Карбонові кислоти

Карбо́нові кисло́ти органічні сполуки, що містять одну або декілька карбоксильних груп COOH. За кількістю цих груп розрізняють одноосновні (бензойна, оцтова кислота), двоосновні (щавлева, малонова, фталева, азелаїнова кислота) та багатоосновні (лимонна кислота). Синонім — карбоксильні кислоти.

Загальна формула
Реакції карбонових кислот

Загальний опис

Карбонові кислоти — органічні сполуки RC(=O)OH, що містять карбоксильну групу (C=O)–OH (пишеться також –COOH, –СО2Н). Йонізуються у воді та інших полярних розчинниках. Переважно є слабкими кислотами (рКа4 — 5), кислотність підсилюється зі збільшенням електроноакцепторності замісника R, ароматичні карбо-нові кислоти сильніші за насичені аліфатичні. При взаємодії з лужними металами, основними оксидами та основами утворюють солі. Внаслідок дегідратації дають ангідриди. Гідроксильна група здатна замінюватись на алкоксильну (естерифікація), на аміногрупу або аміновмісні групи(даючи аміди, гідразиди), на атом галогену з утворенням галогенангідридів RCOCl (пр., з PCl5, SOCl2). Декарбоксилюються при нагріванні в присутності лугів, процес полегшується електроноакцепторними групами в α-положенні. Можуть бути відновлені до спиртів (наприклад, NaBH4). За кількістю груп розрізняють одно-, дво- та багатоосновні кислоти.

До складу карбонових кислот можуть входити також інші функціональні групи, наприклад, –OH, –NH2, –C=O. Карбонові кислоти значно слабші за мінеральні кислоти. Ароматичні карбонових кислот сильніші за насичені аліфатичні. Утворюють солі та різні похідні речовини: галогенангідриди, аміди, естери. Мають різноманітне промислове застосування і велике біологічне значення.

У молекулах карбонових кислот, як і в молекулах спиртів, містяться гідроксильні групи, унаслідок чого кислоти виявляють деяку схожість із спиртами. Але в кислотах гідроксильна група перебуває під впливом групи атомів карбоксилу, в той час як в спиртах на неї впливає вуглеводневий радикал. Вплив карбонільної групи на гідроксил проявляється, зокрема, в тому, що атом водню гідроксильної групи в кислотах значно більш «кислотний», ніж у спиртах: легше заміщується металом і може відщеплюватися у вигляді катіона, наприклад:

CH3COOHCH3COO + H+

З лугом ці кислоти утворюють солі:

CH3COOH + NaOHCH3COONa + H2O

Карбонові кислоти є слабкими кислотами, тому їх солі зазнають гідролізу. Залежно від числа карбоксильних груп в молекулі, карбонові кислоти підрозділяються на одноосновні (суфікс -ова), двоосновні (суфікс -діова), триосновні (суфікс -тріова), тощо.

Назви карбонових кислот

Систематична назваСтруктурна формулаТрадиційна назва
Насичені одноосновні
Метанова кислотаНСООНМурашина кислота
Етанова кислотаСН3СООНОцтова кислота
Пропанова кислотаC2H5COOHПропіонова кислота
Бутанова кислотаС3Н7СООНМасляна кислота
Пентанова кислотаС4Н9СООНВалеріанова кислота
Гексанова кислотаС5Н11СООНКапронова кислота
Гексадеканова кислотаС15Н31СООНПальмітинова кислота
Октадеканова кислотаС17Н35СООНСтеаринова кислота
Ненасичені одноосновні
Проп-2-енова кислотаСН2=СНСООНАкрилова кислота
Октадец-9-енова кислотаС17Н33СOOНОлеїнова кислота
Насичені двоосновні
Етандіова кислота HOOCCOOH Щавелева кислота
Пропандіова кислота HOOCCH2COOH Малонова кислота
Бутандіова кислотаНООССН2СН2СООНБурштинова кислота

Див. також

Джерела

  • В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Хімія і фізика горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — с. 600. ISBN 978-966-317-024-4
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Література

  • Функціональні похідні карбонових та вугільної кислот: Навч. посіб. для студ. хім. спец. ун-тів / М. І. Ганущак, В. В. Карп'як; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 292 c. — Бібліогр.: 25 назв.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.