Освіта

Осві́та — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.[1]

Група дітей у старшій групі дитячого садка, Аланія, Туреччина
Випускники Кембриджського університету входять у Сенатський Будинок
Індоктринація в класі, включення політичного змісту в навчальний матеріал або викладачі, які зловживають своєю роллю індоктринації учнів, суперечать цілям освіти, яка прагне свободи думки та критичного мислення.

Також дисципліна, яка вивчає переважно методи навчання і вивчення в школах або подібних закладах у протилежність різним неформальним засобам соціалізації (наприклад, між батьками і їх дітьми). Тому освіту можна розуміти як передачу накопичених суспільством знань молодому поколінню для розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного застосування загальноосвітніх і професійних знань.

Освіта призначена, щоб дати новому поколінню початкові знання культури, формуючи поведінку у дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. У широкому сенсі слова, освіта — процес або продукт "…формування розуму, характеру або фізичних здібностей особистості… У технічному сенсі утворення — це процес, за допомогою якого суспільство через школи, коледжі, університети та інші інститути цілеспрямовано передає свою культурну спадщину — накопичене знання, цінності та навички — від одного покоління іншому «між поколіннями». В останні десятиліття в країнах Заходу набула широкого розповсюдження наукова експертиза у сфері освіти, яка здійснюється у формах «педагогічного аудиту», «психолого-педагогічної експертизи», «комплексної гуманітарної експертизи» тощо[2]

У повсякденному розумінні освіта крім усього іншого передбачає і, в основному, обмежена навчанням учнів учителем. Воно може полягати в навчанні читання, письма, математики, історії та інших наук. Викладачі з вузьких сфер, таких як астрофізика, право, географія або зоологія, можуть навчати тільки даному предмету, звичайно в університетах та інших вишах. Існує також викладання фахових навичок, наприклад, водіння. Крім освіти в спеціальних установах існує також самоосвіта, наприклад, через Інтернет, читання, відвідування музеїв або особистий досвід.

Завдання та функції освіти

Освіта прискорює процес розвитку й становлення людини як особистості, суб'єкта, забезпечує формування її духовності, світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. Вона покликана допомогти суб'єкту увійти в культуру, освоїти її цінності й успішно діяти в культурному бутті; її завданням є формування суб'єкта, здатного побачити проблеми, суперечності цього світу, розпредметити його, знайти нові комбінації відомих елементів і своєю діяльністю створити відсутні елементи, для того, щоб інсайт, творче осяяння породило нову культурну реальність, діяльність зі створення культурних цінностей[3].

Освіта є одним із найбільш оптимальних способів входження людини у світ науки та культури, оскільки саме в процесі здобування освіти людина засвоює культурні цінності[3].

Право на здобуття освіти

Цілі сталого розвитку

Ціль 1. Подолання бідності
Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства
Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя
Ціль 4. Якісна освіта
Ціль 5. Гендерна рівність
Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови
Ціль 7. Доступна та чиста енергія
Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання
Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура
Ціль 10. Скорочення нерівності
Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад
Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво
Ціль 13. Пом'якшення наслідків зміни клімату
Ціль 14. Збереження морських ресурсів
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші
Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути
Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку

Право на освіту в Україні гарантоване Конституцією. Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, а також незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах передбачають кримінальну відповідальність.

Право на освіту в наш час[коли?] підтверджено національними та міжнародними правовими актами, наприклад, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод і Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, прийнятим ООН в 1966 році.

Усвідомлення можливостей використання обов'язкової освіти як засобу знеособлення людини викликало в демократичному суспільстві розвиток руху за недержавну і навіть сімейну освіту, за велику частку курсів з відповідального вибором учня (за участю батьків і педагогів) в програмі середніх загальноосвітніх шкіл (тобто після закінчення початкової школи), підтримку самоосвіти, безперервної освіти протягом всієї діяльної життя людини (у міру виникнення освітньої потреби), позашкільної, дистанційної та додаткової освіти тощо.

