл. Є. Нищука]; Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — Дрогобич: Коло, 2018. — 575 с.
 • Словник-довідник з українознавства / [текст та за ред. М. В. Масловської]; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: Євенок О. О., 2016. — 788 с. : іл. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 744—746 (39 назв). — Алф. покажч.: с. 747—786. — 300 пр. — ISBN 978-617-7483-03-7.
 • Українознавчий словник / авт.-уклад. В. М. Демченко. — Х.: Основа, 2013— . — 21 см. — (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» ; вип. 11 (120).
Вип. 1. — 2013. — 127 с. — Бібліогр.: с. 117—122. — ISBN 978-617-00-1942-4
 • Україна у світі: Енциклопедичний довідник / Укл. М. М. Сухомозький, Н. П. Аврамчук. — К.: МАУП, 2006. — 872 с.
 • Україна: кращі з 500 куточків, які треба відвідати: велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська та ін. — Х. : Ранок: Веста, 2009. — 245,[3] с. : фото.кол.
 • Архітектура України: від античності до нашого часу: велика ілюстрована енциклопедія / Дмитро Леонтьєв. — Харків: Ранок, 2010. — 223 с.: іл., фотоіл. — ISBN 9789660849488.
 • Україна від А до Я: сучасний енциклопедичний словник / Уклад. Кожушко О. М. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009.— 624 с.: іл. — ISBN 978—966–672–579–3.
 • Велика ілюстрована енциклопедія України / В. К. Борисенко, Л. І. Брюховецька, Г. І. Веселовська, Г. І. Воронова, Володимир Г. Герман; Гол. ред. Людмила Слабошпицька; Ред.-упоряд. Володимир Г. Герман; Фото Микола Іващенко, Сергій Тарасов, Валерій Пестушко. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 504 с. : іл. — 10 000 пр. — ISBN 966-605-887-7
 • Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. Сметана І. І. — 2-ге вид., стер. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. — 414 с. : мал. — Бібліогр. : с. 403—411. — 7000 екз. — ISBN 978-966-14-3465-2.
 • Славетні міста України: Ілюстрована енциклопедія / Укл. Я. О. Батій. Гол. ред. О. А. Кравець. — Харків: Торсінг плюс, 2011. — 254 с. — ISBN 6-17-030225-0.
 • Академіки Академії наук вищої школи України: Довідник / Відп. ред. М. І. Дубина. — К., 1997. — 319 с.
 • Академія медичних наук України = Academy of Medical Sciences of Ukraine: Науково-дослідні установи. Дійсні члени АМН України. Члени-кореспонденти АМН України: Довідник / Гол. ред. О. Ф. Возіанов. — К.: Авіцена, 1998. — 284 с. — Текст укр. та англ. мовами.
 • Академія наук України: Персональний склад: 1918—1993 / Уклад. Ю. О. Храмов, В. М. Палій. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Манускрипт, 1993. — 319 с.
 • Академія наук Української РСР: Персональний склад: Дійсні члени. Члени-кореспонденти: 1919—1979 / Упоряд. Ю. О. Храмов; Відп. ред. К. М. Ситник. — К. : Наук. думка, 1979. — 229 с.
 • Академія правових наук України: Довідник / Підгот. і упоряд. В. П. Колісник; Ред. К. К. Гулий. — Х.: Право, 1996. — 120 с.
 • Академія мистецтв України: Інформаційний довідник / Підгот. Г. Г. Васильєва та ін.; Ред. М. О. Криволапов. — Х.: Акта, 1998. — 178 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л.: Каменяр, 1991. — 248 с.
 • Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Збірник нарисів / Упоряд. і передм. О. К. Романчука. — Л.: Істор.-просвіт. організ. «Меморіал», 1992. — 544 с. : іл.
 • Вчені України: 100 видатних імен / Шаров І. — К. АртЕк, 2006. — 481 с.
 • Винаходи та інновації. Винахідники України: [іст.-імідж. вид. / авт.-упоряд. М. Серб; редкол.: М. А. Серб та ін.]. — Львів: Логос Україна, 2010— . — 31 см.
Т. 2. — 2012. — 157, [2] с. : іл., портр. — Бібліогр. : с. 158. — ІSBN 978-966-1581-17-2
 • Особистості в історії та культурі України: словник-довідник для студ. денної та заоч. форм навчання / укл. З. І. Гриценко, О. М. Голікова ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2003. — 112 с. — Бібліогр. : с. 109—111. — ISBN 966-8457-00-5
 • Короткий біографічний словник членів Київської старої громади (друга половина XIX — початок XX ст.) / Побірченко Н. С. — К. : Освітянська компанія; Інтелект, 1999. — 72 с.
 • Українці зарубіжжя та Україна. Довідник / Табачник Д. В., Попов Г. Д. — К. : Знання, 2007. — 399 с. — ISBN 978-966-346-369-8
 • Українці у світі: довідник / авт.-упоряд. В. М. Воронін, С. А. Дроздовська. — К. : Український Центр духовної культури, 2005. — 143 с. — ISBN 966-8039-52-7
 • Зарубіжні вчені — вихідці з України в галузі фундаментальних і технічних наук: біографічний енциклопедичний словник / Ю. О. Храмов, В. М. Гамалія, В. Г. Гармасар, С. С. Довганюк, М. Д. Донська ; НАН України, Ін-т досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; кер. авт. кол. Ю. О. Храмов. — Київ: Фенікс, 2017. — 303 с. : порт.
 • Будівничі Катедри Українознавства в Австралії: Пропам'ятна книга. — Сідней: Фундація українознавчих студій в Австралії, 1984. — 80 с., іл.
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол. : С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право): довідк. вид. / відповід. ред. М. І. Долішний; Інститут регіональних досліджень НАН України. — Л., 2003. (PDF-файл)
 • Енциклопедія „Наукове товариство ім. Шевченка“
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: Енциклопедичне видання / Укл. О. М. Войналович. — К. : Новий час, 2014. — 351 с.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. — Т. 1—5 / Укл. В. В. Болгов, І. В. Болгов. — К. : Ін-т біографічних досліджень; Наукове товариство геральдики та вексилології, 2006—2013.
 • Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне видання / Уклад. : Болгов В. В., Болгов І. В. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2008. — 784 с. — ISBN 978-966-8178-24-5 (PDF)
 • Державні нагороди та нагороджені в Україні: енциклопедія / уклад. : Войналович О. М. — К. : Новий Час, 2012.
 • Україна наукова: довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В. ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2005— . — 31 см.
Т. 4 : Національна академія аграрних наук України. — 2013. — 207 с. : іл., портр. — Імен. покажч. : с. 203—205. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-1523-14-1
 • Імена України в Космосі. Науково-енциклопедичне видання / За ред. І. Б. Вавилової, В. П. Плачинди. — Львів: НАУТІЛІУС; К. : Академперіодика, 2003. — 730 с.
 • Видатні постаті України: [біогр. довід. / Антонюк О. В., Бабкіна О. В., Баєва О. В. та ін. ; редкол. : Щокін Г. В. (голова) та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., доповн. — К. : МАУП: Кн. палата України, 2007. — 1476 с. : портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Імен. покажч. : с. 1466—1472. — Покажч. авт. ст. : с. 1473—1476. — 500 пр. — ISBN 966-608-672-7
 • Видатні постаті українського державотворення: довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків: Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство»; вип. 1 (121)). — Бібліогр. : 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1.
 • Видатні українці: Культура. Мистецтво. Освіта: довідник / М. І. Преварська ; М. І. Преварська. — К. : Велес, 2016. — 368 с. — (Гордість і слава України). — ISBN 966-8263-46-4.
 • Депутати Дніпропетровщини. Всі скликання: [довідк. вид.]. — Харків: ПЕТ, 2013. — 215 с. : портр. ; 29 см. — 213 пр. — ISBN 978-617-7150-98-4
 • Імена України 2007: біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; гол. ред. Ю. О. Храмов ; Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук. — К. : Фенікс, 2007. — 624 с. : фотогр. — ISBN 978-966-651-433-5.
 • Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / уклад. Л. Г. Андрієнко та ін. ; голов. ред. М. А. Орлик ; Спілка жінок України, Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — К. : Фенікс, 2001. — 560 с. : фотогр.
 • Краєзнавці Черкащини: біобібліографічний довідник. — Черкаси: Вертикаль, 2016. — 220 с. — ISBN 978-966-2783-85-8 (Коротко про видання)
 • Енциклопедія дитячої творчості. Юні таланти України / Упоряд. Болгов В. В.; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України. — Київ: Нац. рейтинги України, 2013. — 367 с. : іл., портр. — ISBN 978-966-1523-17-2.
 • Український енциклопедичний словник-календар / Упорядник: Ян Вікалюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. (PDF-фрагменти)
 • Етнічний довідник. — Ч. 2: Етнічні меншини в Україні / Авт. кол. : Л. Аза, В. Бедзір, І. Винниченко, О. Гриценко, О. Данильченко, Я. Дашкевич, Т. Загороднюк, Є. Ісип, К. Кейданський, О. Клевцова, Т. Клинченко, Т. Комаренко, О. Малиновська, А. Малюк, В. Матвеєв, Н. Музиченко, Я. Невелюк, В. Павленко, А. Пономарьов, Т. Рудницька, І. Самарцев, Я. Самборська, В. Трощинський, Джу Хун, К. Чернова, Б. Чирко, А. Шевченко, Г. Щерба; Ред. кол. : В. Євтух (гол. ред.), Л. Аза, Я. Дашкевич, О. Клевцова (відп. секр.), І. Курас, О. Нельга, Я. Самборська, В. Трощинський. Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України; Міністерство України у справах національностей та міграції; Інститут етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій. — К., 1996. — 176 с. — ISBN 5-87534-108-14
 • Народна деревообробка в Україні: слов. нар. термінології / Є. І. Шевченко. — Київ: Артанія, 1997. — 312 с. : ілюстр. — ISBN 966-95170-0-1[14]
 • Українська народна тканина / Шевченко Є. І. — К. : Артанія, 1999. — 416 с. : іл.[15]
 • Італійці в культурному просторі України (кінець XVIII — 20-ті рр. XX ст.): Історико-біографічне дослідження (словник) / Варварцев М. М. НАН України, Ін-т історії України; Італійський ін-т культури в Києві. — К., 2000. — 323 с.
 • Поляки в Ніжині: біогр. довід. / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження «Астер», Центр пол. культури ; [редкол.: Ф. Ф. Бєлінська (голова), Г. Самойленко, В. Пугач [та ін.] ; передм. та післямова Г. Літвін, Ф. Бєлінська, О. Ростовська [та ін.]. — Ніжин: М. М. Лисенко [вид.], 2015. — 228, [4] с. : фот.
 • Хто є хто в Україні. 1997: Біогр. словник / Уклад. С. А. Бакута та ін.; Редкол. Ю. О. Храмов (гол. ред.) та ін.; Укр. акад. наук нац. прогресу; Ін-т гуманітарних досліджень. — К. : Фенікс, 1997. — 469 с. — Текст укр., рос. та англ. мовами.
 • Україна транспортна. Автомобільний комплекс та дорожнє господарство.
 • Шляхи України = Тransport in Ukraine. Automobile complex and road facilities of Ukraine. Highways of Ukraine: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К. : Укр. вид. консорціум: Ін-т біогр. дослідж., 2005— .
Вип. 2. — 2007. — 191 с. : іл., портр. — Текст: укр., англ. — ІSBN 978-966-8178-18-4. — ІSBN 978-966-8189-53-1
 • Мости дружби. Україна — Грузія: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2007. — 287 с. : іл., портр. — Текст парал.: укр., груз. — ISBN 978-966-8153-31-0
 • Українознавча освіта в Україні і Канаді: поняттєво-персонологічний словник / Мирослава Вовк, Інна Машкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ: Талком, 2018. — 106 с. : іл.
 • Україна поза Україною: енциклопед. словник мистецького, кульнурного і громадського життя укр. еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1919—1939) / Оксана Пеленська ; Нац. б-ка Чеської Республікі — Слов'янська б-ка. — Прага: Národní knihovna České republiky, 2019. — 321 с. : фот. — (Publikace / Slovanské knihovny ; 82). — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-80-7050-713-1
 • Українці в Китаї (перша половина XX ст.): енциклопедичний довідник / Уклад. В'ячеслав А. Чорномаз. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 631 с. : фотоіл., портр.

Країнознавство європейських країн

 • Країни Європейського Союзу: енциклопедичний довідник / М. В. Багров та ін. — К. : ВГЛ «Обрії», 2004. — 176 с. — ISBN 966-95774-1-1
 • Країни і території світу: словник географічних назв / ред. І. Л. Дрогушевська, Д. В. Ісаєв. — Київ: Картографія, 2016. — 56 с.
 • Європейський Союз: економіка, політика, право: енцикл. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Андрєєва О. М. та ін. ; редкол. : В. В. Копійка (голова) та ін. — К. : Київ. ун-т, 2011. — 367 с.
 • Середньовічні замки Європи / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова. — Харків: Мікко — Сервіс, 2010. — 160с. : іл. — (Ілюстрована енциклопедія).

Сходознавство

 • Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. — К. : Видавництво Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. — 260 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів традиційної японської культури виховання: навч. посіб. / Т. П. Кучай. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 100 с.

Інші спеціалізовані енциклопедії, словники і довідники

Лісове господарство

 • Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини / [редкол.: В. Є. Берека (голова) та ін.] ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва [та ін.]. — Хмельницький: Поліграфіст-3, 2020. — 247 с. : фот.
 • Лісові меліорації: термінологічний словник: навч. посібник для підгот. фахівців напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Г. Б. Гладун ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. Навчально-науковий ін-т земельних ресурсів і лісу. — 2-е вид., доп. — Х. : Нове слово, 2008. — 244 с.
 • Російсько-англо-український тлумачний лісотехнічний словник: близько 3500 слів / Технічний комітет України зі стандартизації лісових ресурсів ; укл. В. Гордієнко [та ін.] ; ред. М. Власенко. — К., 1995. — 280 с.
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАНУ ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5[16]
 • Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9

Наука

 • Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства: (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. — Донецьк: Донбас, 2014. — 506 с. — ISBN 978-617-638-274-4

Археологія

 • Дослідники археології України: Енцикл. словник-довідник / Г. Г. Мезенцева; НАН України, Ін-т археології; Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Шевченка; редкол. В. П. Коваленко (відп. ред.) та ін. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. (PDF-файл)

Астрономія

Шкільний астрономічний словник / І. А. Климишин, В. В. Тельнюк–Адамчук. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 256 с. : іл. — ISBN 978-966-10-314. (окремі сторінки видання)
 • Українські фізики та астрономи: посібник-довідник / авт.-уклад. Віра Шаромова. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 303, [1] с. — Бібліогр. : с. 294—299. — Авт. зазначено на обкл. — ISBN 978-966-07-0800-6 (коротко про видання)
 • Путівник по космосу / Юрій Олексійович Храмов. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ: Радянська школа, 1972. — 319 с.[18]

Біологія

 • Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. — Вінниця: Нілан, 2016. — 339 с. : рис., табл. — ISBN 978-966-924-307-2
 • Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. — 2-е вид., доопрац. і допов. — Вінниця: ТВОРИ, 2019. — 399 с. : іл. — ISBN 978-617-7742-65-3
 • Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 1 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. — 658 с. — ISBN 966-518-341-9
Енциклопедія мембран: у 2-х т. Т. 2 / М. Т. Брик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. — 684 с. — ISBN 966-518-397-4
 • Рослини дарують здоров'я: фітотерапевтичний енциклопедичний довідник / уклад.: Д. Орач, О. Орач ; за ред. К. В. Форманчука. — Львів: Аверс, 2007. — 567 с. : вкл. л. — ISBN 966-7466-82-5
 • Отруйні лікарські рослини: посіб.- довід. / К. М. Векірчик ; ред. Б. Є. Будний. — Т. : Навчальна книга — БогДан, 1999.. — 143 с.. — ISBN 966-7437-46-9
 • Лікарські рослини Буковини: довідник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2002 .
Ч. 1 : Природна флора / уклад. М. О. Смолінська [та ін.]. — Чернівці: [б.в.], 2002.. — 295 с.. — ISBN 966-568-395-0
 • Рослини Українських Карпат: ілюстрований довідник / Ю. Й. Нестерук ; НАН України, Інститут екології Карпат, Благодійний фонд української природи «Зелене Око». — Л. : Поллі, 2000. — 236 с.: іл. — ISBN 966-7307-11-5
 • Флора Українських Карпат = Flora Ukrainae Carpaticeae: енциклопедія / Володимир Чопик, Микола Федорончук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. — Теpнопіль: Терно-граф, 2015. — 711 с. : рис., табл. — Текст укр., латин. — 500 екз. — ISBN 978-966-457-263-4[19][20]
 • Фітораритети Криму: Довідкове вид. / В. Г. Собко, А. П. Лебеда, М. Б. Гапоненко. — К.: Фітосоціоцентр, 2012. — 396 с.; іл. — ISBN 978-966-306-161-0
 • Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин: Навчально-методичний посібник / С. М. Зиман, С. Л. Мосякін, О. В. Булах, О. М. Царенко. — Ужгород: Медіум, 2004. — 156 с.[21]
 • Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник / Шевчук С. Ю. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 23 с.[22]
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. — Київ: Генеза, 2006. — 999 с. : ілюстр., табл. — ISBN 966-504-471-0
 • Словник генетичних термінів / Р. М. Гречаник. — Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. — 128 с.
 • Генетика: словник найбiльш вживаних термiнiв i понять / П. Д. Завiрюха. — Львiв, 2008. — 66 с.
 • Біофізика, фізіологія: термінол. довід. / І. Я. Коцан, М. С. Мірошниченко, М. Ю. Макарчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк: Вежа, 2007. — 195 с. : табл., портр. — ISBN 978-966-600-297-9
 • Фізіологія сільськогосподарських тварин: словник-довідник / В. М. Юдінцева, М. Д. Замазій. — Полтава, 1999. — 239 с. — ISBN 966-95451-6-1
 • Геоботаніка: тлумачний словник / Б. Є. Якубенко, , С. Ю. Попович, І. П. Григорюк, П. М. Устименко. — К. : Фітосоціоцентр, 2015. — 484 с.
 • Біологічний словник : 2-е вид. / за редакцією академіка АН УРСР К. М. Ситника, члена-кореспондента АН УРСР В. О. Топачевського. — К. : Головна редакція УРЕ, 1986. — 680 стор., іл. — 27 000 пр.
 • Довідник з біології / Т. Л. Богданова [та ін.] ; ред. К. М. Ситник. — 2.вид., випр. і доп. — К. : Наукова думка, 2003. — 795 с. — Бібліогр.: с. 764—768. — ISBN 966-00-0060-X
 • Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз ; ред. К. М. Ситник. — К. : Генеза, 2001. — 414 с. — ISBN 966-504-158-4
 • Біотехнологія для всіх: тлумачний словник біотехнологічних термінів / В. І. Буцяк [та ін.] ; Львівський національний ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів: Тріада плюс, 2009. — 116 с.
 • Біохімічний і біотехнологічний словник / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. — Львів: Оріяна-Нова, 2006. — 467 с.
 • Біофізичний словник. Видання друге, виправлене і доповнене / Я. Й. Лопушанський. — Львів: Ліга-Прес, 2010. — 410 с.
 • Ботанічні терміни. Словник / Якубенко Б. Є. — К. : Вид-во НАУ, 2001. — 103 с.
 • Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії: Словник / Барна М. М. — К: ВЦ «Академія», 1997. — 272 с.
 • Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. — К. : КММ, 2012. — 744 с.
 • Словник бріологічних термінів / І. Данилків [та ін.] ; відп. ред. М. Голубець; Нац. академія наук України, Ін-т екології Карпат. — Львів: Арал, 2008. — 149 с.
 • Словник сучасних біологічних термінів: навч. вид. / В. І. Глазко; для вчителів біології загальноосвіт. навч. заклад. та студ. біологічних спец. вузів. — Х. : Основа, 2003. — 96 с.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни / Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О. — Київ: Вища школа, 1993. — 528 с.
 • Біологія: навч.-практ. довід. : повний курс / М. О. Кравченко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287, [1] с. : іл., табл., схеми. — ISBN 978-617-030-476-6
 • Ембріологічний словник / В. С. Пикалюк [та ін.] ; [за заг. ред. проф. В. С. Пикалюка]. — Сімферополь ; Чернівці: БДМУ, 2013. — 254 с. — ISBN 978-966-697-485-6
 • Ембріологічний словник / Ю. Б. Чайковський [та ін.]. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2001. — 268 с. — ISBN 966-550-159-3
 • Гістологічний тлумачний словник / О. Д. Луцик, А. Й. Іванова, К. С. Кабак. — Львів: Видавництво Львівського медінституту, 1994. — 320 с. — ISBN 5-7707-4819-2
 • Екологічна валеологія: словник-довідник / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 223 с. — ISBN 978-966-623-477-6
 • Термінологічний словник з гігієни та екології (українсько-російсько-англійський) / [Е. М. Білецька, Н. М. Онул, О. В. Антонова та ін.] ; за ред. Е. М. Білецької. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 187 с. — ISBN 966-921-228-3.
 • Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / Відп. ред. А. М. Гродзінський. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1990.  (PDF-файл видання 1992 року)
 • Цілющі деревні рослини: навч. посіб.-довід. / Р. М. Лисюк, Я. М. Шляхта. — Київ: Знання, 2014. — 221 с., [16] арк. іл. : іл. — Покажч. латин. та укр. назв дерев. рослин: с. 212—221. — ISBN 978-617-07-0063-6
 • Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків Украї-ни: Довідковий посібник/ За ред. А. П. Лебеди − К.: Академперіодика, 2009. − 160 с. ISBN 978-966-360-125-0
 • Словник українських наукових i народних назв судинних рослин / Кобів Ю. — К.: Наук. думка, 2004. — 800 с.
 • Довідник з дендрології та суміжних дисциплін: [понад 700 термінів] / Ігор Йосипович Ситнік ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва; ред. Л. І. Сібенкова. — Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2018. — 89 с.
 • Риби України: (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. — К. : Золоті ворота, 2011. — 444 с. : іл., табл. — Алфавіт. покажч. укр., латин., рос., англ. назв: с. 395—420. — ISBN 978-966-2246-26-1
 • Риби придунайських озер України: довідник / [Заморов В. В. та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 263 с. : рис. — ISBN 978-617-689-108-6
 • Риби родини коропових (Сyprinidae) водойм України: довідник / [В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. — Одеса: ОНУ, 2015. — 120 с. : рис.  — ISBN 978-617-689-114-7
 • Паразитологія та патологія риб: eнциклопедичний словник-довідник / А. В. Гаєвська ; НАН України, Ін-т біології півд. морів. — К. : Наукова думка, 2004. — 366 с. : іл. — (Проект «Наукова книга»). — ISBN 966-00-0139-8
 • Російсько-український тлумачний словник з іхтіології та гідроекології: [понад 1000 ст.] / О. В. Федоненко, Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Д. : ЛІРА, 2013. — 175 с. — ISBN 978-966-383-449-8
 • Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник = Ихтиологический русско-украинский толковый словарь / Шерман І. М., Пилипенко Ю. В. — К., Видавничий дім «Альтернативи» , 1999. — Іл. — 272 стор. — ISBN 966-7217-39-6
 • Російсько-український тлумачний словник іхтіологічних і гідробіологічних термінів [Текст]: посібник / О. В. Федоненко [и др.] ; Дніпропетровський національний ун-т. — Д.: РВВ ДНУ, 2004. — 108 с. — Бібліогр.: с. 108.
 • Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. — 400 с.: іл. — (Серія «Біологічні Студії»).  — ISBN 978-966-613-821-0
 • Зоологія: Словник-довідник. Поняття, терміни / Василь Степанович Талпош . — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000 . — 240 с. — ISBN 966-7520-47-1
 • Систематика тварин. Зоологічний довідник: навч. посіб. / Г. П. Воловик; МОНМС України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 138 c.
 • Атлас комах України / Гусєв В. І., Єрмоленко В. М., Свіщук В. В., Шмиговський К. А. — К. : Рад. школа, 1962. — 307 с.
 • Атлас комах-шкідників польових культур / В. М. Єрмоленко. — Київ: Урожай, 1984 . — 126 с.
 • Комахи України. Довідник / В. Козак. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. — 144 с. — ISBN 978-966-07-1656-8
 • Термінологічний словник анатомії птахів: навч. посіб. / Костюк В. К. [та ін.]. — Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. — 339 с. — ISBN 978-617-646-421-1
 • Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології: [Навч. посіб. для студентів агр. спец. вищ. навч. закладів III—IV рівнів акредитації] / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 1998. — 201 с.
 • Тваринний світ України: енциклопедичний довідник / Шаламов Р., Литовченко О. — Х.: Школа, 2008. — 160 с. — ISBN 966-8182-40-5
 • Ссавці України: довідник-визначник / С. В. Межжерін, О. І. Лашкова. — К. : Наукова думка, 2013. — 358 с.
 • Гігієна тварин. Словник-довідник з загальної гігієни / Польовий Л. В., Романенко Т. Д., Поліщук Т. В. — Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2010. — 120 с.[23]
 • Велика енциклопедія тварин / Укл. : Дмитро Стрєлков, Олександра Цеханська, Ольга Шаповалова. — Харків: Пегас, 2010. — 223 с. — ISBN 978-966-352-566-2
 • Сучасна енциклопедія любителя кішок : 1500 корисних порад фахівців / Т. Л. Заведея ; пер. з рос. І. Г. Данилюка ; худож. О. К. Боєнко. — Донецьк: БАО, 2004. — 528 с. : іл. — ISBN 966-548-910-0
 • Гриби. Повна енциклопедія. — Донецьк: Глорія Трейд, 2014. — 223 с. : іл. — ISBN 978-617-536-408-6
 • Систематика четвертинних остракод України: довідник-визначник / Дикань Н. І. — К. : ІГН НАН України, 2006. — 430 с.[23]
 • Вітаміни в тваринництві: довідник / Паєнок С. М., Гусак Я. С. — Львів: Каменяр, 1988. — 159 с.[24]
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / упоряд. : М. Є. Кучеренко, О. Ю. Пащенко, І. М. Туряниця, З. Й. Фабрі. — К. : Либідь, 1995. — 440 с. — ISBN 5-325-00523-5
 • Видатні вітчизняні ботаніки / П. М. Береговий, М. А. Лагутіна. — К. : Рад. школа, 1955. — 224 с. : портр. — Бібліогр. с. 219—222.
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінол. слов. / [Гладун Г. Б., БойкоТ. О., Стрельчук Л. М.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Вид. 3-тє, допов. — Херсон: Грінь Д. С. [вид.], 2015. — 230 с. — ISBN 978-966-930-014-0
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В. І. Глазко [та ін.] ; УААН. — К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. — 396 с.
Садівництво
 • Виробнича енциклопедія садівництва.— К. : Урожай, 1969.— 456 с.
 • Енциклопедія рослин садових та кімнатних / Уклад. Ануфрієва С. В. — Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 224 с. : кольор. іл. — Назва обкл. : Енциклопедія рослин: садові та кімнатні. — 3000 екз. — ISBN 978-617-536-353-9
 • Кімнатні рослини: енциклопедичний словник-порадник / Укл. : Г. Г. Якубовська. — Х. : Школа, 2009. — 144 с. — ISBN 978-966-429-015-6
 • Нова енциклопедія кімнатних рослин / Марія Цвєткова ; іл. В. Кудіна. — X. : ВД «ШКОЛА», 2013. — 216 c. — ISBN 978-966-429-165-8 (PDF)

Будівництво, техніка, технології

 • Словник технічної термінології: мірництво / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 168 с.
 • Спеціальна техніка: основні поняття, терміни та визначення: навч. посіб. / [Кобець М. В. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Аванпост-Прим, 2013. — 189 с. ; 30 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 179—187 (140 назв). — 300 пр. — ISBN 978-617-502-044-9
 • Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 294 с. — ISBN 5-7707-6556-9
 • Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш. — Л. : ЛНАУ, 2011. — 222 с.- ISBN 978-966-7407-83-4[25][26][27]
 • Довідник з будівельного матеріалознавства: навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне: НУВГП, 2012. — 438 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 429—430 (33 назви). — Предм. покажч. : с. 431—438. — 150 пр. — ISBN 978-966-327-200-9.
 • Термінологічний довідник у галузі мостобудування / В. М. Косяк. — Д. : Наука і освіта, 2007. — 129 с.
 • Український тлумачний словник будівельних термінів / О. М. Лівінський, М. О. Лівінський, О. А. Васильковський та ін. — К. : УАН, «МП Леся», 2005. — 528 с.
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / В. І. Тимофієнко; ІПСМ АМУ. — К. : ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с. — ISBN 966-96284-0-7. (онлайн-версія)
 • Архітектура античного світу. Словник-довідник: навч. посіб. для студ. архітектур. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Колодрубська. — [2-ге вид., доповн. і переробл.]. — Л. : Укр. бестселер, 2011. — 249 с. : іл. — Бібліогр. : с. 243—247 (65 назв). — ISBN 978-966-2384-15-4.
 • Сучасна архітектура. Термінологічний словник / О. Ю. Криворучко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 136 с. — ISBN 978-966-553-686-4
 • Ілюстрований словник архітектурних термінів. Навчальний посібник / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — 2-ге вид., доп. і пер. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 180 с. — ISBN 978-617-607-652-0[28]
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник / В. І. Тимофієнко. — Київ: Українська академія архітектури, 1995. — 365 с.
 • Будівництво. Видатні інженери України: Біографічно-енциклопедичний збірник / гол. ред. Г. К. Злобін ; Академія будівництва України. — К. : Укрархбудінформ, 2001. — 831 с. — ISBN 966-95449-1-2.
 • Хто є Хто в будівництві та архітектурі: [довід.-біогр. вид. / упоряд. Болгов В. В.] ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України, Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, Нац. рейтинги України. — Київ: Укр. конфедерація журналістів, 2003— . — 31 см.
Вип. 6. — 2013. — 174 с. : іл., портр. — Імен. покажч. : с. 169—172. — ISBN 978-966-1523-15-8
 • Українські та зарубіжні будівельники: вчені, педагоги, інженери, архітектори (із історії будівельної техніки): короткий біографічний довідник / М. М. Жербін ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2001. — 156 с. — Альтернативна назва: Українські та зарубіжні будівельники: вчені, інженери, архітектори/ М. М. Жербін. — Бібліогр. : с. 152—155. — ISBN 966-627-029-3
 • Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть: Біогр. довідник / В. І. Тимофієнко ; Голов. упр. містобудування та архітектури київ. міської адмін. — К. : НДІТІАМ, 1999. — 477 с. — Бібліогр. : с. 437—475.
 • Українсько-англійський словник термінів просторового та регіонального планування / Ю. І. Криворучко, Г. П. Петришин, О. Ю. Криворучко, Я. Ю. Криворучко, Я. О. Онуфрів, С. В. Ганець. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 124 с. — ISBN 978-617-607-656-8
 • Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник — довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[29]
 • Радіотехніка: Енциклопедичний нвчальний довідник: Навч. посіб. для студ. радіотехн. спец. вищ. закл. освіти / В. Т. Бєлінський та ін. ; ред. Ю. Л. Мазор та ін. — К. : Вища школа, 1999. — 838 с. : рис. — ISBN 5-11-004718-9. (Передмова)
 • Український тлумачний словник радіотехнічних термінів / В. К. Швидкий. — Вид. 2-ге, допов. — Львів: Простір-М, 2018. — 495 с. — ISBN 978-617-7501-74-8
 • Сучасний термінологічний словник з радіофізики / уклад. Н. О. Галич [та ін.] ; ред. В. І. Григорук, П. А. Коротков. — К. : КНУ, 2006. — 612 с. — ISBN 966-8126-79-3
 • Радіоекологічний термінологічний словник: Навчальне видання / О. І. Бондар, В. П. Фещенко, І. М. Гудков, В. В. Гуреля. — Житомир: Видавець О. О. Євенюк, 2018. — 254 с. (коротко про видання)
 • Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В. І. Григорук, П. А. Коротков. — К. : Либідь, 2011. — 398 с. — Бібліогр.: с. 398. — ISBN 978-966-0603-6
 • Матеріали електронної апаратури: російсько-український тлумачний словник (1000 термінів): навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. А. Шаповал ; Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія». — Івано-Франківськ: [б.в.], 2006. — 144 с. — Бібліогр.: с. 139.
 • Словник гірничої термінології (проєкт) // Уклали Василенко П. та Шелудько Ів. — Х.: Радянська школа, 1931. — 142 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://issuu.com/iend/docs/slovnyk_girnuchuj.
 • Короткий гірничий словник / Укл. О. В. Колоколов, Т. М. Комишева, О. М. Кузьменко та ін.; Під. ред. О. В. Колоколова. — Д.: ДГІ, 1993. — 212 с.
 • Гірничий словник. — Донецьк: Академія гірничих наук, 1995. — 160 с.
 • Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т. / [за заг. ред. В. С. Білецького]. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004. — Т. І-ІІІ. (електронна версія; PDF 3-го тому)
 • Тлумачний гірничий словник / В. С. Білецький, К. Ф. Сапіцький, Б. С. Панов та ін. // за ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донецький державний технічний університет. — 1998. — 420 с. (електронна версія, читати онлайн, завантажити)
 • Словник гірничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 160 с.
 • Словник найуживаніших термінів гірничої справи / уклад.: О. В. Колган. — Слов'янськ, СДПУ, 2007. — 323 с.
 • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт / М. М. Табаченко, Р. О. Дичковський, В. С. Фальштинський, В. Ю. Медяник ; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». — Дніпропетровськ: НГУ, 2012. — 429 с. — + CD. Гірничі машини: Каталог гірничо-шахтного обладнання. — ISBN 978-966-350-280-9[30]
 • Енциклопедія термометрії / Луцик Я. Т. та ін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. — 428 с. — ISBN 966-553-313-4
 • Мала гірнича енциклопедія (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому; PDF 3-го тому)
 • Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів: Сполом, 2015. — 603 с. : іл., табл. — ISBN 9789669191403.[31][32][33][34]
 • Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни: близько 4000 термінів / уклад. В. В. Дубровський [та ін.] ; ред. М. Д. Гінзбург [та ін.]. — Х. : [б.в.], 1997. — 536 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем: основні терміни: понад 2500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу «НДПІАСУтрансгаз», Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік. — Х. : [б.в.], 1999. — 560 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів: основні терміни: близько 2800 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; голов. ред. А. А. Руднік. — Х. : [б.в.], 2000. — 616 с.
 • Англо-російсько-український тлумачний словник: [До МЕГАмодульного навч. комплексу «Аеронавігація»] / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. П. Бабак [та ін.]. — К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. — 327 с.
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу (5-ти-мовний — українсько-російсько-англійсько-французько-німецький): у двох томах.
Т. 1: А-К. Близько 4800 статей / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2004. — 560 с.
Т. 2: Л-Я. 5831 стаття / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — Львів: Апріорі, Міжнародна економічна фундація, 2006. — 800 с.
 • Машини та обладнання для видобування нафти і газу: довід. посіб. / Світлицький В. М., Кривуля С. В., Матвієнко А. М., Коцаба В. І. ; Публіч. АТ «Укргазвидобуванння», Укр. НДІ природ. газів. — Харків: Міська друк., 2014. — 351 с. : іл., табл. — 500 пр. — ISBN 978-617-619-151-3
 • Енциклопедичний словник морських нафтогазових технологій (українсько-російсько-англійський) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДАТ «Чорноморнафтогаз», Інститут «НДПІ шельф», Наукове товариство ім. Шевченка ; уклад. І. А. Франчук та ін. ; заг. ред. І. А. Франчук. — К. : Українська книга, 2003. — 320 c. — ISBN 966-605-429-9
 • Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії = Glossar mit Fachbegriffen aus den Bereich Enerieeffizienz und erneuerbare Energien: довід. вид. / ред. О. Масняк [та ін.] ; пер. з нім. О. Блащук. — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-966-941-397-0 (коротко про видання)
 • Вступ до методології науки про вимірювання: навчально-енциклопедичний комплекс «Вимірювання та контроль» / П. П. Орнатський. Гол. ред. П. М. Таланчук — Київ: Київ. політехн. ін-т., 1994 . — 160 с.
 • Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття: енциклопедія / Заг. ред., вступ. ст. Степан Степанович Поляк. — Ужгород: Ґражда, 2004 . — 110 с. : іл. — ISBN 966-7112-83-7
 • Короткий довідник з теоретичної механіки: Навч. посіб. / І. П. Смерека, А. Ф. Барвінський, Б. Д. Білоус, І. В. Кузьо, Я. А. Зінько; ред. : ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : «Інтелект-Захід», 2001. — 239 c. — Бібліогр. : 14 назв.
 • Словник термінів в галузі механіки для студентів всіх напрямів денної та заочної форм навчання / Лещенко Д. Д., Балдук П. Г., Бекшаєв С. Я., Козаченко Т. О. — Одеса: ОДАБА. — 2016. — 114 с. (читати онлайн)
 • Термінологічний словник-довідник з прикладної механіки для студентів технічних напрямів підготовки [Електронний ресурс] / [О. А. Кірієнко] ; НТУУ «КПІ». — Електронні текстові дані (1 файл: 5,40 Мбайт). — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — 132 c. — URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7505
 • Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник / За заг. ред. М. В. Новікова. — К. : Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, 2013. — 455 с. — ISBN 978-966-02-6965-1[35]
 • Металознавство: Тлумач. слов. / М. А. Сологуб; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2006. — 160 c.
 • Сопротивление материалов = Опір матеріалів: рус.-укр. учеб. энцикл. / В. С. Кривцов, В. И. Пустынников, Г. Л. Корнилов ; под общ. ред. Д. С. Кивы ; Нац. аэрокосм. ун-т им. М. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». — Х. : ХАИ, 2013. — 775 c. : ил., табл. ; 31 см. — Парал. тит. л. укр. — Загл. пер., текст парал. рус., укр. — Библиогр. : с. 772—773. — 150 экз. — ISBN 978-966-662-299-3
 • Електротранспорт України: Енциклопедичний путівник / Сергій Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — К. : Сидоренко В. Б., 2010. — 928 с. — ISBN 978-966-2321-11-1[36][37][38][39][40] (PDF)
 • Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В. М. Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2010. — 624 c. — ISBN 978-966-321-158-9[41]
 • Термінологічний словник теплоенергетика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Євченко ; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». — Маріуполь: ПДТУ, 2011. — 399 с. (коротко про видання)
 • Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник: близько 3500 найпоширеніших техн. термінів з теплоенергетики та суміжних галузей науки і техніки / Й. С. Мисак [та ін.] ; заг. ред. Й. П. Мисак, М. Т. Крук. — Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — 408 с. — (Термінологічна серія «СловоСвіт» ; № 2).
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики: основні терміни: понад 3500 термінів / Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності» ; уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; заг. ред. А. А. Руднік. — Х. : [б.и.], 1999. — 752 с. — Альтернативна назва: Енергетика (назва корінця).
 • Атомна енергетика в питаннях та відповідях: довідник / Укладачі В. К. Бронніков, С. В. Барбашев, М. М. Дубовенко, І. О. Ловцова, В. І. Дудкіна. За ред. В. К. Броннікова, С. В. Барбашева. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — 128 с.[42]
 • Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / [за ред. О. Масняка та ін.; пер з нім. О. Блащук]. — Львів: Львівська політехніка, 2019. — 212 с. — ISBN 966-941-397-0.
 • Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. Словник-довідник / Гурин В. А., Євреєнко Ю. П. — Рівне: НУВГП, 2008. — 188 с.[43]
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад. : М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін та ін. ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 616 с.
 • Довідник зварника / О. Г. Биковський ; Т-во зварників України. — К. : Основа, 2014. — 442 с., [3] арк. іл. : іл., табл. ; — 500 пр. — ISBN 978-966-699-674-2
 • Словник-довідник зі зварювання та склеювання пластмас / Максим Володимирович Юрженко, Анатолій Миколайович Шестопал, Володимир Леонідович Гохфельд, Микола Георгійович Кораб, Юрій Степанович Васильєв ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; за ред. Борис Євгенович Патон. — Київ: Наукова думка, 2018. — 361, [2] с. — (Проект «Наукова книга»).
 • Термінологічний словник з тепломасообміну: словник / О. Д. Горбунов ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. — 107 с. : портр. — 300 пр. — ISBN 978-966-175-101-8
 • Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: словник-довідник / Василь Попович, Віталій Попович. — Л. : Світ, 2010. — 303 с. — ISBN 978-966-603-649-3
 • Технології: термінологічний словник-довідник: вчителям трудового навчання (технологій) / упоряд. В. М. Бойчук, М. Ю. Кадемія, О. Ю. Пінаєва та ін .; за ред. д. пед. наук, професора P. С. Гуревича. — 2-е вид., доп. — Вінниця: ФОП Данилюк В. Г.; 2009. — 335 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник (рекомендовано МОН України лист № 1/11-3856 від 02.06.2009 р.) / М. Ю. Кадемія — Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2009. — 260 с.
 • Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 127 с., [6] арк. іл. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр. : с. 126—127 (28 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-622-535-4
 • Відділення механіки НАН України. Історико-біографічний довідник / Нац. акад. наук України ; [ред. О. Ю. Палкіна]. — Київ: Академперіодика, 2015. — 343 с. : портр. — ISBN 978-966-360-289-9
 • Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад. : М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін [та ін.] ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 616 с.
 • Вимірювальна техніка від А до Я. Енциклопедичний словник / Г. О. Оборський, С. Г. Антощук, Д. Б. Головко, А. М. Гуржій, В. М. Петренко, Ю. О. Скрипник, П. Т. Слободянюк, К. Л. Шевченко. — Одеса: Освіта України, 2014. — 976 с.
 • Тлумачний словник з автоматизації виробничих процесів / С. А. Саган. — К. : Вища школа, 1997. — 220 с.
 • Словник основних транспортних і суміжних термінів / Уклад. Б. І. Торопов. — К. : Державний економіко-технологічний університет транспорту, НВО ГІПРОТРАНС,2013. — 200 с.
 • Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій / [Івщенко Л. Й., Черкун В. Ю., Кубіч В. І., Черкун В. В.]; За заг. ред. Л. Й. Івщенка — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 116 с. — ISBN 978-617-529-151-1
 • Термінологічний словник-довідник з трибології (український, російський, англійський): навчальний посібник / Богуслаєв В. О., Івщенко Л. Й., Кубіч В. І., Фролов М. В. ; за заг. ред. Л. Й. Івщенка — Запоріжжя: ПАТ «Мотор Січ», 2018. — 218 с. — ISBN 978-966-2906-79-0
 • Словник з дистанційного зондування Землі / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Лялько та д-ра техн. наук М. О. Попова. — К.: СМП «АВЕРС», 2004. — 170 с.
 • Англо-російсько-український тлумачний словник з комп'ютерної графіки та аналізу зображень / Укл. Р. М. Паленичка. — Львів: Червона калина, 1998. — 552 с.
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький; Ред. О. В. Кисла, О. В. Мірошниченко. — 2-е вид., допов. і доопрацьоване. — Київ: СофтПрес, 2006. — 824 с. — Створено за підтримки компанії «Майкрософт Україна». — ISBN 966-530-027-X
 • Англо-український глосарій з нанонауки / І. С. Чекман, С. О. Радзієвська ; [худож. обкл. Перловська М. І.] = Inglish-Ukrainian Glossary of Nanoscience Terms / Ivan Chekman, Svitlana Radziievska: [навч.-метод. посіб.]. — Київ: Знання України, 2011. — 111 с. — Бібліогр. : с. 101—102. — Назва на обкл. англійською мовою. — ISBN 978-966-316-293-5
 • Російсько-український тлумачний словник з технічної діагностики / О. С. Пономарьов, Л. М. Паламар. — К. : Либідь, 1996. — 103 с.
 • Матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів і машинобудування. Українсько-англійський тлумачний словник у 2-х книгах. Книга 1 / уклад. Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько, Г. М. Похиленко. — К.: НУБіП, 2017. — 618 с.
 • Українсько-російський тлумачний словник сучасної загальноінженерної термінології / Є. С. Ємельянова, А. І. Клімова ; [за заг. ред. Є. С. Ємельянової]. — Харків: Цифрова друкарня № 1, 2013. — 228 с. — ISBN 978-617-7017-57-7

