Рівняння неперервності

Рівня́ння непере́рвності — це співвідношення між швидкістю зміни густини матерії і її потоком.

Механіка суцільних середовищ

У випадку стабільних часток, які не виникають і не зникають, рівняння неперервності виражає закон збереження кількості часток

,

де  — це густина частинок,  густина потоку цих частинок.

У випадку частинок, які можуть утворюватися й зникати внаслідок зовнішнього збудження чи реакцій між частками, рівняння неперервності узагальнюється

,

де  — кількість частинок, які утворюються в одиниці об'єму в одиницю часу, а  — це кількість частинок, які внаслідок розпаду чи реакцій зникають з одиниці об'єму в одиницю часу.

В електродинаміці

У випадку електричного заряду рівняння неперервності має вигляд

,

де  — це густина заряду,  густина електричного струму.

Дифузія

У випадку нерівномірного розподілу частинок певного матеріалу в іншому матеріалі з часом вони дифундують і розподіл вирівнюється. В багатьох випадках потік часток визначається нерівномірністю їхнього розподілу.

В лінійному наближені (при малих відхиленнях розподілу від рівноважного)

,

де  — певна стала, яку називають коефіцієнтом дифузії.

Тоді рівняння неперервності перетворюється в рівняння дифузії

,

де  оператор Лапласа.

Теплопровідність

У випадку теплопровідності рівняння неперервності записується для теплоти і зводиться до рівняння теплопровідності.

Потік рідини

для випадку потоку рідини рівняння неперервності зводиться до рівняння Нав'є-Стокса.

Література

  • Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : навч. посібник у 3-х т. — Київ : Техніка, 2006. — Т. 2 : Електрика і магнетизм.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.