Підходи до освіти

Вже в античності склалися два основних підходи до навчання: культурна доречність та природна доречність. Одним з класичних викладів цих підходів є стаття знаменитого німецького педагога Адольфа Дістервега (17901866) рос. «О природосообразности и культуросообразности в обучении».

Прихильники культурної доцільності дотримуються думки, що підсумки навчання залежать виключно від культурного середовища, в яку «занурений» той, хто навчається (від наявності достатнього числа шкільних будівель, викладачів, їдалень, бібліотек з книгами, комп'ютерів у класах і вдома тощо). Істотною різноманітністю природних здібностей учня, по суті, нехтують. Характерною особливістю цього підходу є навчання всіх за єдиною програмою, в одному темпі тощо.

Для успішної роботи такого підходу, однак, абсолютно необхідний постійний контроль успіхів учнів і відсів невстигаючих. При порушенні цієї вимоги (що, звичайно, прикривається «самими добрими намірами») за рахунок явної і прихованої протидії небажаючих та/або нездатних вчитися (уточнимо, що саме за цією програмою і запропонованим способом) успішність навчання такої групи починає падати і за певних обставин негативні плоди такого навчання далеко перевершують його позитивні складові.

Так, в обов'язковій загальноосвітній школі, на думку ряду фахівців (В. В. Кумарін, професор, доктор педагогічних наук, «Педагогіка стандартності або чому дітям погано в школі» М., 1996) з її величезною різноманітністю цілей і природних здібностей учнів, і, в той же час, відсутністю планового відсіву, більше підходить принцип природоподібності.

Цікавий факт з вищезгаданої книги: в Російській імперії (друга половина XIX ст.) частка учнів, які закінчують повний курс гімназії, ледь перевищувала 10 % від числа тих, що йшли в перший клас — і це при тому, що школа не була обов'язковою для всіх. Дослідження норвезьких та американських педагогів тих років показали, що (за відсутності відрахування невстигаючих) цей показник був звичайним і для північноамериканської, і для європейської школи, тобто діти були не кращі і не гірші в цьому відношенні своїх закордонних однолітків.

Іншими словами, при жорсткій (однаковій для всіх) програмі в загальноосвітній школі при десятирічній тривалості навчання частка невідповідних для такої школи більш-менш здорових дітей виявляється близько 90 %. При поширеності різних захворювань, погіршення екологічної обстановки цей відсоток, зрозуміло, тільки збільшується. Тому багато питань виховання і навчання будуть вирішуватися суттєво по-різному (в тому числі прямо протилежно), залежно від прихильності відповідача до того чи іншого підходу до навчання.

Зауважимо, що така прихильність виявляється і у використовуваній системі понять. Так, прихильники культуросообразності називають навчання «освітою», а природосообразності — «просвітою» (освічують наявне, а нове утворювати можна і на порожньому місці), а відповідних працівників народної освіти — «освітянами». Для культуросообразного підходу характерні поняття «новоутворення здібностей» (в силу великої схожості з раковими захворюваннями нерідко переінакшується як «формування здібностей»), нехтування прикметником «природні» по відношенню до «здібностями», заміна самого слова «здібності» на «задатки». Звідси ж виникає поширеність переконання багатьох чиновників від освіти про те, що слово еліта (добірна частина) може відноситься тільки до діячів розумової праці («майстра — золоті руки» залишилися тільки в дореволюційних казках), у зв'язку з чим, наприклад, вся українська загальноосвітня школа вже багато років (найчастіше без урахування дійсних можливостей і потреб суспільства) «заточується» під підготовку до вищої школи.

Освіта за часів Середньовіччя

Детальніше у статті «Середньовічна освіта»

Середньовічну систему освіти запозичено в античності, але її збагатили, пристосували до нових умов. Шкільна освіта будувалася на «семи вільних мистецтвах». Викладання велося латиною, у XIV столітті відбувається перехід на національні мови. Вікові особливості дітей не враховувалися. Читати в школі вчилися за Біблією. Відомості часто були фантастичними.

З розвитком міської культури кафедральні школи перетворювалися на університети. Університетські випускники мали право викладання в будь-якій школі. Університет поділявся на факультети. Революцію у викладанні здійснило книгодрукування.