Географія, демографія, геодезія, геологія, мінералогія, картографія, землевпорядкування

 • Географічна енциклопедія України. У 3-х т. / Відп. ред. О. М. Маринич. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1989—1993.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник /– К.: БЛАНК-ПРЕС, 2015. — 100 с. (PDF-файл)
 • Геодезичний енциклопедичний словник / П. І. Баран, А. Л. Бондар, Х. В. Бурштинська, Б. І. Волосецький, І. М. Гудз, П. Д. Двуліт, Ю. П. Дейнека, О. Л. Дорожинський, А. Т. Дульцев, Ф. Д. Заблоцький; За ред. В. Літинського; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Євросвіт, 2001. — 668 c. — (Б-ка держ. фонду фундамент. дослідж.). (онлайн-перегляд)
 • Гідролого-руслознавчий словник-довідник / уклад. : О. В. Кирилюк, С. М. Кирилюк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2013. — 51 с. : іл., табл.
 • Гідролого- екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. — К. : Урожай, 1995. — 157 с.
 • Топонімічний словник-довідник Української РСР / Микола Тимофійович Янко ; Ред. А. А. Москалюк . — Київ: Радянська школа, 1973 . — 179 с. — Дод. 1 л. карт. — Бібліогр. : с. 171—179 .
 • Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т. — К. : Знання, 1998. — 432 с.[44]
 • Водний фонд України: Штучні водойми — водосховища і ставки: Довідник / За ред. В. К. Хільчевського, В. В. Гребеня. — К.: Інтерпрес, 2014. — 164 с.
 • Географія: словник-довідник / Авт.-уклад. Ципін В. Л. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.
 • Географія / авт.-упоряд. І. Гончаренко ; ред. С. Крисенко. — Х. : Промінь, 2007. — 63 с. : іл. — (Енциклопедія навколишнього світу). — ISBN 966-7991-68-7 (Промінь).
 • Географія: Короткий тлумачний словник / О. О. Бейдик. — Київ: Либідь, 2001. — 192 с. — ISBN 966-06-0061-5[45]
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : Палітра, 1998. — 130 с.
 • Географія туризму та рекреація. Словник-довідник / Смаль І. В. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2010. — 208 с. — ISBN 978-966-10-0281-3
 • Словник-довідник учителя географії / Твердохлєбов І. Т., Таракчеєв М. Р. — К. : Радянська школа, 1981. — 136 с.[46][47][48]
 • Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу: навч. посіб. / П. О. Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко ; ред. І. Н. Гальчук. — К. : Лібра, 1996. — 328 с.
 • Геоекологія: термінологічно-тлумачний словник / П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. — Київ: ДІРЕКТ-ЛАЙН, 2016. — 411, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 408—410 та у підрядк. прим. — ISBN 978-617-696-449-0
 • Шкільний геологічний словник-довідник / А. М. Безуглий, I. Г. Спiвачевський — К. : Радянська школа, 1976. — 164 с. (+12 с. з іл.)[49]
 • Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів / Вовк В. М. — Кіровоград: КОД, 2012. — 504 с. — ISBN 978-966-1508-92-6 (онлайн-версія)
 • Словник геологічної термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж.. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 172 с.
 • Базові терміни і поняття економічної геології: навч. посіб. / В. А. Михайлов, М. М. Курило. — К. : Київський ун-т, 2015. — 527 с. — ISBN 966-439-732-9.
 • Російсько-український тлумачний словник загальних геологічних термінів / Е. А. Калниня, І. М. Кульчинський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. — Луцьк, 2008. — № 4 : Філологічні науки. — С. 271—275. — ISSN 1729—360Х
 • Мінералогічний словник / Укл. : Білецький В. С., Омельченко В. Г., Горванко Г. Д. — Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. — 488 с. (PDF-файл)
 • Мінералогічний словник / Лазаренко Е. К., Винар О. М. — К.: Наукова думка, 1975. — 774 с.
 • Мінералого-петрографічний словник: [енциклопед.-довід. слов.]. Кн. 1 : Мінералогічний словник / [уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», Ред. гірн. енциклопедії. — Харків: НТУ «ХПІ» ; Київ: Халіков Р. Х., 2018. — 444 с. — Бібліогр.: с. 441—443.
 • Систематика магматичних порід. Посібник з курсу «Петрографія» / Г. Г. Павлов, Ю. Л. Гасанов, О. В. Митрохин, О. О. Павлова — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 65 с.
 • Базові терміни і поняття геотектоніки: навч. посіб. / В. А. Михайлов. — Київ: Київський ун-т, 2018. — 335 с. — ISBN 966-933-007-9.
 • Короткий термінологічний словник-довідник з фізичної географії материків і океанів: Навчальний посібник / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет — 80 с.[50]
 • Топографія. Геодезія. Аерокосмічні методи дослідження Землі. Картографія: Словник-довідник / Р. Д. Бойко, Б. В. Заблоцький. Вид. друге, доповнене [укладач М. В. Потокій]. — Тернопіль, 2002. — 122 с.[51]
 • Топографо-географічний словник / Лозинський В. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 252 с.
 • Тлумачний словник з метеорології та кліматології: навч. посіб. для студ. неметеорологічних спец. / В. І. Затула, Л. М. Титаренко ; рец. : М. М. Талерко, І. М. Щербань. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 76 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель: у 2-х т. / упоряд. Г. Л. Аркушина ; Волинський нац. ун-т. — Луцьк: Вежа. — ISBN 978-966-600-301-3
Т. 1 : А — К . — 2006. — 536 с.
Т. 2 : Л — Я. — 2007. — 536 с. — ІSBN 978-966-600-302-0
 • Словник мікротопонімії Черкащини / уклад. : Т. О. Гаврилова, З. М. Денисенко. — Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. — 493 с.
 • Словник географічних назв / М. С. Бондарський ; пер. з вид. Учпедгізу 1954 р. — К. : Радянська школа, 1955. — 363 с.
 • Словник рекреаційних термінів / Уклад. С. С. Бєляєва. — К. : Академія, 2011. — 184 c. — (Nota bene).
 • Наукові постаті сучасної суспільної географії України: бібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. : Я. Б. Олійник та ін. — Київ: Прінт-Сервіс, 2014. — 80 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7069-10-1
 • Словник основних термінів землевпорядкування та кадастру / О. М. Тур, Л. В. Туровська; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О. В., 2012. — 140 с. — 300 пр. — ISBN 978-617-639-015-2
 • Картографо-топографічний словник-довідник: [навч. посіб.] / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. І. П. Ковальчука ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Київ: НУБіП України ; Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 253 с. — Бібліогр. : с. 225—226. — ISBN 976-966-1633-75-8
 • П'ятимовний словник основних термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії / Крохмаль Є. М., Левицький І. Ю., Благонравіна Л. О., Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва . — Харків: Б.в., 1995. — 145 с.
 • Соціальна географія: словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 164 с. — ISBN 978-617-10-0133-6.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник / Міжнародна організація з міграції. — К. : БЛАНК-ПРЕС, 2015. — 100 с. — ISBN 978-966-8843-18-1[52]
 • Сучасна суспільна географія України в персоналіях: бібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я. Б. Олійник, Т. В. Нич]. — Київ: Прінт-Сервіс, 2017. — 63 с. : портр. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-7069-48-4
 • Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / О. О. Бейдик, О. М. Ліщишина; КУ ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 1997. — 120 с.
Географія. Словники-перекладачі
 • Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії / Бейдик О. О., Ліщишина О. М. — К. : РВЦ «Київський університет», 1997. — 119 с.
 • Російсько-український етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних термінів / О. О. Кисельова, Ю. О. Кисельов ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка, Луганський відділ Українського географічного товариства. — Луганськ: Альма-матер, 2007. — 192 c.
 • Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : РВЦ «Київський університет», 1997. — 300 с.

Дизайн

 • Дизайн: Словник-довідник / За ред. М. І. Яковлєва; Упоряд. : Ю. О. Іванченко та ін. Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. — К. : Фенікс., 2010. — 382 с.
 • Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни та поняття). 2-ге вид., випр. і доповн. / Прищенко С. В. — Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 208 с.
 • Дизайн середовища: словник-довідник / Ірина Станіславівна Рижова, Володимир Федорович Прусак, Станіслав Павлович Мигаль, Наталія Олександрівна Рєзанова ; за ред. Ірина Станіславівна Рижова. — Львів: Простір-М, 2017. — 323 с., [14] с. іл. : порт. (Коротко про видання)
 • Довідник сучасного ландшафтного дизайнера: для студентів спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» / Прокопчук В. М., Циганський В. І., Монарх В. В., Матусяк М. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[53]
 • Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / С. В. Роговський ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Київ: КНТ, 2018. — 139 с.

Екологія

 • Екологічна енциклопедія: у 3 т. / Всеукраїнська екологічна ліга ; редколегія: А. В. Толстоухов (головний редактор) та ін. — К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006—2008.[54][55][56][57]
Т. 1. А-Е / 2006. — 430 с. : іл., карти. — ISBN 966-8670-27-2. — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 2. Є — Н / 2007. — 415 с. : ілюстр., карти. — ISBN 978-966-8670-42-8 (в опр.). — ISBN 978-966-8670-41-1
Т. 3. О-Я / 2008. — 472 с. : іл., карти. — ISBN 978-966-8670-54-1. — ISBN 978-966-8670-41-1
 • Українська екологічна енциклопедія / [Дяків Р. С. та ін.] ; за ред. Романа Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Ін-т українознавства М-ва освіти і науки України. — 2-ге вид. — Київ: Міжнар. екон. фундація, 2006. — 807 с.
 • Еколого-економічний тлумачний словник-довідник / А. В. Толстоухов [та ін.] ; Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 256 с.: рис.
 • Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон . — К. : Знання , 2002. — 550 с.[58]
Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков ; рец. : С. А. Мороз. — К. : Знання, 2007. — 624 с.
 • Екологія: тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, В. О. Брайон. — К. : Либідь, 2004. — 376с. — Парал. назв. рос. мовою. — ISBN 966-06-0331-2
 • Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / Кушерець В. І., Хилько М. І. — К. : Знання України, 2006. — 144 с.
 • Екологія: короткий навчальний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 241 с.
 • Природничо-екологічний тлумачний словник для вчителів і студентів: навч. посібник / уклад. О. А. Біда, Т. П. Кучай ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань: Софія, 2007. — 124 c.
 • Українсько-російський екологічний тлумачний словник: близько 2 400 термінів і понять / пер. В. М. Копоруліна ; упоряд. А. М. Котляр. — Х. : Факт, 2005. — 336 с. — (Словник фахівця).
 • Українсько-російський тлумачний словник еколого-гігієнічних термінів / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. — Київ: Центр учб. літ., 2020. — 775 с.
 • Глосарій з моніторингу та охорони довкілля : 6000 слів і термінологічних словосполучень / С. Б. Проценко, В. А. Ковальчук. — Рівне: ВАТ «Рівенська друкарня», 2003. — 496 с. — ISBN 966-7358-42-9
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Екологія: словник-довідник поширеної термінології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. І. Мороз, І. С. Косенко. — Умань: УДАУ, 2003. — 278 с.
 • Словник-довідник з екології / Є. М. Кондратюк, Г. І. Хархота. — К. : Урожай, 1987. — 159 с.
 • Словник-довідник з екології: навчально-методичний посібник / укл. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. — 226 с. (PDF-файл)
 • Екологія для всіх: словник-довідник / Р. Ю. Ільєнко. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 156 с.
 • Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: навч. посіб. / Г. Г. Філіпчук; за ред. Б. Г. Чижевського, І. Б. Жиляєва. — Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — 752 с.
 • Мала екологічна енциклопедія / Микола Олексійович Шалімов. — Одеса: Б.в., 2014. —179 с.
 • Українська екологічна енциклопедія. 2-ге вид. / За ред Р. Дяківа. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2006. — 807 с. — ISBN 966-95785-1-5[59]
 • Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві / Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, М. І. Малишко та ін. — К. : Урожай, 1981. — 168 с.
 • Біоіндикація: словник-довідник / Олена Василівна Барабаш ; Нац. транспортний ун-т. — Київ: НТУ, 2017. — 91 c.
 • Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник / Кушнір С. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[60]
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту: понад 1000 термінів / Ю. В. Бездробний [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики, Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. — К. : [б.в.], 2007. — 320 c. — Бібліогр.: с. 316—318.
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. — К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. — 395 с.
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник / А. В. Яцик [та ін.] ; ред. А. В. Яцик. — К. : Урожай, 1995. — 157 с.
 • Екологія та неоекологія. Термінологічний українсько-російський словник-довідник / Некос А. Н. — Вид. 2-ге доп. та перероб. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. — 379 с.[61]
 • Словник рекреаційних термінів / уклад. С. С. Бєляєва ; наук. ред. О. І. Бондар. — К. : Академія, 2011. — 184 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук . — К. : Генеза, 2006. — 1000 с. — ISBN 966-504-471-0
 • Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. — К. : Наук. світ, 2010. — 67 с. (PDF-файл)
 • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: близько 15000 термінів / уклад. Т. Балабан. — Львів: Львівська політехніка, 2000. — 400 с. — (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 1). — ISBN 966-553-164-6. (Інформація про видання)
 • Англо-український тлумачний словник термінів і термінологічних скорочень з екології та охорони довкілля / уклад. М. О. Клименко [та ін.] ; Рівненський держ. технічний ун-т. — Рівне: [б.в.], 2001. — 338 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології: основні терміни: Близько 3 500 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності». — Х. : [б.в.], 2000. — 736 с.
Червона книга
 • Червона книга України. Рослинний світ: довідникове видання / Ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонка. — К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1996. — 608 с. : іл. — ISBN 5-88500-064-6[62][63]
 • Червона книга України. Тваринний світ / За заг. ред. М. М. Щербака. — К. : Українська енциклопедія, 1994. — 464с. — ISBN 5-88500-064-6[64][65][66]

Економіка

 • Енциклопедія народного господарства УРСР. У 4-х т. / Відпов. ред. С. Ямпольський. — К. : УРЕ, 1969—1972.
 • Фінансова енциклопедія / [О. П. Орлюк … [та ін.] ; за загальною редакцією О. П. Орлюк ; Академія правових наук України. — Київ: Юрінком Інтер, 2008. — 470 с. — ISBN 9789666672820.
 • Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 2. : енциклопедія / С. В. Льовочкін та ін. ; ред. : В. М. Федосов ; авт.передм. : А. А. Чухно. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — ISBN 978-966-351-360-7
Фінансова думка України. В 3-х томах. Т. 3. Частина 2 : хрестоматія / С. І. Юрій та ін. ; ред. : В. М. Федосов. — К. : Кондор ; Тернопіль: Економічна думка, 2010. — 734 с. — ISBN 978-966-351-378-2
 • Енциклопедія аграрних фінансів / ННЦ «Ін-т аграрної економіки» НААН України (Київ); Уклад. Н. М. Анісімова, Н. А. Герасіменко, В. М. Жук; За ред. Ю. О. Лупенко. —К. : Ін-т аграрної економіки, 2014. —622 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-669-441-9
 • Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. — 2-ге вид., випр. та допов. — Львів: Центр Європи, 1997. — 3-тє вид., випр. та допов. — К. : Знання, КОО, 2000. — 4-е вид., випр. та доп. — К. ; Л. : Знання ; К. ; Л. : ЛБІ НБУ, 2002. — 567 с. — ISBN 966-7330-42-7. — ISBN 966-620-103-8
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 714 с.
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — К.: Знання, 2007. — 1072 с.
Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — 3-тє вид., випр. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 844 с. — ISBN 978-617-607-139-6
 • Фінансово-інвестиційний словник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. — Л. : Магнолія Плюс, 2006. — 304 с.
 • Велика економічна енциклопедія України: У 26 т. / Лепський Владлен Володимирович ; [під ред. Лепського В. В.]. — Одеса: Одеська міська друкарня, 2018—2020.
 • Інвестиційний словник: Навч. посібник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. — Львів: Видавництво «Бескид Біт»,2005. — 512 с. — ISBN 966-8450-17-5
 • Політичний і фінансово-економічний словник. Понад 3000 термінів, понять, імен / Сліпушко О. — К. : Криниця, 1999. — 390 с. — ISBN 966-7575-05-5
 • Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т. / за ред. Т. І. Єфименко, А. І. Мярковського ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». — Вид. 2-ге, перероб. й допов. — Київ: Акад. фінанс. упр., 2013. — 27 см. — ISBN 978-966-2380-65-1
Т. 1 / П. М. Леоненко, В. Д. Базилевич, В. В. Білоцерківець та ін. — 727 с. : іл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 719—727. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-66-8
Т. 2 / В. П. Кудряшов, Н. І. Атамась, В. Д. Базилевич та ін. — 2013. — 661 с. : табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 647—661. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-69-9
Т. 3 / Ю. Б. Іванов, З. С. Варналій, В. П. Вишневський та ін. — 663 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — Алф. покажч. : с. 649—663. — 300 пр. — ISBN 978-966-2380-68-2
 • Фінанси: термінологічний словник: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира . — Київ: Професіонал, 2008 . — 603 с. : табл. — Бібліогр. : с. 591—603 (137 назв) . — ISBN 978-966-370-094-6
 • Управління фінансами: словник-довідник юридичних термінів / Д. I. Котельніков, М. Д. Нестеренко. — Київ: Кондор, 2009. — 160 с. — ISBN 978-966-351-253-2
 • Управління людськими ресурсами: понятійно-термінологічний словник. Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф. — К. : МАУП, 2006. — 496 с.
 • Управління матеріальними ресурсами: енциклопедичний словник / Антонюк О. В., Баєва О. В., Головатий М. Ф., Гурч Л. М. та ін. За ред. Щокіна Г. В., Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Копнова М. О. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Персонал, 2009. — 375 с. — 700 пр. — ISBN 978-966-608-857-7
 • Управління підприємством: словник-довідник юридичних термінів / Котельніков Д. І., Нестеренко А. В. — К. : Кондор, 2009. — 228 с.
 • Публічне управління та адміністрування: словник-довідник / Укладачі: Руденко О. М., Шершньова О. В., Бакуменко В. Д., Філіпова Н. В., Ткаленко Н. В. — К. : Кондор-Видавництво, — 2016. — 178 с. (PDF-файл)
 • Словник нормативних термінів з фінансового контролю / Верига Ю. А., Соболь Г. О.- К. : ЦУЛ, 2014. — 168 с.
 • Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. екон. слов.-довід. для студ. вищ. закл. освіти усіх рівнів акредитації / ред. : Г. І. Башнянин, В. С. Іфтемічук. — Л. : Магнолія плюс, 2004. — 682 c.
 • Словник-довідник термінів з організації управління, економіки та фінансування у сфері охорони здоров'я / ДУ «Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України» ; [уклад. : Слабкий Г. О., Дудник С. В.]. — Київ: [б. в.], 2016. — 156 с. — Бібліогр. : с. 156. — 50 пр.
 • Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки / Слухай С. В. — К. : Аграр Медія Груп, 2015. — 374 с.
 • Фінансові послуги України: енцикл. довід. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К. : Укрбланковидав, 2001.
Т. 1 / 2001. — 758 с.
Т. 2 / 2001. — 602 с.
Т. 3 / 2001. — 648 с.
Т. 4 / 2001. — 748 с.
Т. 5 / 2001. — 885 с.
Т. 6 [Довідковий том] / 2001. — 277 с. + 1 CD-ROM «Фінсервіс».
 • Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Алерта, 2011. (PDF-файл)
 • Словник-довідник фінансового ринку / Фещенко В. В., Резнікова О. О., Романченко О. В., Новошинська Л. В., Стасюк Ф. Ф. — К. : УАФР, 2005. — 324 с.[67]
 • Інструменти та установи фінансового ринку: Енциклопедичний довідник / Укл. В. В. Фещенко та ін. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2007. — 498 с.[68]
 • Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2008. — 543 с.
 • Енциклопедія фінансових ідей / Київ, Укр. агент. фінанс. розвитку. 2011. — 440 с.[69]
 • Енциклопедія корпоративного управління: у 3 т. — К. : Вид. Дім «Корпорація», 2006 . — ISBN 9668198-16-6.
Т. 2 : І-О / І. К. Бондар та ін. — 2006. — 422 с. — ISBN 9668198-22-0
Т. 3 : П-Я / [І. К. Бондар (наук. ред., кер. авт. кол.)] [та ін.] ; Спілка акціонерів України, Н.-д. екон. ін-т Мін-ва економіки України, Бердян. ун-т менеджменту і туризму. — 2007. — 478 с.
 • Міжнародний бізнес. Українська бізнес-енциклопедія / Л. А. Віднійчук-Вірван, Н. В. Вірван. — Чернівці: Наші книги, 2008 . — 374 с. — ISBN 966-482-010-5
 • Видатні фінансисти та сучасна практика: Енциклопедичний довідник / За ред. В. В. Фещенка. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. — ISBN 978-966-96819-8-0[70]
 • Економічна енциклопедія / Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (гол. ред.), С. В. Мочерний (відп. ред.), В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський та ін. — Київ: Видавничий центр «Академія». ; Тернопіль: Акад. нар. гос-ва., 2000—2002. — ISBN 966-580-074-4. (онлайн-версія): Т. 1. / 2000. — 863 с. — ISBN 966-580-077-9
Т. 2. / 2001. — 848 с. — ISBN 966-580-101-5
Т. 3. / 2002. — 952 с. — ISBN 966-580-145-7
 • Геоекономічна політика України в термінах та іменах: словник-довідник / Розпутенко І. — К. : НАДУ, 2011. — 228 с. — ISBN 978-966-619-303-5[71]
 • Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К. : Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с. — Покажч. : Грош. знаки світу: с. 655—656; Покажч. : Назви грош. одиниць та їх символи: с. 657—659; Алф. покажч. : с. 660—703. — ISBN 966-95785-0-7
 • Енциклопедія інвестицій: наук. вид. / Р. С. Дяків, А. В. Бохан, О. М. Бурлаков [та ін.] ; за ред. Р. С. Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Укр. акад. наук, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Міжнар. екон. фундація: Інтелектбізнес, 2008. — 512 с. — ISBN 966-96506-4-Х
 • Енциклопедичний довідник з інвестування: як створити, зберегти та збільшити власний капітал / Керівник проекту В. В. Фещенко. — Київ: Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 594 с. — ISBN 978-966-96819-3-5[72]
 • Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. — Київ: Феміна, 1995. — 368 с.[73]
 • Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів: Світ, 2011. –ISBN 978-966-603-424-6.[74]
Т. 1 : А-Н. — 2011. — 611 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-425-3
Т. 2 : О-Я. — 2011. — 563 с. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-603-426-0[75]
 • Економічний словник / Й. С. Завадський, Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич. — К. : Кондор, 2006. (PDF-файл)
 • Економічний словник: наук. вид. / Г. В. Осовська. — К. : Кондор, 2007. — 358 с.
 • Економіка від А до Я: понят.-термінол. слов. / О. В. Куроченко, М. А. Копнов, В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський, А. С. Шнипко, Л. М. Берестецька; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : Вид. дім «Персонал», 2008. — 368 c.
 • Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / Конопліцький В. А., Філіна Г. І. — К. : КНТ, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-373-266-4
 • Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент / [уклад.: Бабенко А. Г. та ін. ; за заг. ред. С. А. Корнієнка, В. Я. Олійника] ; Дніпропетров. держ. фін. акад. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. — 460 с. — ISBN 978-966-8866-78-4
 • Словник термінів з менеджменту / [розроб.: Бідняк М. Н. та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. — Київ: НТУ, 2016. — 192 с. : табл.
 • Словник термінів з менеджменту, маркетингу і товарознавства у фармації та біотехнології для студентів Інституту хімії та хімічних технологій базових напрямів 6.051401 «Біотехнологія», 6.120201 «Фармація» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Д. Б. Баранович, А. М. Кричковська, Л. Р. Журахівська, Л. І. Лубенець, О. В. Швед, І. І. Губицька, В. П. Новіков]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 128 с.
 • Словник сучасного маркетингу / О. Ю. Могилевська, Л. В. Романова, О. М. Скиба ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ: КиМУ, 2018. — 213 с. — Бібліогр.: с. 204—210.
 • Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення. Навчальний економічний словник в 2-х томах / Агєєв Є. Я., Піча С. В. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 506/500 с.
 • Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. К. : Генеза, 2006.
 • Українська енциклопедія лісівництва. В 2-х т. Т. 1. А — Л / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; За ред. С. А. Генсірука. — Львів: НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка, 1999. — 464 с. : iл. — ISBN 966-7155-14-5[16]
Українська енциклопедія лісівництва. У 2-х т. Т. 2. М — Я / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Держ. ком. лісового госп-ва України ; за ред С. А. Генсірука . — Львів: НВФ «Українські технології», 2007. — 422 с. — ISBN 978-966-345-132-9
 • Митна енциклопедія: у 2 т. / редкол. : І. Г. Бережнюк (відп. ред. та ін.; Держ. НДІ мит. справи. — Хмельницький: Мельник А. А., 2013. — 536 с. — (Митна справа в Україні. Т. 23). (PDF 1-го тому; PDF 2-го тому)[76][77][78][79]
 • Короткий тлумачний словник митника / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Кафедра українознавства ; уклад. І. Х. Баширов [та ін.]. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. — 245 с.
 • Тлумачний митний словник-довідник: близько 1400 термінів, визначень і понять / О. П. Петров. — О. : Пласке ЗАТ, 2005. — 591 с.
 • Енциклопедія корпоративних фінансів / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2010. — 660 с. — ISBN 978-966-96819-5-9[80]
 • Пенсійне забезпечення: енциклопедичний довідник / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2009. — 464 с. — ISBN 978-966-96819-4-2[81]
 • Енциклопедія страхування / Ред. В. В. Фещенко. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2008. — 650 с. — ISBN 978-966-96819-2-8[82]
 • Страхування: Довід. / В. Й. Плиса; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 197 c. — Бібліогр. : 41 назва.
 • Страхування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Л. : Бескид Біт, 2002. — 103 с.
 • Енциклопедія економічної освіти України / Упоряд. В. В. Болгов ; Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж. — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 166 , [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-966-8178-60-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія господарських операцій / М. Бойцова та ін. — Х. : Видавничий будинок «Фактор», 2007. — 986 с. — Бібліогр. : с. 975—986. — ISBN 966-312-538-1
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / Загородній А., Вознюк Г. — К. : Кондор, 2007. — 168 с. — ISBN 966-351-077-3
 • Зовнішньоекономічний словник-довідник / Батрименко В. В., Борисов С. В., Відякіна М. М., Вовк І. Г. / За ред. Філіпенка А. С. — К. : Академія, 2009. — 248 с.
 • Енциклопедія інновацій / В. о. Київ. нац. торг.-економ. ун-т; Підгот. Аліна Василівна Бохан, Валентин Петрович Голуб, Роман Степанович Дяків; За ред. Роман Степанович Дяків. — К. : Міжнародна економічна фундація, 2012. — 599 с. — ISBN 966-222-000-1
 • Енциклопедія економічної конкуренції : 500 економічно-правових термінів / Уклад. Р. Б. Примуш, А. Ф. Кармаліта, Т. Ю. Степанова; За заг. ред. В. М. Олуйко. — Хмельницький: Поліграфіст-2, 2011. —239 с. — (Правова абетка) — 500 пр. — ISBN 966-15-0223-8
 • Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. — Київ: Максимум, Економічна думка, 2000. — 592с. — ISBN 966-7411-79-6
 • Цінні папери. Фондовий ринок: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — 2.вид., випр. та доп. — Л. : БаК, 1999. — 166 с. — (Бібліотечка фінансиста). — ISBN 966-7065-26-Х
 • Економічний тлумачний словник: понятійна база законодавства України у сфері економіки / Гордієнко К. Д. — 2-ге вид., перер. та доп. — Київ: КНТ, 2007. — 360с. — ISBN 978-966-373-307-4
 • Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів: (українсько-англійсько-російський): навчальний посібник для студентів / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. — Тернопіль: Астон, 2003. — 672 с. — ISBN 966-308-031-0
 • Тлумачний словник економіста / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 268 с. — ISBN 978-966-364-783-8[83]
 • Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. — К. : КНТ, 2006. — 307 с.
 • Економіко-правовий глосарій / за ред. Поляк О. В. [та ін.] ; ПрАТ "ВНЗ «Міжрегіон. акад. упр. персоналом», Чернівец. філія. — Чернівці: Букрек, 2014. — 162, [1] с. : табл. ; 15х21 см. — Бібліогр. : с. 132—155 (217 назв) та в тексті. — Алф. показник глосарію: с. 156—162. — 300 пр. — ISBN 978-966-399-569-4
 • Податки, збори, обов'язкові платежі. Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. — 192 с. — ISBN 966-7597-35-0
 • Податки: словник-довідник: навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. — К. : ВД «Професіонал», 2008. — 464 с. — ISBN 978-966-370-073-1
 • Податки у термінах і визначеннях. Короткий словник-довідник податківця / К. : ІВЦ ДПА України, 2008. — 736 с. — ISBN 978-966-1609-02-9
 • Податки. Оподаткування. Податкове планування: Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Л. М. Лучишин, В. Я. Оліховський. — Львів: ЗУКЦ, 2017. − 512 с. − ISBN 978-617-655-157-7
 • Мала енциклопедія з податків. Українсько-російська енциклопедія з податків / Упорядник В. Жадько. — К. : ПП Павлуша, 2000. — 735 с.
 • Економіка країн світу: Довідник / Є. Ф. Ростов. — К. : НВП «Картографія», 1998. — 383 с.
 • Інтелектуальна власність: словник- довідник: у 2-х т. : Т. 1 : Авторське право і суміжні права / укл. В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко ; ред. О. Д. Святоцький, В. С. Дроб'язко ; Державне патентне відомство України. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 356 с. — ISBN 966-7752-06-2
 • Інтелектуальна власність: словник-довідник: у 2-х т. : Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова.  Уклад. : Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 272 с. — ISBN 966-7752-03-8[84][85]
 • Реклама: словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси ; підгот. Р. Г. Іванченко. — К., 1998. — 207 с. — ISBN 966-7288-43-9
 • Бухгалтерський словник: словник / Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. В. Івахненков та ін.; за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2001. — 221 с.
 • Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник: навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких та ін. — К. : «Центр учбової літератури», 2012. — 292 с. — ISBN 978-617-673-102-3
 • Облік і аудит: Термінол. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. — Л. : Центр Європи, 2002. — 671 c. — Бібліогр. : 60 назв. — ISBN 966-7022-30-7
 • Облік і аудит: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. — 2-ге вид., доопр. та доп. — Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП. НВФ «Біарп», 2012. — 632 с. — ISBN 978-617-607-294-2
 • Облік, контроль та аналіз: словник-довідник. Навчальний посібник для ВНЗ / Пилипенко І. І., Пантелєев В. П., Шевчук В. О. та ін. За ред. Пантелеєва В. П., Шевчука В. О. — К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 368 с.
 • Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії / К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011 р. — 424 c.[86]
 • Інновації та венчурний бізнес. Енциклопедичний довідник / К. : — Укр. агентство фін. розвитку, 2010 р.[87]
 • Словник-довідник маркетингової термінології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Загнітко, Д. П. Шапран, І. Х. Баширов ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознав. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. — 160 с.
 • Торгівля, маркетинг, реклама: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Комарницький І. М. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 312 с. — ISBN 978-617-607-066-5
 • Акції. Акціонерні товариства: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк. — К. : Кондор, 2007. — 84 с.
 • Біржа, біржові операції: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. П. — К. : Алерта, 2008. — 186 с. — ISBN 978-966-8533-77-8
 • Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України / Берлач А. І. — К. : Ун-т «Україна», 2007. — 185 с.
 • Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні. Тлумачний термінологічний словник / Ковальчук Т. І. — К. : ЦУЛ, 2008. — 208 с.
 • Податковий кодекс. Коментарі до термінів: коментарі до базових термінів Податкового кодексу, ексклюзивні роз'яснення держорганів щодо термінів, не визначених Податковим кодексом, але вживаних у ньому / Тихонов С. — Х. : Фактор, 2011. — 272 с.
 • Швейне виробництво та матеріалознавство: словник / Лазур К. Р., Олійник Т. М. — Львів: Новий світ-2000, 2012. — 248 с.
 • Просторова організація систем послуг: словник-довідник / Стадницький Ю. І., Мальська М. П. — К. : ЦУЛ, 2013. — 270 с.
 • Тлумачний словник кулінара. Навчальний посібник / Висоцька Л. Є., Страцинська І. А. За заг. ред. Радкевич В. О. — Львів: Новий світ-2000, 2009. — 416 с.
 • Соціальна термінологія: слов.-довід. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький, П. В. Швець. — К. : Знання України, 2007. — 367 c. — ISBN 978-966-316-203-4
 • Словник-довідник соціального працівника: Навч. посіб. / П. М. Василенко, В. С. Васильченко, В. М. Галицький; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — К., 2007. — 321 c.
 • Словник- довідник з підприємництва та економіки будівництва / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 294 с. — ISBN 5-7707-6556-9
 • Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: БаК, 2000. — 184 с.
 • Інвестиції: термінологічний словник / Карпінський Б. А., Шира Т. Б. — К. : Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 464 с.
 • Словник-довiдник з питань управлiння проектами/ Бушуев С. Д. Украинская ассоциация управления проектами. — К. : Издательский дом «Дiлова Україна», 2001. — 640 с.
Банки і банківська діяльність
 • Банківська енциклопедія / М. І. Савлук, А. М. Поддєрьогін, А. А. Пересада, Н. Д. Олексієнко; ред. А. М. Мороз. — Київ: Ельтон, 1993. — 336 с. — ISBN 5-87272-013-0
 • Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — К. : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. (PDF-файл)
 • Банківська справа: термінологічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 508 с. — ISBN 978-966-553-991-9
 • Енциклопедія банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів; ред. В. С. Стельмах. — К. : Молодь: Ін Юре, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7615-21-9
 • Енциклопедія для банкіра: у 2 т. –Том 1 (теоретична та історична частини) / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра філос. наук, проф. З. Скринник. — К. : УБС НБУ, 2012. — 483 с.
Енциклопедія для банкіра: у 2 т. — Том 2 (практична термінологія) / ред. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. — К. : УБС НБУ, 2013.
 • Коротка банківська й комерційна енциклопедія / Юрій Ясницький . — Харків: Кооперативне видавництво «Рух», 1926. — 256 с.
 • Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. — К. : Аконіт, 2000. — 605 с. — (Нові словники). — ISBN 966-7173-17-8
 • Кредитування: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Вознюк, Г. Партин. — К. : Кондор, 2007. — 168 с. — ISBN 978-966-351-085-9
 • Вексельні, акредитивні та карткові операції комерційних банків України: Практичний посібник / К. : УАФР, 2003. — 242 с.[88]
 • Вексель. Вексельний обіг: термінологічний словник / А. Г. Загородній [и др.]. — 2. вид., випр. і доп. — Л. : Центр Європи, 1999. — 43 с. — ISBN 966-7022-28-5
 • Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни. Навчальний посібник / Віднійчук-Вірван Л. А. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 312 с.
Безпека життєдіяльності
 • Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Курчій Б. О. — Ірпінь: ІЄК, 2014. — 158 с.
 • Енциклопедія виживання / В. В. Дивак ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Акад. пед. наук України, Хмельниц.обл.ін-т післядиплом. пед. освіти. — Кам'янець-Подільський: Медобори, 2003. — 156 с. : табл. — (Безпека життєдіяльності). — ISBN 966-8100-13-1
 • Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2012. — 396 с. — ISBN 978-966-695-256-4 (PDF)
 • Безпека життєдіяльності. Короткий термінологічний словник-довідник / Бедрій Я. І., Піча В. М. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 217 с.
 • Безпека життєдіяльності. Словник-довідник / Зеркалов Д. В. — К. : Основа, 2011. — 168 с.[89]
 • Безпека життєдіяльності: cловник-довідник: для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія» / Шаманська О. І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[90]
 • Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. всіх спец. / М. М. Ярошевський, В. М. Ярошевська, Д. М. Диновський. — К. : Професіонал, 2004. — 256 с.
 • Цивільний захист: пожежно-рятувальна справа: ілюстрований словник-довідник / М. М. Козяр, А. А. Шадрін, І. М. Кочан. — Львів: Сполом, 2006. — Ч.1. — 568 с.
Матеріалознавство
 • Матеріалознавство (понад 10 000 терм.): тлумачний словник в 2-х томах для технічних спеціальностей ВНЗ / Криль Я. А., Флюнт О. Р., Криль Г. В. За ред. Криля Я. А. — Львів: Новий світ-2000, 2011. — 432/448 с.
 • Словник-довідник текстильних матеріалів / Яценко Ю. М. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2007. — 240 c.[91]
 • Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв / Слізков А. М., Луцик Р. В. — Київ: Арістей, 2004. — 304 с. — ISBN 966-8458-13-3. Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12363 [92]
Туризм
 • Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / [В. В. Лепський та ін.] ; КЗ «Черкас. обл. центр мед.-соц. експертизи ЧОР», Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань: Візаві, 2019. — 562 с. : іл.
 • Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. Передмова В. М. Литвина. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. — 372 с. — ISBN 966-8407-55-5 (онлайн-версія)
 • Релігійний туризм: термінол. слов.-довід. / [авт.-упоряд. Т. І. Божук]. — Львів: Укр. бестселер, 2010. — 152 с. : іл. — Бібліогр. : с. 133—135 (56 назв). — ISBN 978-966-2384-04-8
 • Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / Бейдик О. О. — К. : Палітра, 1998. — 130 с.
 • Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації / Олександр Васильович Колотуха. — Кропивницький: Александрова М. В., 2018. — 217 с.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.
 • Туристський словник-довідник: Навч. посіб. / уклад. : В. К. Федорченко, І. М. Мініч; Київ. ін-т туризму, економіки і права. — К. : Дніпро, 2000. — 155 c.
Економіка. Словники-перекладачі
 • Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. — Київ: КМ Академія, 2004. — 429 с. — ISBN 966-518-293-5
 • Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / уклад. А. С. Д'яков [та ін.] ; ред. Т. Р. Кияк. — К. : Обереги, 2001. — 622 с.