До ХІІ століття книги зберігалися переважно у монастирських і кафедральних бібліотеках. Перші публічні бібліотеки відрилися в XV столітті у великих містах.

Розвиток

Рівень освіченості населення і різних країнах світу

Оскільки суспільство має властивість ускладнюватися, навчання стає усе більш академічним, освітній досвід все менше стосується повсякденного життя через сильне абстрагування практичного боку та розглядання речей поза контекстом.

Застосовувати термін до примітивних культур можна тільки в сенсі інкультуризації, процесу передачі культурних засобів. Примітивна людина, чиєю культурою є тотальність її світу, має відносно фіксовану схильність до культурної безперервності та відсутності відчуття часу. Модель життя відносно статична, і знання передаються від покоління до покоління із незначними відмінностями. Тому знання про освіту доісторичних культур можна здобути тільки на основі примітивних культур, що вижили.

Мета примітивної освіти — забезпечення вступу дітей до звичаїв та традицій даного племені або групи. Це можна пояснити тим, що примітивні люди дуже стурбовані зростанням індивідуумів як членів родини і тому надають їм досконале розуміння їх устрою життя від проходження статевої зрілості до старості.

Система освітніх установ

Початкова освіта

Початкова освіта покриває перші кілька років навчання. У різних країнах воно починається у віці від п'яти до семи років і займає до семи років. Нині не менше 70 % дітей у світі отримують початкову освіту. Зусиллями ЮНЕСКО передбачається запровадити загальне початкову освіту в більшості країн світу до 2015 року. Вік закінчення початкової освіти в різних країнах різний, але в середньому це 11-12 років. У деяких країнах заклади початкової та середньої освіти розділені.

Середня освіта

У розвинених країнах середня освіта, починаючи з XX століття, є обов'язковою та загальною. Вік закінчення середньої освіти зазвичай наближений до настання повноліття, після чого освіта або завершується, або продовжується у вищій школі, установах професійної освіти та інших освітніх установах, навчання в яких не є обов'язковим для всіх. Зазвичай середню освіту отримують в підлітковому віці, і її основною метою є підготовка до продовження освіти.

Вища освіта

Росія має найбільше академічних випускників, ніж в будь-якій іншій країні Європи.

На відміну від початкового і середнього, вища освіта навіть у розвинених країнах не є загальною. У найбільш розвинених країнах через систему вищої освіти проходить до половини населення. Вона сама по собі є значущою галуззю економіки, як джерело наукових знань і освічених працівників для інших галузей. Традиційно вищу освіту поділяють на два етапи: бакалаврат та магістратура/аспірантура, але в Україні (до приєднання до Болонського процесу) такий поділ стосувався лише аспірантури, а замість бакалаврів і магістрів радянські виші готували фахівців. Основними закладами вищої освіти є університети і коледжі. Випускники вишів зазвичай отримують диплом, а аспірантам за підсумками захисту кандидатської дисертації може бути присуджений вчений ступінь. На останньому етапі навчання студенти і аспіранти зобов'язані не тільки здобувати освіту у звичайному розумінні цього слова, але й брати безпосередню участь у наукових дослідженнях, а отримання диплома або наукового ступеня залежить від результатів наукової роботи.

Альтернативна освіта

Альтернативна освіта, також відома як нетрадиційна освіти або освітня альтернатива, це широке поняття, яке може позначати всі форми навчання за межами традиційної освіти (для всіх вікових груп і рівнів освіти). Може охоплювати не тільки форми навчання призначені для учнів, студентів з особливими потребами (від підліткової вагітності до розумового розвитку), а й форми навчання призначені для широкої аудиторії і використання альтернативних освітніх філософій і методів.

Альтернативи останнього типу часто є результатом реформи освіти і йдуть корінням в різні філософії, які зазвичай принципово відрізняються від традиційної обов'язкової освіти. Хоча деякі з них сильно політично, науково або філософсько орієнтовані, інші більш неформальні об'єднання викладачів і студентів незадоволені деякими аспектами традиційної освіти. Ці альтернативи, в тому числі чартерні школи, альтернативні школи, приватні школи, домашнє навчання бувають найрізноманітнішими, але часто підкреслюють значення малого розміру класу, близьких відносин між студентами та викладачами, і почуття спільності.

Освіта для корінних народів

Все частіше, включення корінних моделей освіти (методи і зміст) як альтернативи в рамках формальної і неформальної освітньої системи, представлено важливим чинником, який зумовив успіх цих громад корінних народів, які обирають для освітнього доступу ці системи, як студентів/учнів та вчителів-інструкторів.

Освітні технології

Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти.

У документах ЮНЕСКО технологія навчання (поняття не є загальноприйнятим в традиційній педагогіці) розглядається як системний метод створення, застосування і визначення всього навчального процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних, людських ресурсів і їхньої взаємодії. Технологічність навчального процесу полягає в тому, щоб зробити навчальний процес повністю керованим.

Наочно-орієнтовані технології навчання

 • Технологія постановки мети
 • Технологія повного засвоєння (за матеріалами М. С. Кларіна)
 • Технологія педагогічного процесу за С. Д. Шевченко
 • Технологія концентрованого навчання

Особово-орієнтовані технології навчання

 • Технологія навчання як навчального дослідження
 • Технологія педагогічних майстерень
 • Технологія колективної миследіяльності (КМД)
 • Технологія евристичного навчання

Форми

Рівні освіти

 • Фундаментальна наукова професійна освіта

Освіта в Україні

В Україні освіта складається з багатьох рівнів, починаючи зі школи і не закінчуючи університетом.

Освіта в Болгарії

Докладніше: освіта в Болгарії

Освіта в країнах, що розвиваються

Всезагальна початкова освіта є однією з восьми Цілей розвитку тисячоліття й в цьому були досягнуті великі успіхи в останнє десятиліття, однак багато чого ще належить зробити. Дослідники з Інституту міжнародного розвитку вказують основні перешкоди на шляху збільшення фінансування з боку донорів, які включають: пріоритети, архітектуру допомоги, а також відсутність мотивації і пропагандистської діяльності. Крім того, Transparency International виявила корупцію у сфері освіти як основні перешкоди на шляху забезпечення загальної початкової освіти в Африці. Крім того, попит в країнах, що розвиваються для поліпшення доступу до освіти не такий високий, як і слід було очікувати, оскільки уряди вдаються лише періодичних витрат на освіту і здійснюють економічний тиск на тих батьків, котрі хочуть, щоб їхні діти навчалися й не бачать довгострокової вигоди від освіти. Останні дослідження з питань дитячої праці та злиднів припустили, що, коли бідні сім'ї досянуть певного економічного порогу, де сім'ї в стані забезпечити свої основні потреби, батьки повернуть своїх дітей до школи.

Але без потенціалу, немає розвитку. Дослідження, провело ЮНЕСКО та Міжнародний інститут планування освіти показує, що сильний потенціал в галузі планування освіти та управління може мати важливий вплив на систему в цілому. Сталий розвиток потенціалу потребує комплексу заходів на інституційних, організаційних і індивідуальному рівнях, що може бути засноване на деяких основоположних принципах:

 • національну керівництва і відповідальність повинні бути наріжним каменем будь-якого втручання;
 • стратегії повинні бути контексті актуальних і конкретних контекстів;
 • Вони повинні передбачати комплексний набір додаткових заходів, хоча здійснені можливо, будуть окремими кроками;
 • партнери повинні отримати довгострокові інвестиції в розвиток потенціалу, під час роботи у відношенні для короткострокових досягнень;
 • зовнішнє втручання має залежати від оцінки впливу національного потенціалу на різних рівнях.

Відсутність хороших університетів, і низький рівень визнання для гарних університетів, є очевидним, в країнах з високою щільністю населення. У деяких країнах, є форми, більш структуровані, з негнучкою централізованою програмою з центрального органу, що регулює всі аспекти освіти.