Інформатика, кібернетика, робототехніка

 • Алгоритмізація та програмування. Енциклопедичне видання / Співаковський О. В. — К. : ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2008. — ISBN 978-966-2952-00-1
 • Енциклопедія кібернетики (укр.) (рос.) — перша у світі «Енциклопедія кібернетики» за редакцією В. Глушкова. Випустили Головна редакція Української радянської енциклопедії та Академія наук УРСР в двох томах (спершу українською (1973), потім російською (1974) мовою).
 • Інформатика та обчислювальна техніка: короткий тлумачний словник / За ред. проф. В. П. Гондюла. — Київ: Либідь, 2000. — 320с. — ISBN 966-06-0079-8
 • Системне програмне забезпечення: енциклопедичне видання / Сергій Миколайович Копичко, Сергій Макарович Макаров; В. о. АПН України. Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. —К. : Редакція «Комп'ютер», 2008. —128 с. —(Бібліотека вчителя інформатики; N 3) . — ISBN 966-295-208-7
 • Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін. — Дніпропетровськ, Нац. гірнич. ун-т, 2010. — 600 с. — ISBN 978-966-350-087-4[93][94]
Інформатика, кібернетика, робототехніка. Словники-перекладачі
 • Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький; Ред. О. В. Кисла, О. В. Мірошниченко. — 2-ге вид., допов. і доопрацьоване. — Київ: СофтПрес, 2006. — 824с. — Створено за підтримки компанії «Майкрософт Україна». — ISBN 966-530-027-X
 • Новий російсько-український-англійський тлумачний словник з інформатики: Основні терміни: близько 3300 термінів / За ред. М. Д. Гінзбурга; Укл. Гінзбург М. Д., Білоусова Л. І., Корніловська І. М. та інші. — Харків: Корвін, 2002. — 656 с. — ISBN 966-7930-01-7
 • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р. В. Іваницький, Т. Р. Кияк. — К. : [б.в.], 1995. — 372 с.

Інформологія

 • Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 1 / Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. — Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. — 472 с. — ISBN 978-966-992-211-3[95]
Енциклопедія соціогуманітарної інформології. Т. 2 / Коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 436 с. — ISBN 978—966–992–600–5

Історія

 • Звід пам'яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: У 28-ми кн.[96][97][98][99][100][101][102][103] (PDF-файли видань серії): Київ. — Ч. 1: А–Л / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — 608 с. — ISBN 966-95478-1-4 (dbl) (Повний текст PDF): Київ. — Ч. 2: М–С / Відп. ред. П. Тронько та ін. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 585—1216: іл. — ISBN 966-95478-2-2 (Повний текст PDF): Київ. — Ч. 3. : С–Я / Відп. ред. П. Тронько. — К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011. — С. 1217—2197. — ISBN 966-95478-2-2-2 (Повний текст PDF): Полтавська область. Новосанжарський район / Авт. тексту: В. А. Андрієць та ін. — Полтава: Дивосвіт, 2007. — 178 с. — ISBN 978-966-7891-76-3 (Повний текст PDF): Полтавська область. Решетилівський район / Ред. кол. : Волошин Ю. В. та ін.; Авт. : В. А. Андрієць та ін. — Полтава: TOB «АСМІ», 2010. — 214 с. — ISBN 978-966-182-067-7 (Повний текст PDF): Полтавська область. Великобагачанський район / Ред. кол. : Волошин Ю. В. та ін; Авт. : В. А. Андрієць та ін. — Полтава: Полтавський літератор, 2010. — 244 с. — ISBN 978-966-192-086-5 (Повний текст PDF): Чернігівська область. Вип. 1: Чернігівський район / Упоряд. Е. Ілляшенко та ін.; Район. ред. кол. : В. Корж (гол. район. ред. кол.) та ін. — Чернігів: Десна Поліграф, 2015.‒– 208 с. — ISBN 978-617-7323-27-2
 • Ім'я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. / Кругляк Ю. М. — К. Наукова думка, 1978.[104][105]
 • Історія міст і сіл УРСР[106][107]
 • Історія Академії наук УРСР / Редколегія: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін.. — К. : Наук. думка, 1982.
 • Українці: Історико-етнографічна монографія: У 2 кн. / За ред. А. Пономарьова Опішне : Українське народознавство, 1999. ISBN 966-7322-03-3
 • Українська міфологія: енциклопедія
 • Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 1. Предметно–тематична частина: А–Г / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. (PDF): Випуск 2. Предметно–тематична частина: Д–Й / Відп. ред. М. М. Варварцев.—К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. (PDF): Випуск 3. Предметно-тематична частина: К–О / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. (PDF): Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я / Відп. ред. М. М. Варварцев. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. (PDF)
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник / Автори-упорядники: О. І. Гуржій та ін. — К., 2004.[108] (PDF; DjVu-файл)
 • Ілюстрований словник-довідник з воєнної історії України / М. М. Верховський, А. Г. Морозов. — Сміла: Тясмин, 2009. — 440 с.
 • Голокост в Україні (1941—1944): словник-довідник / Український центр вивчення історії Голокосту. — К. : Сфера, 2009. — 100 с.
 • Рух опору в Україні: 1960—1990. Енциклопедичний довідник: 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. — К. : Смолоскип, 2012. — 896 с. + 64 с. іл. — ISBN 978-966-1676-42-7 (PDF)[109][110]
 • Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами: 1919—1939 / С. Наріжний. Ч. 1. Прага, 1942 (2-ге вид. — Львів—Кент—Острог, 2008). (PDF 1-ї частини)[111]
Українська еміграція: Культурна праця української еміграції, 1919—1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / С. Наріжний; Редкол. : Федорук О. (голова) та ін.; Упоряд. : Яковлева Л. (керівник) та ін. ; Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України та ін.. — Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 272 с. : іл.. — 1000 екз.. — 24 см.
 • Світова історія XIX—XX століття: Словник / І. З. Підкова, О. Джеджора; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т істор. досліджень.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2000.– 368 с. — ISBN 966-02-1610-6
 • Короткий історичний довідник: (поняття, події, терміни, персоналії) / Я. Й. Малик, В. В. Павлюк ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. ун-т «Острог. акад.». — Львів: ПАIС, 2009. — 475 с. — ISBN 978-966-1585-33-0
 • Світова історія: XX століття. Енциклопедичний словник / за. редакцією І. Підкови і Р. Шуста. — Львів : Літопис, 2008.[112]
 • Енциклопедія морських катастроф України: (затонулі пам'ятки античної, середньовічної і новітньої історії: залишки міст і поселень, військові кораблі, цивільні судна, авіа- та бронетехніка: [наук. вид.] / С. О. Воронов; Ін-т археол. НАН України, Департамент підвод. спадщини. — К. : Богдана, 2008. — 892 c. — ISBN 978-966-7058-99-9
 • Словник-довідник з археології / За ред. Н. О. Гаврилюка. — Київ: Наукова думка, 1996. — 430 с.[113]
 • Дослідники археології України: енциклопедичний словник-довідник / Г. Г. Мезенцева ; НАН України, Інститут археології, Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 205 с. — ISBN 966-02-0233-4
 • Енциклопедія некрополезнавства / авт.-упоряд. В. Жадько. — К. : Преса України, 2013. — 703, [2] с. : фотогр. кольор. — 1000 екз.
 • Історія країн світу: довідник / І. І. Дахно. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 816 с.
 • Словник-довідник з історії: навч. посіб. / Г. К. Базильчук; Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 368 с.[114]
 • Історична наука: термінологічний і понятійний довідник / Ред. В. М. Литвин. — K. : Вища школa, 2002. — 430 c. — ISBN 966-642-073-2 (PDF-файл)[115][116]
 • Словник історичних термінів і понять / І. С. Мартинова. — Х. : Прапор, 2011. — 288 с. — ISBN 966-1643-19-1
 • Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення: тлумачний словник / [зібрав та упоряд. В. Туркевич]. — Київ: Сучасність, 2013. — 134 с. — ISBN 966-96584-7-1.
 • Спеціальні історичні дисциплін: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. — К. : Либідь, 2008. — 520 с. — ISBN 978-966-06-0538-1[117]
 • Історія державності та правові пам'ятки України: довідник / Т. А. Михайлів, Т. В. Михайлів. — Х. : Основа, 2013. — 93 с. ; 22 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 12 (120)). — ISBN 978-617-00-1966-0
 • Національна та історична пам'ять: словник ключових термінів / Солдатенко В. Ф., Кривошея В. В., Вєдєнєєв Д. В. ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — К. : НВП «Пріоритети», 2013. — 434, [1] с. — 100 пр. — ISBN 978-966-8809-88-0
 • Словник історичних зброєзнавчих термінів: (за матеріалами озброєння Київської Русі) / В. Г. Бережинський; Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Зройних Сил України. — Київ, 2000. — 69 с.
 • Історіографічний словник: Навч. посіб.для студентів історичних факультетів університетів / С. І. Посохов, С. М. Куделю, Ю. Л. Зайцева та ін.; За ред. С. І. Посохова.— X. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. — 320 с. — ISBN 966—7922—85—5 (PDF-файл)
 • Словник-довідник з історії мореплавства: [довідкове вид.] / О. П. Безлуцька ; Херсонська держ. морська акад. — Херсон: ХДМА, 2016. — 280 с. : іл.
 • Історична наука у Національній академії наук України в особах: енциклопедичний довідник / Н. Абашина, О. Бачинська, І. Безлюдна, О. Беренштейн, С. Білокінь ; НАН України. Ін-т історії України ; гол. редкол. В. Смолій. — Київ: Ін-т історії України НАНУ , 2018. — 741 с.
Історія. Персоналії
 • Михайло Грушевський у Москві: авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. — Київ: Либідь, 2015. — 565, [2] с. : іл. — 1000 екз. — ISBN 978-966-06-0700-2[118][119][120] (PDF-файли)
 • Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник. К., 2005. (DjVu-файл; PDF)
 • Дослідники історії Південної України: біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ іст. урбаністики. — Київ: [б. в.], 2013 . — ISBN 978-966-02-6972-9 (загальний).
Том 1. — 2013. — 382 с., іл. — ISBN 978-966-02-6973-6 (т. 1) (PDF); Т. 2 / Упоряд. Ігор Лиман. — 2016. — 495, [11] с. : фот. — ISBN 978-966-02-7970-4 (т. 2) (PDF)
 • Лексикон античної словесності / За рад. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972[121]
 • Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліогр. слов./ упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) [та ін.]. К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. — 260 с. — ISBN 978-966-02-6137-2 (PDF-файл)
 • Усі видатні постаті історії України: довідник / П. В. Остапенко. — Х. : Торсінг плюс, 2006. — 351 с. — (Іду на урок).
 • Видатні постаті українського державотворення: довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — Харків: Основа, 2014. — 125 с. ; 21 см. — (Бібліотека журналу «Історія та правознавство» ; вип. 1 (121)). — Бібліогр. : 124—125 (29 назв). — ISBN 978-617-00-1998-1
 • Національні лідери України. Золотий фонд нації: довід.-біогр. вид. / упоряд. В. В. Болгов ; Українська конфедерація журналістів, Інститут біографічних досліджень — Київ: Ін-т біогр. дослідж., 2013. — 312 с. : іл., портр. ; 31 см. — ISBN 978-966-8178-63-4
 • Вчені інституту історії України: біобібліографічний довідник / С. І. Білокінь [та ін.] ; ред. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 1998. — 425 с. — (Українські історики ; вип. 1. — ISBN 966-02-0022-6). — ISBN 966-02-0021-8
 • Українські історики XX століття: біобібліографічний довідник / О. Г. Бажан [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. ; Л. : [б.в.], 2003. — 396 с. : фотоіл. — (Серія «Українські історики» ; вип. 2, ч. 1). — ISBN 966-02-0021-8 (серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2743-4 (Ч. 1)
 • Українські історики XX століття: біобібліографічний довідник / Р. І. Бондаренко [та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : [б.в.], 2004. — 388 с. — (Серія «Українські історики ; вип. 2, ч. 2). — ISBN 966-02-0021-8 (Серія). — ISBN 966-02-2742-6 (Вип. 2). — ISBN 966-02-2744-2 (Ч. 2)
 • Українські історики. Біобібліографічний довідник / НАН України. Інститут історії України. — Випуск 3. — Київ: Інститут історії України, 2010. — 344 с. — ISBN 978-966-02-0021-8 (серія). — ISBN 978-966-02-5212-7 (вип. 3) (PDF-файл)
 • Галицька еліта: [довідк.-біогр. вид.] / [упоряд. Я. Білейчук ; редкол. : С. Б. Гавриш та ін.]. — К. : Вид-во Логос Україна, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-96993-5-0
 • Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник / Колесник В. — Вінниця: ВМГО „Розвиток“, 2007. — 1008 с., іл.
 • Видатні поляки і Харків: біогр. слов. (1805—1918) / Любов Жванко. — Харків: Золоті сторінки, 2018. — 407 с. : кольор. іл., портр. — Текст укр., пол. — Парал. тит. арк. пол. — Бібліогр.: с. 365—402.
 • Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / О. Шаблій ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі. — Львів: Фенікс ; Париж: [б.в.], 1996. — 704 с. — ISBN 5-87332-047-0
 • Одеські історики: енциклопедичне видання. — Т. 1: Початок XIX — середина XX ст. / Відп. ред. В. А. Савченко. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — 478 с.
 • Праведники народів світу: довідник / [упоряд.: Є. А. Врадій та ін. ; за ред. І. Я. Щупака ; вступ. ст.: М. Ф. Маринович, І. Я. Щупак] ; Укр. ін-т вивч. Голокосту „Ткума“. — Дніпро: Ліра: Укр. ін-т вивч. Голокосту „Ткума“, 2016. — 220, [1] с. : табл. ; 23х30 см. — (Академічна серія „Українська бібліотека Голокосту“). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 400 пр. — ISBN 978-966-383-769-7
 • Біографічний словник моїх знайомих / І. П. Крип'якевич ; [упоряд., передм. М. І. Мороз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 143 с. : іл. — Бібліогр. в прим.: с. 93–138.
 • Охтирка в особистостях. 1654—2014 / Євген Мегера. — Суми: Еллада, 2017. — 185 с. : фот. — Бібліогр.: с. 180—182.
 • Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення: біограф. енцикл. / наук. ред. Н. М. Хома. — Львів: Новий Світ-2000, 2018. — 368 с. — ISBN 978-617-7519-22-4 (коротко про видання)
Історія України (загальна)
 • Україна: хронологія розвитку / НАН України. Інститут історії України. — К., 2007—2011.[122]
Том 1. З давніх часів до пізньої античності. — К. : КВІЦ, 2007. — 544 с. : іл.
Том 2. Давні слов'яни, Київська Русь. — К. : КРІОН, 2009. — 544 с. : іл.
Том 3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії. — К. : КРІОН, 2009. — 696 с. : іл.
Том 4. На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. — К. : КРІОН, 2009. — 608 с: іл.
Том 5. Імперська доба. Від VIII століття до 1917 року. — К. : КРІОН, 2011. — 560 с. : іл.
Том 6. Новітня історія. 1917—2010 p. — К. : КРІОН, 2011. — 832 с. : іл.
Т. 1 : (А-Й) — 1993. — 239 с. — ISBN 5-7707-5190-8
Т. 2 : (К-П) — 1995. — 435 с. — ISBN 5-7707-8552-7
Т. 3 : (Р-Я) — 1999. — 686 с. — ISBN 966-504-237-8
 • Західно-Українська Народна Республіка, 1918—1923. Енциклопедія: [у 3 т.] / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: М. Кугутяк та ін.]. — Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018 . — ISBN 978-966-2067-43-9 тритомне видання.
Т. 1 : А — Ж. — 2018. — 686 с. : іл.
 • Довідник з історії України. А — Я / Інститут історичних досліджень ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд. та наук. ред. І. З. Підкова; ред. І. З. Підкова, Р. М. Шуст. — 2-ге вид., доопрац. і доп. — К. : Генеза, 2001. — 1136 с. — ISBN 966-504-179-7[124]
 • Довідник з історії України / Олександр Миколайович Уривалкін. — Київ: КНТ, 2015. — 1007, [1] с.
 • Енциклопедія історії України / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К. : В-во „Наукова думка“, 2003—2013.[125] (PDF-файли)
 • Ілюстрована енциклопедія історії України. В 3 т. / Авт. тексту Олександр Кучерук. — К. : Спалах.
Т. 1: Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / Авт. тексту: О. Кучерук ; Іл. та худож. оформл. Л. Голембовська, С. Голембовська . — Вид. перероб., доп . — Київ: Спалах, 2004. — 215 с. : іл. — ISBN 966-512-226-6 (DjVu-файл Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.); PDF-файл)
 • Історія України: А — Я: енциклопедичний довідник / Інститут історії України НАН України ; Упорядкув. та наук. ред. : І. З. Підкова, Р. М. Шуст, І. Гирич; наукова рада: В. Смолій (гол.), І. Гирич (відп. секр.) та ін.; кер. проекту О. Дубас. — 3-тє вид., доопрац. і доп. — К. : Генеза, 2008. — 1520 с.; іл.; карти. — ISBN 978-966-504-777-3[126]
 • Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. — 464 с. — ISBN 5-325-00781-5 (онлайн-версія; PDF-файл)
 • Історія України: словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Яцюк, Л. М. Жванко, О. Л. Рябченко, Г. Г. Фесенко; за ред. М. В. Яцюка; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 247 с. (Текст онлайн)[127][128]
 • Історія України: короткий тлумачний словник / Національний технічний ун-т України „Київський політехнічний ін-т“ ; уклад. О. В. Лихолат, А. О. Лихолат ; відп. ред. О. А. Підлісна. — К. : Політехніка, 2004. — 62 с.
 • Джерела з історії Південної України. Том 1. Адміністративний устрій Південної України (середина XVIII — перша половина XIX століття) / Упорядники: А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева. Передмова: І. Савченко. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 528 с.
Т. 4 Православна церква на півдні України (1775—1781) / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. — Запоріжжя: Тандем-У, 2004. — 559 с.
Том 5. Книга 1. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 484 с.
Том 5. Книга 2. Частина 1. Мемуари та щоденники / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій. Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем — У“, 2005. — 516 с.
Т. 6. Степова Україна у Законодавчій комісії 1767 року / Упорядник: Н. Сурева. Наук. ред. А. Бойко. — Запоріжжя, 2008. — 336 с.
Т. 7. Канцелярія Новосербського корпусу / Упорядники: В.Мільчев, О. Посунько / Передмови: С. Гаврилович, С. Лалич, В. Мільчев, О. Посунько — Запоріжжя, 2005. — 442 с.
Том 8. Формування митної мережі Південної України (1775—1819) / Упорядник Ю. Головко. Передмова: Ю. Головко. — Запоріжжя: „Тандем — У“, 2007. — 608 с.
Том 9. Мемуари та щоденники. Частина 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. — Запоріжжя: РА „Тандем -У“, 2006. — 632 с.
Т. 10. Описи Степової України останньої чверті XVIII — початку XIX століття / Упорядник: А. Бойко — Запоріжжя: ЗНТН, 2009. — 434 с. ISBN 978-966-02-4988-2
 • Українське державотворення: Невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. — К. : Либідь, 1997. — 560 с. — ISBN 5-325-00767-Х
 • Новітня історія України. Імена, звершення, творчість: Іміджево-енциклопедичне видання. Вип. 1 / К. : Український видавничий консорціум, 2003. — 223 с. — ISBN 966-7953-30-0
 • Історія України: навч.-практ. довід. : повний курс / О. А. Корягіна. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 240 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Алф. покажч. : с. 236—237. — Імен. покажч. : с. 238—239. — 3 000 пр. — ISBN 978-617-030-475-9
 • Радянська енциклопедія історії України
 • Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941—1944) / Упор. М. Дубик. — К. : Наукова книга, 2000. — 304 с. — ISBN 966-504-188-6
 • Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV — початок XXI ст. / Богдан Сушинський ; Міжнар. центр впроваджень Програм ЮНЕСКО, Ун-т „Львів. Ставропігіон“, Ін-т ставропіг. дослідж. — Одеса: Астропринт, 2018. — 373 с. : фотоіл., портр. — Бібліогр.: с. 367—369.
Козацтво
 • Всесвітня козацька енциклопедія. XV — початку XXI століть / Б. І. Сушинський. — Одеса: ЯВФ, 2007. — 570 с. : іл. — 3000 екз.
 • Козацька енциклопедія для юнацтва: кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. Яремійчук. — Київ: Веселка, 2009. — 719 с. : іл., карти, фото. — ISBN 978-966-01-0526-3
 • Козацька старшина Гетьманщини: енциклопедія / В. В. Кривошея ; Укр. ін-т нац. пам'яті. — Київ: Стилос, 2010. — 791 с. — ISBN 966-8009-99-0.
 • Гетьмани України: Довідкове вид. / Ред. Т. М. Телітенко. — К. : Україна, 1995. — 113 с.
 • Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер та ін. ; заг. ред. С. О. Куглер ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. — Донецьк: ДІТБ, 2000. — 108 с. : іл. — ISBN 966-95-776-2-4
 • Українське Буджацьке козацтво: енциклопедія / [укладачі: В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова]. — Дніпро: Т. К. Середняк, 2017. — 375 с. : іл., табл. — ISBN 9786177479153
 • Українське козацтво: мала енциклопедія
 • Українське козацтво: мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко та ін. ; відп. ред. С. Р. Лях. — 2-ге вид., допов. і переробл. — Київ: Генеза ; Запоріжжя: Прем'єр, 2006. — 672 с. : іл., карти.[129]
 • Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія: у 3 т. / С. Коваленко. — Київ: Стікс-Ко, 2007—2009.[130]
Т. 1 / передм. Н. Третьякової. — 2007. — 376 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-0-5[131]
Т. 2 / передм. Н. Третьякової. — 2008. — 480 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96849-1-2
Т. 3 / наук. ред. В. Кривошея. — 2009. — 480 с. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-96849-3-6
Архівознавство
 • Архівістика: Термінологічний словник / ГАУ при КМ України. УДНДІАСД; Авт.-упорядн. : К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — К., 1998. — 106 с. — ISBN 966-7250-02-04 (онлайн-версія)
 • Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол. : Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — 692 с. — ISBN 966-625-029-2 (PDF)
 • Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд. : С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: О. Гаранін, О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. — К., 2012. — XXVII, 602 с.
 • Архівні установи України: довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1: Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд. : С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. — К., 2010. — XXVIII, 604 с.
 • Архівна україніка в Канаді: довідник / Укл. : І. Матяш, В. Романовський, М. Ковтун та ін. — К., 2010. — 882 с.[132][133][134][135]
 • Українські архівісти (XIX—XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд. : І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. — К., 2007. — 752 с. — ISBN 978-966-625-050-9 (PDF-файл)
 • Українські архівісти: біобібліограф. довід. : у 3 вип. / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. — К., 1999—2003.
Вип. 1 : XIX cт.- 1930-ті рр. / Упоряд. О. М. Коваль [та ін.] ; відпр. ред. В. С. Шандра. — К. : 1999. — 367 с. — ISBN 966-7250-09-01
Вип. 2 : (1940-1960-ті рр.) / Упоряд. Т. В. Портнова ; ред. кол. Г. В. Боряк [та ін.]. — К. : 2002. — 254 с. — ISBN 966-625-001-2
Вип. 3 : (1970-1990-ті роки) / Упоряд. Л. М. Федорова ; ред. кол. В. В. Бездрапко [та ін.]. — К. : 2003. — 284 с. : іл. — ISBN 966-625-034-9
 • Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. — К., 2008. — 680 с.
 • Документознавство: словник-довідник термінів і понять / Швецова-Водка Г. М. — К. : Знання, 2011. — 319 с.
 • Документознавча термінологія: Навч. посіб. для студ. / М. В. Комова; Нац. ун-т „Львів. політехніка“. — Л., 2003. — 167 c. — Бібліогр. : 109 назв.

Культурознавство, мистецтвознавство, етнографія та етнологія

 • Шевченківські лауреати 1962—2001 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. сл. І. М. Дзюба. — К. : Криниця, 2001. — 696 с. : іл. — ISBN 966-7575-29-2
Шевченківські лауреати 1962—2007 : енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський ; вступ. слова І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський. — Вид. 2-ге, змін. і доп. — К. : Криниця, 2007. — 765 c. : фотоіл. — ISBN 978-966-7575-81-6
Шевченківські лауреати 1962—2012 : eнциклопедичний довідник / М. Г. Лабінський. — 3-тє вид. — К. : Криниця, 2012.
 • Історія української культури / За загал. ред. І. Крип'якевича. — 4-те вид., стереотип. — К. : Либідь, 2002. — 656 с. ISBN 966-06-0248-0. (онлайн-версія)
 • Історія української культури: навч.-метод. комплекс / Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т“. — К. : НТУУ „КПІ“, 2013 .
Вип. 1 : Видатні діячі української культури: біогр. слов. (від А до Я) / [упоряд. С. О. Костилєва]. — 2013. — 200 с. : іл.
 • Історія української культури: словник-довідник: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Анісімов ; Національний банк України, Ун-т банківської справи (м. Київ). — К. : УБС НБУ, 2014. — 320 с.
 • Історія української культури: слов. термінів і персоналій / [авт.-уклад. : Л. В. Анучина та ін.] ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Х. : Право, 2013. — 254 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-458-530-6
 • Історія української культури. Словник-довідник: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / Букач В. М., Бакланова Н. М. — Одеса: видавець Букаєв В. В., 2021. — 216 с.
 • Історія культури в термінах і назвах: словник-довідник / Ж. О. Безвершук. — К. : Вища школа, 2003. — 400 с. — ISBN 966-642-195-X
 • Культура: ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Попович. — К. : Балтія-Друк, 2009. — ISBN 966-8137-61-7[136]
 • Культура України: тезаурус і персоналії / Авт.-уклад. : В. О. Лозовой (керівник) та ін. ; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. — Харків: Право, 2014. — 273, [1] с.
 • Культура в термінах від „а“ до „я“. Культурологічна абетка: Навч. посібник для студентів університету / Стеценко В. І. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 208 с.
 • Культурологія: енциклопедичний словник / Альчук М. П., Бацевич Ф. С., Бойко І. М., Васьків А. Ю., Гапон Н. П. та ін. Ред., вступ. ст. В. П. Мельник . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013 . — 506 с. — ISBN 978-617-10-0026-1.[137][138][139]
 • Культурологія: термінолог. слов. / П. Е. Герчанівська ; відп. ред. С. М. Суходольська. — Київ: Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2015. — 439 с.
 • Короткий культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 127 с. : іл.
 • Новітній термінологічний словник з культурології і мистецтвознавства / Савельєв В. П., Повторева С. М. — Львів: Піча С. В. : Новий Світ-2000, 2017. — 300 с. : портр. — ISBN 978-966-97585-3-8
 • Термінологічний словник з культурології / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [авт.-уклад. : Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук]. — Київ: МАУП, 2004. — 141 с. — Бібліогр. : с. 141. — ISBN 966-608-439-2 (онлайн-перегляд)
 • Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. — Київ: Професіонал, 2006. — 328 с. — ISBN 966-370-010-6[140]
 • Словник-довідник з культурології / Уклад. Р. Д. Шестопал. — Вінниця: Нова Книга, 2007. ― 184 с. ― ISBN 978-966-382-078-1
 • Етнокультурологія. Словник-довідник / Маєвська Л. М. ― Житомир: ЖДУ, 2007. ― 392 с.[141]
 • Українська етнокультурологічна енциклопедія: у 5 т. / [В. Авдєєв та ін.] ; ред. рада: В. А. Бітаєв (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — Київ: Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2013.
Т. 1 : А — Е. — 552 с.
Т. 2 : Е — Л. — 544 с.
Т. 3 : Л — Н. — 556 с.
Т. 4 : Н — Р. — 548 с.
Т. 5 : Р — Я. — 534 с.
 • Довідник з культурології / Ж. В. Деркач, В. В. Таран. — Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2005. — 74 с.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / Степан Павлюк. — Львів: Інститут народознавства, 2008. — 256 с.
 • Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології = Encyclopedic dictionary of concepts and terms in ethnology / Степан Петрович Павлюк ; НАН України. Ін-т народознавства ; ред. Уляна Крук ; відп. за вип. Микола Балагутрак. — [2-ге вид, перероб. і допов.]. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2020. — 447 с.
 • Короткий енциклопедичний словник з культури / Відп. ред. В. Ф. Шевченко, автори: М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко.— К. : Україна, 2012. — 384 с. — ISBN 978-966-524-406-6[142]
 • Словник з естетики / Петрушенко О. П. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 353 с.
 • Українська та зарубіжна культура: Тематичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон, В. І. Муляр ; Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир: ЖІТІ, 2003. — 426 с.
 • Українська та зарубіжна культура: словник культурологічних термінів / Зотов В. М., Клімачова А. В., Таран В. О. — К. : ЦУЛ, 2009. — 264 с.
 • Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М. М. Корінний та ін. — К. : Україна, 2000. — 184 с.
 • Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів / Р. Т. Шмагало. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 520 с. : іл. — ISBN 978-966-8734-23-6[143][144][145]
 • Англо-український термінологічний словник з мистецтвознавства: [понад 2 000 термінів та виразів] / Оксана Ярославівна Присяжнюк, Наталія Олександрівна Коваль ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2020. — 157 с.
 • Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник / С. А. Ничкало. — К. : Либідь, 1999. — 207 с.
 • Словник мистецьких термінів / Галина Сотська, Тетяна Шмельова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 50 с. ; 21 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-173-9
 • Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850—1950) / Ростислав Шмагало; В. о. ЛНАМ. — Львів: Українські технології, 2002. —144 с. : 176 іл. — ISBN 966-666-036-9[146]
 • Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції / Р. Т. Шмагало, І. Л. Гнатишин ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. — Львів : ЛНАМ, 2012. — 159 с. — ISBN 978-966-8734-22-9
 • Енциклопедичний словник символів культури України /за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. — 5-те вид. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. — 912 с. (PDF)
 • Втрачені шедеври України: енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: ПП „Рута“, 2014. — 224 с. — ISBN 978-617-581-228-0
 • Вогнища української культури: енцикл. слов. / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 198, [1] с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Тимофієнко В. І. ІПСМ АМУ. — К. : ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.
 • Енциклопедія архітектурної спадщини України: тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архіт.; укл. В. І. Тимофієнко. — К. : УАА, 1995. — 365 с. — ISBN 5-7707-8972-7
 • У пам'яті народній: історико-архітектурний довідник / Редакція УРЕ, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. — К. : УРЕ, 1975.
 • Майстри народного мистецтва Української РСР: Довідник / Долінська М. — К. : Мистецтво, 1966. — 157 с.; 28 л. іл. — На обкл. авт. не зазнач.
 • Словник-довідник співака: навчальний посібник: видання друге / Балдинюк Д. І., Балдинюк Н. А. — Умань: Софія, 2015. — 108 с.[147]
 • Вокальний словник-довідник / упоряд. : М. В. Катеринчук, С. І. Кефа. — Чернівці: Букрек, 2014. — 70 с. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-399-558-8
 • Співаки України: енцикл. вид. / Іван Лисенко. — Київ: Знання, 2012. — 639 с. : іл. — ISBN 978-617-07-0077-3
 • Співаки України: енциклопед. вид. Т. 2 / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2018. — 256 с.
 • Словник співаків України. Енциклопедичне видання. / Лисенко І. М. — К. : Рада, 1997.
 • Українські співаки XI—XVIII ст. : енциклопед. слов. / Іван Лисенко. — Київ: Рута, 2015. — 143 с. — ISBN 978-617-581-229-7
 • Українські хори та дириґенти / Бурбан М. — Дрогобич: Коло, 2007. — 672 с. — 2-ге вид.[121]
 • Зарубіжні співаки в Україні: енциклопедичний словник / Іван Максимович Лисенко. — Кам'янець-Подільський: Друкарня „Рута“, 2019. — 270, [1] с.
 • Легенди хутора Надія: довід. з історії укр. хореогр. мистецтва / Анатолій Кривохижа. — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2013. — 146 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-130-028-5
 • Історія українського мистецтва : у 6-х т. / гол. ред. М. Бажан. — К. : УРЕ, 1966—1973.
 • Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. Том ІІ. Художній метал України XX — поч. XXI ст. / Автор проекту Р. Т. Шмагало. — Львів: Апріорі, 2015.
 • Мистецтво України. Енциклопедія. В 5 т. Т. 1: А-В / Редкол. : Відп. ред. А. В. Кудрицький. — Київ: Українська енциклопедія, 1995. — 400 с. — ISBN 5-88500-026-3 (скан 1-го тому[недоступне посилання з липня 2019])[148]
 • Мистецтво України: біографічний довідник / Упорядн. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : „Українська енциклопедія“ ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с.
 • Мистецтво: терміни та поняття: eнцикл. вид. : у 2-х т. / С. Д. Безклубенко. — К. : Ін-т культурології НАМУ, 2008—2010.
Т. 1 : А–Л. — 240 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-06-8 (онлайн-перегляд)[149]
Т. 2 : М–Я. — 256 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2241-16-7 (онлайн-перегляд)[150]
Митці Рівненщини: енциклопедичний довідник. — 2-ге вид., доповн. і перероб. / Б. Столярчук. — Рівне: О. Зень, 2011. — 386 с. (PDF)
 • Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Г. Пащук. — Рівне: Волинські обереги, 2005. — 212 с. : іл. — ISBN 966-8306-91-0
 • Митці степової України (кінця XIX — початку XX століття) / Боса І. О. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2013. — 133 с. — ISBN 978-966-02-6710-7
 • Митці Буковини: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Дугаєва, І. Міщенко. — Чернівці, 1998.
 • Енциклопедія мистецтва Полтавщини. У 2 т. / Ханко В. M. Наук. ред. С. Білокінь. НАН України. Інститут історії України, Центр культурологічних студій. — Полтава: TOB „АСМІ“; Видавець О. Ханко, Т. 1: А–Л, 2014; Т. 2: М–Я, 2015.[152][153]
 • Декоративно-ужиткове мистецтво: словник / ред. Я. П. Запаско ; Львівська національна академія мистецтв, Науково-дослідний сектор, Кафедра історії і теорії мистецтва. — Л. : Афіша, 2000 . — ISBN 966-7760-28-6.[154]
Т. 1 : А — К / Я. П. Запаско [та ін.]. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 366 с. : іл. — ISBN 966-7760-29-4
Т. 2 : Л — Я / Я. П. Запаско [та ін.] ; заг. ред. Я. П. Запаско. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 399 с. : іл. — ISBN 966-7760-30-8
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва / Л. В. Варава ; пер. з рос. І. Г. Данилюк. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007. — 303 с. : іл. — ISBN 966-338-571-5
 • Народні художні промисли УРСР: Довідник / Р. В. Захарчук-Чугай, О. І. Никорак, Г. Г. Стельмащук ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Львівське відділення. — К. : Наукова думка, 1986. — 142 с. : іл.
 • Словник українського сакрального мистецтва / Михайло Станкевич, Софія Боньковська, Роман Василик, Людмила Герус, Ростислав Забашта; В. о. НАН України. Ін-т народознавства; Наук. ред. Михайло Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. —288 с. — ISBN 966-02-3970-X[155]
 • Художня культура західних і південних слов'ян (XIX — початок XX століття): Енциклопедичний словник / Голов. ред. Г. А. Скрипник. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006.[156]
 • Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач. — К. : МАУП, 2006. — 280 с.
 • Енциклопедія нашого українознавства / О. А. Кривенко, В. В. Павлів; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків: Фоліо, 2012. — 144 с.
 • Енциклопедія Трипільської цивілізації / Авт. кол. : Бурдо Н. Б. (відп. секр.), Відейко М. Ю. (гол. ред) та ін. Міністерство культури і мистецтв України; Державне підприємство „Книжкова палата України ім. Івана Федорова“; Національна комісія України у справах ЮНЕСКО; Корпорація „Індустріальна спілка Донбасу“; ЗАТ „Петроімпекс“. Т. 1. — Кн. 1. — К., 2004. — 703 с.; Т. 1. — Кн. 2. — К., 2004. — 320 с.
 • Біографічний довідник до історії українців Канади / Ред. М. Марунчак. — Вінніпеґ: УВАН в Канаді, 1986. (djvu-файл)
 • Українська діаспора: збірник. Ч. 5 / Ін-т соціології АН України. Ред. Енциклопедії Укр. Діаспори (США); Ред. В. Євтух (Укр.), В. Маркусь (США). — К. : Інтел, 1994 ; Чикаго: Інтел, 1994. — 180 с.
 • Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. Т. 1: Сполучені Штати Америки, кн. 1: А — К / Гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь; іл. Надія Заяць . — Нью-Йорк; Чикаго: Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . — 433 с. : іл. — XV . — ISBN 0-88054-145-8[157]
Енциклопедія української діяспори. У 7-ми т. / Ред. В. Маркусь. — Т. 1. , кн. 2: Л — Р. — Нью-Йорк; Чикаго, 2012. — XIII, 348 с. : іл.[158][159][160]
Енциклопедія української діяспори. У 7 т. Т. 4. Австралія-Азія-Африка / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Маркусь. — Київ; Нью-Йорк; Чикаго: Інтел, 1995. — 250 с. : іл. (PDF-файл)
 • Українці Австралії: енциклопед. довід. / ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: Вільна думка. — 2001. — 672 с. — ISBN 0-908168-11-Х (PDF)
 • Українська народна енциклопедія / упоряд. Р. Федорів. — Львів: Червона калина, 1996. — 644 с. — ISBN 5-7707-0714-3
 • Словник етнографічних (етнологічних) понять і термінів / Шаповал Л. І. ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Вид. 2-ге, змін. та допов. — Полтава: АСМІ, 2016. — 294 с. : портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 289—294 (82 назви). — Алф. покажч.: с. 273—288. — 100 пр. — ISBN 978-966-182-431-6.
 • Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи / Ю. І. Римаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистец. — К. : Видавництво ДАКККіМ, 2000—2001. — ISBN 966-7435-47-4[161]
Ч. 1, кн. 1 : Особа, нація, культура ; „А-Є“ (кн. 1) ; — 2000. — 332 с. — ISBN 966-7435-48-2
Ч. 1, кн. 2 : Особа, нація, культура ; „Е-Н“ (кн. 2) ; — 2001. — 521 с. — ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1, кн. 3 : Особа, нація, культура ; „Н-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 247 с. — ISBN 966-7435-63-6
Ч. 2, кн. 1 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „А-Л“ (кн. 1) ; — 2001. — 458 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 2 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „М-Р“ (кн. 2) ; — 2001. — 375 с. — ISBN 966-7435-64-4
Ч. 2, кн. 3 : Культура і мистецтво в етнонаціональному вимірі ; „С-Я“ (кн. 3) ; — 2001. — 325 с. — ISBN 966-7435-60-1
 • Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології: у 5 т. / Ред. рада: В. А. Бітаєв, Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін, В. Г. Чернець та ін. / НАМ України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології НАМ України. — К. : НАКККіМ, 2014. — Т. I. — 552 с.; Т. II. — 544 с.; Т. III. — 556 с.; Т. IV. — 548 с.; Т. V. — 534 с.[162][163][164]
 • Етнічність: енциклопедичний довідник / В. Б. Євтух ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр етноглобалістики. — К. : Фенікс, 2012. — 396 с. (онлайн-версія; PDF-файл)[165]
 • Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. 2-е вид. А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. — К.: Либідь, 1994. — 256 с. — ISBN 5-325-00592-8 (читати онлайн)
 • Мала енциклопедія українського народознавства / За ред. С. Павлюка. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 с.[166]
 • Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні з каталогізованим додатком переліку пам'яток вірменської культури в музеях та заповідниках: у 2-х т. = Иллюстрированная энциклопедия армянской культуры в Украине с калогизированным приложением перечня памятников армянской культуры в музеях и заповедниках / Ірина Гаюк. — Львів: Афіша, 2012. — ISBN 978-966-325-171-4.[167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180]
Т. 1. — 2012. — VII, 980 с. : іл. — Текст: укр., рос. — Покажчики геогр., імен., іл. : с. 537—613. — Бібліогр. : с. 614—623. — ISBN 978-966-325-172-1
Т. 2. — 2012. — 415 c. — Текст: укр., англ. — ISBN 978-966-325-173-8
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини / Р. Дуб. — 2. вид., перероб. і доп. — Чернівці: [б.в.], 1998. — 90 с.
 • Енциклопедія українознавства: у 2 кн. / В. П. Супруненко. — Д. : ВАТ „Дніпрокнига“, 1999.
Кн. 1 : Ми українці / мал. Н. Музиченко. — 1999. — 412 с. : іл.
Кн. 2 : Вся Україна: в цифрах, фактах, подіях і особах. — 1999. — 141 с. : іл. — ISBN 966-7691-00-4
 • Ukraine. the best / Комельков Юрій. — К. : Атлант-Юемсі, 2016. — 544 с. — ISBN 9789668968280[181][182]
 • Українська мала енциклопедія: у 4 т. / Євген Онацький. — Вид. 2-ге, уточн. — Київ: Пульсари, 2016 . — ISBN 978-617-615-060-2.
Т. 1 : А — І / упоряд. та наук. ред. д-р іст. наук Сергій Білокінь. — 2016. — 561, [1] с. : портр. — 1000 пр.
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології / С. П. Павлюк. — Л. : Інститут народознавства, 2008. — 255 с.
 • Енциклопедія Бойківщини: люди, мова / Р. С. Дяків, Н. Я. Гілко, Б. В. Гузій, Н. О. Кляшторна, І. О. Корчинський та ін. — К. : МЕФ, 2014. — 295 с.[183][184]
 • Бойківське сузір'я. Словник персоналій Бойківщини: народилися бойками; мешкали на Бойківщині; прислужилися бойкам / Кляшторна Н. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. — 80 с. : іл. — ISBN 978-966-668-291-1[185]
 • Словник термінів міжкультурної комунікації / Бацевич Ф. С. — К. : Довіра, 2007. — 205 с.
 • Морфологія культури: тезарус / За ред. Лозового В. О. — Х. : Право, 2007. — 384 с.
 • Словник — довідник ювелірного і колекційного каміння / Р. Вовченко, О. Матковський, І. Бакуменко та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 166 с.
Кіно
 • Український біографічний кінодовідник / Н. М. Капельгородська та ін. ; Ін-т мистецтвознав. та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Голов. упр. культури і мистец. Київ. міськ. держ. адмін. — К. : АВДІ, 2001. — 735 с. — ISBN 966-7785-04-1
 • Український енциклопедичний кінословник / уклад. С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський ; Київ. нац.ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. — К. : КНУКІМ, 2006.
Т. 1 : Основні терміни та поняття. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 500 с. — ISBN 966-602-076-9
 • Кіномистецтво України в біографіях: кінодовідник / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. — К. : АВДІ, 2004. — 712 с. — ISBN 966-7785-12-2
 • Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. / Миславський В. Н. — Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2007.- 328 с. — ISBN 966-8246-59-4 (PDF)
 • Випробування творчістю: Молоді режисери українського кіно / Брюховецька Л. — К. : Мистецтво, 1985. — 133 с. : іл.
Музейництво
 • Археологічне музейництво: енциклопедичний довідник / Укл. Д. В. Кепін. — К. : Ун-т „Україна“, 2010. — 268 с.[186]
 • Громадські музеї Львівщини: Довідник: У 2 т. / Авт.-упоряд. : Л. Перейма, Я.Огоновська, М. Зобків, Г. Iвановська; Наук. ред. : О. Роман, Л. Перейма, О.Перелигіна; Літ. ред. Я. Тучапський; Худ.-тех. ред. Ю. Поляков; Відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. — Львів: Проман, 2007.[187]
Т. 1. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр. : с. 242. — ISBN 978-966-96146-4-3
Т. 2. — Л. : [б.в.], 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр. : с. 241—242. — ISBN 978-966-96146-4-3
 • Короткий словник музейних термінів / упоряд. О. Бабенко; відп. ред. О. Бабенко. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2001. — 120 с.
 • Природнича музейна термінологія: Словник-довідник / [авт.-уклад. Климишин О. С.] — Л., 2003. — 244 с.
 • Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак. — Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 128 с. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)[188]
 • Українська музейна енциклопедія (УМЕ): [Зб. наук.-метод. матеріалів]. — К., 2006. — 155 с.
 • Словник-довідник музейного працівника / Овчарова О., Яушева-Омельянчик Р., Сургай Л. — К. : Кий, 2013. — 464 с., іл.[189]
Музичне мистецтво
 • Національна опера України: енциклопедія. Т.1. А–К. — К. : Музична Україна, 352 с.[190][191]
 • Виконавське музиканство: Енциклопедичний довідник / Укл. М. А. Давидов. — Луцьк: Волинська обласна друкарня; К. : Національна музична академія України ім. П. Чайковського, 2010. — 399 с.
 • Галицька концертмейстерська школа: енциклопедичний довідник / Укл. Т. Молчанова. — Львів, Сполом, 2014. — 174 с. — ISBN 978-966-665-915-9
 • Дударі: [біогр. нариси виконавців] / Богдан Жеплинський [та ін.]. — Львів: Растр-7, 2017. — 109 с. : іл., нот. іл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 108 (19 назв) та в тексті. — 100 пр. — ISBN 978-617-7359-91-2
 • Діячі української музичної культури: Матеріали до біо-бібліогр. словника // Медведик П. / ЗНТШ: Праці Музикознавчої комісії. — Л., 1993, 1996, тт. CCXXVI, CCXXXII.
 • Українські композитори: довід. школяра / упоряд. В. Островський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2008. — 52 с.
 • Зарубіжні композитори: довідник школяра / упоряд. В. Островський. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2009. — 52 с. : іл.
 • Українські композитори: біо-бібліограф. довід. / М. Дитиняк. — Едмонтон: КІУС, 1986. — (Серія Довідників № 14). — 160 с. (PDF-файл)
 • Українські композитори Київської школи / Ред.-упор. М. Гаврилюк. — Буенос-Айрес, 1997.
 • Українські радянські композитори / О. Білокопитов. — Х., 1934.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / Уклали А. Муха, Н. Сидоренко. — К. : Муз. Україна, 1968. — 275 с.
 • Спілка композиторів УРСР: Довідник / В. Польовий, Н. Сидоренко, А. Муха. — К. : Муз. Україна, 1973. — 350 с.
 • Сучасні композитори України: довідник: вип. 1 / Муха А. І. — О., 2002.
 • Композитори України та української діаспори: Довідник / Муха А. І. — Київ: Музична Україна, 2004. — 352 с. — ISBN 966-8259-08-4
 • Композитори світу в їх зв'язках з Україною: довідник / авт.- упоряд. А. І. Муха. — К. : [б.в.], 2000. — 88 с.
 • Композитори Буковини: довідник-посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. В. Плішка. — Чернівці: Рута, 2006. — 67 с.
 • Композитори Волині: довідник / упоряд. М. Стефанишин, Л. Максименко ; Національна Ліга українських композиторів (НЛУК), Волинський Академічний Дім. — Луцьк: Видавництво „Волинська обласна друкарня“, 2000. — 40 с.
 • Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. Галкіна ; упоряд. Н. В. Чиренко. — Київ: Вид. гр. „Шкіл. світ“, 2015. — 200 с. — (Бібліотека „Шкільного світу“).
 • Контрабасисти України: Біогр. словник / Б. Столярчук. — Рівне, 1992.
 • Короткий словник діячів української музичної культури / Б. Водяний, Г. Олексин, М. Ціж. — Тернопіль, 1992.
 • Легенди химерного краю. Українська рок-антологія / О. Євтушенко. — К.; Тернопіль, 2006. (читати он-лайн)
 • Мала українська музична енциклопедія / Осип Залевський. — Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971. — 125 с. (PDF-файл)
 • Музика: Словник-довідник / Ю. Юцевич. — Тернопіль, 2003.
 • Популярна музика: енциклопедичний словник / авт.-уклад. Володимир Миколайович Откидач. — Харків: Лідер, 2018. — 893 с.
 • Тлумачний словник музично-вокальних термінів / Уклад. Д. О. Нікітін, В. М. Кавун. — К.; Ірпінь: Перун, 2019. — 448 с. — ISBN 978-617-7709-40-3
 • Короткий вокально-хоровий термінологічний словник: для студентів денної та заочної форми навчання напряму підгот. 014 „Середня освіта (Музичне мистецтво)“ та 025 „Музичне мистецтво“ / Мукачів. держ. ун-т ; уклад. Е. К. Куцин. — Мукачево: МДУ, 2018. — 73 с.
 • Словник музичних термінів / [уклад.: В. Тимків, О. Подручна]. — Київ: Карпенко В. М., 2017. — 311 с. : іл. ; 21 см. — На звороті тит. арк.: В рамках проекту „Український простір“. — Бібліогр.: с. 310—311. — ISBN 978-617-7071-50-0
 • Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного): довідник / авт.-упоряд. О. Литвинова ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. — К. : ІМФЕ, 2014. — ISBN 978-966-02-7118-0
 • Музичний словник: Репринтне відтворення видання 1933 року / 3. Лисько. — К., 1994.
 • Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921—1931): біографічний словник: наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. I. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2015. — 348 с. — ISBN 978-966-025159-5 (серія). — ISBN 978-966-02-7511-9
 • Обличчя музики: Творчі портрети українських зірок / О. Євтушенко. — Київ: Автограф, 2004. — 221 с.
 • Піаністи України: у 2 вип. / О. Снєгірьов. — К., 1997, 1998.
 • Мала енциклопедія піаніста-концертмейстера, артиста камерного ансамблю / Тетяна Молчанова. — Львів: Сполом, 2013. — 286 с. : іл., ноти. — ISBN 9789666657902.
 • Словник-довідник з інструментознавства: навч. посіб. / В. К. Лебедєв; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. — Вінниця: Нова кн., 2010. — 164 c.
 • Словник музикантів України / Лисенко. — К., 2005.
 • Словник муз. термінології / Ін-т укр. наук. мови УАН. — К. : Держвидав України, 1925.
 • Словник музичної термінології / НАН України, Ін- енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, . — 112 с.
 • Українська енциклопедія джазу / Укл. В. С. Симоненко. — К. : Центрмузінформ, 2004. (PDF-файл)
 • Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. — 316 с. — ISBN 978-966-1633-26-0 (PDF-файли: А-Лаз; Лаз-Рус; Рус-Ящ; Фотографії) [192]
 • Українська музична енциклопедія: у 4-х т. / голова ред. кол. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2006 — . — ISBN 966-02-4099-6 (загальний).[193][194][195][196]
Т. 1 : [А — Д] / редкол. тому: А. Калениченко та ін. — 2006. — 679 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 1) (PDF 1-го тому): Т. 2 : [Е — К] / редкол. : І. Сікорська, Н. Костюк. — 2008. — 664 с. : фотогр. — 1000 пр. — ISBN 966-02-4100 (Т. 2) (PDF 2-го тому): Т. 3 : [Л — М] / редкол. : А. Калениченко та ін. — 2011. — 627, [16] с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-6061-0 (Т. 3)[197]
 • Фонографічна культура: довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / Синєокий О. В. — К. : КНТ, 2014. — 343 с.
 • Енциклопедія української пісні / І. Лисенко. — 2-ге вид., доп. і виправ. — Житомир: Рута, 2019. — 603 с.[198]
 • Словник вокальних термінів / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. В. Гоголя ; [підгот. Н. Д. Даньшина]. — Ніжин: [б. в.], 2001. — 74 с.
 • Хоровий словник / підгот. Ж. М. Володченко [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: [б.в.], 2000. — 164 с.
 • Хоровий словник: довідник-посібник / уклад. А. В. Плішка ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: ЧНУ, 2009. — 70 с.
 • Хорознавчий лексикон / Ірина Апалькова. — Канів: Склянка Часу, 2011. — 108 с. — Бібліогр. : с. 103—104 .
 • Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі XX—XXI століть: довідник / А. А. Семешко. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2009. — 244 с. : іл.
 • Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник / Андрій Душний, Богдан Пиц ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: Посвіт, 2010. — 215 с. : іл.
 • Світова баянно-акордеонна література на зламі XX—XXI століть: бібліогр. довід. / Анатолій Семешко. — Вінниця: Нова Книга, 2015. — 307 с.
 • Музиканти Кам'янеччини: біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк ; худ. ред. І. С. Підгурний ; ред. Л. Г. Яропуд. — Хмельницький: Поділля, 2003. — 480 с.
 • Чеські музиканти в Україні: біобібліогр. слов. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; [уклад. В. М. Щепакін]. — Х. : ХДАК, 2005. — 248 с.
Образотворче мистецтво
 • Образотворче мистецтво: енцикл. ілюстр. словник-довідник / упоряд. А. Пасічний. — К. : Факт, 2007. — 678 с. : іл. — ISBN 978-966-359-220-6[199]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва: для вивч. курсу з дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» для студ. VI курсу за напрямом підгот. 0202 Мистецтво, спец. 8.02020501 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. — 76 с.
 • Словник термінів образотворчого мистецтва: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. — Вид.2-е, випр. і допов. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 100 с. — ISBN 966-931-052-1.
 • Біографічний довідник / Нац. спілка художників України, Чернігів. обл. орг. ; [авт. передм. та упоряд. А. К. Адруг]. — 2001. — (Електрон. текст. дані (1 файл : 2,21 Мб))
 • Косівські різьб'ярі / Бірюков М. — Л. : Кн.-журн. вид-во, 1954. — 32 с.
 • Короткий академічний словник сучасних українських керамологів (культурна керамологія) / О. М. Пошивайло ; НАН України, Ін-т керамології — від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. — 2-ге вид. — Опішне: Українське Народознавство, 2009. — 312 с.: іл.
 • Словник-довідник художників, що працювали на Україні в XIV—XVIII ст. / Жолтовський П. М. — Б. м., 1963. — 232 с. — Окремий відбиток з «Матеріали з етнографії та мистецтвознавства» (Вип. 7–8).
 • Словник художників України / Ред. кол. : Бажан М. П., Афанасьєв В. А., Білецький П. О. та ін. — К. : Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1973. — 267 с.
 • Художники України: енциклопедичний довідник / голова ред. кол. В. Д. Сидоренко ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. — К. : Інтертехнологія, 2006.
Вип. 1 / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. — К. : [б.в.], 2006. — 640 с. : іл. — ISBN 978-966-96839-3-9
 • Довідник членів Спілки художників СРСР по Українській РСР / Упоряд. В. Ф. Мальцева, О. І. Баранова; Відп. ред. Є. А. Афанасьєв. — К., 1986. — 276 с.
 • Довідник членів Спілки художників України / Ред.-упоряд. А. В. Гусарова. — К., 1998. — 181 с. — До 60-річчя заснування Спілки художників України.
 • Українські радянські художники. Довідник / Упоряд. Р. О. Доскалова та ін.; Відп. ред. І. І. Верба; Спілка художників України. — К. : Мистецтво, 1972. — 563 с.
 • Художники Києва: Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. / [Упоряд. С.Журавель ; Редрада: Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2000. — 199 с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип. 1).
 • Художники України: Живопис, графіка, скульптура, декор.-приклад. мистец. : Творчо-біогр. довід. : [містить 155 творч.-біогр. довідок] / [Ред. : Бугаєнко І. та ін.]. — К. : ІПРЕЗ, 2001. — 221, [1] с. : кольор. іл. — (Творча Україна; Вип.2).
 • Художники Харкова: Довідник / Редкол. М. М. Безхутрий (автор текстів і упоряд.), В. В. Сизиков, Г. О. Томенко та ін.; Харківське обл. упр. культури, Харківське відділення Спілки художників та художнього фонду України, Харківський художній музей. — Х., 1967. — 175 с. : іл.
Театр
 • Мала енциклопедія режисера театру анімації: матеріали до курсів «Режисура театру анімації», «Теорія театру анімації», «Історія театру анімації України», «Історія світового театру анімації» для студ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації: навч. посіб. / О. О. Інюточкін; Харк. нац. ун-т мистец. ім. І. П. Котляревського. — Х. : Колегіум, 2012. — 167 c. — Бібліогр. : с. 161—167 — укp.
 • Мала енциклопедія Театру на Подолі / К. : Пульсари, 2008. — 152 с.
 • Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / Ю. О. Станішевський ; фотогр. В. Ландарь та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Київ. муніцип. укр. акад. танцю. — К. : Музична Україна, 2002. — 734 с. : фотогр. — Назва обкл. : Національна опера України. — 3000 пр. — ISBN 966-95024-4-6[200]* THEATRICA: Лексикон / Олександр Клековкін ; Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с. (PDF-файл)
 • Театрально-драматичний словник XX ст. / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. — К. : Знання України, 2009.
 • Театри Дніпропетровщини: енциклопедія / Г. Гронська та ін. ; заг. ред. Т. Шпаковська ; фото М. Бичинський та ін. — Д. : Дніпрокнига, 2003. — 718 с. : фотоіл. — (Серія «Пізнавай і шануй свій край»). — ISBN 966-7691-50-0
 • THEATRICA: АНТИТЕАТР: Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2012.
 • THEATRICA: Histrionia: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-2576-24-5
 • THEATRICA: Морфологія: Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 446 с.
 • THEATRICA: Практика сцени. Лексикон / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : АртЕк, 2010. — 448 с.
 • THEATRICA: Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття: Лексикон / Клековкін О. Ю. — К. : «АртЕк», 2009. — 600 с. — ISBN 966—505–229–2
 • THEATRICA: Українські старожитності. XVI — початок XX ст. : Матеріали до словника / Клековкін О. Ю. ІПСМ НАМ України. — К. : Арт Економі, 2011. — 424 с. — ISBN 978-966-2576-11-5
 • Тлумачний словник театральних термінів / Петро Мрига ; М-во освіти і науки України ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль: [б. в.], 2011. — 240 с. : іл.
 • Український тлумачний словник театральної лексики / Дятчук. В. В., Барабан. Л. І. — К. : Вид. центр «Просвіта», 2002. — 152 c. — ISBN 9667551687
Фольклористика
 • Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2018. — 800 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-02-8463-0[201]
 • Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ: Сталь, 2018—2020. — ISBN 978-617-676-143-3.
Т. 1 : А — Л / [упоряд., наук. ред., керівник проекту д-р філол. наук, проф. М. К. Дмитренко, редкол. : М. К. Дмитренко (голова) та ін.]. — 2018. — 739 с. : іл. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 500 прим. — ISBN 978-617-676-144-0 (Т. 1)[202][203][204]
Т. 2 : М — Я / Гол. редкол. Микола Костянтинович Дмитренко ; редкол. С. Й. Грица, А. І. Іваницький, Л. О. Єфремова. — 2020. — 687 с. : фотоіл., портр.
 • Український фольклор: словник-довідник / Сивачук Н. П. та ін. — Умань: ПП Жовтий, 2010. — 140 с.[205]
 • Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і за­гальна редакція Михайла Чорнопиского. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 448 с. — ISBN 978-966-07-1323-9
Хореографія
 • Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Біобібліогр. довід. : хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники / В. Д. Туркевич. — Київ: Біографічний інститут НАН України, 1999. — 223 c. — ISBN 966-7236-09-9

Літературознавство

 • Українська літературна енциклопедія. — К., 1988—1995. — Т. 1—3. (онлайн-версія)
 • Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. (DjVu-файли т. 1 i т. 2)
 • Давня українська література. Словник-довідник / Укл. Білоус Б., Білоус П., Савенко О. ; за ред. Білоуса П. — К. : Академія, 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-580-345-4 (серія). — ISBN 978-966-580-466-6
 • Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002.  (PDF і DjVu-файли)
 • Мала літературна енциклопедія / Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка; Укл. П. Богацький; ред. О. Баган. — Дрогобич: Трек, 2013. —260 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-97337-0-2
 • Азбуковник: енциклопедія української літератури. У 2-х т. / Укл. Б. Романенчук. — Філадельфія: Київ, 1969—1973.  (т. 1, PDF-файл і т. 2, PDF-файл)
 • Українська література XX століття: довідник / Н. І. Бернадська. — К. : Знання-Прес, 2007. — 259, [13] с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — ISBN 978-966-311-069-1
 • Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / Микола Богайчук. — Чернівці: Букрек, 2005. — 312 с. — ISBN 966-8500-64-4.
 • Львів — місто натхнення. Література: іл. худож.-енциклопед. путівник / упоряд. О. Муха. — Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. — 435, [4] с. : іл., портр. + мапа іл. худож.-енциклопед. путівника ([1] арк. склад. в 8 разів). — ISBN 978-617-679-345-8
 • Універсальний літературний словник-довідник / Олефіренко С. М., Олефіренко В. В., Олефіренко Л. В. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. — 432 с. — ISBN 966-338-556-1[206]
 • Словник літературних термінів / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. — К. : Радянська школа, 1971. — 487 с.
 • Літературознавчий словник-довідник /За ред. Р. Гром'яка. — К. : ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — ISBN 966-580-003-5 DjVu-файл
 • Сучасний словник літератури і журналістики / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. — Харків: Прапор, 2009. — 384 с.
 • Лексикон порівняльного та загального літературознавства / Гол. ред. А. Волков ; Буковинський центр гуманітарних досліджень. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 634 с. — ISBN 966-7577-88-0 (PDF-файл)
 • Лексикон античної словесності / За ред. М. Борецького та В. Зварича. — Дрогобич: Коло, 2014. — 730 с. — ISBN 9786176420972
 • Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. Вступ. ст. А. О. Білецького. — Київ: Наукова думка, 1985. — 236 с. (oнлайн-доступ)
 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 312 с. — ISBN 966-692-873-6
 • Античний світ у термінах, іменах і назвах: Довідник з історії та культури Стародавньої Греції та Риму / Лісовий І. А. — Львів: Вища школа, 1988. — 200 с.
 • Антична література: довідник / [О. П. Буркат, Р. С. Бєляєв, Н. О. Вишневська та ін.] ; за ред. С. В. Семчинського. — К. : Либідь, 1993. — 319 с. — ISBN 5-325-00177-9
 • Енциклопедія Української Літератури
 • Повернення деміургів / Плерома 3'98. Мала українська енциклопедія актуальної літератури — Івано-Фанківськ: Лілея-НВ, 1998. — 288 с. — ISBN 966-7263-22-3 (глосарійний корпус; PDF[недоступне посилання з червня 2019])[207]
 • Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; за заг. ред. Н. М. Кадоб'янської. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с. — ISBN 978-617-656-152-1
 • Лауреати Нобелівської Премії 1901—2001 : енциклопедичний довідник / уклад. : С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. — Вид. ювілейне. — Київ: Український Видавничий Центр ; К. : ДІА, 2001.
 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. (PDF-фрагмент)
 • Професійний довідник учителя літератури / Куцінко О. Г. — Х. : Основа, 2012. — 381, [3] с. : табл. — (Серія «Професійний довідник»). — ISBN 978-617-00-1163-3[208]
 • Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення. Словник-довідник школяра / Матюшкіна Т. П. — Х. : Нова тема, 2009. — 336 с.[209]
 • Словник футуризму / Юрій Садловський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 127, [8] с. : іл. — Бібліогр. : с. 100—117. — ISBN 978-966-10-3590-3
 • Світова література: навч.-практ. довід. : повний курс / І. В. Корсунова, Л. Ф. Бойко. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 287 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Імен. покажч. : с. 285. — Предм. покажч. : с. 286. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-472-8
 • Наратологічний словник / О. М. Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. — Т. : Астон, 2002. — 174 с.
 • Словник образотворчих засобів. Тропи та стилістичні фігури: методичні рекомендації до курсу з теорії літератури / В. Ф. Святовець; редкол. В. В. Різун (голова), Б. І. Черняков та ін.; за ред. — К. : Видавництво Інституту журналістики, 2003. — 178 с.
 • Тезаурус до курсу «Теорія літератури» / Василь Іванишин. — Вид. 2-ге, виправл. — Дрогобич: Відродження, 2007. — 107, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 102—108 (176 назв). — ISBN 978-966-538-177-8
Літературознавство персоналій
 • Десять років української літератури (1917—1927): Біобібліографічний покажчик / А. Лейтис, М. Яшек; Ред. С. Пилипенко. — К., 1928. — Т. 1.
 • Письменники України: біобібліографічний довідник / Упорядник В. П. Павловська, Л. Ф. Бубнова, Л. М. Сіренко. — К. : Український письменник, 2006. — 514 с.
 • Письменники України: Довідник / Упоряд. Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська; Ред. Г. П. Бідняк. — Д. : ВПОП «Дніпро», 1996. — 397 с.
 • Українські письменники: біо-бібліографічний словник: у 5 т. / ред. О. І. Білецький. — Харків: Прапор, 2005 — .
Т. 1 : Давня українська література (XI—XVIII ст.) / уклад. Л. Є. Махновець. — Перероб. вид. — Харків: Прапор, 2005. — 976 с. — ISBN 966-8690-20-6
 • Українські письменники: біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник: [довідник] / [відп. за вип. та худож. ред. Преварська Марія Іванівна ; обкл. Гарницька Надія Володимирівна]. — Київ: Велес, 2013. — 366, [1] с. — Бібліогр. у кінці розд. — ISBN 966-8263-43-X
 • Українські поети: [довідник]: біографії, огляди творчості, поч. вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [М. І. Преварська]. — Київ: Велес, 2015. — 285, [2] с. : іл.
 • Словник української літератури / Хінкулов Л. — К. : Вид-во АН УРСР, 1948.
Т. 2, ч. 1: Письменники Радянської України / За ред. і передмов. О. І. Білецького. — 587 с.
 • Українські письменники: Біо-бібліогр. словник: У 5-ти т. / АН УРСР, Ін-т літератури Т. Г. Шевченка; Уклав Л. Є. Махновець; Редкол. О. І. Білецький (голова) [та ін.]. — К. : Держлітвидав УРСР, 1960—1965.
Т. 1: Давня українська література (XI—XVIII ст.ст.) / Укл. та передм. Л. Є. Махновець. — 1960. — 979 с.
Т. 2: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): А-М / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. Є. П. Кирилюк. — 1963. — 752 с.
Т. 3: Дожовтневий період (XIX — поч. XX ст.): Н-Я / Укл. М. Пивоваров, Г. Сингаївська, К. Федоритенко; Відп. ред. П. К. Волинський. — 1963. — 806 с.
Т. 4: Радянська література: А-К / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. Л. М. Новиченко. — 1965. — 845 с.
Т. 5: Радянська література: Л-Я / Укл. О. І. Черкашин, Н. Ф. Колосова, Т. Г. Шерстюк; Відп. ред. С. А. Крижанівський. — 1965. — 856 с.
 • Письменники Радянської України: Довідник / Упоряд. О. В. Килимник, О. І. Петровський; Відп. ред. П. Ю. Шабатин. — К. : Рад. письменник, 1976. — 416 с.
 • Письменники Радянської України. 1917—1987: Біобібліогр. довідник / Авт.-упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. — К. : Рад. письменник, 1988. — 719 с. : фото.
 • Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. сл. Ч. 1. А — К / ред. : В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2006. — 196 c.
Українські письменники діаспори: Матеріали до біобібліогр. слов. Ч. 2. Л — Я / ред. : В. Кононенко; Нац. парлам. б-ка України. — К., 2007. — 252 c.
 • Усі українські письменники: довідник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. — Харків: Торсінг плюс, 2005. — 384 с. : іл. — (Іду на урок). — ISBN 966-670-578-8
 • Словник літературознавчих термінів Івана Франка / Пінчук С. П., Регушевський Є. С. — Київ: «Наукова думка», 1966. — 273 с.[210]
 • Життєва мудрість у творах Івана Багряного: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2006. — 388 с. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-91-1
 • Життєва мудрість у творах Олега Чорногуза: енциклопедичний словник / В. К. Кунов. — К. : КВІЦ, 2005. — 96 с. : фотогр. — (Всесвітня серія «Письменники-мислителі»). — ISBN 966-7192-60-1
 • Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: словник-довідник / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — К. : Довіра, 2003. — 735 с.
 • Письменники Буковини: Посібник для учнів 5–11 кл. та вчителів укр. літератури / М. А. Богайчук, Р. Й. Дуб. — Чернівці, 1998. — 208 с.
 • Літературно-мистецькі грані Буковини: словник-довідник / [авт.-упоряд.] О. Довгань ; наук. ред. Я. М. Вишпінська. — Чернівці: Місто, 2016. — 255 с.
 • Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М. А. Богайчук. — Чернівці: Букрек, 2005. — 311 с. — ISBN 9668500644, 9789668500640.
Літературознавство Гоголя
 • 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя (українсько-російський тлумачний словник) / Л. П. Дядечко, О. В. Петренко, Ю. Ф. Прадід. — Сімферополь: ФОП Лемешко К. О., 2012. — 236, 584 с. — Кн.-«переверт» укр. та рос. мовами. Назва рос. мовою : 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя (русско-украинский толковый словарь). — ISBN 978-966-2568-36-3[211][212]
 • Гоголiвська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / Мельниченко В. Ю. — М. : ОЛМА Медiа Групп, 2011. — 832 стор. — ISBN 978-5-373-03835-5 (PDF)
 • Микола Гоголь і Україна [: енциклопедія / Г. В. Самойленко. — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. — 696 с.
 • Микола Гоголь у Москві: авт. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; голов. ред. Світлана Головко. — К. : Либідь, 2013. — 542 с. : кольор. іл. — 1000 eкз. — ISBN 978-966-06-0658-6[213]
Літературознавство Шевченка
 • Тарас Шевченко і Крим: енциклопедичний довідник / Укл. Г. А. Рудницький. — Сімферополь: Таврія, 2001. — 288 с. — ISBN 5-7780-0828-7
 • Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. — Миколаїв: НУК, 2014. — 562 с. — (Шевченкіана Миколаївщини). — ISBN 978-966-321-000-0[214]
 • Шевченківська енциклопедія: У 6-ти т. — Т. 1—6 / Гол. ред. М. Г. Жулинський. — К. : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2012—2015.[215][216][217][218][219][220][221] (онлайн-перегляд)
 • Шевченківський словник
 • Т. Г. Шевченко в колі сучасників: словник персоналій / Г. І. Марахов. — К. : Дніпро, 1976. — 150 с.
Літературознавство Франка
 • Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол. : М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України. — Львів: Світ, 2016- . — ISBN 9789669140333.
Т. 1: А–Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік ; передмова М. Жулинський, Є. Нахлік. — 2016. — 680 с.[222]
Літературознавство за регіонами
 • Літературне Закарпаття у XX столітті: Біобібліогр. покажчик / Хланта І. В. Закарпатське обл. держ. адміністрація; Управління культури, Закарпатська держ. обл. універсальна наук. б-ка. — Ужгород: Закарпаття, 1995. — 962, [4] с.
Літературознавство Івано-Франківської області
 • Літературне Прикарпаття: Довідник / Упоряд. В. Т. Полєк; Відп. ред. П. Г. Нісонський, М. Т. Донченко. — Л. : Каменяр, 1964. — 155 с. : іл.
 • Літературно-мистецька енциклопедія Кіцманщини. 2-е вид., перероб. і доп. / Дуб Р. — Чернівці, 1998. — 90 с.
Літературознавство Кіровоградської області
 • Літературний словник Кіровоградщини / Авт.-упоряд. Л. Куценко; Кіровоградська організація Спілки письменників України. — Кіровоград, 1995. — 126 с.
Літературознавство Полтавської області
 • Полтавщина літературна. Енциклопедичний бібліографічний словник у трьох книгах / П. П. Ротач, О. П. Ротач.-Книга 1: А-Ж.- Полтава: Дивосвіт,2020.- 920 с.
 • Літературно-мистецька Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Гадяч: Вид-во «Гадяч», 2013. — 500 с.[223]
 • Літературознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава, 2015.
Літературознавство Харківської області
 • Літературна Харківщина: Довідник / Ред. М. Ф. Гетьманець. — Х. : Майдан, 1995. — 367 с.
 • Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. — Х. : Вид-во ХДПУ, 1996. — 111 с.
Літературознавство Черкаської області
 • Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. — 2013. — № 5. — С. 138—142.[224]
Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) / В. Поліщук // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. — 2015. — № 5. — С. 91-101.[225]
Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) / В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2015. — Вип. 18-20. — С. 333—340.[226]