 • Завдяки глобалізації, посилення тиску на студентів у навчальній діяльності
 • Видалення певного відсоток студентів для імпровізації вчених (як правило, практикується у школах, після 10 класу)

Індія в наш час[коли?] розробляє технології, і будує наземні телефонні ліній та Інтернет. Замість цього, Індія запустила EDUSAT, освітній супутник, які можуть досягати більш країни на значно зниженою вартістю. Існує також ініціативи, створення Фонд OLPC, групи з MIT Media Lab за підтримки декількох великих корпорацій до розробки $ 100 ноутбука для доставки освітнього програмного забезпечення. Ноутбуки, стали широко доступні з 2008 року. Ноутбуки продаються за собівартістю або віддаються на основі пожертвувань. Це дозволить країнам, що розвиваються, дати своїм дітям освіту, і допомогти поширитися цифровим технологіям поширитися у всьому світі.

Інтернаціоналізація

Освіта стає все більш міжнародною. Матеріали стають все більше залежать від багатьох міжнародних факторів, проте обмін серед студентів на всіх рівнях також відіграє все важливішу роль. У Європі, наприклад, Програми Сократ-Еразмус стимулюють обмін між європейськими університетами. Крім того, Фонд Сороса надає багато можливостей для студентів з Центральної Азії та Східної Європи. Такі програми, як International Baccalaureate сприяли інтернаціоналізації освіти. Деякі вчені стверджують, що незалежно від того, чи є одна система краще або гірше іншої, різні шляхи отримання освіти часто можна вважати найбільш важливим, збагачуючим елементом міжнародного навчання.

Особливості освіти в скандинавських країнах

Скандинавський підхід до неформальної освіти дорослих зародився в Данії в середині XIX століття, в умовах, близьких до сьогоднішньої України. Поразка у війні з Пруссією та Австрією за Шлезвінг та Гольштейн призвели до втрати територій та спустошення скарбниці. Крах економіки посилювався політичною та культурною кризою. Монархія руйнувалася в протистоянні земельної аристократії і буржуазії, що зароджувалася. Ідеї ​​французької революції розігріли потребу у демократичних реформах.  Запит на справедливість та національне самовизначення вивів на вулиці тисячі людей.

У цих умовах теолог Ніколай Фредерік Северін Ґрундтвіґ сформулював принцип, що забезпечив виживання датської держави: «Справжню демократію можна будувати лише з освіченими та освіченими людьми».

Грундтвіг в основному використовує ідею «народна середня школа» паралельно з німецьким Hochschule, тобто як назву вищого навчального закладу. Його народні шкільні ідеї спочатку спрямовані на те, щоб нудну академію Соре перетворити на оновлений навчальний заклад, метою якого є підготовка особливо державних службовців для цієї служби на центральних державних посадах, і протягом 1840-х років цей план, здається, рухається до реалізації, серед іншого, через близькі стосунки Грундтвіга з королівською родиною. Однак зі смертю Крістіана VIII, початком Трирічної війни та створенням Установчих зборів план застопорився і ніколи не просувався. Натомість шкільні ідеї Грундтвіга підхоплюють низка його послідовників, і в 1844 році Крістіан Флор відкриває Folkeoplysning (першу народну середню школу) в Роддінгу . 

Тим самим було великий данець заклав принципові основи майбутньої галузі неформальної освіти дорослих. Через 15 років таких шкіл у Данії було більше 50. У Швеції Folkbildning (рух Народних вищих шкіл) стартував у 1868 році, а в 1878 Ріксдаг прийняв рішення про беззастережну підтримку руху Народних шкіл, який діє і понині. З 1890 по 1924 роки в королівстві було відкрито 102 Народні вищі школи. Причому як у Данії, так і у Швеції перші школи організовувалися сім'ями фермерів та підприємців для мешканців сільських регіонів.

У Фінляндії стартував Sivistys.