Мас-медіа, видавнича справа, бібліотечна справа

 • Енциклопедія видавничої справи: навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр. : с. 309—311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6
 • Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник. = Полиграфия и издательское дело. Русско-украинский толковый словарь / уклад.: Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Львів: Афіша, 2002. — 449, [3] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 439—450. — ISBN 966-7760-79-0
 • Словник-довідник основних видавничих термінів (для практики наукових установ) / Переклад і упорядк. А. І. Радченко. Наук.-вид. рада НАН України. — К. : Академперіодика, 2009. — 72 с. — ISBN 978-966-360-127-4
 • Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи: тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи: навч. посібник / П. М. Таланчук [ та ін. ] ; МОН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Наук. тов-во ім. Т. Г. Шевченка у Львові та ін. — Київ ; Львів: Університет «Україна», 2006. — 664 с. — ISBN 966-797925-3
 • Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / [М. М. Головченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. ін-т муніцип. упр. та міськ. госп-ва, Каф. інформ. діяльн. та документознавства. — Херсон: Олді-плюс, 2020. — 165 с.
 • Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі: Довідник / Книжкова палата України. — К. : Книжкова палата України, 1999. — 156 с.
 • Хто є хто в українських мас-медіа: Довідник / Уклад. та ред. Г. Андрущак та ін. — К. : К. І. С., 1997—1999.
Вип. 1. — 1997. — 547 с.
Вип. 2: Інф. станом на липень 1999 р. — 1999. — 554 с.
Вип. 8. — 2001. — 416 с.
Вип. 9. — 2002. — 436 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2345-5
Вип. 10. — 2003. — 588 с. — 500 пр. — ISBN 966-02-2346-3
Вип. 11. — 2004. — 568 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3157-1
Вип. 12. — 2005. — 616 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3499-6
Вип. 13. — 2006. — 576 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-3912-2
Вип. 16 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2009. — 392 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5172-4
Вип. 17 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук; Відп. за вип. Зоряна Наконечна. — 2010. — 400 с. — 300 пр. — ISBN 966-02-5597-5
Вип. 18. — 2011. — 455 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 19 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2012. — 378 с. — ISBN 978-966-02-6697-1
Вип. 20 / Відп. ред. Лідія Сніцарчук. — 2013. — 664 с. — ISBN 978-966-02-7131-9
 • Енциклопедія електронних мас-медіа: у 2 т. / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя: Дике Поле, 2006.[228]
T. 1: Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. — 384 с. — ISBN 966-8132-72-6[229]
Т. 2: Термінологічний словник основних понять і виразів. — 511 c. — ISBN 966-8132-72-6[228]
 • Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. — Київ: НТУУ «КПІ», 2012. — 127, [1] с., [6] л. фот. — Бібліогр.: с. 126—127. — ISBN 978-966-622-535-4
 • Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів: довідково-навчальне видання / автор-укладач Я. О. Чепуренко; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К. : Освіта України,2008. — 544 с. (doc-файл)
 • Енциклопедія для видавця та журналіста: енциклопедичний словник-довідник / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-608-997-0[230][231]
 • Словник коментаторського мовлення / Тамара Мандич ; [наук. ред. О. Карабута ; Херсон. держ. ун-т]. — Херсон: ХДУ, 2020. — 112 с.
 • Український BEST. Міні-енциклопедія книжкового року / Упоряд. К. Родик, Т. Щербаченко. — К. : Книжник-review, 2005. — 272 с. : іл. — (Книжка року'2004). — ISBN 966-96327-2-2
 • Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. — середина XX ст.): бібліогр. слов.-довід. / За заг. ред. Губи Л. О. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — 214 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 екз.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко; Ред. Т. В. Ковтуненко; КНУТШ. — Київ: Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4
 • Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2014. — 326 с.
 • РR та маніпуляції: практ. слов. / Н. Б. Яцко ; ред. : В. М. Карпенко, К. Кузьменко. — Київ: Вадим Карпенко, 2015. — 472 с.
 • Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. і політ. психології ; літ. ред. Т. А. Кузьменко. — Київ: Міленіум, 2014. — 196 с.
 • Український словник-довідник екранних медіа / Рутковський О. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. — 304 с. — ISBN 978-966-02-4557-0
 • Інформаційні ресурси: словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 284 с.
 • Термінологічний словник: тележурналістика / Уклад. В. І. Шульгіна ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. — Київ, 2015. — 157 с.
 • Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті / Ред. Бідзіля Ю. М. — Ужгород: Закарпаття, 2007. — 224 с. — ISBN 966-347-040-2.[232]
 • Журналістика: словник-довідник / Михайлин І. Л. — К. : Академія, 2013. — 320 с.
 • Журналістика у термінах і виразах: довідник / ред. кол. : Здоровега В. Й. (голов.), Кибальчич В. М., Курганський І. П. та ін. — Львів: Вища школа, Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1974. — 295 с.
 • Поліграфія та видавнича справа: російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Л. : Афіша, 2002. — 456 с.
 • Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад. : П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко [та ін.] ; за заг. ред. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 2011. — 896 с. — ISBN 978-966-622-390-9
 • Словник книгознавчих термінів / уклад. : В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун ; Кн. палата України. — К. : Аратта, 2003. — 160 с. — Бібліогр. : с. 7–8. — ISBN 966-647-44-6
 • Книгознавство. Термінологічний словник: редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність: навчальне видання / за загал, ред. В. О. Жадька. — Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. — 304 с. (PDF-файл)
 • Сучасні журнали України: типи, властивості, контент: довід.-енцикл. вид. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: Н. М. Сидоренко, О. Ю. Сухомлин ; за заг. ред. Н. М. Сидоренко ; наук. ред. В. В. Різун. — Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. — 367 с.
 • Велика українська енциклопедія. Слóвник / Держ. наук. установа «Енициклопед. вид-во» ; упоряд. : Киридон А. М. та ін. ; ред. : Якубець О. А. (відп. ред.) та ін. — Київ: Енциклопед. вид-во, 2015. — 1406 с. — 100 пр.[233]
 • Стратегічні комунікації: [словник] / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2016. — 400 с. — ISBN 978-966-2439-53-3[234]
 • Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н. В. Стрішенець. — К. : НБУВ, 2004. — 329 с.
 • Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп‘ютерної термінології / В. Е. Шевченко. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. — ISBN 966-06-0439-4.
 • Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Таланчук [та ін.] ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна», Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». — К. : Університет «Україна»: Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; Л. : ДП УкрНДНЦ2006. — 664 с.
 • Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941 р.): матеріали до бібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — 616 с.
 • Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» ; [укладачі: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Н. І. Коханевська та ін.]. — Київ: Держ. наук. установа «Книжкова палата Укpаїни імені Івана Федорова», 2011. — 27, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 27. — ISBN 978-966-647-176-8

Математика

 • Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай; Відп. ред. Й. І. Гіхман. — К. : Рад. школа, 1973. — 551 с. : іл.
 • Довідковий математичний словник: Для студ. вузів екон. спрямування / Г. Я. Дутка; Нац. банк України. — Л., 1998. — 95 c.
 • Довідник з елементарної математики. Арифметика, алгебра / К. І. Швецов, Г. П. Бевз. — К. : Наукова думка, 1967. — 408 с.[235]
 • Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра / П. Ф. Фільчаков. — К. : Наукова думка, 1967.[236]
 • Довідник з елементарної математики, механіки та фізики / Галушка І. М. та ін. Ред. : Максимова С. Г. — K. : Наукова думка, 1996. — 192 c. — ISBN 966-00-0014-6[237]
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Алгебра. Геометрія. Інформатика : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Іваниця С. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 431 с. : іл., табл. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-574-8. — ISBN 978-966-481-525-0 (у паліт.)
 • Короткий тлумачний математичний словник / Бугай А. С. — К. : Радянська школа, 1964. — 428 с.[238]
 • Математика: навч.-практ. довід. : повний курс / О. І. Каплун. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 252, [1] с. : іл., табл.; 24 см. — Алф. покажч. : с. 243—248. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-473-5
 • Математика. Тлумачний словник-довідник / Тадеєв В. О. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 1999. — 160 с. — ISBN 966-7437-51-5[239][240] (PDF)
 • Математичний мінілексикон / Латка Ф. Пер. зі словац. М. Панів, І. П. Сироїд. — Львыв: Світ, 1990.- 103 с.
 • Систематичний словник української математичної термінології / Чайковський М. — Берлін: Видавництво української молоді, 1924. — 116 с.[241]* Тлумачний словник з математики і механіки: Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ. Механіко-математичний фак.; Керівник НДР М.Моклячук. — Київ, 2005. — 942 с. (коротко про видання)
 • Тлумачний словник з основ математики та інформатики / Б. І. Бойко [та ін] ; ред. О. К. Закусило. — К. : Науковий світ, 2000. — 316 с. — ISBN 966-7722-82-1
 • Шкільний тлумачний словник-довідник з математики / Тадеєв В. — Т.: Навч. кн.- Богдан, 1999. — 158 с.: фотоілюстр.
Математика. Словники-перекладачі
 • Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010. — 568 с. — ISBN 978-966-569-275-1[242]

Медицина

 • Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; Нац. фармац. ун-т України. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : МОРІОН, 2010. — 1632 с., 16 арк. іл. 2 000 екз. ББК 52.8Я-20. УДК 615(031). — ISBN 978-966-2066-34-0.
 • Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології: навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, О. М. Жемела та ін. — Дрогобич: Посвіт, 2014. — 204 с.
 • Здоров'я матері і дитини: енциклопедія / За ред. О. М. Лук'янової. − К. : Українська енциклопедія, 1992. − 702 с. : іл.
 • Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: укр.-латин.-рос.-англ. / Нац. фармацевт. ун-т; Уклад. Іван Матвійович Перцев, Євгенія Іванівна Світлична, Олена Анатоліївна Рубан; За ред. В. П. Черних; Передм. Іван Матвійович Перцев. — Вінниця: Нова книга, 2014. — 820 с.
 • Енциклопедичний тлумачний словник з фармації: українсько-латинсько-російсько-англійський / [уклад.: А. А. Котвіцька та ін.] ; за ред. проф. А. А. Котвіцької ; Нац. фармацевт. ун-т. — Вид 2-ге, перепрац. та допов. — Харків: Золоті сторінки: НФАУ, 2019. — 761, [1] с. — ISBN 978-966-615-562-0
 • Медична енциклопедія / П. І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 3-є, допов. — К. : Просвіта, 2012. — 1503 с. (читати он-лайн)
 • Сімейна медицина: енциклопедія: У 5 т. / ред. Є. Х. Заремба. — К. : Здоров'я, 2005.
Т. 1, кн. 1 : Внутрішні хвороби: У 2 кн. ; Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи (кн. 1) / Є. Х. Заремба та ін. ; . — [Б. м.]: [б.в.], 2005. — 768 с. — Бібліогр. : с. 765—767. — ISBN 5-311-01400-8
Т. 1, кн. 2 : Внутрішні хвороби: у 2 кн., Хвороби органів травлення. Хвороби нирок і сечових шляхів. Хвороби органів кровотворення. Експертиза працездатності при патології внутрішніх органів (кн. 2) / Є. Х. Заремба та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2006. — 568 с. — Бібліогр. : с. 561—567. — ISBN 978-966-463-003-7 (т. 1, кн. 2). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 2 : Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих / О. Ю. Барнет та ін. ; ред. В. Г. Передерій, Є. Х. Заремба. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 736 с. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-016-0
Т. 3 : Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування / О. О. Біляєва та ін. ; за ред. д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВШ України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2009. — 703 с. — 4500 екз. — ISBN 5-311-01400-8. — ISBN 978-966-463-030-9 (т. 3): Т. 4 : Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз / Б. Т. Білинський та ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2011. — 711 с. : табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-036-6 (т. 4). — ISBN 5-311-01400-8
Т. 5 : Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб / Є. Х. Заремба ін. ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В. Г. Передерія, акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є. Х. Заремби. — 2012. — 703 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 673—703. — 2000 екз. — ISBN 978-966-463-040-4 (т. 5). — ISBN 5-311-01400-8
 • Енциклопедія народної медицини: у 3-х т. / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005—2009. — ISBN 966-665-266-8[243][244][245][246][247]
Т. 1 : Описи захворювань, рецепти / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2005. — 2530 с. — ISBN 966-665-280-3[248][249]
Т. 2 : Характеристика лікар. рослин та їх застосування / Бережани: НВО «Медицина» ; Львів: Сполом, 2006. — 1169 с. — ISBN 966-665-375-3. — ISBN 966-665-377-Х (Т. 2)[250]
Т. 3 : Характеристика грибів та їх застосування, рецепти народної медицини / НВО «Медицина». — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2009. — 1198 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[251]
 • Енциклопедичний довідник з фітотерапії / Укладач і відп. редактор О. В. Михайлевський. — Бережани: ПП Михайлевська А. О., 2013. — 1084 с. — ISBN 978-966-23-08-01-3[252]
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій ; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра дошкільної освіти. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006.
Дайджест 1. — 2006. — 151 с. : табл. — ISBN 966-8758-11-0
 • Мала енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. / А. Й. Григор'єв, М. М. Балан, А. Б. Рацул. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. — 514 с.
 • Енциклопедія фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. проекту і голов. ред. А. Й. Григор'єв ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008—2012.[253][254]
Т. 1 : 2008. — 712 с. — ISBN 978-966-189-010-6[255]
Т. 2 : Анатомо-фізіологічні та біохімічні основи фізичної реабілітації. 2008. — 920 с. — ISBN 978-966-189-015-1
Т. 3 : Психологічні основи фізичної реабілітації / упоряд. Г. О. Горська. — 2009. — 744 с. : іл. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-033-5
Т. 4 : Лікувальна фізична культура / Григор'єв А. Й., Турчак А. Л. — 2009. — 896 с. : рис. — 500 пр. — ISBN 978-966-189-034-2[256]
Т. 5 : Масаж: унік. досвід світ. масажу / А. Й. Григор'єв та ін. — Вид. 2-ге. — 2012. — 778 с. : рис., табл. — 100 пр. — ISBN 978-966-189-082-3
 • Медична біологія: енциклопедичний довідник / Смірнов О. Ю. — К. : «Видавництво Ліра — К», 2016. — 506 с. — ISBN 978-617-7320-44-8 (Передмова, зміст)
 • Домашня медична енциклопедія / Любов Карасовська, Віталій Карасовський. — Луцьк ; Ковель: Надстир'я, 2015. — 153, [5] с. — 300 екз. — ISBN 978-966-517-830-9
 • Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби: словник / уклад. Г. К. Палій [та ін.] ; ред. Г. К. Палій, В. Г. Палій. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Здоров'я, 2004. — 296 с. — ISBN 50311-01349-4
 • Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, патології дітей з основами генетики: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / уклад. : О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Г. В. Луценко та ін.. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 170 с.
 • Тлумачний словник поширених медичних термінів. Навчальний посібник / Крупін В. П., Зіменковський А. Б., Регеда М. С. та ін. — Львів: Ліга-Прес, 2004. — 414 с.
 • Тлумачний словник медичних термінів для лікарів, науковців, студентів медичних навчальних закладів / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. — К. ; Ірпінь: Перун, 2010. — 848 с.
 • Тлумачний словник медичних термінів (російською, латинською та українською мовами) / Місник Н. В. Литвиненко Н. П. — Ірпінь: Перун, 2018. — 847 с. — ISBN 978-966-569-273-7
 • Фізіологічні терміни: тлумач. слов. : слов. для студентів та викладачів вищ. навч. закл. МОЗ України / Степан Несторович Вадзюк, Олександр Георгійович Родинський. — 3-тє вид, перероб. і допов. — Тернопіль: ТНМУ: Укрмедкнига, 2020. — 203 с. (PDF-файл)
 • Успадковані та набуті синдроми в офтальмології: епонім. слов.-довід. / Ольга Мельник. — Чернівці: Місто, 2013. — 191 с. : іл. — Бібліогр.: с. 187—189. — ISBN 978-617-652-052-8
 • Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. Науково-довідкове видання / А. Б. Зіменковський, В. М. Пономаренко, О. Р. Піняжко, Т. Г. Калинюк. За наук. ред. В. М. Пономаренка. — Львів; Київ: Ліга-Прес, 2004. — 446 с. — ISBN 966-8293-47-9
 • Новітній глосарій з клінічної фармації: Навч. посіб. / Під заг. ред. проф. А. Б. Зіменковського. — Львів: Кварт. — 2013. — 517 с.
 • Термінологічний словник: Епідеміологія. Біологічна безпека: навчальний посібник (ВНЗ I—IV р. а.) / Н. О. Виноград. — К. : Медицина, 2016. — 136 с. — ISBN 978-617-505-460-4[257]
 • Термінологічний словник: Біологічна безпека. Епідеміологія. Паразитологія: [понад 1500 термінів і понять: навч. посіб.] / Н. О. Виноград. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Вінниця: Нова Книга, 2019. — 308 с. — Текст укр., рос., англ. — ISBN 978-966-382-756-8
 • Терміни та поняття в паразитології: словник-довідник / П. Я. Кілочицький, Н. П. Кілочицька. — К. : Київський ун-т, 2014. — 112 с.
 • Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: слов.-довід. для працівників правоохор. органів / уклад. : В. Ю. Шепітько [та ін.]. — Харків: Апостіль, 2016. — 402 с.
 • Довідник онколога / ред. : Я. В. Шаврик; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — 2-е вид., доповн., переробл. — Л. : Гал. вид. спілка, 2001. — 127 c.
 • Загальна гігієна: словник-довідник / І. І. Даценко, В. Г. Бардов, Г. П. Степаненко та ін.; за заг. ред. І. — Л. : Афіша, 2001. — 244 с.
 • Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О. М., Назар С. Л. — Львів: Новий світ-2000, 2016. — 158 с.
 • Інфекційні хвороби: енциклопедичний довідник / А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред.: С. О. Крамарьова, О. А. Голубовської. — Київ: РА-Гармонія, 2018. — 589 с. : іл.
 • Геронтологія: словник-довідник / Е. В. Крайніков. — К. : Вид. Паливода А. В., 2010. — 351 c.
 • Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник / Іванов Д. Д., Кушніренко С. В., Пиріг Л. А., Ротова С. О., Таран О. І. — К. : Вид. Заславский А. Ю., 2017. — 116 c. — ISBN 978-617-632-076-0 (PDF-файл)
 • Тлумачний словник з клінічної токсикології: [понад 1000 слів і словосполучень] / Ю. І. Марков, С. М. Недашківський, О. А. Лоскутов. — Київ: Коляда О. П., 2018. — 151 с. — Бібліогр.: с. 148—151. — ISBN 978-966-2043-05-1
 • Cловник-довідник психіатричних термінів: навчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Г. М. Кожина, Г. О. Самардакова, В. І. Коростій та ін. — Х. : ХНМУ, 2012. — 162 с.[258]
 • Судова психіатрія: термінологічний словник-довідник / Укл. Бачеріков А. М., Білецький Є. М., Хоміцька З. М. — Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. — 213, [2] с. — 1 000 пр. — ISBN 966-8184-71-8
 • Тератологічний тлумачний словник / [В. С. Пикалюк та ін. ; уклад. В. С. Пикалюк] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Буковин. держ. мед. ун-т. — Луцьк: Вежа-Друк, 2019. — 575 с. — Назва обкл. : Тлумачний тератологічний словник. — ISBN 978-966-940-248-6
 • Словник медичних термінів для зубних техніків / Гороховська О. М., На-зар С. Л., Жуковська Л. О., Заяць Т. І., Нечипор Н. О., Микулець С. С., Ку-шинська Г. Б. — Львів: Новий Світ — 2000, 2018. — 158 с. — ISBN 978-966-418-289-5
 • Тлумачний словник з невідкладної медичної допомоги / І. С. Зозуля, Ю. І. Марков. — Київ, 2009. — 144 c.
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Додатк. вип. XVIII — перша половина XIX ст. / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Телеоптик, 2002. — 136 с.
 • Медицина в Україні: біобібліогр. словник. Вип. 2. Друга половина XIX. Літери А —К / М-во охорони здоров'я України, Держ. наук. мед. б-ка. — К. : Фітосоціоцентр, 2005. — 616 с.
 • Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн 1. : Естафета поколінь національного відродження / П. Пундій. — Львів-Чикаго, 1994. — 327 с.
 • Хто є хто в охороні здоров'я і медицині України. — К. : Три І, 1998.
Вип. 1. — 306 с.
 • Видатні гістологи: біограф. довід. / О. І. Дєльцова [та ін]. — Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2001. — 141 с.: іл. — ISBN 966-550-146-1
Ветеринарія
 • Довідник ветеринарних препаратів / В. М. Горжеєв, І. Я. Коцюмбас, Ю. М. Косенко та ін. — Львів: Афіша, 2013. — 1595 с. : табл. — ISBN 978-966-325-195-0
 • Тлумачний словник епізоотологічних термінів: навч. посіб. під час підготов. бакалаврів напряму 6.110101 «Ветеринар. медицина» у вищ. навч. закл. II—IV рівнів акредитації Мін-ва аграр. політики / В. Я. Атамась, С. І. Масленікова. — О. : М. П. Черкасов, 2009. — 148 с.
Медицина. Словники-перекладачі
 • Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів) : 20 000 слів / М. Присяжнюк. — К. : Akademia, 1995. — 512 с.
 • Російсько-український тлумачний словник хірургічної термінології: навч. посіб. / Б. Дмитрієв [и др.] ; Одеський медичний ін-т ім. М. І. Пирогова. — О. : [б.в.], 1994. — 381 с.
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 1: А — Д / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2012. — 700 с. : табл.
Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник. Т. 2: Е — Н / Созанський О. М. та ін. ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармац. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — 2013. — 741 с.
 • Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад. : Любов Петрух, д-р фармацевт. наук, проф., Ірина Головко, канд. мед. наук, доц. — Київ: Медицина, 2015. — 966, [1] с.[259]
 • Українсько-російсько-англійсько-латинський терапевтичний тлумачний словник / Т. Д. Никула, В. О. Мойсеєнко. — К. : Задруга, 2007. — 235 с.
 • Українсько-російський та російсько-український термінологічний словник з дерматовенерології / [уклад. : О. Б. Петрова, А. М. Дащук]. — Харків: [б. в.], 2013. — 74, [1] с. ; 21 см. — ISBN 978-617-7044-49-8

Мовознавство

2-ге вид., випр. і допов. — К. : Вид-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2
3-тє вид., зі змінами і допов. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. — 856 с. — ISBN 978-966-7492-43-4
 • Українська мова: енциклопедія / Губарева Г. А. та ін. ; за ред. І. В. Муромцева. — К. : Майстер-клас, 2011. — 399 с. : іл., табл., фото. — (Великий український словник). — 2000 екз. — ISBN 978-966-444-232-6
 • Українська класична філологія: бібліографія, історія, персоналії (XVIII—XXI століття): довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2014. — 319 с.
 • Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (1290 термінів і понять) / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2006 . — 716 с. — ISBN 966-87910-0-2
 • Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава: Довкілля-К, 2010. — 842 с.
 • Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — К. : Вища школа, 1985. — 360 с.
 • Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. Єрмоленко С. Я. — К. : Либідь, 2001. — 224 с. — ISBN 966-06-0177-8
 • Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є., Родзевич Н. За заг. ред. С. В. Кротевича. — К. : Вид-во АН УРСР, 1957. — 236 с.
 • Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / М. І. Голянич, Р. І. Стефурак, І. О. Бабій; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Сімик, 2011. — 272 c.
 • Лінгвістичний аналіз тексту: слов. термінів / М. І. Голянич, Н. Я. Іванишин, Р. Л. Ріжко, Р. І. Стефурак; ред. : М. І. Голянич; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ: Сімик, 2012. — 391 c.
 • Історія української мови: словник-довідник / ідея, упорядкування та окремі статті В. В. Денисюка. — Умань: Візаві, 2013. — 387 с. (PDF-файл)
 • Український словотвір у термінах. Словник-довідник / Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. — Тернопіль: Джура, 2007. — 260 с.
 • Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К. : Наукова думка, 1985. — 256 с. (DjVu-файл)
 • Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. I. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2007. — 476 с. — ISBN 966-507-209-9
 • Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л. Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л. Л. Звонської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ: Київський університет, 2015. — 463 с. — ISBN 978-966-439-812-8
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.[262]
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Риторичний словник / З. Куньч ; Київська міська державна адміністрація, Український науково-виробничий центр «Рідна мова». — Київ: Рідна мова, 1997. — 341 с. — ISBN 5-7707-9737-2
 • Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманіт. дисциплін та гуманіт. інформатики / І. Б. Штерн ; Міжнародний фонд «Відродження». — К. : АртЕк, 1998. — 335 с. — (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). — ISBN 966-505-195-4
 • Мови світу: енциклопедичний довідник / Укл. Ю. М. Левицький; Передм. Ольга Федик. — Львів: Місіонер, 1998. — 200 с. — ISBN 966-7086-40-2
 • Людські мови: енциклопедичний довідник у 2-х частинах / Укл. Ю. М. Левицький. — Монреаль, Львів, 2013. (PDF 1-ї ч.; PDF 2-ї ч.)[263]
 • Мовознавча Полтавщина: довідник / М. І. Степаненко. — Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2014. — 568 с.[264]
 • Морфологія. Термінологічний словник-довідник / Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.). — Львів, 2014. — 225 с.[265]
 • Українські мовознавці та письменники-мовотворці: довідник / НДІ українознав. ; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту: П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. — Київ: [б. в.], 2008. — 347 с.
 • Хто є хто з термінологів: Міжнар. довідник / Пономаренко Л. О. — Міжнар. орг. з уніфікації термінологічних неологізмів та ін. — Житомир: АСА, 1998. — 191 с.
 • Українська народнопісенна ввічливість: тлумач. слов. етикет. слів, фразеологізмів і виразів / Наталя Журавльова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2019. — 611 с. — ISBN 978-966-599-573-9
 • Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko's poetry / Митрополит Іларіон; Ін-т дослідів Волині. — Вінніпег: Накладом Т-ва «Волинь», 1961. — 256 с. : іл.[266] (PDF-файл)
 • Історичний словник українського язика: Т. 1. А-Ж. Зош. 1, А-Г / уложили: Е. Тимченко … [та ін.] ; Українська академія наук, Комісія на уложення історичного словника українського язика. — Київ ; Харків: Державне видавництво України, 1930.
Історичний словник українського язика: Т. 1. А-Ж. Зош. 2, Г-Ж / уложили: Е. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренка ; Науково-дослідний інститут мовознавства (Київ). Словниковий сектор. — К. : Українська радянська енциклопедія, 1932.
 • Словник-довідник з української лінгводидактики: [навч.-посіб.] / [М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, Н. В. Мордовцева та ін.] ; за заг. ред. М. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2015. — 320 с.

Наукові установи

 • Відділення економіки НАН України: іст.-біогр. довід. / НАН України. — Київ: Академперіодика, 2014. — 237, [5] с. : іл., портр. ; 23 см. — 150 пр. — ISBN 978-966-360-247-9
 • Національна академія педагогічних наук України 1992—2017 роки (біографічний довідник) / Нац. акад. пед. наук України ; [уклад.: В. І. Луговий та ін. ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. — Київ: Вид. дім «Сам», 2017. — 272 с. : кольор. фот.
 • НАПрН України: довідник / відп. за вип. О. О. Погрібний. — вид. 5-е, перероб. та допов. — Х. : Право, 2011. — 424 с.

Педагогіка й соціальна робота

 • Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — ISBN 978-966-667-281-3
 • Енциклопедія педагогічної освіти України / Авт.-упоряд. В. Болгов ; Над вид. працювали Д. Васильчук, О. Денесюк, А. Загоруйко, О. Загребельна. — Київ: Українська конфедерація журналістів, : Інститут біографічних досліджень, 2010 . — 371 с. : фотоіл. — 5. — ISBN 978-966-8178-46-7
 • Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. — К. : ЦУЛ, 2008. — 336 с.
 • Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка = Terminology bilingual dictionary: social pedagogy / авт.-уклад. : С. М. Ситняківська, І. В. Літяга ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 186 c. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 182—183 (27 назв). — Алф. покажч. термінів: с. 184—186. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-172-2
 • Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. Гол. ред. С. Головко. — К. : Либідь, 1997. — 374 с.
 • Український педагогічний енциклопедичний словник / Укл. С. Гончаренко. — Вид. 2-ге, допов. й випр. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 519 с. — ISBN 978-966-416-236-1. — ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)
 • Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; упоряд. : Н. Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред. рада: В. Г. Кремень, Ю. В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін. — К. : Основа, 2014. — 496 с. — ISBN 978-966-699-786-2
 • Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. — 324 с.
 • Дошкільна лінґводидактика: словник-довідник: понад 600 термінів, понять та назв / [упоряд. : Богуш А. М., Крутій К. Л.]. — Запоріжжя: ЛІПС, 2014. — 198 с. — Бібліогр. : с. 196—198. — 100 пр. — ISBN 978-966-191-170-2
 • Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. (PDF-файли[недоступне посилання з липня 2019])[267]
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів з педагогіки креативності / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. — 190 с.
 • Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. — К. : СПД Кулінічев, 2007. (PDF-файл)
 • Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / В. М. Олексенко. — Харків: Б.в., 2004. — 163 с. — ISBN 966-8004-35-3
 • Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. І. Г. Тараненко. — К. : ІСДО, 1995.
 • Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 112 с.
 • Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / В. М. Глазиріна, Т. М. Десятов, А. І. Кузьмінський та ін.; за ред. А. І. — Черкаси: Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — 112 с.
 • Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. — 212 с.
 • Дефектологічний словник: Навчальний посібник / За ред.. Бондаря В. І., Синьова В. М. — К. : «МП Леся», 2011. — 528 с.[268]
 • Український дефектологічний словник / Л. В. Вавіна, А. М. Висоцька, В. В. Засенко та ін.; за ред. В. І. Бондаря. — К. : Милосердя України, 2001. — 211 с.
 • Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник /

за ред. академіка В. І. Бондаря. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 436 с.

 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої.— Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2012.— 536 с.— ISBN 978-966-8048-55-5 (PDF-файл)
 • Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Ред.-уклад. В. М. Піча ; Уклад. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 617 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-213-0
 • Словник-довідник із соціальної роботи: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. славіст. ун-т ; уклад. : М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; ред. М. М. Букач. — Миколаїв: ФОП Швець В. Д., 2015. — 384 с.
 • Соціальна робота. Кн.4 : Короткий енциклопедичний словник / Державний центр соціальних служб для молоді, В. П. Бех, В. А. Башкірєв, М. Д. Вовканич ; Кер. авт. колективу В. П. Андрущенко. — Київ: ДЦССМ, 2002. — 533 с. — ISBN 966-7815-19-6
 • Теорія управління соціальним розвитком: українсько-англійський глосарій: тлумачний словник / А. В. Решетніченко, С. М. Серьогін ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. — 142 с.
 • Технології соціально-педагогічної діяльності: Термінологічний словник-довідник / Теслюк В. М. — К. : НАКККіМ, 2011. — 145 с.[269]
 • Соціолого-педагогічний словник / авт.-уклад. : В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; за заг. ред. В. В. Радула]. — 2-е вид. — Харків: Мачулін, 2015. — 443 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-8768-83-5
 • 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: енциклопедичний словник / Заг. ред. С. В. Мельник ; Державна установа НДІ соціально-трудових відносин. — Луганськ: [б.в.], 2005. — 224 с. — ISBN 966-8526-31-7
 • Золоті імена на ниві освіти: Енциклопедичний довідник / Укл. Г. Ф. Крикун. — Очаків, 2003.
 • Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. / За ред. О. В. Сухомлинської. — К. : Либідь, 2005.
 • Українська лінгводидактика в іменах. Словник-довідник. / Кочан І., Захлюпана Н. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 238 с.
 • Дошкільна лінґводидактика: словник-довідник: понад 600 термінів, понять та назв / упоряд. Алла Михайлівна Богуш, Катерина Леонідівна Крутій. — Запоріжжя: ЛІПС, 2014. — 198 с.
 • Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України / Автор-упорядн. Болгов В. В. — К. : Вид-во «Болгов Медіа Центр», 2006. — 128 с.
 • Відомі педагоги Прикарпаття (до 1939 року): Біогр. довідник / В. Полєк, Д. Дзвінчук, Ю. Угорчак; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника; Худож. О. Боса. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997—1999.
 • Енциклопедія професійно-технічної освіти України / Укл. В. В. Болгов. — К. : Інститут біографічних досліджень, 2012. — 625 с. — ISBN 978-966-8178-55-9 (онлайн-версія)
 • Профтехосвіта України XX — початок XXI століть: енциклопедичне вид. / Нестерова Любов Володимирівна, Стременко Людмила Олексіївна ; ред. Колодій Л. В. ; обкл. Резніков П. В. ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. — Київ: Педагогічна думка, 2012. — 124, [3] с. — ISBN 978-966-644-314-7 (Текст)
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад. : В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга та ін. ; відп. ред. В. В. Радул. — 2-ге вид. — Х. : [Мачулін], 2015. — 444 с.
 • Педагогічний Олімп Одещини: біографічна енциклопедія / В.о. Одес. обл. держ. адм., Одес. ін-т удосконалення вчителів; Упоряд. Д. М. Демченко, Н. В. Савельєва, Л. І. Фурсенко. — Вид. 2-ге. — Одеса: Одеський інститут удосконалення вчителів: СМІЛ, 2008. — 336 с. — 2000 пр. — ISBN 966-16-0603-5
 • Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього віку / упоряд. К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. — 204 с. : іл. — (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).[270]
 • Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Флегонтова Н. М. — К. : Освіта України, 2008. — 80 с. —ISBN 978-966-188-000-8

Перекладознавство

 • Енциклопедія перекладознавства: у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / ред. Івз Ґамбіера та Люк ван Дорслар ; укр. ред. О. А. Кальниченко та Л. М. Черноватий. — Вінниця: Нова Книга, 2020. — 560 с. (Серія UTTU Series). — ISBN 978-966-382-459-8 (серія). — ISBN 978-966-382-806-0 (зміст; коротко про видання)

Політологія

 • Політична енциклопедія / Редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. (PDF-файл)
 • Політичний словник
 • Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Борис Кухта, Анатолій. Романюк, Любов Старецька [та ін.]. — Л. : Кальварія, 2003. — 500 с.
 • Політологія: навч. словн-довід. для студ. / За ред. В. М. Пічі. — 2-е вид., доп. — Львів: Новий Світ-2000, 2004. — 320 с. : табл. — Бібліогр. : с. 289—297. — ISBN 966-7827-06-2
 • Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми, 2-ге видання, стереотипне. — Львів: Новий Світ — 2000, 2015. — 779 с.
 • Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I—IV рівнів акредитації / Укл. Піча В. М. Ред. Климанська Л. Д., Турчин Я. Б., Хома Н. М.- Львів: Новий світ-2000, 2015. — 516 с.
 • Політологічна енциклопедія: навч. Посібник / укл. : Карасевич А. О., Шачковська Л. С. — Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. — Кн. 1 — 9
 • Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького, Укр. Асоц. політологів. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К. : Генеза, 2004.
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015. — 816 с.[271] (PDF)
 • Політологічний словник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. — К. : Видавництво МАУП, 2005. — 792 с.
 • Політологічний термінологічний словник / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — [К.]: ВПЦ Київський ун-т, 2015. — 544 с.
 • Соціально-політична енциклопедія / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. — Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. — 635 с. — Бібліогр. : с. 629—635. — ISBN 978-966-2545-52-4
 • Соціально-політичний словник-довідник / авт. кол. : М. Іщенко, В. Андрущенко, М. Титарчук [та ін.] ; за ред. М. Іщенка. — К. : Відлуння, 1999. — 304 с.
 • Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни / М. А. Бучин, М. П. Гетьманчук, І. П. Карий та ін. — Л. : Дослід.-вид. центр НТШ, 2008. — 274 с. — Бібліогр. : с.266-273.
 • Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. — К. : Києво-Могилянська академія, 2005. — 253 с.
 • Парламентаризм: Словник — довідник / Шляхтун П. П. — К. : Парлам. вид-во, 2003. — 151 с.
 • Історія політичної думки: навч. енциклопед. слов.-довід. для студентів ВНЗ І—IV рівнів акредитації / Авдєєнко О. Д., Александрова О. С., Алєксєєнко І. В. та ін. ; за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів: Новий Світ-2000, 2014. — 765 с. ; 25 см. — (Вища освіта в Україні). — 300 пр. —ISBN 978-966-418-266-6[272] (PDF-фрагмент)
 • Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР: Т. 1 Україна Ч. 1 / Харківська правозахисна група. — Х. : Права людини, 2006. — 516 с.
 • Соціологія політики: енциклопедичний словник / авт.-упоряд. В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. —К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009.[273]
 • Політичні партії: Енциклопедичний словник / Ю. Р. Шведа. — Львів: Астролябія, 2005. — 488 с. — ISBN 966-8657-03-9.[274]
 • Партії та вибори: енциклопедичний словник / Юрій Романович Шведа; В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка , 2010. — 750 с. — ISBN 966-613-780-0
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий світ — 2000», 2015.
 • Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. — Львів: «Новий Світ-2000», 2015. — 395 с.
 • Геополітика: енциклопедія / за ред. Є. М. Суліми ; редкол. : Є. М. Суліма (голова), М. А. Шепєлєв (заст. голови), В. В. Кривошеїн та ін. — К. : Знання України, 2013. — 920 с. — Перелік ст. : с. 907—919. — ISBN 978-966-316-318-5
 • Словник геополітичних термінів та понять / Нац. ін-т проблем міжнарод. безпеки, Наук.-дослід. ін-т українознавства. — К. : Фоліант, 2008. — 208 с.
 • Геополітика держав: короткий словник для журналістів / Ін-т масової інформації, Могилянська школа журналістики (НаУКМА). — К. : [Інститут масової інформації], 2007. — 213 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 — х — початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 588 с. — ISBN 978-966-02-6495-3 (PDF-файл)
 • Малий етнополітологічний словник: навч. посіб. / О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. — К. : МАУП, 2005. (PDF)
 • Історико-політичні уроки української державності: енциклопедичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Донецький ін-т внутрішніх справ ; відп. ред. Ю. І. Римаренко. — К. : [б.в.] ; Донецьк: [б.в.], 1998. — 544 с. — ISBN 966-507-016-9. — ISBN 966-504-001-4
 • Мала енциклопедія етнодержавознавства / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. — Київ: Довіра: Генеза, 1996. — ISBN 966-507-016-9
 • Історія держави і права України: cловник термінів і понять: [понад 140 термінів і понять] / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; під ред. М. М. Шитюк. — Київ: Кондор, 2018. — 296 с.
 • Держава: ілюстрована енциклопедія України / Ю. І. Шаповал ; фотохудож. Ю. Бусленко та ін. — К. : Балтія-Друк, 2008. — 160 с. : іл. — ISBN 966-8137-52-3
 • Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія: усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. — Вид. 2-ге, стер. — Львів: ПАІС, 2013. — ISBN 978-966-1585-91-0
 • Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник / Лазор О. Я., Лазор О. Д. — К. : Дакор, 2006. — 352 с.
 • Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. О. М. Руденко, І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, О. М. Іваницька, О. В. Червякова, А. Є. Шевченко, О. В. Михайловська, Б. Н. Гечбаія]. —Київ: Кондор-Видавництво, 2016. — 182 с. — ISBN 978-617-7458-08-0 (PDF-файл[недоступне посилання з жовтня 2019])
 • Публічне управління та адміністрування: словник / Чернігів. нац. технол. ун-т ; уклад. О. М. Руденко, О. В. Шершньова, В. Д. Бакуменко. — Київ: Кондор-Видавництво, 2018. — 177 с.
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. (PDF-файл)
 • Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук. редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2011. (доступ до PDF-файлів усіх томів на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)[275][276][277][278]
Т. 1 : Теорія державного управління / наук. редкол. 1-го т. : В. М. Князєв [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-286-1 (Т. 1) (PDF-файл): Т. 2 : Методологія державного управління / наук. редкол. 2-го т. : Ю. П. Сурмін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-287-8 (T. 2): Т. 3 : Історія державного управління / наук. редкол. 3-го т. : А. М. Михненко [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-308-0 (T. 3) (PDF[недоступне посилання з липня 2019]): Т. 4 : Галузеве управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 4-го т. : М. М. Іжа [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-289-2 (Т. 4) (PDF): Т. 5 : Територіальне управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 5-го т., [уклад.]: О. Ю. Амосов [та ін.]. — Х. : Магістр, 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-390-099-5 (T. 5): Т. 6 : Державна служба / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. 6-го т. : С. М. Серьогін [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-7800-79-6 (T. 6): Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук. редкол. 7-го т. : І. А. Грицяк [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-966-619-300-4 (T. 7): Т. 8 : Публічне врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; наук. редкол. тому: В. С. Загорський (голова) [та ін.]. — 2011. — ISBN 978-966-619-285-4. — ISBN 978-617-644-000-0 (T. 8)
 • Державне управління та державна служба: словник-довідник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. — К. : Видавництво КНЕУ, 2005. — 478 с.
 • Методологія державного управління: Словник-довідник / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. автор. кол.), Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К. : Вид-во НАДУ, 2004. — 196 с. (доступ до PDF-файлу на сайті Національної академії державного управління при Президентові України)
 • Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи: Слов.-довід. / І. Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Західноукр. центр «Жіночі перспективи». — Л. : Ліга-Прес, 2005. — 142 c.
 • Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: енциклопед. довід. / за ред. В. Д. Бакуменка, С. О. Телешуна ; С. О. Телешун (кер. творч. кол.), В. Д. Бакуменко, Д. В. Вітер та ін. ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2006. — 406 с. — ISBN 966-619-217-9
 • Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук; За ред. Б. Кухти. — 2-е вид., перероб. і доп. — Л. : Кальварія, 1997. — 283 с.
 • Європейський Союз: Економіка, політика, право: енциклопедичний словник / Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка ; За ред., передмова Валерій Володимирович Копійка ; Вступ. слово Леонід Васильович Губерський . — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011 . — 367 с. — ISBN 978-966-439-419-9[279]
 • Як працює Європейський Cоюз. Довідник інституцій ЄС / Представництво Європейського Союзу в Україні. — К. : ТОВ «FGL Energy», 2011. — 48 стор. — 5000 прим. — ISBN 978-92-79-19006-3 (PDF)
 • Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. — К. : К. І. С., 2001. — 152 с. (PDF)
 • Політичний устрій країн регіону: Західна Європа: енциклопедичний довідник для студентів / Анджей Антоні Вавринюк; В. о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Ред. Г. О. Дробот. —Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — 99 с. — 50 пр. —ISBN 978-966-600-605-2
 • Довідник з європейської інтеграції / Під ред. Чернеги О. Б. — Львів: Магнолія 2006, 2012. — 383 с.
 • Довідник з європейської інтеграції / Чернега О. Б., Бочарова Ю. Г., Горіна Г. О. та ін. ; за ред. О. Б. Чернеги ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — [2-ге вид., переробл. і доповн.]. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2013. — 460 с. : табл. — 350 пр. — ISBN 978-966-317-204-0
 • Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 1 / Уклад. А. М. Круглашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2010. — 212 с. (PDF-файл): Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. Ч. 2 / Уклад. А. М. Круглашов, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. — Чернівці, 2011. — 207 с.
 • Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко та ін. — Донецьк: Донбас, 1997. — 381 с.
 • Військово-політичний енциклопедичний словник: у 2 т. / А. В. Грищук. — К. : Румб, 2008—2009.
Т. 1 : А—К. — 2008. — 432 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-01-4
Т. 2 : Л—Я. — 2009. — 464 с. : портр. — 500 пр. — ISBN 978-966-2273-02-1
 • Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: словник-довідник / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан. — К. : Текст, 2008. — 400 с.
 • Демократія від А до Я: словник-довідник / М. П. Рагозін. — Донецьк: Донбас, 2002. — 204 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні: словник-довідник / уклад. : В. М. Дрешпак та ін. ; за заг. ред. В. М. Дрешпака, О. В. Кравцова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. — 130, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр. : с. 126—130 (83 назви). — Алф. покажч. ст. : с. 119—125. — 100 пр. — ISBN 978-617-7139-04-0
Дипломатія
 • Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник / Редкол. В. П. Буркат, Є. І. Головаха, М. Г. Железняк, І. М. Дзюба та ін. — К. : Ін-т енциклопедичних досліджень, 1997.
 • Стислий український дипломатичний довідник: пос. для студентів-міжнародників / М. А. Кулініч, Г. М. Руденко ; Дипломатична академія при МЗС України, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, [б. м.], 2006. — 376 с.
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Л. В. Губерський (голова редколегії) та ін. — К. : Знання України, 2004
Т. 1 : А — Л. — 760 с. — ISBN 966-316-039-Х: Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4
 • Українська дипломатична енциклопедія: у 5 т. / за заг. ред. проф. Д. В. Табачника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Харків: Фоліо, 2013.
 • Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Частина 1 / Киридон А. М., Мартинюк В. О., Троян С. С. — Х. : Основа, 2011. — 127 [1] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 04 (88)). — ISBN 978-617-00-0879-4[280]
Частина 2 / Х. : Основа, 2011. — 125 [3] c. — (Б‑ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 05 (89)). — ISBN 978-617-00-0921-0[281]
 • Основи теорії міжнародних відносин. Словник / М. П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. Івасечко, У. В. Ільницька, О. В. Кукарцев, З. Й. Куньч, Ю. Р. Лемко, Г. І. Луцишин, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с. — ISBN 978-617-607-830-2[282]
 • Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. ; [за ред. М. П. Гетьманчука]. — Л. : Тріада плюс, 2011. — 318 с. — Бібліогр. : с. 282—290 (124 назви). — ISBN 978-966-486-101-1
 • Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів / [Камінська О. І., Куделько З. Б., Логвінов І. І. ; за ред. Кияка Т. Р.]. — Чернівці: Букрек, 2014. — 171 с. — ISBN 978-966-399-601-1
 • Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко. — Мелітополь (Запоріз. обл.): МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. — 278 с. : іл., портр. — 300 пр. — ISBN 978-617-7055-47-0
 • Етнократологічний словник / За ред. Антонюка О. В., Головатого М. Ф., Щокіна Г. В. — К. : МАУП, 2007. — 576 с.
 • Інститути ЄС і НАТО: Глосарій основ. термінів та понять / уклад. : І. В. Артьомов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж.– Ужгород, 2007. — 216 с. : табл. — ISBN 978-966-8266-77-5.

Психологія

 • Психологічна енциклопедія: A — Я / авт.-упоряд. О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2006. — 424 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — ISBN 966-8226-30-5
 • Психологічний словник / ред. : В. І. Войтко. — К. : Вища школа, 1982. — 216 с.
 • Видатні психологи: [біогр. дані та наук. досягнення] / [Г. В. Ложкін, І. Л. Моначин, І. М. Періг]. — Тернопіль: Паляниця В. А., 2016. — 359, [1] с. : фот. — (Curriculum vitae*). — Бібліогр.: с. 351—360.
 • Українська психологічна термінологія: словник-довідник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / Держ. програма розвитку і функціонування укр. мови на 2004—2010 рр., Ін-т психології ім. — К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. — 302 с.
 • Психологія розвитку: словник-довідник / Крайніков Е. В. — К. : Арістей, 2004. — 257 с.[283]
 • Психологія: терміни, поняття, визначення: слов.-довід. / Г. В. Ложкін, І. Я. Коцан, В. А. Бараннік, В. В. Подляшаник ; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. — 188 с.
 • Психологічний словник-довідник: навчальний посібник / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. — К. : Каравела, 2014. — ISBN 978-966-222-924-0[284]
 • Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. / Приходько Ю. О., Юрченко В. І. — К.: Каравела, 2020. — 418 c.[285]
 • Психологічний тлумачний словник: близько 2500 термінів / В. Б. Шапар. — Х. : Прапор, 2004. — 640 с. — ISBN 966-7880-85-0
 • Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3000 слів / В. Б. Шапар, В. О. Олефир, А. С. Куфлієвський, Б. І. Фурманець, В. В. Рютін; Під ред. В. Б. Шапар. — Харків: Прапор, 2009.– 672 с. — ISBN 966-16-4303-0
 • Словник-довідник психолога-консультанта / уклад. : Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чаплак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Галиц. ін-т ім. В.Чорновола. — Чернівці: Рута, 2010. — 200 c.[286]
 • Клінічна психологія. Словник-довідник / С. В. Діденко. — К. : Академвадав, 2012. — 320 с. — ISBN 978-617-572-037-0[287]
 • Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. «Психологія», «Соц. робота»] / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 156 с. : іл. — Бібліогр. : с.150-153 (41 назва). — ISBN 978-617-607-934-7
 • Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 132 с. — ISBN 966-941-191-4.
 • Короткий психологічний словник / За ред. проф. В. І. Войтка. — К. : Вища школа, 1976. — 191 с.
 • Юридична психологія: словник-довідник / С. О. Гарькавець. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. — 152 с. Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4108
 • Словник-довідник термінів з конфліктології / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Чернівецький державний університет, 1995. — 334 с.
 • Словник психологічних термінів (з глибинної психології) / За ред. С. І. Рясенко. — К., 2006. — 260 c.
 • Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар. — Х. : Прапор, 2005. — 639 с. — ISBN 966-7880-85-5
 • Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. Мирослав Чапка, Уршула Контни. — Мисловіце, 2010. — 519 с.
 • Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. О. Деркач, О. М. Скнар та ін.; [за заг. ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. — К.: Золоті ворота, 2017. — 312 с.
 • Англо-українсько-російський тлумачний словник психології. Приблизно 5 000 термінів / Висоцька О. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 446 с.
 • Тлумачний словник-мінімум з психології. Англо-українсько-російський = Psychological explanatory thesaurus. English-Ukrainian-Russian: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. Б. Тарнопольський та ін.] ; за заг. і наук. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Б. Тарнопольського ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. — 257 с. — ISBN 978-966-434-309-8
 • Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовська [та ін.] ; Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. — К. : Професіонал, 2007. — 512 с.

Релігієзнавство

 • Релігії народів світу / Г. Е. Єрмановська. — К. : ПАТ "ДАК «Укрвидавполіграфія», 2014. — 319 с. : іл. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-97340-6-8
 • Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 392 с.
 • Словник–довідник з релігієзнавства / Шевченко В. М. — К. : Наукова думка, 2004. — 560с.
 • Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Енциклопедично-довідкове видання / Укл. Г. В. Щокін. — К. : МАУП, 2002—2011. — ISBN 966-608-157-1
Т. 1. — 2002. — 576 с.; іл., [16] с. іл. — ISBN 966-608-142-3[288]
Т. 2. — 2005. — 640 с. : іл. — ISBN 966-608-385-Х[289]
Т. 3. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2008. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-608-844-7[290]
Т. 4. — К. : ДП "Вид. дім «Персонал», 2011. — 452 с. : іл. — ISBN 978-617-02-033-4[291]
 • Євангельська енциклопедія / Укл. Станіслав Галайко. — Нововолинськ: Мінотавр, 2007. — 272 с.
 • Велика православна енциклопедія / Донецьк: Глорія Трейд, 2013. — 384 с.[292][293]
 • Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / Костів К. — К. : Україна, 1995. — 429с.
 • Біблійний довідник Геллея / Генрі Геллей. — Торонто: Всесвітня християнська місія, 1985. — 857 с.[294]
 • Короткий релігієзнавчий словник / Лешан В. Ю. — Чернівці: Рута, 2007. — 128 с.
 • Глосарій релігієзнавця / За ред. член-кореспондента НАПН України В. О. Балуха. — Чернівці: Наші книги, 2013. — 280 с.
 • Малий біблійний енциклопедичний словник / Перекладач М. Заболотний. — WBE. — 391 с.[295][296]
 • Словник біблійних слів / Рид Джепсон. — Християнське життя. — 208 с. — ISBN 093949731Х[297]
 • Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах: глосарій / Н. П. Керецман ; відп. за вип. І. М. Ліхтей ; М-во освіти і науки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т. — Ужгород: Говерла, 2015. — 302 с. — Бібліогр. : с. 288—290.
 • Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV — початок XXI ст. / Богдан Сушинський ; Міжнар. центр впроваджень Програм ЮНЕСКО, Ун-т «Львів. Ставропігіон», Ін-т ставропіг. дослідж. — Одеса: Астропринт, 2018. — 373 с. : фотоіл., портр. — Бібліогр.: с. 367—369.
 • Юдео-християнський діалог: словник-довідник / авт. ст.: С. Д. Бреслоер, С. Дойч, Д. Блюменталь [та ін.] ; за ред.: Л. Кленицького, Д. Вайгодера ; видавці: Л. Фінберг, К. Сігов ; пер. з англ. І. Кононенко ; наук. ред. Н. Риндюк ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. дослідж., Ін-т реліг. наук св. Томи Аквинського. — Київ: Дух і Літера, 2015. — 296 с.
 • Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах: глосарій / Н. П. Керецман ; М-во освіти інауки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т, Каф. історії стародав. світу і серед. віків. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. — 301 с.
 • Англо-український глосарій християнсько-богословських термінів / укл. Л. А. Закреницька; наук. ред. О. Д. Огуй. — Хмельницький: ХНУ, 2012. — 152 с.[298]

Соціологія

 • Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / Вакуленко С. М. та ін. — Львів: «Новий світ-2000», 2016. — 687 с. — ISBN 978-966-418-286-4[299]
 • Соціологічна еницклопедія / уклад. : В. Г. Городяненко ; редкол. : В. І. Астахова та ін. — К. : Академвидав, 2008. — 456 с. — (Серія «Енциклопедія ерудита»). — Алфавіт. покажч. : с. 446—455. — ISBN 978-966-8226-67-0
 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Воловича. — Київ: Український Центр духовної культури, 1998. — 736 с. — Альтернативна назва: Короткий соціологічний словник. — ISBN 966-7276-23-6
 • Соціологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття / [В. М. Піча, А. Г. Хоронжий, Л. Д. Кліманська, В. Є. Савка] ; за наук. ред. В. М. Пічі. — 3-є вид., випр., переробл. і допов. — Львів: Магнолія 2006, 2018. — 340 с. — ISBN 966-2025-32-3.
 • Соціологія. Словник-довідник / Назврук М. М. — Львів: ВНТЛ, 1998. — 172 с.
 • Соціологія: словник термінів і понять / Є. А. Біленький, М. А. Козловець, І. В. Саух та ін. ; за ред. : Є. А. Біленького — К. : Кондор, 2006. — 372 с.
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга [та ін.] ; відп. ред. В. В. Радул. — 2-ге вид. — Харків: Мачулін, 2015. — 444 с.
 • Сучасний словник із суспільних наук / За ред. О. Г. Данильяна, М. I. Панова. — Х. : Прапор, 2006. — 432 с. — ISBN 966-8690-47-8
 • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана; укл. : А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін.. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. — 112 с. (PDF-файл)
 • Тлумачний словник з соціології / Джонсон Алан. — Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2003. — 480 с. — ISBN 966-613-227-3
 • Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навчальний соціологічний словник для студентів / Уклад. : В. М. Піча, І. І. Доцяк, Д. Є. Забзалюк та ін.; Наук. ред. В. М. Піча. — Львів: Світ, 1999. — 159 с.

Фармакологія

 • Наркотичні та психотропні засоби і речовини: довідник / П. В. Олійник [та ін.]. — Л. ; К. : Наутілус, 2006. — 264 с. — Бібліогр.: с. 253. — ISBN 966-8574-04-4

Фізика

 • Біографічний довідник видатних фізиків / Кордун Г. Г. — К. : Рад. школа, 1985. — 280 с. — Бібліогр. : с. 276—278.
 • Довідник з оптики / Б. К. Остафійчук, М. М. Яцура, А. М. Гамарник ; за ред. Б. К. Остафійчука. — Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2014. — 248 с. : іл., табл.
 • Довідник з фізики для учнів / Гайдучок Г. М., Лободюк В. А., Рябошапка К. П. — K. : Радянська школа, 1981. — 241c.[300][301]
 • Енциклопедичний довідник у таблицях. Фізика. Хімія. Біологія : 7-мі—11-ті кл. : пер. з рос. / Заведея Т. Л., Іваниця С. В., Матвєєва М. О. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 543 с. : іл., табл. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-481-506-9. — ISBN 978-966-481-474-1 (у паліт.)
 • Енциклопедія цікавих фізичних фактів: навч .посіб. / І. В. Корсун. — Тернопіль: Терно-граф, 2013. — 222 с. : іл. — Бібліогр. : с. 213—217. — 300 пр. — ISBN 978-966-457-177-4
 • Малий фізичний довідник: довідникове видання / Є. С. Клос, Ю. В. Караван. — Львів: Світ, 1997. — 272 с. : іл. — ISBN 5-7773-0159-2
 • Прикладна фізика. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник: [у 4 т.] / керівник проекту та голов. ред. д-р техн. наук, проф. каф. приклад. фізики НТУУ «КПІ» О. Т. Богорош ; Укр. акад. друкарства. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2014—2015. — ISBN 978-966-322-435-0.
 • Словник фізичної термінології / НАН наук України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2009. — 240 с.
 • Тлумачний російсько-український комп'ютерний словник з фізики: Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ. Фізичний фак.; Керівник НДР О. Вакуленко. — Київ, 2005. — 2071 с. (коротко про видання)
 • Тлумачний словник із фізики від «А» до «Я». Розд. VI. Оптика / М. Г. Александров та ін. // Фізика в школах України: наук.-метод. журн. — Харків: Основа, 2017. — № 23–24 (339—340) груд. — С. 32-4-1–32-4-8. — (Школа для вчителя ; вип. 98). — URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2684
 • Тлумачний словник із фізики від «А» до «Я». Розд. VII. Основи квантової фізики, фізика атома та атомного ядра / М. Г. Александров та ін. // Фізика в школах України: наук.-метод. журн. — Харків: Основа, 2018. — № 7–8 (347—348) груд. — С. 30-6-1–30-6-8. — (Школа для вчителя ; вип. 102). — URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2695
 • Тлумачний словник із фізики : 6644 ст. / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-439-038-2 (PDF-файл)
 • Тлумачний словник з геофізики: Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ. Геологічний фак.; Керівник НДР Г. Продайвода. — Київ, 2005. — 97с. : 5 рис., 1 таб.
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту / Ю. В. Бездробний, В. Г. Козирський, В. А. Шендеровський. — К. : Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, 2007. — 320 с.
 • Фізика: навч.-практ. довід. : повний курс / Н. В. Столяревська. — Харків: Торсінг плюс, 2012. — 239 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф.-предм. покажч. : с. 233—235. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-030-471-1
 • Фізичний словник / І. І. Біленко; за ред. О. З. Жмудського. — К. : Вища школа, 1979. — 336 с.
 • Фізичний словник / І. Біленко. — К. : Вища школа, 1993. — 319 с.[302][303]
 • Фізичний тлумачний словник / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.[304][305]
 • Фізики: Довідник / Храмов Ю. О. — К. : Наук. думка, 1974. — 480 с. : іл. — Бібліогр. : с. 354—379.
 • Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М. С. Шульга. — К. : Вища шк., 1980. — 256 с. — Л-ра: с. 232—234. — Ім. покажч. : с. 235—254.

Філософія, мораль, етика

 • Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голова редкол. В. І. Шинкарук. — К. : Абрис, 2002. — 742 с. — ISBN 966-531-128-X (PDF-файл)
 • Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю. В. Омельченко. — К. : Ракша М. О., 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-97052-0-4
 • Історія філософії: словник / за ред. В. І. Ярошовця. — Київ: Знання України, 2006. — 1200 c. (PDF-файл; Рецензія на словник)
 • Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. кол. : Губерський Л. В. (керівник) та ін.; Авт.-упоряд. : Андрущенко В. П. (керівник) та ін. — К. : Знання України, 2002. — 670 с.
 • Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / Андрущенко В. П. (ред., упоряд.); Волович В. І. (ред.); Горлач М. І. (ред., упоряд.); Губерський Л. М. (ред.); Чуйко В. Л. (упоряд.); Українська Академія політичних наук. — Київ-Харків: ВМП «Рубікон», 1997. — 400 с. — ISBN 966-7152-05-7[306]
 • Філософський словник соціальних термінів / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Г. Антонечко та ін.; під ред. В. П. Андрущенко. — К. : Р. И. Ф., 2005. — 671 с.
 • Філософський словник. Людина і світ / Назіп В. Хамітов, Світлана А. Крилова. — 2-ге вид, випр. і допов. — Київ: КНТ, 2018. — 193, [1] с.
 • Філософський словник / М. О. Булатов. — К. : Стилос, 2009. — 575 c.
 • Тлумачний словник основних філософських термінів / Петрушенко В. Л. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-553-828-8
 • Філософія Середних віків: словник-довідник: навч. посіб. [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підгот. 6.020301 «Філософія»] / Тетяна Біленко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич: Дрогобиц. держ. пед. ун-т, 2014. — 67 с. ; 21 см. — (Університетська бібліотека). — 300 пр. — ISBN 978-966-384-314-8
 • Словник-довідник філософських та культурологічних термінів / Полянська В. І., Боборикін В. Ю., Крижановська Н. Є. та ін. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. філософ. думки та культурології. — Херсон: Грінь Д. С., 2014. — 149 с. ; 21 см. — Авт. зазначено на 3-й с. — 100-річчю Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського присвяч. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-617-7123-76-6
 • Словник з логіки / Повторева С. М. — Львів: Магнолія 2006, 2007. — 196 с.
 • Логічний словник-довідник / С. Д. Цалін. — 4-тє вид., випр. і доп. — Х. : Факт, 2006. — 384 с. — ISBN 966-637-511-7
 • Формальна логіка: короткий словник-довідник / Гасяк О. С. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 200 с.
 • Етика. Короткий навчальний словник: терміни, поняття, персоналії / Савельєв В. П. — Львів: Магнолія 2006, 2015. — 279 с.
 • Тлумачний словник-довідник моральних та духовних понять і термінів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. — 243 с.
 • Сучасний словник з етики: Словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 416 с. — ISBN 978-966-485-156-2 (PDF-файл)

Хімія

 • Глосарій термінів з хімії / Укл. Й. Опейда, О. Швайка. — Донецьк: Видавництво «Вебер» (Донецька філія), 2008. — 758 с.
 • Довідник з хімії / Гончаров А. І., Корнілов М. Ю. — К.: Вища школа, 1974. — 304 с.
 • Довідник з хімії / Д. Д. Луцевич; За ред. Б. С. Зіменковський. — Львів: Українські технології, 2003. — 420 с. — ISBN 966-666-077-6
 • Загальна хімія: Тлумачний словник-довідник [для учнів, студентів, викладачів] / Буринська Н. М. — Київ; Ірпінь. : Перун, 2010. — 176 с. — ISBN 978-966-569-251-5[307]
 • Конспект- довідник з хімії / Д. Д. Луцевич, О. В. Березан. — К. : Вища школа, 1997. — 240 с. — ISBN 5-11-004678-6
 • Номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Дубовик О. А., Фіцайло С. С. — Тернопіль: Мандрівець, 2011.
 • Основні біохімічні поняття, визначення і терміни: Навчальний посібник для природничих факультетів педагогічних інститутів / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боечко . — Київ: Вища школа, 1993 . — 528 с.
 • Процеси та обладнання хімічної технології: укр.-рос.-фр.-англ. тлумач. слов. / Казачинська Н. В., Сидоренко Л. М., Сидоренко С. В. ; за заг. ред. С. В. Сидоренка ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — Київ: НТУУ «КПІ», 2014. — 76 с. — Бібліогр. : с. 76 (15 назв). — Покажч. : с. 71—75. — 110 пр. — ISBN 978-966-622-612-2
 • Російсько-українсько-англійський тлумачний словник з хімії: Понад 1600 термінів / А. М. Ніколенко. — Харків: Прапор, 1999. — 176с. — ISBN 5-7766-0683-7
 • Словник-довідник з хімії / Балух Н. М., Огороднічук Г. М., Коберська В. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[308]
 • Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук / Толмачова В. С., Ковтун О. М., Корнілов М. Ю., Гордієнко О. В., Василенко С. В. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008.
 • Термінологічний посібник з хімії: для викладачів і вчителів хімії та учнів середніх навч. закл. / М. Ю. Корнілов [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т змісту і методів навчання. — К. : ІЗМН, 1996. — 256 с. — ISBN 5-7763-9028-1
 • Тлумачний довідник із фізичної хімії / О. А. Бєлобородова, Б. В. Єременко, М. Ю. Корнілов та ін. ; за заг. ред. М. Ю. Корнілова ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2013. — 208 с.
 • Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії: Українсько-російсько-англійський / Укладачі Й.Опейга, О.Швайка. НАНУ. Ін-т фізико-органічної хімії. — Київ: Наукова думка, 1997. — 532 с. — ISBN 966-00-0039-1
 • Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики / НАН України, Ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ; уклад. Й. Опейда [та ін.]. — Донецьк: [б.в.], 1995. — 263 с.
Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики. Вид. друге, доповнене / Опейда Й., Швайка О., Ніколаєвський А. — Донецьк: Юго-Восток, 2003. — 274 с.
 • Харчова хімія: Словник-довідник для напряму підготовки 6.0571.01 «Харчові технології та інженерія» / Марчак Т. В., Румянцева Ж. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[309]
 • Хімія: навч.-практ. довід. : повний курс / Л. І. Гончаренко. — Харків: Торсінг плюс, 2013. — 288 с. : іл., табл. ; 24 см. — Алф. покажч. : с. 285—286. — ISBN 978-617-030-470-4
 • Хімія. Понятійний апарат: навч. посіб. для студ. / А. С. Сегеда, О. А. Лобода. — К. : Фітосоціоцентр, 2013. — 436 с.
 • Хімія: Шкільний словник-довідник / Авт.-уклад. В. О. Хрутьба. — К. : Школа, : НКП, 2006. — 240 с. —(Освіта XXI століття). — 5000 пр. — ISBN 966-661-501-0
 • Хімія та процеси горіння: термінологічний словник / О. М. Щербина, Б. М. Михалічко, В. М. Баланюк. — Львів: ЛДУ БЖД, 2010. — 168 с.
 • Метали: термінологічний словник: в 2 т. / ред. Б. А. Прусаков, М. С. Блантер, В. Я. Кершенбаум. — М. ; Запоріжжя: МоторСіч, 2005. — (Міжнародна інженерна енциклопедія). — Т. 1 : А — М. — 512 с. — Т. 2 : Н — Я. — 524 с.

Юриспруденція, правознавство

Т. 6 : Фінансове право / [редкол.: М. П. Кучерявий (голова) та ін.]. — Харків: Право, 2020. — 614 с. : іл.
Т. 11 : Трудове право.- Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-400-4
Т. 14 : Екологічне право. — Харків: Право, 2018. — 776 с. — ISBN 978-966-937-407-3
Т. 15 : Господарське право / [редкол.: В. А. Устименко (голова) та ін.]. — 2019. — 780, [1] с.
Т. 16 : Земельне та аграрне право / [редкол.: М. В. Шульга (голова) та ін.]. — 2019. — 695 с.
Т. 17 : Кримінальне право. — Харків: Право, 2017. — 1064 с. — ISBN 978-966-937-261-1
Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / гол. редкол. В. Ю. Шепітько. — 2018. — 952 с. — ISBN 978-966-937-250-5
 • Сучасна правова енциклопедія / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, НДІ інтелект. власності ; за заг. ред. О. В. Зайчука. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Київ: Юрінком Інтер, 2015. — 408 с.
 • Енциклопедія права для кожної сім'ї. Домашній юрист: у 2 т. —Миколаїв: Константа, 2001. — ISBN 966-7309-31-2
 • Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін. ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ: Академперіодика. — Т. 1 : А–Д. — 2014. — 920 с. — Т. 2 : Е–Л. — 2017. — 928 с. — Т. 3. М—Я / 2019. — 992 с. — ISBN 966-360-381-0.
 • Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк. — Донецьк: Глорія Трейд, 2011.
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова), Н. М. Оніщенко, В. П. Горбатенко та ін. ; за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юрид. думка, 2012. — 1020 с. — ISBN 978-617-665-001-0[312][313]
 • Великий енциклопедичний словник юриста: в 3-х т. / уклад. : В. В. Галунько, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.; заред. О. В. Коротюк. — К. : ОВК, 2018. — ISBN 978-617-7159-43-7[314]
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
Ч. 1. — 616 с. — ISBN 978-966-313-357-7[315] (PDF 1-ї частини; Ч. 1 он-лайн): Ч. 2. — 832 с.[316] (Ч. 2 он-лайн)
 • Довідник майбутнього адвоката / Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська. — К. : Прецедент, 2010. — 1151 c.
 • Юридичний словник-довідник / НАН України, Ін-т держави і права ; ред. Ю. С. Шемшученко. — Киiв: Феміна, 1996. — 696 с. — ISBN 5-7707-8834-8 (он-лайн)
 • Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко [и др.] ; ред. В. Г. Гончаренко. — К. : Либідь, 2003. — 320 с.
 • Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — 543 с. — ISBN 978-966-439-497-7 (PDF)
 • Юридична психологія: словник. Навчальний посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кодлубовська Т. Б. та ін. За заг. ред. Казміренко Л. І., Моісеєва Є. М. — К. : КНТ, 2008. — 224 с.
 • Російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії / І. І. Лановенко [та ін.] ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — К. : АПСВ, 2009. — 152 с.
 • Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовийаспект / Уклад. В. М. Сотниченко. — Київ, 2015. — 84 с. (PDF-файл)
 • Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права: навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання ВНЗ / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. — Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2012. — 350 c. — Бібліогр. : с. 348—350. — укр.
 • Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська, О. В. Бермічева, Л. Д. Білик, А. М. Бірюкова; ред. : В. Г. Гончаренко, З. В. Ромовська; Акад. адвокатури України. — К. : Юстініан, 2013. — 597 c.
 • Словник базової термінології з адміністративного права: Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. Коломоєць Т. О. — К. : Істина, 2010. — 240 с.
 • Словник з аграрного права / Жушман В. П., Погрібний О. О., Уркевич В. Ю. За ред. Жушманана В. П. — Х. : Право, 2010. — 160 с.
 • Словник фінансово-правових термінів / За ред. Воронової Л. К. — К. Алерта, 2011. — 558 с.
 • Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів / Байрак І. П., Збарський В. К., Грабовський О. В., Курило В. І., Курило Л. І. — К. : Міленіум, 2008. — 296 с.[317]
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України: за станом на 1 трав. 1999 р. / відп. ред. : В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік ; упоряд. : О. В. Богачова, К. С. Винокуров. — К. : Оріяни, 1999. — 502 с.
 • Словник термінів, що вживаються в законах України: (станом на 1 жовт. 2009 р.) / [уклад.: Андрієнко В. Д. та ін.] ; М-во юстиції України, Центр прав. реформи і законопроект. робіт. — К. : Фенікс, 2009. — 986 с. — ISBN 978-966-651-769-5
 • Словник термінів до навчальних курсів «Трудове право» та « Право соціального забезпечення України» / Т. З. Гарасимів. — Дрогобич: Відродження, 2003. — 176 с. — ISBN 966-538-140-7.
 • Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення / [редкол.: М. І. Іншин (голова) та ін.]. — Київ: Вид-во Людмила, 2020. — 911 с. — Назва обкл. : Енциклопедія права соціального забезпечення України. — ISBN 978-617-7828-65-4
 • Велика українська кримінологічна енциклопедія: у двох томах. Т. 1 : А — Л. — Харків: Факт, 2021. — 833 с.
Велика українська кримінологічна енциклопедія: у двох томах. Т. 2 : М — Я. — Харків: Факт, 2021. — 870 с.
 • Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / В. Шепітько, М. Шепітько. — Харків: Право, 2021. — 508 с.
 • Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Андрєєва Д. Є., Басов А. В., Басова Ю. Ю. та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Держ. ВНЗ «Запоріз. нац.ун-т». — Київ: Ін Юре, 2014. — 519 с. — ISBN 978-966-313-495-6
 • Словник термінів біржового законодавства. Навчальний посібник / Укл. Телятник Л. П., Телятник В. Л. — Терн. : Астон, 2004. — 208 с.
 • Словник термінів зі спортивного права / Укл. Бордюгова А. Ю. — К. Юстініан, 2007. — 144 с.
 • Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : КНТ, 2008. — 183 с.
 • Словник юридичнихї термінів екологічного законодавства України / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. — Харків: Одіссей, 2010. — 160 с.
 • Криміналістика: енциклопедичний словник (укр.-рос. і рос.-укр.) / В. Ю. Шепітько ; за ред. В. Я. Тація. Акад. прав. наук України. — Х. : Право, 2001.
 • Словник термінів: термінологічний словник судово-трасологічної експертизи / Мазниченко Ю. О., Садченко О. О., Юсупов В. В. — К. : Талком, 2018. — 132 с. — ISBN 978-617-7685-01-1 (PDF-файл)
 • Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н. В. Шость та ін. — К. : Рідна мова, 1997. — 385 с. — ISBN 577-07-9735-5
 • Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський та ін. ; голова ред. кол. І. С. Чиж. — К. : Юрінком Інтер, 2003.
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко та ін. ; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керівних кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федерації. Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 2003. — 1231 с. — ISBN 966-313-057-1 (т. 1): Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності / упоряд. Ю. І. Римаренко [та ін.]. — 2005.
Т. 3 : Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. — 2006.
 • Тлумачний словник пенітенціарної лексики / Боровик А. В., Колб О. Г. Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Луцьк: СПД Гадяк Ж. В. друкарня «Волиньполіграф» ТМ , 2020. — 400 с. — ISBN 978-617-7129-92-8[318][319]
 • Правова енциклопедія школяра / В. В. Головченко, В. С. Ковальський, Л. О. Лоха. — Київ: Юрінком Інтер, 2006 . — 439 с. — ISBN 966-667-195-6
 • Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — ISBN 978-966-313-423-9[320]
 • Сучасний словник цивільно-правових термінів: включає терміни, введені оновленим цивільним законодавством України / Упор. Венедіктова І. В. — Х. Страйд, 2005. — 224 с.
 • Словник цивільного права / Грін О. О. — Ужгород: ПП Данило С. І., 2009. — 436 с.
 • Тлумачний словник з цивільного права / Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права і підприємництва ; ред. В. М. Селіванова. — К. : [б.в.], 1998. — 225 с.
 • Цивільний захист: словник-довідник / Жовнірович М. Ю., Кашин І. П. — Львів: Тріада плюс, 2009. — 200 с.
 • Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелектуал. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю. Л. Бошицький. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2009.
Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [уклад. : Ю. Л. Бошицький, В. В. Луць, Р. Б. Шишка] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та Р. Б. Шишки. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 215 с.
 • Мала енциклопедія теорії держави і права / С. В. Бобровник та ін.; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2010.
 • Мала енциклопедія міжнародної безпеки / авт.-упоряд. : Потєхін О. В., Тодоров І. Я.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, д-ра іст. наук. О. В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.
 • Мала енциклопедія кримінального права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук З. А. Тростюк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. — ISBN 978-966-351-361-4[321]
 • Мала енциклопедія господарського права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького, доц., канд. юрид. наук С. І. Бевз ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Ліра-К, 2013. — ISBN 978-966-2609-33-2[322]
 • Мала енциклопедія канонічного права / [Ю. Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та канд. юрид. наук О. М. Волощенко-Віслобокової ; НАН України, Київ. ун-т права. — Київ: Талком, 2017. — 358 с.
 • Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун; гол. ред. В. М. Куценко, ред. О. І. Цибульська. — К. : Либідь, 2005. — 568 с.
 • Мала юридична енциклопедія з конституційного права: словник-довідник / Ю. М. Бисага [і ін.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород: Ліра, 2003.
 • Мала енциклопедія конституційного права / Бошицький Ю. Л. та ін.; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2012. (PDF)
 • Тлумачний термінологічний словник з конституційного права = Explanatory Terminological Dictiory on Constitutional Law / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Хай-Тек Прес, 2013. — 408 с.
 • Історія держави і права зарубіжних країн: універс. довід. / В. Д. Яремчук ; ред. Л. І. Сідлович. — Львів: Вид-во «БОНА», 2015. — 400 с.
 • Мала енциклопедія міжнародного права / Бошицький Ю. Л. та ін. ; упоряд. : М. О. Дей, І. М. Проценко; за заг. ред. проф., засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — К. : Кондор, 2013.
 • Міжнародне право: словник-довідник / Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. ; за заг. ред. Сироїд Т. Л. — Харків: Юрайт, 2014. — 403 с. ; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. : с. 355—378. — Алф.-предм. покажч. : с. 379—403. — 300 пр. — ISBN 978-966-2740-48-6
 • Мала енциклопедія приватного права / Архипова М. І. та ін.; за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. — Київ: Кондор, 2011.
 • Енциклопедія судової експертизи / Н. І. Клименко та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Клименко. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013.
 • Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; авт.-уклад. : П. П. Крайнєв (кер.) та ін.; за ред. проф. П. П. Крайнєва. — К. : Старт-98, 2012. — ISBN 978-966-2244-06-9
 • Права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: мала енциклопедія. — К. : Київ. ун-т права НАН України, 2009. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
 • Глосарій термінів та визначень з інтелектуальної власності: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — [2-ге вид. перероб. і допов.]. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 319 с. : портр. ; 14 см. — Бібліогр. : с. 310—319 (121 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-810-2
 • Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності: слов.-довід. термінів та визначень: (навч. термінол. посіб.) / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 263 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 258—263 (121 назва). — 300 пр. — ISBN 978-617-579-811-9
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності: Основні терміни: понад 2000 термінів / уклад. М. Д. Гінзбург [та ін.] ; ред. А. А. Руднік ; Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз), Українська нафтогазова академія (УНГА). Відділення «Автоматизація технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності». — Х. : [б.в.], 1999. — 560 с.
 • Словник термінів та визначень з інтелектуальної власності: навч. посіб. / В. В. Калюжний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: Ноулідж, 2013. — 172 с. ; 15 см. — Бібліогр. : с. 165—172 (104 назва). — 100 пр. — ISBN 978-617-579-665-8
 • Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. — К. : Нора-Друк, 2011. — 111 с.
 • Службове право України: слов. термінів / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. : Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. — Запоріжжя: Гельветика, 2017. — 340 с
 • Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та європейського права / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К. : Атопол, 2005. — 157 с.
 • Правознавство: термінологічний словник: навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Ю. І. Крегул, Л. М. Шестопалова ; за ред. Ю. І. Крегула. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 268 с.
 • Правознавство. Словник термінів. — К.: Юрисконсульт, КНТ, 2007. — 636 с. — ISBN 978-966-2968-06-4
 • Визначні юристи сьогодення / Спілка юристів України; Редкол. : Євдокимов В. О. (голова), Оніщук М. В. (відповідальний секретар) та ін. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 624 с.
 • Вчені юристи України. Довідкове видання / Редкол: В. Ф. Опришко (керівник) та ін. — К. : Ін-т законодавства Верх. Ради України, 1998. — 610 с.
 • Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання: довідник / О. В. Кресін ; за ред. В. Н. Денисова ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — 189 c. -(Енциклопедія порівняльного правознавства ; ; вип. 2). — ISBN 9660238401
 • Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А. Г., Лошицький М. В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. — К. : Ваіте, 2018. — 826 с. (PDF-файл)

Освіта

 • Енциклопедія позашкільної освіти / [головний редактор Г. П. Пустовіт] ; Рівненський державний гуманітарний університет, Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. — Рівне: О. Зень, 2017. — 525 с. — ISBN 9786176012306
 • Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність: навч. посіб. / І. М. Серебрянська. — Суми: СумДУ, 2018. — 341 c. — ISBN 978-966-657-703-3
 • Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти / Москаленко В. Ф., Пономаренко В. М., Зіменковський А. Б. — Львів, 2005. — 176 с.
 • Електронна освіта: термінологічний словник / [В. С. Бакіров, Л. М. Хижняк, І. О. Солдатенко та ін.] ; за ред. В. С. Бакірова ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. — Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. — 164 с.
 • Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства: (для студентів і аспірантів) / [уклад.: Намакштанська І. Є. та ін. ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка]. — Донецьк: Донбас, 2014. — 506 с. — ISBN 978-617-638-274-4

Шкільництво

 • Усі шкільні терміни: словник-довідник / уклад. Т. К. Співак. — Харків: ФОП Співак В. Л. : Весна, 2010. — 588, [1] с. — (Словникова скарбничка). — Бібліогр. : с. 588. — ISBN 978-966-2192-67-4
 • Традиції та інновації в навчанні історії в школі: дидактичний слов.-довід. / К. О. Баханов. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 108 с.