Через 40 років від початку руху фолькбільдунгу скандинави сформували критичну масу освічених громадян із розвиненою особистою та цивільною відповідальністю. Незалежно від того, хто став засновником таких шкіл, вони діяли за загальними принципами: повна незалежність від формальної системи освіти;  свобода у виборі того, чого навчатися і хто навчає;  дидактика, заснована на діалозі та особистому досвіді учнів;  свобода вибору та високий рівень участі студентів у ключових питаннях життя та діяльності шкіл;  використання у програмах сучасних суспільно-політичних та гуманітарних знань;  розташування у сільській місцевості, де знаходиться цільова аудиторія;  обов'язкове навчання з проживанням у кампусі школи.

Сучасний сектор неформальної освіти в країнах Північної співдружності за обсягами фінансування майже не поступається сектору державної формальної освіти з усіма університетами, інститутами, училищами та школами.

Таким чином Північні країни формують співтовариство громадян, які розділяють цінності та принципи скандинавської моделі соціально-політичного устрою (відомої як «держава загального добробуту»), але при цьому усвідомлюють власну унікальність, вільних, внутрішньо-референтних і здатних відповідати за своє життя та розвиток суспільства.

Незважаючи на те, що історія цього руху налічує понад 150 років, у всіх скандинавських країнах держава мінімально втручається у внутрішнє життя суб'єктів неформальної освіти, гарантуючи їм максимальну свободу та автономність.  Саме такий підхід забезпечує інституціалізацію галузі неформальної освіти, здатну створювати умови для формування вільної особистості, що має високий ступінь внутрішньої референції, критичне мислення, здатність усвідомлено вибудовувати відносини у складному світі. Скандинави дуже добре знають, що вільний громадянин не з'явиться в системі освіти, побудованої на домінуванні, ієрархіях, зовнішній оцінці та надмірному контролі.

Вражає масштаб неформальної освіти.  За статистичними даними, за 2009–2010 роки. у Данії з населенням 5,8 мільйона осіб працює 16,5 тисяч організацій неформальної освіти для дорослих. У їхніх програмах взяло участь 2,3 мільйони людей!

У Швеції з населенням у 9,5 мільйона чоловік рух folkbuilding об'єднує 156 Народних вищих шкіл, де щорічно навчається 25 тисяч учасників програм тривалістю від одного року та 80 тисяч учасників коротких курсів. Крім того, у країні діє 285 тисяч гуртків самоосвіти. Загальна кількість дорослих, які беруть участь у програмах неформальної освіти, перевищує чотири мільйони.

Навіть якщо в статистиці враховані транзакції, що повторюються, можна припустити, що постійно навчається приблизно третина населення країни. У цьому полягає секрет відсутності дикого розгулу популізму та крайнього радикалізму в Данії та Північних країнах.

Сьогодні цей феномен вивчається практично всіма провідними університетами світу.

Див. також

Примітки

 1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, головний ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
 2. Чепа М.-Л. А. Психологічна експертиза освіти // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірка наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К., 2010. — Т. ХІІ, ч. 5. — С. 337–341.
 3. Лук'янова Л. Б. Соціокультурна функція освіти дорослих у сучасному суспільстві.