Вищі навчальні заклади України

 • Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т. І: А–К. 716 с. + 112 вкл.; Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Т. ІІ: Л–Я. 764 с. + 224 вкл.[323] (PDF 1-го тому)
 • Вчені кафедри слов'янської філології / Упоряд. Л. М. Панів; М-во освіти України, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. — Л. : Вид-во ЛДУ, 1998. — 124 с. — (Біобібліогр. вчених ун-ту).
 • Відомі вчені Державного Університету «Львівська політехніка» (1844—1994): Біогр. довідник / Буцко М. І. — Л. : Вид-во Держ. Ун-ту «Львів. політехніка», 1994. — 255 с. : портр.
 • Львівський державний університет фізичної культури: попул. довід. / Авт. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник ; за заг. ред. Є. Приступи. — Л. : ЛДУФК, 2011. — 172 с.[324]
 • Львівський державний університет фізичної культури (1946—2016): [енциклопедія / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків та ін.]. — Львів: ЛДУФК, 2016. — 488 с. — ISBN 966-7336-01-2.[325]
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2004 : довідник / Львів: Наутілус, 2004. — 371 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2009 : довідник / Зіменковський Б.C., ред. — Львів: Наутілус, 2009. — 412 с. — ISBN 966-95745-9-5
 • Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. (PDF-файл)
 • Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник. 1930—2010 / О. В. Мельников. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. — 589 с.
 • Стасенко В. В. Спадкоємці першодрукаря. Словник митців випускників та викладачів кафедри графіки української академії друкарства Львів, 2010.
 • Професори Київського університету: біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. — Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. — 591 с. : фот.
 • Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. (PDF)
 • Київська духовна академія в іменах: 1819-1924 (енциклопедія). У 2-х т. / Упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015-.
Т. 1: А—К., 2015—740 с. : іл.[326]
 • Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 1 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ; Відп. ред. В. А. Сминтина ; Упоряд., ред. М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: АстроПринт, 2005. — 264 с. : фотоіл. — ISBN 966-318-318-7.
Випускники Одеського (Новоросійського) університету: у 2 т. Вип. 2 : енциклопедичний словник / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Наукова бібліотека ; Наук. ред. В. А. Сминтина ; Відп. ред. М. О. Подрєзова ; упоряд., ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. — Одеса: АстроПринт, 2010. — 230 с. : іл. — ISBN 978-966-19-0299-1.
 • Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: енциклопедичний словник / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; упоряд. Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; відп. ред. Марина Олексіївна Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; редкол. В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Лариса Миколаївна Дунаєва. — Одеса: ОНУ, 2019. — 699 с. : фотоіл., портр. + 1 іл. дод. [24 с.].
 • Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015): наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. — Одеса, 2015. — 108 с.
 • Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015): наук. довід. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. — 204, [1] с. : портр. — Бібліогр.: с. 202—205 (34 назви). — Алф. покажч. імен: с. 192—193. — ISBN 978-617-689-154-3
 • Вчені вузів Одеси: Біобібліогр. довідник / М-во культури України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького. — О., 1994—1995.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.1: Геологи. Географи / Упоряд. Л. М. Бур'ян. — 1994. — 96 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.2: Математики. Механіки / Упоряд. І. Є. Рикун. — 1995. — 176 с.
Вип.1: Природничі науки. 1865—1945; ч.3: Хіміки / Упоряд. Т. І. Олейникова. — 1995. — 108 с.
 • Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: біографічний довідник: у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка ; гол. ред. Ігор Миколайович Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. Олена Сергіївна Мурашко, Валентина Павлівна Пружина, Віра Володимирівна Самодурова ; редкол. В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Л. М. Дунаєва. — Одеса: ОНУ, 2020 .
Т. 1 : Ректори (1865—2020). — 2020. — 159 с. : іл., фотоіл., портр.
Т. 2 : Професори (2005—2020) / Т. М. Бикова, Олександр Іванович Грицук, Н. Є. Данилюк, О. В. Данилюк, А. В. Зайченко. — 2020. — 333 с. : фотоіл., портр.
 • Острозька академія XVI—XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. Національний університет «Острозька академія». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 512 с. : іл. — ISBN 966-95166-0-9 (онлайн-перегляд; PDF-файл; PDF-файл; сторінка енциклопедії в Інтернеті)
 • Національна металургійна академія України в іменах: енциклопедичний довідник / робоча група вид. Л. М. Клімашевський [та ін.] ; голова ред. кол. О. Г. Величко. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. — 320 с. : іл. 9. — ISBN 978-966-348-175-3
 • Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідк.-бібліогр. вид. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. : І. М. Конет, В. С. Прокопчук. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Абетка-Світ: Зволейко Д. Г., 2013. — 511 с. : портр. ; 21 см. — Присвяч. 95-річчю з часу заснування ун-ту. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-096-3
 • Учені вузів Української РСР / Авт. кол. : В. М. Попов, В. І. Полурез, Ю. П. Дяченко; Ред. Л. А. Дашківська та ін. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — 516 с. : портр.
 • Ректори Харківського університету (1805—2014): біобібліогр. довід. : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 192 с.
 • Почесні члени Харківського університету: біогр. довід. / авт.: Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. О. Гірка, І. І. Залюбовський [та ін.] ; бібліографи: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 356 с.
 • Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у 2 т. / [редкол.: Т. Б. Вєркіна та ін. ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова]. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — Назва на корінці: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 1917—2017.
Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
 • Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліогр. довід. / За заг. ред. В. М. Лісового. — Х.: ХНМУ, 2010. — 208 с., фото.
 • Хто є хто: Професори національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Довідник / Редкол. : О. В. Іванченко, Р. Г. Лук'янов та ін. — К. : Освіта, 1998. — 160 с. — ISBN 966-04-0390-9
 • Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. збірник / Укладачі: В. П. Черних, О. І. Тихонов, І. А. Зупанець та ін.; М-во охорони здоров'я України, Укр. фармацевтична акад. — Х. : Основа, 1998. — 323 с. — (Наука).
 • Професори Київського університету: біограф. довід. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. редкол. Л. В. Губерський. — Київ: Київ. ун-т, 2014. — 591 с.
 • Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України: [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов]. — К. : Болгов Медіа Центр, 2004— . — 25 см.
Вип. 4. — 2007. — 127 с. : іл., портр. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8411-81-6
 • Енциклопедія освіти Хмельниччини / Берека В. Є. та ін. — Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7094-90-5 (PDF-файл)
 • Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність: [бібліогр. вид.]. Вип. 2. / уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк ; літ. ред. І. Є. Червінська. — Кам'янець-Подільський: Рута, [2015]. — 180 с.

Промисловість, підприємництво, торгівля, товарознавство

 • Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва: довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Статус, 2018. — 323 с. : іл. — (Наукова книга).
 • Новітній багатогалузевий словник-довідник термінів з основ сучасного виробництва: посіб. для вчителів / В. О. Подоляк. — Вінниця: Книга-Вега, 2010. — 538 с. — ISBN 966-621-22-2
 • Практичний словник виробничої термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. — 122 с.
 • Сучасне наукоємне виробництво: словник-довідник / П. А. Борисенко. — Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. — 259 с. : іл., табл. — 16 пр. — ISBN 978-966-2602-48-VII
 • Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх: довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; Ін-т біогр. дослідж. — К. : Поліграфкнига, 2007— .
Вип. 1. — 2007. — 213, [1] с. : іл., табл., портр. — Частина тексту англ. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8178-15-3
 • Довідник товарознавця. Продовольчі товари: навч. посіб. / [С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 340 с.
 • Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства: навч. посіб. / П. М. Скрипчук, І. О. Дудла, О. Ю. Судук [та ін.] ; за ред. П. М. Скрипчука ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. — Рівне: [НУВГП], 2017. — 355 с. : рис., табл.
 • Словник економіста та підприємця / [А. М. Туренко, І. А. Дмитрієв, О. С. Іванілов, І. Ю. Шевченко]. — Харків: ХНАДУ, 2018. — 340 с. — ISBN 966-303-710-3.
 • Тлумачний словник текстильного та швейного виробництв = Visual dictionary of textiles & apparel / [Е. Ельнашар та ін.]. — Хмельницький: ХНУ, 2019. — 185 с. : іл. — ISBN 978-966-330-338-3
 • Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва / ВАТ «Український НДІ паперу» ; уклад. В. А. Сологуб. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 300 с.
 • Російсько-український лимарно-сідельний тлумачний словник: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Зарецький, Н. М. Омельченко ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. — К. : КНУТД, 2004. — 164 с.: рис.

Регіони України

Сільське господарство

 • Колгоспна виробнича енциклопедія: в 2 т. / гол. редкол. : М. С. Співак (гол.) та ін. — К. : Держ. вид-во с.-г. літ-ри, 1956.
Т. 1 : Абрикос — люцерна. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 756 с. : іл.
Т. 2 : Малина — ящур. — друге, переробл. і допов. вид. — 1956. — 796 с. : іл.
 • Українська сільськогосподарська енциклопедія : у 3-х т. / редкол. : В. В. Артюхов [зав. ред.] та ін. К. : Головна редакція УРЕ, 1970–1972. — 50 000 прим.
 • Агробізнес і земельні ресурси: словник-довідник / П. О. Сухий, М. М. Лупол ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. — 280 с. — Бібліогр.: с. 278—280. — ISBN 978-966-423-455-6
 • Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: енциклопедичний довідник / В. Т. Александров та ін. — К. : АртЕк, 2000. — 544 с. : іл. — ISBN 966-95643-0-1
 • Виробнича енциклопедія бджільництва. — К. : Урожай, 1966. (DjVu-файл)
 • Бджільництво: Малий енциклопедичний довідник / М. М. Гунько. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 160 с. : іл. — ISBN 966-621-159-9
 • Технічна ентомологія: українсько — англійський тлумачний словник — довідник: навч. посіб. / Мороз М. С. — Київ: Агроосвіта, 2015. —105 с.
 • Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1977. — 578 с.
 • Сучасна енциклопедія птахівництва : 950 порад фахівців / Уклад. В. В. Рафєєнко; Пер. М. В. Іванченко. — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. —352 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-548-789-2
 • Енциклопедія птахівництва від А до Я: універс. посіб. для мудрого господаря / [уклад. Бойчук Ю. Д.]. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Cімейного Дозвілля», 2016. — 350 с. : рис., табл. — Бібліогр. : с. 346. — 8000 пр.
 • Сучасна енциклопедія пасічника : 3500 корисних порад / О. С. Забоєнко. Пер. з рос. : М. В. Іванченко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с. : іл., табл. — ISBN 966-548-811-2
 • Вчені у галузі тваринництва / Наук. ред. Г. О. Богданов, В. П. Буркат; УААН. — К. : Аграрна наука, 1999. — 423 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 2).
 • Сучасна енциклопедія тваринництва: 1200 порад фахівців / Биковська Н. З. Пер. з рос. : О. В. Кузьменко. — Донецьк: БАО, 2004. — 351 с: іл. — ISBN 966-548-808-2
 • Повна енциклопедія тваринництва: довід.-посіб. із розведення, утримання та переробки / Уклад. Бойчук Ю. Д. ; пер. з рос. Жанни Куяви. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 415 с. — ISBN 978-966-14-9328-4
 • Довідник з вівчарства / Юрій Васильович Вдовиченко, Володимир Іванович Вороненко, Василь Миколайович Іовенко, Павло Григорович Жарук, Парасковія Іванівна Польська, ; Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» — Нац. наук. селекційно-генетичний центр з вівчарства. — вид. 2-ге, допов. і перероб. — Нова Каховка: ПИЕЛ, 2017. — 159 с.
 • Словник морфологічних ветеринарних термінів / В. С Левчук, 0. М. Очкуренко, О. В. Федотов та ін. — К. : Вища школа, 1990. — 303 с.
 • Словник з агробіології / Хоменко Л. 0. — К. : НАУ, 1998. — 689 с.
 • Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: навч. посіб. / В. І. Жарінов, С. В. Довгань. — К. : «Аграрна освіта», 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-382-116-0
 • Словник-довідник з агроекології і природокористування / наук. ред. О. І. Фурдичко. — 2-е вид., доп. — К. : ДІА, 2012. — 336 с. — ISBN 978-966-699-8311-89-5
 • Картопля: практична енциклопедія / П. С. Теслюк та ін. ; ред. П. С. Теслюк та ін. ; ТзОВ «Інститут насінництва картоплі». — Луцьк: Надстир'я, 2003. — 299 с., 20 арк. фотоіл. : рис., табл., фотоіл. — ISBN 966-517-913-4
 • Короткий енциклопедичний словник з овочівництва / Г. І. Подпрятов та ін. ; Національний аграрний ун-т. Науково-навчальний ін-т рослинництва та ґрунтознавства. Навчально-науковий центр агротехнологій та їх стандартизації і сертифікації. Плодоовочевий факультет. Кафедра овочівництва. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 300 с. — ISBN 966-669-178-7
 • Мала енциклопедія з експертизи сортів рослин і охорони прав селекціонера / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, Н. В. Лещук. —К. : Фенікс, 2011. —113 с. — 250 пр. —ISBN 966-651-943-9
 • Тлумачний словник сортознавця / уклад. В. В. Волкодав [та ін.]. — К. : Алефа, 2007. — 82 с.
 • Енциклопедія сучасного виноградарства: пер. з рос. / Аксьонова Л. В. — Донецьк: ВКФ «БАО», 2012. — 239 с. : іл., табл. — 3 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-686-8 (у паліт.)
 • Фізіологічне енциклопедичне тлумачне словництво: у 2-х т. / Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького ; Упоряд. Роман Йосипович Кравців, Володимир Петрович Романишин. —Львів : ЛНАВМ, 2007.
Т. 1 : 2007. — 503 с. — 150 пр.
Т. 2 : 2007. — 495 с. — 100 пр.
 • Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: Словник-довідник / За заг. ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2010. — 160 с.[327]
 • Ілюстрований словник-довідник з дисципліни «Земельний кадастр» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[328]
 • Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Бережнюк Н. А., Царук Л. Л. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[329]
 • Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів / Фаріонік Т. В., Блащук В. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2016.[330]
 • Словник понять і термінів з фітопатології: Навч. посіб. для підготов. фахівців у вищ. аграр. закл. освіти / О. Є. Недвига. — Умань, 2001. — 302 c. — Бібліогр.: 48 назв. — ISBN 966-7659-18-6
 • Ілюстрований словник-довідник з дисциплін «Геодезія», «Геодезія та землевпорядкування» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Цицюра Я. Г. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[331]
 • Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів / Вергелес П. М., Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Буткалюк Т. О., Голюк Ю. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[332]
 • Словник основних спеціальних понять і термінів з генетики для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Польовий Л. В., Поліщук Т. В. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2015.[333]
 • Вчені-селекціонери у тваринництві / Ред. : М. В. Зубець, В. П. Буркат; УААН. — К. : Аграрна наука, 1997. — 249 с. — (Українські вчені-аграрії XX ст.; Кн. 1).
 • Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва / Наук. ред. Ф. Ф. Адамець; УААН. — К. : Аграрна наука, 2000. — 364 с. — (Сер. «Українські вчені-аграрії»; Кн. 4).
 • Основи наукових досліджень в агрономії: тлумачний словник: навч. посіб. для підготовки фахівців зі спец. 201 «Агрономія» / Володимир Омельянович Єщенко, Петро Григорович Копитко, Максим Валерійович Калієвський, Олександр Борисович Карнаух, Юрій Іванович Накльока ; за ред. Володимир Омельянович Єщенко. — Вінниця: Рогальська І. О., 2018. — 207 с.
 • Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Бережнюк Н. А. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[334]
 • Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А. В. Андрющенко, К. М. Кривицький, В. А. Хаджиматов, Д. Б. Рахметов, С. О. Трибель. — Київ: ТОВ «Алефа», 2010. — 260 с. — ISBN 978-966-8034-09-1
 • Землеробство. Тлумачний словник: навч. посіб. для підгот. фахівців зі спец. 201 «Агрономія» / [Єщенко В. О. та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В. О. Єщенка. — Вінниця: Рогальська О. І., 2017. — 215 с. — ISBN 978-617-7556-02-1
 • Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства: понад 1400 термінів / В. П. Гудзь [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзя [та ін.]. — Київ: Аграрна наука, 2017. — 389 с. — 150 прим. — ISBN 978-966-540-479-8
 • Тлумачний словник з агрозоології / М. М. Плиска. — Київ: Фенікс, 2014. — 235 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 234—235 (19 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-136-168-2
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Укладачі: Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ «ХПІ». — 2009. — 220 с.
 • Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ»: у 2-х ч. / Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013—2014.
Частина 1 / Скоромна О. І., Царук Л. Л., Овсієнко С. М., Льотка Г. І. — Вінниця, 2013.[335]
Частина 2 / Мазуренко М. О., Льотка Г. І. — Вінниця, 2014.[336]
 • Довідник зооінженерних термінів / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; укл. М. В. Зубець [та ін.] ; ред. М. . Зубець, П. П. Остапчук. — К. : Аграрна наука, 1995. — 182 с. — ISBN 5-7707-7489-4
 • Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник — довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503 / Огороднічук Г. М., Шевчук Т. В., Балух Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2014.[337]
 • Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Словник-довідник для студентів спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Сироватко К. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[338]
 • Словник-довідник термінів з водних біоресурсів та аквакультури для студентів спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультури» / Марценюк Н. О. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2013.[339]
 • Сучасна енциклопедія рибного лову: науково-популярне видання / В. Попов, В. Карелін. — Донецьк: Бао, 2005. — 656 с. — ISBN 966-338-179-5
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінолог. слов. / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; ред. Т. О. Фітісова. — Вид. 3-тє допов. — Херсон: вид. Грінь Д. С., 2015. — 232 с.
 • Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації / Ред. та упоряд. : Р. Й. Целінський та ін.; Наук. ред. М. К. Лінник. — К. : Аграрна наука, 2000. — 298 с. : іл. — (Сер. «Українські вчені-аграрії XX ст.»; Кн. 3).
 • Довідник хімічного складу і поживності кормів в ґрунтово-кліматичних умовах Черкаської області / М. І. Бащенко, І. А. Іонов, О. Ф. Гончар [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Нац. акад. аграр. наук. України, Черкас. дослід. станція біоресурсів Ін-ту розведення та генетики тварин [та ін.]. — Черкаси: Черкас. дослід. станція біоресурсів ; Чорнобай (Черкас. обл.): Чорнобаїв. комун. полігр. п-во, 2013. — 260 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 258—259 (15 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2499-11-7

Спорт

 • Енциклопедія Олімпійського спорту України / П. М. Азарченков та ін. ; пер. з рос. В. Авраменко ; ред. В. М. Платонов. — К. : Видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. — 463 с. : фотогр. — ISBN 966-7133-71-0[340]
 • Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях. — 2-ге вид. / М. М. Булатова. — К. : Олімпійська література, 2011. — 400 с. : іл.[341][342]
 • Малий античний олімпійський словник / І. К. Попеску; ред. : В. Авраменко та ін.. — К. : Олімпійська література, 1999. — 144 с.
 • Історія світового футболу: енциклопедичний довідник / Л. М. Легкий. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 576 с. : іл. — ISBN 978-966-10-0141-0[343]
 • Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник / Л. Легкий. — Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 616 с. — ISBN 978-966-10-2619-2 (PDF-фрагменти)[344]
 • Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. — К: Олімп. л-ра, 2016. — 536 с.: іл.
 • Фехтування. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімп.л-ра, 2017. — 576 с.: іл.
 • Боротьба. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімп.л-ра, 2017. — 576 с.: іл.
 • Теніс. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімпійська література, 2019. — 576 с.: іл.
 • Фігурне катання на ковзанах. Енциклопедія в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. — К.: Олімпійська література, 2018. — 576 с.: іл.
 • Шаховий енциклопедичний словник: у 2-х т. / В. Батура. — Луцьк: Волиньполіграф, 2015—2016.[345]
 • Шахісти української діаспори / Безпалько П. П. — К. : Задруга, 1998. — 219 с. — Бібліогр. : с. 195 (16 назв.).
 • Богатирі України / В. В. Драга, Д. Н. Котко. — К. : Здоров'я, 1972. — 155 с. : іл.
 • Спортивний туризм: довідник / Войтенко С. М., Совик Л. А., Ковбій Н. М. Вінницький національний аграрний університет. — Вінниця, 2012.[346]
 • Термінологічний словник із фізичного виховання і спорту / І. А. Усатова, С. В. Цаподой. — Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. — 76 с.
 • Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту / Наумчук В. І. — Тернопіль: Астон, 2013. — 95 с. ; 21 см. — Бібліогр. : с. 93—94 (21 назва). — ISBN 978-966-308-520-3
 • Короткий тлумачний словник термінів галузі фізичної культури та спорту / О. В. Боровська ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Львів, 2003. — 54 с.
 • Словник спортивних термінів із загальної фізичної підготовки для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна «Фізичне виховання»): науково-методичне видання / В. М. Лишевська, С. І. Шаповал, І. І. Петрушкевич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». — Херсон: Олді-плюс, 2020. — 207 с.
 • Статистика 2017: легка атлетика / Іван Качківський ; Федерація легкої атлетики України. — Вінниця, 2018. — 592 с. : фот., табл.
 • Олімпійське сузір'я України. Тренери. — К.: Олімп. л-ра, 2011. — 264 с.
 • Олімпійське сузір'я України. Атлети. — К.: Олімп. л-ра, 2010. — 166 с.
 • Українсько-російський, російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби / укладач Б. В. Семен. — Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2008. — 226 с.

Транспорт

 • Тлумачний англо-російсько-український словник транспортних термінів: морський, річковий, інтермодальний, автодорожний, залізничний, трубопровідний транспорт: 447 термінів. — О. : Видавництво ОНМУ, 2007. — 287 с.

Авіація

 • Авіаційно-технічний тлумачний словник-довідник з цивільної авіації: навч. посіб. для студентів ВНЗ: у 2 т. / А. В. Скрипець ; Нац. авіац. ун-т. — Київ: НАУ, 2015 . — ISBN 978-966-598-959-2.
Т. 1. — 2015. — 706 с. — 100 прим. — ISBN 978-966-598-960-8 (т. 1): Т. 2. — 2016. — 735 с. — Бібліогр.: с. 732—735. — 100 прим. — ISBN 978-966-598-991-2 (т. 2)
 • МЕГАкомплекс «Аеронавігація»: англо-російсько-український тлумачний словник / уклад. В. П. Бабак [та ін.]. — К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. — 328 с. — Альтернативна назва: Airnavigation: англо-російсько-український тлумачний словник.
 • Тлумачний словник авіаційних термінів / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Л. Ф. Верхулевська [та ін.] ; заг. ред. М. С. Кулик. — К. : НАУ, 2007. — 100 с.

Судноплавство

 • Словник-довідник з історії мореплавства / Олена Петрівна Безлуцька ; Херсон, держ. морська акад. — Херсон: ХДМА, 2016. — 278 с.
 • Тлумачний словник морської термінології / Антоніна Іванівна Ляшкевич, Мар'яна Ігорівна Бабишена ; Херсон. держ. морська акад. — Херсон: ХДМА, 2018. — 147 с.

Харчова промисловість

 • Російсько-український термінологічний словник: для студ. спец. «Технологія продуктів бродіння та виноробство» / В. А. Домарецький [та ін.] ; Український ун-т харчових технологій. — К. : [б.в.], 1994. — 138 с.
 • Технологія продуктів бродіння і напоїв: українсько-російський тлумачний словник / Мелетьєв А. Є. — К.: НУХТ, 2011. — 192 с. — ISBN 978-966-612-110-6

Енциклопедичні видання іноземних авторів, перекладені українською

 • Святе Письмо в європейській культурі: біблійний словник / А. Ланглуа, А. Ле Муане, Ф. Спіс, М. Тібо, Р. Требюшон, Д. Фуйу ; пер. з фр. З. Борисюк, Н. Лисюк. — К. : Дух і літера, 2004. — 320 с. — ISBN 966-7888-83-5. — ISBN 2-09-182072-5 (фр)[347][348]
 • Релігії світу: енциклопедія: пер. з фр. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. ; худож. Е. Боґаєр, П. Бонтам, Ф. Клеман. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 260 с. : ілюстр. — (Культура і традиції). — 3000 пр. — ISBN 966-605-552-X
 • Короткий теологічний словник / К. Рагнер, Є. Форгміллер. Пер. з нім. — Львів: Видано накладом Івано-Франк. катехетичного духовного ін-ту, 1996. — 663 с.
 • Юдео-християнський діалог: словник-довідник: пер. с англ. / За ред. Леон Кленицький, Джефрі Вайґодер; Пер. Ірина Кононенко; Наук. ред. Наталія Риндюк. — К. : Дух і Літера, 2015. — 295 с. — 500 пр. — ISBN 978-966-378-359-8 (PDF-файл)
 • Словник театру / Патріс Паві; пер. з фр. Маркіян Якубяк; наук. ред. Володимир Клековкін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — ISBN 966-613-433-0 (PDF-файл)
 • Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв / [автор тексту М. Холлінгсворт ; редактори українського тексту: Володимир Герман, Світлана Залозна, Лариса Бондаренко]. — Київ: Махаон-Україна, 2011. — 511, [1] c. : кол. іл. — ISBN 9786175263822 (укр.).
 • Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп. Пер. з англ. Н. Кушко. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010. — ISBN 978-966-387-044-1[349][350][351] (PDF-файл)
 • Історія європейської цивілізації. Греція: енциклопедія / ред. У. Еко ; пер. з італ. : О. В. Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко. — Харків: Фоліо, 2015. — 863 с. — Пер. вид. : L'Antichità — Grecia / a cura di Umberto Eco. — Milano, 2012. — 1500 екз. — ISBN 978-966-03-7399-0
 • Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія: для дітей 10-14 років: пер. с англ. / Джейн Бінгем, Фіона Чандлер, Сем Таплін; Пер. А. Гречка, Н. Лавська, О. Мартинюк. —К. : Країна мрій, 2010. —416 с. : іл. — 3000 пр. — ISBN 966-424-013-7
 • Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей Том перший. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і літера, 2009. — 576 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-125-9 (PDF)[352][353][354][355]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том другий. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і Літера, 2011. — 488 с. Мова укр. — Обкл. тверда — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-201-0 (PDF-уривок)[356][357]
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том третій. Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов / Пер. з франц. — К. : Дух і Літера, 2013. — 328 с. Мова укр. — Обкл. тверд. — Форм. 84х108/16 — ISBN 978-966-378-290-4[358]
 • Всесвітня історія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Герман Кіндер, Вернер Хільгеман, Манфред Гергт ; Наук. ред. пер. О. Ф. Іванов ; Худож. Рут Букор, Гаральд Букор ; Пер. О. Ф. Савчук . — Київ: Знання-Прес, 2007 . — 664 с. : іл., карт. — ISBN 966-311-064-6
 • Філософія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Відман; Пер. В. Б. Демидченко; Худож. Аксель Вайс. —Пер. з 10-го нім. вид. —К. : Знання-Прес, 2002. —270 с. : іл. —(«dtv-Atlas»). — 5000 пр. — ISBN 966-7767-04-3
 • Психологія: dtv-Atlas: довідник: пер. з нім. / Гельмут Бенеш ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський ; худож. : Г. і К. фон Заальфельд. — К. : Знання-Прес, 2007. — 510 с. : іл. ; 25 см. — (Серія «dtv-Atlas»). — У підзаг. : 208 с. кольор. іл. — Бібліогр. : с. 477—496. — Імен. покажч. : с. 497—501. — Предм. покажч. : с. 502—510. — Б. т. — ISBN 966-7767-66-3
 • Екологія: dtv-Atlas: пер. з нім. / Дітер Гайнріх, Манфред Гергт; Пер. В. І. Лахно; Худож. Рудольф Фанерт, Розмарі Фанерт. —Пер. з 4-го нім.вид. —К. : Знання-Прес, 2001. —287 с. : іл. —(«dtv-Atlas») . — ISBN 966-7767-02-7
 • Харчування: dtv-атлас: пер. з нім. / Габі Гаубер-Швенк, Міхаель Швенк; Пер. В. І. Лахно; Наук. ред. перекладу В. Г. Передерій, Ю. Г. Григоров; Худож. Йорг Майр. —К. : Знання-Прес, 2004. —183 с. : іл. —(«dtv-Atlas») . — ISBN 966-7767-65-5
 • Енциклопедія політичної думки / за ред. Девіда Міллера; пер. з англ. за ред. Наталії Лисюк. — К. : Дух і літера, 2000. — ISBN 966-7888-00-2 (онлайн-версія; скан)
 • Енциклопедія постмодернізму / за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Основи, 2003. — ISBN 966-500-089-6
 • Короткий оксфордський політичний словник: пер. з англ. / Джефрі Андергіл, Пол Артур, Сиріл Барет, П. Берд ; За ред. І. Маклін, А. Макмілан ; Пер. В. Сидоров, Д. Таращук, І. Ященко, П. Таращук, Р. Ткачук. — Київ: Основи, 2005 . — 789 с. — ISBN 966-500-184-1[359]
 • Видатні особистості: повна ілюстрована енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко ; уклад. К. Гіффорд та ін. — К. : Країна мрій, 2008. — 256 с. : іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 0-7534-0769-8. — ISBN 978-966-424-111-0
 • Людина: енциклопедичний путівник / Авт. Б. Макміллан; пер. з англ. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : іл., фото. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 966-605-776-Х[360][361]
 • Журналістика та медіа: Довідник / Зіґфрід Вайшенберґ, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен / Перекл. з нім. П. Демешко та К. Макєєв; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. — К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. — 529 с. — ISBN 978-966-2123-32-6 (PDF- фрагмент)[362][363]
 • Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / Ю. Вільке та ін. ; пер. з нім. К. Макеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. — К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. — 780 с. — ISBN 996-7181-95-2
 • Історія моди : ілюстрована енциклопедія з давнини до сьогодення / текст Барбари Кокс, Керолін Селлі Джонс, Девіда та Керолайн Стаффорд ; ідея Аріани Клепак; перекл. О. Воронкіна. — Харків: Фактор, 2014. — 256с. : кольор. іл., фото. — 2000 екз. — ISBN 978-966-180-526-1
 • Композитори: Енциклопедичне видання / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 432 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0405-3[364]
 • Філософи: Довідкове видання / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 368 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0398-8[365]
 • Німецькомовні письменники: [словник-довідник] / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 351 с. — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-10-0243-1[366]
 • Літературознавство: словник основних понять / Пер. з нім. А. Цяпа. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. — 279 с.  — (Серія «Метцлер компакт»). — ISBN 978-966-408-398-7[367]
 • Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва: пер. з рос. / Лариса Вячеславівна Варава; Пер. Ілля Григорович Данилюк; Худож. Тамара Володимирівна Галян. —Донецьк: ПКФ «БАО», 2007. —304 с. — 15 000 пр. — ISBN 966-338-571-5
 • Енциклопедія довкілля: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Кларк, Д. Флінт, Т. Хеар. та ін. ; худож. Р. Хейуорд, Я. Морз, А. Пенг та ін. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 304 с. : ілюстр. — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-488-4
 • Велика ілюстрована енциклопедія географії: для ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту К. Гіффорд. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 496 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-492-2
 • Ілюстрований атлас географічних відкриттів: енциклопедія для широкого кола читачів: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 35 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-617-526-576-5. — ISBN 978-5-389-03612-3. — ISBN 978-1-74252-247-0 (англ.)
 • Велика ілюстрована енциклопедія історії: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 492 с. : ілюстр., карти. — 5000 пр. — ISBN 966-605-203-2
 • Велика ілюстрована енциклопедія живої природи / авт. тексту Девід Берні ; ред. : Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон; пер. з англ. : Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 319 с.
 • Тварини: енциклопедичний путівник у світ дикої природи / голов. ред. Д. Берн ; з англ. переклали І. В. Андрущенко та ін. ; добір ілюстр. Ч. Дабик-Йєйтс та ін., худож. оформ. Р. Тіббетс та ін., голов. худож. Б. Волс. — К. : Школа, 2003. — 624 с. : ілюстр. — ISBN 978-5-17-066775-8[368][369][370][371][372]
 • Життя тварин: ссавці, птахи, рептилії, земноводні, риби, комахи: [універсальний довідник: пер. з нім.] / А. Брем. — Харків: ВД «Школа», 2004. — 712 с. : ілюстр. — 10000 пр.. — ISBN 966-8182-07-3
 • Велика ілюстрована енциклопедія тварин / авт. тексту: Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. — К. : Махаон-Україна, 2011. — 239 с.
 • Велика ілюстрована енциклопедія школяра: для серед. і ст. шк. віку: пер. з англ. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 484 с. : ілюстр., карти. — 15000 пр. — ISBN 966-605-166-4
 • Велика шкільна енциклопедія: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / авт. тексту Ш. Коннолі. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 10000 пр. — ISBN 966-605-507-4
 • Птахи: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Джоанна Бургер. Пер. з англ. В. Іваницький. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 301 с. : кольор. ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-740-9[373]
 • Світ птахів. Енциклопедія / Джоанна Бургер; пер. з англ. В. Іваницький. — К. : Махаон-Україна, 2010 р., 304 с.- ISBN 978-617-526-171-2
 • Собаки. 50 найпопулярнійших порід: міні-енциклопедія: [пер. з англ.] / [відп. ред. С. Єзерницька]. — Київ: Країна Мрій, 2014. — 56 с. : кольор. іл. — 2000 пр.
 • Ілюстрована енциклопедія динозаврів / Боззі М. Л., д'Агостіно П. — Х. : Пелікан: Фактор, 2012. (PDF)
 • Енциклопедія археологічних відкриттів: для ст. шк. віку: пер. з англ. / А. Вітлі, С. Рейд ; іл. Д. Вудкук, Я. Мак-Ні. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 128 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-612-7
 • Цивілізації Стародавнього світу: для серед. шк. віку: пер. з фр. / Ф. Перруден, Ю. Гусєва ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 124 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 5000 пр. — ISBN 966-605-476-0
 • Повна ілюстрована військова енциклопедія. Від лицарів до спецназу: пер. з англ. / Фіона Макдональд, Марк Бергін, Ендрю Робертшоу; Пер. Люцина Хворост. —Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. —128 с. : іл. — 6000 пр. — ISBN 966-14-0505-8
 • Ваш малюк: енциклопедія розвитку від народження до двох років: пер. з англ. / Вільям Сірзи, Марта Сірзи, Роберт Сірзи, Джеймс Сірзи; Пер. В. І. Наливана; Гол. ред. В. В. Александров; Передм. С. М. Дикусарова. —К. : КМ Publishing, 2014. —830, [1] с. : іл. 2 500 пр. — ISBN 978-617-538-043-7
 • Дитяча енциклопедія: для середнього і старшого віку. В 10 т. Переклад з видання Академії педагогічних наук РРФСР. / Київ: Радянська школа, 1961—1966.
Т. 1. Земля. / 1961. — 581 с.
Т. 2. Земна кора і надра землі. Світ небесних тіл. / 1961. — 545 с.
Т. 3. Числа і фігури. Речовина і енергія / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : О. Г. Калашников, Ю. В. Ходаков. — 1962. — 705 c.
Т. 4. Рослини і тварини / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : В. Ф. Наталі, П. О. Генкель, Ф. Д. Сказкін. — 1962. — 584 с.
Т. 5. Техніка. / 1963. — 593 с.
Т. 6. Людина / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред. : А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурія, А. А. Маркосян. — 1964. — 510 с.
Т. 7. З історії людського суспільства / голов. ред. А. І. Маркушевич ; ред. : С. Д. Сказкін, М. В. Нєчкіна. — 1964. — 664 с.
Т. 8. Наша Радянська батьківщина / голов. ред. О. І. Маркушевич ; ред. : М. П. Кім, М. П. Кузін. — 1971. — 538 с.
Т. 9. Зарубіжні країни. / 1965. — 556 с.
Т. 10. Література і мистецтво. / 1965. — 704 с.
 • Brockhaus. Велика дитяча ілюстрована енциклопедія: в 6 т. : пер. з нім. / Текст Маркус Вюрмлі. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013 . — ISBN 978-966-14-5770-5
Т. 1 : А — Г / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2013. — 111 с. : іл. — 7 000 пр. — ISBN 978-966-14-5769-9
Т. 2 : Г — І / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександра Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : іл. — 12 000 пр. — ISBN 978-966-14-6374-4
Т. 3 : І — М: пер. з нім. / Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-6848-0
Т. 4 : М — П: пер. з нім. / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 8000 пр. — ISBN 978-966-14-7025-4
Т. 5 : П — Т / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок. — 2014. — 111 с. : кол. іл. — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-7766-6
Т. 6 : Т — Я / Пер. Марина Запорожець, Юлія Кобзар, Олександр Марченко; Іл. Зузанне Бройніґ, Петер Клауке, Хауке Кок; Гол. ред. С. С. Скляр. — 2015. — 110,[1]с. : кол. іл. — 9 000 пр. — ISBN 978-966-14-7913-4
 • Велика шкільна енциклопедія в запитаннях і відповідях / Пер. з нім. — Київ: Махаон-Україна, 2013. — 430, [1] с. : іл., портр. — ISBN 978-617-526-562-8. — ISBN 978-5-389-04781-5 (у паліт.).[374][375]
 • Все про все на світі: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку: пер. з англ. / гол. ред. Л. Слабошпицька . — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 384 с. : ілюстр. — 7000 пр. — ISBN 966-605-432-9
 • Ілюстрована енциклопедія ерудита / Б. Вільямс. Пер. з англ. Р. Фещенко. — К. : Компанія ОСМА, 2015.
 • Всесвіт : 50 найвідоміших космічних об'єктів: міні-енциклопедія / пер. з англ. Р. Фещенко. — Київ: Країна мрій, 2015. — 56 с. : іл.
 • Всесвіт / авт. тексту М. Гарлік. — К. : Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : кол. іл. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-903-4
 • Таємниці живої природи: енциклопедія. Ч. 1 : Життя океану / Рік Моріс ; пер. укр. С. Литвиненка ; оформ. Е. Шарплз, Л. Дейві. — М. : РОСМЭН ; К. : Дит. кн., 2002. — 198 с. : ілюстр.
 • Таємниці природи: енциклопедія: для дітей: пер. з фр. / К Лазьє ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2003. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 7000 пр. — ISBN 966-605-426-4
 • Світ незбагненного: повна ілюстрована енциклопедія для дітей від 10 років: пер. с англ. / Джуді Аллен; Пер. Р. Фещенко. —К. : Країна мрій, 2007. —144 с. : кол. іл. —(Атласи та енциклопедії). — 4000 пр. — ISBN 966-424-011-7
 • Життя лісу: довідкове видання: для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. : М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-485-X
 • Ліс: енциклопедичний путівник / Авт. Тоні Родд, Дженніфер Стекхауз. Пер. з англ. В. Свєчніков ; ред. І. Андрущенко. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 304 с. : іл., фото ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-966-605-864-8[376][377]
 • Зелена планета: для мол. шк. віку / Е. Паруассьєн ; пер. з фр. А. Васильєва ; худож. Б. Алюнні, М.-К. Лемейєр, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-625-1
 • Голуба планета: наук. — попул. вид. : для мол. та серед. шк. віку / К. Франко ; пер. з фр. А. Васильєва. — Київ: Махаон-Україна, 2008. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Нова енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 978-966-605-875-4
 • Планета Земля: енциклопедія: пер. з англ. / Майкл Аллабі ; ред. В. Герман. — Київ: Махаон-Україна, 2009. — 304 с. : ілюстр. — (Енциклопедичний путівник). — ISBN 978-611-526-003-4
 • Дивовижна планета: довід. вид. : для дітей серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. / автори тексту Джек Ґрін, Террі Дженнінґс. — Київ: Махаон-Україна, 2012. — 184 с. : іл. ; 30 см — (Енциклопедія таємниць і загадок). — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-474-4
 • Океани: універсальне довід.-енцикл. вид. : пер. з англ. / авт. тексту С. Хатчинсон, Л. Е. Хоукінс. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 5000 пр. eкз. — ISBN 966-605-741-7[378]
 • Море: гіпотези, дослідження, факти, подорожі, пригоди, відкриття: довід. вид. : для серед. та ст. шк. віку: пер. з фр. / К. Кос, Т. П'янтаніда ; ред. С. Попадюк. — Київ: Махаон-Україна, 2010. — 352 с. : ілюстр. ; 26 см — (Велика енциклопедія " Махаон «). — 3000 пр. — ISBN 978-617-526-151-4
 • Секрети моря: наук. — попул. вид. : для дітей мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту М.-Р. Пімон ; худож. Ф. Ґвіро, Ф. Рюайє, І. Леквесн. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 128 с. : ілюстр. ; 23 см — (Твоя перша енциклопедія). — 3000 пр. — ISBN 966-605-726-3
 • Погода: енциклопедичний путівник / Авт. тексту Б. Баклі, Е. Дж. Хопкінс, Р. Вайтейкер. пер. з англ. О. Барабанової. — Київ: Махаон-Україна, 2007. — 304 с. : ілюстр. ; 26 см — (Енциклопедичний путівник). — 3000 пр. екз. — ISBN 966-605-762-Х[379][380]
 • Encyclopedia Britannica. Енциклопедія для дітей: для серед. та ст. шк. віку: пер. з англ. У 4 т. / К. : Махаон-Україна, 2010—2012.
Т. 1. Космос, земля, наука, техніка / ред. : В. Г. Герман, С. Овсянников. — 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-255-9[381][382]
Т. 2. Рослини, тварини / 2010. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 978-617-526-256-6[383][384]
Т. 3. Географія / ред. : Володимир Герман. — 2012. — 398 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-358-7[385]
Т. 4. Релігія, мистецтво, література / ред. : Володимир Герман. — 2012. — 256 с. : ілюстр. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-359-4[386][387]
 • Oxford. Перша енциклопедія: для дітей дошк. та мол. шк. віку / Е. Ленглі ; пер. з англ. К. Зінкевич. — К. : Перо, 2010. — 143 с. : іл. — ISBN 978-0-19-911995-0 (англ.). — ISBN 978-966-462-347-3 (укр.)
 • Про міста: довід. вид. : для мол. шк. віку: пер. з фр. / авт. тексту: Ф. Сімон, М.-Л. Бує ; худож. : І. Міссо, А. Сер'яні, І. Раньйоні. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Твоя перша енциклопедія). — 5000 пр. — ISBN 966-605-621-6
 • Вулкани: для серед. шк. віку: пер. з фр. / К. Ґоден ; худож. М.-К. Лемейєр, Б. Алюнні, Ф. Дейан. — Київ: Махаон-Україна, 2006. — 128 с. : ілюстр. — (Дитяча енциклопедія МАХАОН). — 6000 пр. — ISBN 966-605-627-5
 • Енциклопедія для дітей від 6-ти до 9-ти: пер. с фр. / авт. ідеї кн. Б. Лешербонер ; авт. ідеї худож. оформ. М. Пеллоте. — Київ: Махаон-Україна, 2004. — 160 с. : ілюстр. — (МЕГА). — 10000 пр. — ISBN 966-605-273-3
 • 4000 важливих фактів: енциклопедія школяра: для ст. шк. віку: пер. з англ. / Д. Фарндон. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. — 5000 пр. — ISBN 966-605-550-3
 • Хочу все знати: енциклопедія для допитливих: для мол. шк. віку / А. Ганері, Б. Уолпол, Ф. Стіл та ін. ; пер. з англ. Т. Покидаєва. — Київ: Махаон-Україна, 2005. — 256 с. : ілюстр. ; 22 см — 6000 пр. — ISBN 966-605-611-9
 • Світ науки. Повна ілюстрована енциклопедія: для дітей від 10 років / пер. з англ. О. Здір ; уклад. Х. Берд. — К. : Країна Мрій, 2008. — 256 c. : іл. — (Атласи та енциклопедії). — ISBN 978-966-424-110-3. — ISBN 1-84236-404-9
 • Агрікола Г. Про гірничу справу в дванадцяти книгах (книги I—VI)/ Переклад і редакція В. Білецького, Г. Гайка. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2014.
 • Автомобілі. Літаки. Кораблі. Енциклопедія для хлопчиків: запитання та відповіді / Адам Хібберт, Кріс Окслейд, Джеймс Пікерінг ; худож. : Стефан Енжел та ін. ; пер. з рос. Ю. Попсуєнка. — К. : Національний книжковий проект, 2010. — 255 с. : кольор. іл. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-049096-7 (ТОВ „Видавництво АСТ“). — ISBN 978-5-271-19094-0 (ТОВ „Видавництво Астрель“). — ISBN 1-40541-537-2 (англ.). — ISBN 978-966-339-520-3 (ЗАТ „НКП“)
 • Техніка в деталях: енцикл. для дітей: пер. з англ. / ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 159 с. : іл. — 2000 пр. — ISBN 978-617-526-426-3. — ISBN 978-5-389-02763-3 (у паліт.)
 • Енциклопедія винаходів і відкриттів: від колеса до колайдера: пер. з англ. / авт. тексту М. Аллабі та ін. ; ред. В. Герман. — К. : Махаон-Україна, 2012. — 494, [1] с. : іл., портр. ; 29 см. — Покажч. імен: с. 478—487. — Покажч. термінів і понять: с. 488—494. — 2 000 пр. — ISBN 978-617-526-420-1. — ISBN 978-5-389-02341-3 (у паліт.).
 • Мисливська зброя: повний довідник / Девід Петцел, Філ Буржейлі ; пер. з англ. Дмитро Раєвський. — Київ: КМ-Букс, 2018. — [256] с. : іл.
 • Вірусні гепатити. Енциклопедичний словник. Російсько-українське видання / Балаян М. С., Міхайлов М. І. За ред. Б. А. Герасуна. — Львів: ЛДМУ, 2000. — 572 с. : іл. — Пер. кн. : Энциклопедический словарь — вирусные гепатиты / М. С. Балаян, М. И. Михайлов. — Москва, 1999. — 1000 экз. — ISBN 5-93145-003-3
 • Довідник з фізики. Для інженерів та студентів вищих навчальних закладів: пер. з рос. / Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с.[388][389]
 • Повна енциклопедія сексу / Пол Джоанідис. — Київ: КМ Publishing, 2011. — 943 с. : іл. — ISBN 9786175380246.

Енциклопедії для дітей

Інші енциклопедично-довідкові видання

 • Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): енциклопедія / за ред. Ю. Римаренка ; Ю. Римаренко (кер.), Р. Абдулатипова, Н. Нижник та ін. — К. : Довіра, 1998. — 912 с. — ISBN 966-507-056-8
 • Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях: словник / Ліпкан В. А. — К. Магістр-XXI, 2009. — 162 с.
 • Повна енциклопедія очищення та лікування організму / уклад. I. Левашова. — Донецьк: ТОВ „Глорія Трейд“, 2011. — 384 с. — ISBN 978-617-536-134-4[390]
 • Універсальна енциклопедія дієтичного і здорового харчування. / Корнєєв О. — Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО“, 2007.
 • Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі: словник / Тофтул М. Г. — Житомир: Євенок О. О. [вид.], 2015. — 654 с. : іл.
 • Родинно-сімейна енциклопедія: навчально-методичний посібник для вищ. навч. закладів і загальноосвіт. шк. / М-во освіти України, ІЗМН ; За заг. ред. Ф. С. Арвата та ін. — Київ: Богдана, 1996.
 • Енциклопедія батьківства / Г. С. Адамів, С. В. Кириленко, Н. В. Білоусова, В. М. Благінін ; За заг. ред. Є. І. Коваленко. — Київ: КНТ, 2008 . — 576 с. — ISBN 966-373-388-8
 • Ілюстрована енциклопедія перукарського мистецтва / О. А. Трокоз ; пер. В. О. Куценко. — Донецьк: БАО, 2009. — 320 c. : мал. — ISBN 978-966-481-170-2 (укр.). — ISBN 978-966-338-990-5. (рос.)
 • Лісові меліорації агроландшафтів: термінологічний словник / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; Херсонський держ. аграрний ун-т, Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. — 3-тє вид., допов. — Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2015. — 232 с.
 • Енциклопедія морів / Р. М. Короткий. —Одеса: Латстар, 2000. —134 с. — ISBN 966-7553-17-5
 • Енциклопедичний словник з пожежної безпеки / за заг. ред. В. С. Кропивницького ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Укр. НДІ цивіл. захисту. — Київ: Літера-Друк, 2016. — 371 с. : іл., табл. — ISBN 978-617-635-086-6[391][392]
 • Нумізматичний словник / авт.-уклад. В. В. Зварич ; відп. ред. М. Ф. Котляр ; редкол. : Г. Ю. Гербільський та ін. — Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. — 148 с.
 • Цивільний захист України: короткий словник-довідник / Ярослав Бедрій. — Тернопіль: Богдан — Навчальна книга, 2014. — 112 с. — ISBN 978-966-10-3350-3
 • Довідник слідчого: довідк. вид. / В. Ю. Шепітько ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». — Вид. 4–те, перероб. і допов. — Х. : Одіссей, 2013. — 232 с. — (Бібліотека слідчого).
 • Словник-довідник з людинознавства / М. С. Гончаренко, В. Г. Гончаренко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 476 с.

Іншомовні енциклопедії та словники

Онлайн-енциклопедії, словники і довідники

Див. також

Примітки

 1. Любомир Белей. «Книга, що в ній є все» // Український тиждень. — 3.01.2015.
 2. Велика Сучасна Енциклопедія на photoukraine.com
 3. О. Голуб. Великий інформаційний смітник. Чому більшість науковців та меценатів не поспішають його збільшувати? // День. — 23.12.2020.
 4. http://www.twirpx.com/file/1643408/
 5. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42708/03-Zhukovsky.pdf?sequence=1
 6. Імена України: біографічний щорічник, К: Ін-т гуманітарних досліджень; УАН Національного прогресу; — Фенікс, 2001
 7. Хто є хто в Україні. 1997
 8. Хто є хто в Україні Оглядає: Редакція Критики Квітень 1999
 9. Хто є хто в Україні, К: Київське наукове товариство імені Петра Могили — Вид-во К. І. С., 2007. — ISBN 9667048039, 9789667048037.
 10. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 березня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 11. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42707/02-Zhelezniak.pdf?sequence=1
 12. http://eveningkiev.com/article/13542%5Bнедоступне+посилання+з+червня+2019%5D
 13. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789668001482
 14. Коротко про словник
 15. Коротко про словник
 16. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2008_9_9.pdf
 17. коротко про видання. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 18. Про видання на сайті twirpx.com
 19. (https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Флора+Українських+Карпат+чопик рецензія на видання)
 20. коротко про видання
 21. коротко про видання
 22. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 23. http://www.twirpx.com/file/935172/
 24. http://www.twirpx.com/file/1126458/
 25. http://www.studfiles.ru/preview/5651469/
 26. http://chtyvo.org.ua/authors/Shmyh_Roman/Terminolohichnyi_slovnyk-dovidnyk_z_budivnytstva_ta_arkhitektury/
 27. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 28. Коротко про видання
 29. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=5366
 30. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/108576
 31. Науковці створили першу в Україні енциклопедію нафтогазової галузі
 32. Во Львове вышла «Украинская нефтегазовая энциклопедия»
 33. Про видання енциклопедії на сайті «Вголос»
 34. Коротко про видання на сайті «Мир энциклопедий»
 35. http://www.info-ua.com/publications/metall/nadtverdi-abrazivni-materiali-v-mehanoobrobci-enciklopedichnii-dovidnik.html
 36. http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=840
 37. https://www.interesniy.kiev.ua/product/elektrotransport-ukrayini-entsiklopedichniy-putivnik/
 38. http://journal.museum.kpi.ua/archive/2012-vol-16/RHT-issue-16-title-12-Publications.pdf
 39. http://timbes5.livejournal.com/72170.html
 40. http://loadykaboo.ru/products/download-elektrotransport-ukraїni-sergej-tarxov-kost-kozlovaare-olander-978-966-2321-11-1/%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 41. http://www.twirpx.com/file/1948017/
 42. http://www.twirpx.com/file/1429809/
 43. http://www.twirpx.com/file/1699958/
 44. http://www.twirpx.com/file/103462/
 45. http://www.nestor.cracow.pl/-----p1266.html
 46. http://www.twirpx.com/file/1478114/
 47. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 48. читати онлайн
 49. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 50. http://www.twirpx.com/file/961722/
 51. http://www.twirpx.com/file/248754/
 52. PDF-файл
 53. The Repository of VNAU
 54. Архівована копія. Архів оригіналу за 18 березня 2016. Процитовано 15 березня 2016.
 55. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4869/09-Chervaniov.pdf?sequence=1
 56. http://opb.org.ua/207/1/49-0080.pdf
 57. http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichna-entsyklopediia
 58. http://www.twirpx.com/file/619448/
 59. http://enciclopedia.io.ua/s487021/ukraenska_ekologichna_enciklopediya
 60. The Repository of VNAU
 61. http://www.twirpx.com/file/1326287/
 62. http://redbook-flora.land.kiev.ua/
 63. http://redbook-ua.org/plants/region
 64. http://redbook.land.kiev.ua/
 65. http://fondukr.blogspot.com/2014/05/blog-post_2268.html
 66. http://redbook-ua.org/animals/region
 67. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 68. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 69. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 70. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 30 вересня 2016. Процитовано 5 квітня 2016.
 71. http://www.twirpx.com/file/1844071/
 72. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 3 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 73. http://www.twirpx.com/file/292811/
 74. http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2540/st_40_22.pdf?sequence=1
 75. http://svit.gov.ua/index.php?productID=790
 76. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 вересня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.
 77. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 вересня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.
 78. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 березня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.
 79. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 квітня 2016. Процитовано 12 квітня 2016.
 80. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 81. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 82. Коротка анотація
 83. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 31 жовтня 2016.
 84. http://www.twirpx.com/file/130624/
 85. http://www.twirpx.com/file/656641/
 86. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 87. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 88. Коротка анотація і зміст. Архів оригіналу за 1 березня 2017. Процитовано 26 листопада 2016.
 89. http://www.twirpx.com/file/774020/
 90. The Repository of VNAU
 91. http://www.twirpx.com/file/367165/
 92. видання на twirpx.com
 93. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 31 жовтня 2016.
 94. PDF-файл
 95. короткий опис, PDF-файл
 96. Указ Президента України «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"» від 11.12.2000 № 1328/2000
 97. Архівована копія. Архів оригіналу за 24 червня 2016. Процитовано 23 травня 2016.
 98. http://history.org.ua/?discussion&nazva=_zpt_
 99. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16645
 100. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245018416&cat_id=244904002
 101. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24173/05-Bondarenko.pdf?sequence=1
 102. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 серпня 2016. Процитовано 23 травня 2016.
 103. Горбик В. О., Денисенко Г. Г. «Звід пам'яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи / Відп. ред. С. Кот. НАН України. Інститут історії України. — К. : Інститут історії України, 2012. — 192 с.
 104. http://www.twirpx.com/file/325104/
 105. http://books.dokladno.com/text.php?f=Kruhliak_Imia_vashoho_mista_1978&p=0
 106. Архівована копія. Архів оригіналу за 7 травня 2016. Процитовано 10 червня 2016.
 107. http://www.twirpx.com/files/historic/locallore/ukraine/istoriya_mist_i_sil_ursr/
 108. http://www.asv.gov.ua/?q=biblioteka/books/istoriya-viyn-i-zbroynyh-konfliktiv-v-ukrayini-encyklopedychnyy-dovidnyk
 109. Архівована копія. Архів оригіналу за 6 квітня 2016. Процитовано 5 квітня 2016.
 110. http://www.chasipodii.net/article/7357/
 111. http://www.infoukes.com/newpathway/7-2009-Page-11-1.html
 112. http://institutes.lnu.edu.ua/historical-research/publications/world-history/
 113. коротко про видання
 114. http://www.twirpx.com/file/775625/
 115. http://www.twirpx.com/file/70196/
 116. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 117. http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1781
 118. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=166015
 119. http://slovoprosvity.org/2015/12/03/mixajlo-grushevskij-u-moskvi/
 120. У Києві презентували книгу про московське заслання Грушевського. 5 канал. 6 лютого 2016. Архів оригіналу за 3 січня 2020. Процитовано 4 січня 2022.
 121. Прайс-лист видавництва «Коло»
 122. Україна: хронологія розвитку
 123. http://history.franko.lviv.ua/index.htm
 124. http://institutes.lnu.edu.ua/historical-research/dovidnyk-z-istoriji-ukrajiny-a-ya/
 125. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 квітня 2016. Процитовано 20 квітня 2016.
 126. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 грудня 2012. Процитовано 23 грудня 2012.
 127. http://www.twirpx.com/file/445631/
 128. Архівована копія. Архів оригіналу за 18 жовтня 2016. Процитовано 12 листопада 2016.
 129. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 26 липня 2019.
 130. Архівована копія. Архів оригіналу за 29 червня 2016. Процитовано 2 травня 2016.
 131. http://www.svitknyg.com.ua/index.php/ukraina-pid-bulavoju-bogdana-hmel-nic-kogo-enciklopedija-u-3-h-tomah-tom-1.html
 132. Коваленко, Наталка (19 квітня 2010). Канадські та українські науковці презентували спільний доробок – довідник «Архівна україніка в Канаді». Радіо Свобода. Архів оригіналу за 3 квітня 2016. Процитовано 7 червня 2021.
 133. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Arkh_ukrainika_Kanada.php
 134. https://www.ciuspress.com/catalogue/ukrainians-in-canada/297/arhaivna-ukrayinika-v-kanadei
 135. http://i-pro.kiev.ua/content«arkhivna-ukrayinika-v-kanadi»%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 136. Архівована копія. Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 5 травня 2016.
 137. http://vydavcentr.lnu.edu.ua/edition/editions_2013/view/id/1542%5Bнедоступне+посилання+з+жовтня+2019%5D
 138. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1540833
 139. Архівована копія. Архів оригіналу за 6 жовтня 2014. Процитовано 25 березня 2016.
 140. http://www.twirpx.com/file/554042/
 141. http://www.twirpx.com/file/1060854/
 142. http://www.kamenyar.com.ua/shop/knyhy/korinnij-m-m-shevchenko-v-f-korotkij-entsiklopedichnij-slovnik-z-kulturi.html
 143. http://www.lnam.edu.ua/pdf_upload/visnuk/26/33.pdf?PHPSESSID=e4b394cba006ab2ce3207197c21a24f5%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 144. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 жовтня 2016. Процитовано 15 серпня 2016.
 145. http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=757:encyklopedija-hudozhnoji-kultury&catid=1:latest-news&Itemid=1
 146. http://artvertep.com/shop/books/null/497/%3BSlovnik+mitciv-pedagogiv>+Ukraini+ta+z%26nbsp%3BUkraini+u%26nbsp%3Bsviti%3B.html
 147. http://www.twirpx.com/file/1809795/
 148. Архівована копія. Архів оригіналу за 8 квітня 2016. Процитовано 26 березня 2016.
 149. http://elib.nplu.org/object.html?id=2968
 150. http://www.icr.kiev.ua/ukr/Mistectvo__Termini_ta_ponjattja__Tom_2/
 151. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBiTFrcZ5jYJ:m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/hudozhniki-ukrayinskoyi-emigraciyi-za-alfavitom+&cd=96&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 152. http://myrgorod.pl.ua/news/entsyklopedija-mystetstva-poltavschyny
 153. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 серпня 2016. Процитовано 15 серпня 2016.
 154. http://www.viche.info/journal/2002/
 155. http://www1.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2006/Pages/808.aspx
 156. http://www1.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2006/Pages/815.aspx
 157. О. Супронюк. Українці у США: енциклопедичний підсумок
 158. Онлайн-версія томів про США від НТШ
 159. Головна сторінка ЕУД на сайті brama.com
 160. О. С. Іщенко, О. В. Савченко. Про енциклопедію української діаспори
 161. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 серпня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 162. http://knpu.gov.ua/content/українська-енциклопедія-етномистецтвознавства-та-етнокультурології
 163. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JfasslHQF7MJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/vdakkkm_2014_3_60.pdf+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 164. Рецензія В.Чернеця; В. Бітаєва
 165. http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dJvzwXcAAAAJ&citation_for_view=dJvzwXcAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
 166. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789660245761
 167. Вірменія в українських координатах. Львівська газета. 19 січня 2014. Архів оригіналу за 7 травня 2016.
 168. http://vgolos.com.ua/articles/iryna_gayuk_virmenska_i_gutsulska_kultury_tisno_perepleteni_mizh_soboyu_145245.html
 169. http://knpu.gov.ua/content/гаюк-ірина-вікторівна-0
 170. http://knpu.gov.ua/content/книга-«ілюстрована-енциклопедія-вірменської-культури-в-україні»
 171. http://knpu.gov.ua/content/«ілюстрована-енциклопедія-вірменської-культури-в-україні»-у-відеопрезентаціях
 172. http://m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/pro-prisutnist-viyavlenu-i-prihovanu
 173. http://www.iatp.am/ara/sites/ornaments/irina-gayuk.ppt
 174. http://www.aniv.ru/archive/24/vostok-gorazdo-blizhe-k-nam-chem-kazhetsja-irina-gajuk/
 175. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 176. Архівована копія. Архів оригіналу за 2 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 177. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/47624/
 178. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/55924/
 179. http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/48288/
 180. http://rus.azatutyun.am/content/article/26550823.html
 181. http://bookforum.ua/books/ukraine-the-best/
 182. Українська культура: енциклопедія в особах // Дзеркало тижня, 3.09.2016
 183. Сайт "Турка — перлина Карпат. Архів оригіналу за 18-11-2016. Процитовано 17-11-2016.
 184. У Турці презентували „Енциклопедію Бойківщини“
 185. Вийшла з друку книга Наталі Кляшторної «Бойківське сузір'я». Архів оригіналу за 10 травня 2016. Процитовано 17 листопада 2016.
 186. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77184/11-Krahmalnaya.pdf?sequence=1
 187. Коротко про видання
 188. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_SS15.htm
 189. Рецензія на „Словник-довідник музейного працівника“ / Роман Микульчик, Петро Слободян // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. Серія „Проблеми української термінології“. — 2015. — № 817. — С. 97–103.
 190. Про енциклопедію в газеті „Україна молода“ за 17.10.18
 191. Про намір видати енциклопедію в газеті „День“
 192. Архівована копія. Архів оригіналу за 9 серпня 2018. Процитовано 6 травня 2019.
 193. http://um.etnolog.org.ua/zmist/2012/90.pdf
 194. http://music-ukr.blogspot.com/p/blog-page.html
 195. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/49.pdf
 196. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 3 травня 2016.
 197. Українська музична енциклопедія»: перший скромний ювілей / mus.art.co.ua, 27.10.18
 198. Ольга Кушнірук. Джерелознавчі шляхи Івана Лисенка — «Енциклопедія української пісні»: рецензія // Слово Просвіти, 05.12.2019
 199. http://www.odnb.odessa.ua/view_artGlry.php?artid=kherson&st=eo&ida=13
 200. http://gazeta.dt.ua/CULTURE/pid_obkladinkoyu__muzika.html
 201. про презентацію енциклопедії / Сайт НАН України, 01.10.2018
 202. Коротко про видання на samprodav.com
 203. Побачив світ перший том «Української фольклористичної енциклопедіі» / westnews.info, 24.01.19
 204. Унікальну енциклопедію презентували у Вінниці / vlasno.info, 16.02.2019
 205. http://www.twirpx.com/file/1510788/
 206. Відгук про видання Ф. Д. Пустової, доцента Донецького національного університету
 207. Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури[недоступне посилання з червня 2019]
 208. http://www.twirpx.com/file/1012570/
 209. http://www.twirpx.com/file/1277079/
 210. http://www.twirpx.com/file/1963438/
 211. http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/529
 212. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MoZn_2013_1_12
 213. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=136496
 214. http://library.mk.ua/news/naukovo-dovidkove-vydannya-shevchenkivskyj-entsyklopedychnyj-slovnyk-mykolayivshhyny/
 215. http://kobzar.ua/page/90
 216. http://www.academia.edu/19717236/Володимир_Яцюк_Шевченківська_енциклопедія._-_К._2015._-_Т._6
 217. http://www.shevchcycl.kiev.ua/
 218. http://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/pobachyla-svit-6-tomna-shevchenkivska-encyklopediya
 219. http://bukvoid.com.ua/events/bookmarket/2013/04/10/145000.html
 220. http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/u-kiievi-predstavili-shevchenkivsku-enciklopediyu
 221. http://kpi.ua/en/node/9036
 222. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Almpolt_2013_2_54
 223. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2013_5_22
 224. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchuF_2015_5_13
 225. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lfk_2015_18-20_38
 226. http://litakcent.com/2008/12/08/encyklopedija-ukrajinskoji-periodyky/
 227. http://artvertep.com/shop/books/null/5238/«Enciklopediya+elektronnih+mas-media.+U+2+t.».html
 228. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1279756
 229. http://www.personal-plus.net/391/7133.html
 230. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2010_1_5
 231. http://www.twirpx.com/file/375335/
 232. http://kuprienko.info/vely-ka-ukrayins-ka-entsy-klopediya-slovny-k/
 233. Коротко про видання
 234. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 31 жовтня 2016.
 235. http://knigi.tor2.org/?b=4732368
 236. http://www.twirpx.com/file/1266083/
 237. http://book-i-nist.com/view.php?book_id=3516%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 238. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 23 червня 2016.
 239. http://matematuka.inf.ua/rizne/tadeev_tlum_sl/tadeev_tlum_sl.html
 240. http://diasporiana.org.ua/slovniki-dovidniki/3755-chaykovskiy-m-sistematichniy-slovnik-ukrayinskoyi-matematichnoyi-terminologiyi/
 241. http://chtyvo.org.ua/authors/Meinarovych_Yevhen/Anhliisko-ukrainskyi_slovnyk_z_matematyky_ta_kibernetyky/
 242. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AXzTV-m7CskJ:visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/5239/+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 243. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CpnVE_TBLf8J:teren.in.ua/article/narodnyy_tsilytel_z_ternopilshchyny_zibrav_ponad_30_tysyach_retseptiv_z_likarskykh_trav+&cd=8&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 244. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 лютого 2018. Процитовано 6 травня 2019.
 245. Архівована копія. Архів оригіналу за 10 березня 2018. Процитовано 6 травня 2019.
 246. http://a.visnyk.lutsk.ua/2007/12/12/5239/
 247. http://library.odmu.edu.ua/catalog/40735
 248. http://www.dk-books.com/book/40783/%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 249. http://www.dk-books.com/book/28817/%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 250. https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789662308013
 251. https://knygy.com.ua/index.php?productID=97896623080131
 252. http://agrigorevreabilitatsia.blogspot.com/p/blog-page_2018.html
 253. http://vk.com/album-69681928_194039260?act=comments
 254. http://library.koippo.kr.ua/index/226/entsiklopediya-fizichnoyi-reabilitatsiyi-t-1/
 255. http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii/1174-hryhor-iev-a-y-entsyklopediia-fizychnoi-reabilitatsii
 256. Коротко про словник
 257. Коротко про видання
 258. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15143/1/13_Petrukh_44_45_2012_terminology.pdf
 259. Бібліотека українського світу
 260. Є. Карпіловська. Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання // Енциклопедичний вісник України. Число 1, 2009
 261. http://political-studies.com/?p=1275
 262. Архівована копія. Архів оригіналу за 11 червня 2016. Процитовано 10 червня 2016.
 263. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Almpolt_2014_2_45
 264. http://www.twirpx.com/file/2040068/
 265. Коротко про словник
 266. Інтернет-магазин видавництва «Основа»
 267. Коротко про видання на сайті НПУ імені М. П. Драгоманова
 268. http://www.twirpx.com/file/1372133/
 269. Інтернет-сторінка К. Крутій
 270. http://pravo-izdat.com.ua/slovniki-dovidniki/Polіtologіchnij_enciklopedichnij_slovnik
 271. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=mfapim_2014_2_23
 272. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 18 серпня 2016.
 273. http://astrolabium.com.ua/politychni_partiji_encyklopedychnyj_slovnyk-shveda_jurij_romanovych.html
 274. http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx
 275. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245047639
 276. Сайт Одеського регіонального інституту державного управління
 277. Нова енциклопедія / Одеські вісті
 278. http://dsr.univ.kiev.ua/pub/120910/
 279. http://www.twirpx.com/file/1010076/
 280. http://www.twirpx.com/file/1010074/
 281. Коротко про видання
 282. http://www.twirpx.com/file/1100209/
 283. Файл для завантаження
 284. Фрагмент для завантаження
 285. Файл для завантаження. Архів оригіналу за 19 квітня 2017. Процитовано 1 квітня 2017.
 286. Видавничий центр «Академія»
 287. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vra-vsesvtnya-storya-narodv-relgj-tom-1
 288. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-tom-2
 289. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-tom3
 290. http://george.pp.ua/ua/books/lyudstvo-vira-t4
 291. http://books.gloriya.net/book.php?id=406%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 292. Архівована копія. Архів оригіналу за 14 серпня 2016. Процитовано 24 червня 2016.
 293. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 вересня 2016. Процитовано 30 червня 2016.
 294. Архівована копія. Архів оригіналу за 21 серпня 2016. Процитовано 30 червня 2016.
 295. http://www.kniga.org.ua/product/21347/
 296. http://www.kniga.org.ua/product/21787/
 297. Архівована копія. Архів оригіналу за 16 серпня 2016. Процитовано 6 січня 2017.
 298. Вийшов друком навчальний енциклопедичний словник-довідник
 299. http://www.twirpx.com/file/1260759/
 300. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 301. http://www.twirpx.com/file/817804/
 302. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 303. видання на twirpx.com
 304. PDF-файл
 305. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=21330
 306. Рецензія
 307. The Repository of VNAU
 308. The Repository of VNAU
 309. Каталог видань видавництва «Право»
 310. Вийшов друком I том «Історія держави і права України» 20-томного видання «Велика українська юридична енциклопедія»
 311. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=49508
 312. Архівована копія. Архів оригіналу за 29 жовтня 2016. Процитовано 28 жовтня 2016.
 313. коротко про видання
 314. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch1/
 315. http://chtyvo.org.ua/authors/Sviatotskyi_Oleksandr/Entsyklopedychnyi_dovidnyk_maibutnioho_advokata_Ch2/
 316. http://www.twirpx.com/file/1541961/
 317. видання на chtyvo.org.ua
 318. читати онлайн
 319. http://mybook.biz.ua/?mode=book&id=3161
 320. http://kul.kiev.ua/images/science/encik/small_encik_krim_law.html
 321. http://kul.kiev.ua/library/bibl_prac/Mala_enc_2013.pdf
 322. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vlnu_ist_2014_50_31
 323. Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка
 324. У ЛДУФК відбулася презентація енциклопедії та документального фільму з нагоди 70-річчя Університету
 325. http://publish-ukma.kiev.ua/ua/novini/60-vijshla-drukom-enciklopediya-kiyivska.html
 326. http://www.twirpx.com/file/1084672/
 327. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=11007
 328. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10902
 329. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10797
 330. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=10013
 331. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=9863
 332. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=8666
 333. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7855
 334. PDF-файл в репозитарії ВНАУ
 335. PDF-файл в репозитарії ВНАУ
 336. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=7368
 337. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=6010
 338. http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=6008
 339. http://www.sportkniga.kiev.ua/product/138/1.html
 340. Архівована копія. Архів оригіналу за 20 червня 2016. Процитовано 14 червня 2016.
 341. http://stenyatin-za.lvivedu.com/ru/library/entsiklopediya-olimpiiskogo-sportu-v-zapitannyakh-.html
 342. коротко про видання. Архів оригіналу за 23 жовтня 2018. Процитовано 23 жовтня 2018.
 343. коротко про видання
 344. Архівована копія. Архів оригіналу за 27 серпня 2016. Процитовано 18 серпня 2016.
 345. The Repository of VNAU
 346. https://books.google.com.ua/books?id=oz5SboLD1sYC&pg=PA332&lpg=PA332&dq=біблійний+словник&source=bl&ots=n6YlIUp5SF&sig=0SYa5OlVUlumW1l7AMDZQwAaCfo&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwi0u5j46d7LAhUL1ywKHaGaAHk4FBDoAQg2MAU#v=onepage&q=біблійний%20словник&f=false
 347. http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/1060/
 348. http://zakarpat-rada.gov.ua/entsyklopediyu-istoriji-ta-kultury-karpatskyh-rusyniv/
 349. http://pdfmobibook.com/encyclopedia-dictionary/214559-encyclopedia-of-rusyn-history-and-culture.html
 350. Коротко про енциклопедію
 351. http://old.philosophy.ua/ua/library/books/dictionary-1/
 352. http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2013/6/Impuls_2013_6_04.pdf
 353. http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/leksikon-neperekladnostey-neperekladnist-leksikoniv
 354. Архівована копія. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 13 березня 2016.
 355. http://old.philosophy.ua/ua/library/books/dictionary-2/
 356. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spkho_2013_8_5.pdf
 357. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Philos_2013_4_15.pdf
 358. Архівована копія. Архів оригіналу за 21 грудня 2016. Процитовано 19 грудня 2016.
 359. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id70
 360. http://www.yakaboo.ua/the-human-body-a-visual-guide.html
 361. http://book.ua/book/1176
 362. http://www.irf.ua/about/news_new/viyshov_drukom_entsiklopedichniy_dovidnik_zhurnalistika_ta_media/
 363. коротко про видання
 364. коротко про видання
 365. коротко про видання
 366. коротко про видання
 367. http://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/svit-dikoyi-prirodi-ochima-britanskih-uchenih
 368. http://cbbiblio.blogspot.com/2015/04/blog-post_20.html
 369. http://vkramnytsi.com.ua/p28281218-tvarini-entsiklopedichnij-putvnik.html
 370. Архівована копія. Архів оригіналу за 19 липня 2017. Процитовано 24 червня 2016.
 371. http://yakaboo.ua/tvarini-enciklopedichnij-putivnik-u-svit-dikoi-prirodi.html
 372. http://www.yakaboo.ua/birds-1299913.html
 373. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id893
 374. http://kvartalpodarkov.com.ua/product/978-617-526-562-8_velika_shkilna_enciklopediya_v_zapitannyah_ta_vidpovidyah_53532/
 375. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id69
 376. http://www.yakaboo.ua/trees-a-visual-guide.html
 377. http://www.yakaboo.ua/ocean-a-visual-guide.html
 378. http://www.machaon.kiev.ua/catalog/id72
 379. http://www.yakaboo.ua/pogoda-935748.html
 380. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id189524
 381. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica-learning-library-exploring-space-planet-earth-science-and-nature-technology-and-inventions.html
 382. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id189525
 383. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica-learning-library-plants-mammals-birds-insects-reptiles-and-aquatic-life.html
 384. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id269363
 385. http://shop.machaon.kiev.ua/eshop/id269364
 386. http://www.yakaboo.ua/ua/britannica.html
 387. http://www.twirpx.com/file/1261604/
 388. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 жовтня 2016. Процитовано 30 жовтня 2016.
 389. http://uacabinet.com/медицина_и_здоровье/повна_енциклопе%0%B4ія_очищення_та_лікування_організму%5Bнедоступне+посилання+з+вересня+2019%5D
 390. Сайт Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
 391. Енциклопедичний словник з пожежної безпеки» зайняв почесне третє місце у номінації «Довідкові видання»
 392. Презентація видань з енциклопедистики. Укрінформ. 10 лютого 2016. Архів оригіналу за 11 квітня 2016. Процитовано 7 червня 2021.

Посилання

Література

 • Березюк Т. І. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань // Наука України у світовому інформаційному просторі: [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. — Київ: Академперіодика, 2015. Т. І. — С. 9-114.
 • Блюміна І. Трохи з історії енциклопедичних видань у нашій країні // Вітчизна. — 2002. — № 1. — С. 146—147.
 • Вовк А. Бібліографія вчених термінологів України / ред. Б. Рицар, М. Комова. — Львів: Ліга-Прес, 2002. — 64 с.
 • Енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники: перелік видань України і близького зарубіжжя // Наука України у світовому інформаційному просторі: [зб. наук. ст.]. Вип. 12 / НАН України. — Київ: Академперіодика, 2015. Т. І. — С. 136—151
 • Железняк М. Г. Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії Сучасної України) // Українська енциклопедистика: Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції, Київ, 22-23 жовтня 2013 року. — К., 2014. (PDF).
 • Железняк М. «Енциклопедія Сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи / Железняк Микола // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 5–13.
 • Железняк М. Історія енциклопедичної справи в Україні // Україна дипломатична. — 2009. — Вип. 10. — С. 1077—1081.
 • Жуковський А. «Енциклопедія Українознавства» // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — Вип. 1. — С. 17—19
 • Історія української лексикографії / П. Горецький. — К. : Вид.-во АН УРСР, 1963. — 241 с.
 • Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. — Львів, 2013. — 114 с. (PDF)
 • Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. Черниш ; рец.: І. Б. Гирич, М. Г. Железняк. — Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2018. — 348 с.
 • Огляд української лексикографії / Б. Грінченко. — Львів: [б. в.], [1904?]. — 30 с.
 • Сенькусь Р. Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com // Енциклопедичний вісник України. — 2009. — № 1. — С. 23-27.
 • Українська лексикографія XIII—XX ст. : Бібліогр. покажч. / Т. Ю. Кульчицька; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л., 1999. — 360 c.
 • Українська термінографія 1948—2002 : Бібліографічний покажчик / Марія Комова. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — 112 с. — (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 5).
 • Черниш Н. І. Українське енциклопедичне книговидання // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: зб. наук. праць УАД. — Львів, 1995.
 • Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. / Н. І. Черниш. — Львів: Фенікс, 1998.
 • Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. —К., 2015. —252 с. ISBN 978-966-02-7822-6
 • Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. — Київ, 2018. — 150 с. (Завантажити PDF)
 • Енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники: перелік видань України і близького зарубіжжя // Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 12. — К.: Академперіодика, 2015. — С. 136-151
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.