Література

 • Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти / В. М. Шейко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 1999. — 151 c.
 • Вища освіта в Україні і Болонський процес: Навч.-метод. посіб. для підготов. магістрів, асп. та перепідготов. викл. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, В. С. Мошинський; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2005. — 141 c.
 • Вища освіта України на рубежі тисячоліть: Проблеми глобалізації та інтернаціоналізації / В. А. Яблонський. — К., 1998. — 228 c.
 • Вища (університетська) освіта: становлення і розвиток: Навч.-метод. посіб. / Н. О. Терентьєва. — Черкаси, 2005. — 192 c.
 • Вітчизняна університетська педагогічна освіта в імперську добу: історіографічні та методичні аспекти: Моногр. / А. І. Павко, Л. Ф. Курило. — К. : Знання України, 2005. — 119 c.
 • Вплив меценатства та благодійництва на розвиток середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині у першій третині XIX століття / О. В. Півоваров // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2001. — № 27. — С. 24-29.
 • Гуманізм та освіта: сучасні реалії / ред.: Т. Біленко; Дрогоб. держ. пед. ін-т ім. І.Франка . — Дрогобич, 1998. — 340 c. — (Матеріали людинозн. філос. читань; Вип. 5).
 • Жіноча середня освіта в Україні (XIX — початок XX ст.) / Т. В. Сухенко // Укр. іст. журн. — 1998. — № 5. — С. 63-74.
 • Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до ХІХ століття) / І. Є. Курляк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Каф. педагогіки. — Л., 2000. — 70 c. — (Навч.-метод. посіб.; Вип. 2). — Бібліогр.: 51 назва.
 • Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. / Л. А. Медвідь. — К. : Вікар, 2003. — 335 c. — (Вища освіта XXI ст.).
 • Історія освіти в Україні / С. Сірополко; ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко; Укр. Віл. Ун-т {м. Мюнхен, Німеччина}. — К. : «Наук. думка», 2001. — 912 c.
 • Історія української педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; ред.: М. Г. Стельмахович. — К., 1999. — 356 c.
 • Класична освіта на Західноукраїнських землях (ХІХ — перша половина ХХ століття): Іст.-пед. аспект / І. Є. Курляк; ред.: Н. Г. Ничкало; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — Т. : Підруч. і посіб., 2000. — 328 c.
 • Міжнародне співробітництво та університетська освіта: Матеріали міжнар. наук. конф. / ред.: В. Д. Будак; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. — Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. — 263 c.
 • Мовна освіта у вищій школі / В. С. Акімова // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — 2001. — № 7. — С. 5-8.
 • Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944—1964 рр.) / С. Д. Сворак. — К. : Правда Ярославичів, 1998. — 239 c.
 • Наука та освіта в Україні: сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення / С. О. Довгий // Наука та наукознавство. — 2001. — № 2. — С. 104—109.
 • Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття: Істор. нарис / В. М. Огаренко; Запоріз. ін-т держ. та муніцип. управління. — Запоріжжя: РВП «Видавець», 2000. — 162 c.
 • Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / ред.: І. А. Зязюн; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Віпол, 2000. — 636 c.
 • Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку / І. С. Каленюк; Ін-т вищої освіти АПН. — К. : ТОВ «Кадри», 2001. — 326 c.
 • Освіта в Європі: основні характеристики: навч. посіб. для студ. магістеріуму напряму «Упр. навч. закл.» / М. В. Гаврилюк, М. П. Лещенко, З. Т. Магдач, Н. В. Мукан ; за ред. М. П. Лещенко. — Л. : Вид-вол «Бескид Біт», 2008. — 244 с. — Тит. арк. парал укр., англ. — ISBN 966-8450-32-9
 • Освіта в системі культури / Р. О. Позінкевич. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. — 348 c.
 • Освіта в Україні: Слов. термінів нормат.-прав. актів / ред.: Є. І. Бородін. — Д. : Герда, 2003. — 450 c.
 • Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 1 — 4 листоп. 2000 р. / ред.: В. В. Скопенко; Центр українознав. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. — К. : Укр. Світ, 2001. — 240 c.
 • Освіта Запорізької Січі / М. В. Кордон // Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Фундамент. та гуманіт. науки, пробл. освіти. — 1999. — № 9.
 • Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. — К. : Грамота, 2005. — 447 c.
 • Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті / В. С. Курило. — Луганськ, 2000. — 460 c.
 • Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917—1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. — Кам'янець-Поділ. : Абетка-Нова, 2005. — 264 c.
 • Освіта у сучасному світі (порівняльний контекст): Навч. посіб. / Н. В. Кічук; Ізмаїл. держ. пед. ін-т. — Ізмаїл, 2001. — 88 c. — (Порівняльна педагогіка).
 • Основні етапи виникнення і діяльності громадських і приватних вищих нвчальних закладів в Україні в кінці ХІХ — на початку ХХ століть / Т. А. Удовицька // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 146—153.
 • Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підруч. для студ. / А. М. Алексюк; Міжнар. фонд «Відродження». — К. : Либідь, 1998. — 558 c. — (Прогр. «Трансформація гуманіт. освіти в Україні»).
 • Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Наук.-метод. посіб. / В. Г. Слюсаренко, О. В. Проскура, С. І. Болтівець, Н. Б. Копиленко, Л. В. Кремсал; Ін-т змісту і методів навчання. — К., 1998. — 194 c.
 • Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. — Х. : Основа, 2000. — 255 c.
 • Професійна освіта: Слов.: Навч. посіб. / ред.: Н. Г. Ничкало; уклад.: С. У. Гончаренко; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К. : Вища шк., 2000. — 380 c.
 • Професійно-технічна освіта в Україні: історія, досвід, проблеми (1929—1940 рр.) / Н. О. Падун. — К., 1999. — 150 c.
 • Професійно-технічна освіта України: історичний шлях і перспективи / І. Л. Лікарчук. — К. : Педагогіка, 1999. — 287 c.
 • Регіональний ринок освітніх послуг / М. В. Бірюкова // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 77-83.
 • Розвиток освіти у братських школах України ХVІ — XVII вв. в контексті західноєвропейського Відродження / Г. Д. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 4. — С. 198—206.
 • Становлення братських шкіл в Україні (XVI—XVII ст.) / М. А. Підгорбунський // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2007. — № 2. — С. 62-65.
 • Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. 15 — 16 груд. 2000 р.: Тези доп. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2000. — 275 c.
 • Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення: монографія / С. Черепанова. — Л. : Світ, 2011. — 408 c.
 • Школа як соціокультурний образ суспільства / О. Сухомлинська // Шлях освіти. — 2009. — № 3. — С. 32-35.
 • Ян Амос Коменський і розвиток педагогічної думки України в XVII cт. / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 189—200.
 • Меценатство в сфере образования: к истории вопроса / В. Н. Корниенко // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 96-102.
 • Молодежь с высшим образованием на рынке труда: общегосударственный и региональный аспекты анализа / Е. В. Бирченко // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 83-89.
 • Александрова О. А. Образование: доступность или качество — последствия выбора // Знание. Понимание. Умение.  2005. № 2. С. 83—93.
 • Воробьёв Ю. Л. Периферийный рынок образовательных услуг: взгляд из провинции // Знание. Понимание. Умение.  2005. № 3. С. 62—70.
 • Гавров С. Н., Никандров Н. Д. Образование в процессе социализации личности // Вестник УРАО.  2008. № 5. С. 21—29.
 • Гуревич П. С. Личностный аспект образования // Знание. Понимание. Умение.  2009. № 2 — Педагогика. Психология.
 • Гуревич П. С. Психология элитарного образования // Знание. Понимание. Умение.  2005. № 4. С. 128—138.
 • Ильинский И. М. Об элитарном образовании // Знание. Понимание. Умение.  2005. № 3. С. 6—13.
 • Ильинский И. М. Повышение качества образования в негосударственных вузах: опыт Московского гуманитарного университета // Знание. Понимание. Умение : электронный журнал.  2008. № 11 — Высшее образование для XXI века.
 • Кириллин В. М. Русская образованность в X—XVIII веках // Древняя Русь. Вопросы медиевистики.  2009. № 4. С. 5—23.
 • Ворон Виталий. Образование известных и успешных людей // Образование: путь к успеху.  2009. № 7. С. 5—23.
 • Кузнецова Т. Ф. Философия, философская культура и гуманитаризация высшего образования // Знание. Понимание. Умение.  2005. № 1. С. 22—28.
 • Медведева И. Я., Шишова Т. Л. Безобразия в образовании
 • Новиков А. М. Постиндустриальное образование — М.: Эгвес, 2008. — 132 с.
 • Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе — М.: Эгвес, 2000. — 288 с.
 • Плаксий С. И. Качественные параметры высшего образования // Знание. Понимание. Умение.  2004. № 1. С. 19—24.
 • Сатклифф Бенжамин. Женская грамотность в Древней Руси: гипотезы и факты // Древняя Русь. Вопросы медиевистики.  2006. № 4. С. 42—49.
 • Сапрыкин Д. Л. Значение и смысл понятия «образование» // Вестник МГУ. Серия 7. Философия.  2008. № 1.
 • Пєхота О. М., Любарський О. М. Освітні технології. Методичний-посібник

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.